สถานการณ์ข่าวประจำสัปดาห์ 01/04/2562-05/04/2562

ข่าวพลังเกษตร-1

ติดต่อโฆษณา 027454552 พลังเกษตร

สถานการณ์ข่าวประจำสัปดาห์ของนิตยสารพลังเกษตร

1.เปิดตัวเลขไม้ผลภาคใต้ตอนบน สศก. คาดผลผลิตรวม 542,797 ตัน

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากที่ สศก. ได้คาดการณ์ถึงข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างไปแล้วนั้น ในส่วนของไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ตอนบน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สศท.8) ได้ร่วมกับคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ ประมาณการไม้ผลในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต  (ข้อมูล ณ 19 มี.ค. 2562) พบว่า ผลผลิตในภาพรวม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนมีจำนวน 542,797 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีจำนวน 396,168 ตัน (เพิ่มขึ้น 146,629 ตัน หรือร้อยละ 37.01) เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยตั้งแต่ต้นปี กอปรกับราคาไม้ผลที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 โดยเฉพาะทุเรียน เกษตรกรจึงเอาใจใส่ดูแลสวนผลไม้มากขึ้น โดยผลผลิตต่อไร่ของทั้ง 4 ชนิดพืชมีทิศทางเพิ่มขึ้น เพราะสภาพต้นสมบูรณ์ พร้อมต่อการออกดอก ติดผล ส่งผลให้ไม้ผลออกดอก ติดผล มากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อจำแนกปริมาณไม้ผลแต่ละชนิดของภาคใต้ตอนบน พบว่า

  • ทุเรียน ภาคใต้ตอนบน มีเนื้อที่ยืนต้น 369,913 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 6.37 เนื้อที่ให้ผล 283,395 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.26  ผลผลิตรวม 338,270 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.94  ผลผลิตเฉลี่ย 1,194 กก./ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.80
  • มังคุด เนื้อที่ยืนต้น 190,621 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 0.23 เนื้อที่ให้ผล 181,681 ไร่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.71 ผลผลิตรวม  129,022 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.61 ผลผลิตเฉลี่ย 710 กก./ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.31
  • เงาะ เนื้อที่ยืนต้น 47,973 ไร่ ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 9.53 เนื้อที่ให้ผล 46,667 ไร่ ลดลงร้อยละ 10.27 ผลผลิตรวม 50,360 ตัน ลดลงร้อยละ 1.95  ผลผลิตเฉลี่ย 1,079 กก./ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.21 ทั้งนี้ เนื้อที่ให้ผลเงาะลดลง เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ทุเรียน มังคุด ส่งผลให้ผลผลิตลดลง
  • ลองกอง เนื้อที่ยืนต้น 57,443 ไร่ ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 22.77 เนื้อที่ให้ผล 56,121 ไร่ ลดลง ร้อยละ 22.33 ผลผลิตรวม 25,145 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.61 ผลผลิต 448 กก./ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.37 อย่างไรก็ตาม แม้เนื้อที่ให้ผลลดลง เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น แต่ผลผลิตกลับเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีช่วงแล้งที่เหมาะสม ให้ลองกองออกดอก มากกว่าปีที่ผ่านมา จึงส่งผลให้ผลผลิตปีนี้เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตามหากมองในภาพรวมของไม้ผลภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด คาดว่าจะมีผลผลิตรวมประมาณ 712,002 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีผลผลิต 529,385 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.20 โดยแยกเป็นผลผลิตภาคใต้ตอนบน จำนวน 542,797 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 76.24 ของผลผลิตทั้งภาคใต้) และผลผลิตภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 169,205 ตัน  (คิดเป็นร้อยละ 23.76 ของผลผลิตทั้งภาคใต้) ทั้งนี้คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ จะมีการประชุมพิจารณาร่วมกันอีกประมาณ 2 ครั้ง และจะได้ข้อสรุปเป็นข้อมูลเอกภาพประมาณเดือนกรกฎาคม ซึ่ง สศก. จะรายงานให้ทราบต่อไป

ข่าวพลังเกษตร-2

2.รธก.สศก. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน สุราษฎร์ธานี และกระบี่

วันที่ 2-3 เมษายน 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่ของทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมลงพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่ เพื่อติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน และรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกร ลานเท ผู้ประกอบการ ในการนำน้ำมันปาล์มมาผลิตเป็นพลังงาน B20 สำหรับเป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัย เรื่อง “ผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการผลิต B20” ซึ่งเป็นงานวิจัยภายใต้การอบรม ป.ย.ป.2 ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ บริษัทกรีนกลอรี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนโกลเด้น เทเนอร่าจำกัด บริษัทเอเชี่ยนน้ำมันปาล์ม จำกัด และบริษัทเกษตรสิทธี ในครั้งนี้ด้วย

ข่าวสัตว์น้ำ-1

สถานการณ์ข่าวประจำสัปดาห์ของนิตยสารสัตว์น้ำ

1.เกษตรกรบ่อกุ้ง เฮ กรมประมง เร่งช่วยเหลือเกษตรกรจากภาวะราคากุ้งตกต่ำ ออกโครงการช่วยนาน 3 ปี จาก 3 โครงการ คือ

  • จัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล
  • โครงการฯ สนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการเลี้ยงกุ้ง
  • โครงการฯ สนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3 ให้กับสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ

ข่าวสัตว์น้ำ-2

2.ชมรมกุ้งสงขลา-นครศรีฯ สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลเกาะเพชร และเทศบาลตำบลหัวไทร เตรียมจัดงานวันกุ้งสงขลา-นครศรีฯ ครั้งที่ 1 “กุ้งไทยเลื่องลือ…ทำพันพรือให้ทุกคนอยู่ได้” ในวันที่ 20-21 เมษายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช