การเลือกเกษตรกรดีเด่น (ตอนที่ 1)

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การเลือกเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เป็นการค้นหาบุคคลและองค์กรชาวนาที่มีความคิดริเริ่ม มีความรู้ ความสามารถ ในการผลิตและการบริหารงาน รวมทั้งมีความเสียสละ และช่วยเหลือส่วนรวม นอกจากนี้แล้วผู้ที่ได้การคัดเลือกดังกล่าวจะได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไป ได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในทางปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญกำลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมยิ่งขึ้น ซึ่งจะเกิดผลดีต่อประเทศโดยรวม และเป็นการทำให้สังคมยอมรับเห็นคุณค่าและความสำคัญของชาวนาและองค์กรชาวนา ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องมีการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการผลิตข้าว และร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนชาวนาและองค์กรชาวนาในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตข้าว อันจะทำให้ข้าวไทยยังคงคุณค่าสู่สังคมไทยตลอดไป

เกษตรกรดีเด่นที่ได้รับรางวัลในปี 2558
เกษตรกรดีเด่นที่ได้รับรางวัลในปี 2558

ทุกๆ ปี ของงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ทางกรมการข้าวได้จัดการประกวดเกษตรกรดีเด่น จำนวน 4 สาขา แบ่งเป็นดังนี้

  1. ประเภทเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา
  2. ประเภทสถาบันเกษตรกรดีเด่น ได้แก่

2.1 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ

2.2 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่นๆ

2.3 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

 

ระยะเวลาในการดำเนินการคัดเลือก

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ลำดับที่ :1

ระยะเวลา : สิงหาคม-ตุลาคม ของทุกปี

การดำเนินงาน : คณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าว ที่รับผิดชอบในพื้นที่ ออกดำเนินการคัดเลือก

ลำดับที่ : 2

ระยะเวลา : ตุลาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี

การดำเนินงาน : คณะกรรมการระดับเขต ประกอบด้วยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตในพื้นที่รับผิดชอบ และคณะกรรมการกลุ่มศูนย์

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ลำดับที่ : 3

ระยะเวลา : ธันวาคม-มกราคม ของทุกปี (ภายในวันที่ 20 มกราคม ของทุกปี)

การดำเนินงาน : คณะทำงานคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติดำเนินการคัดเลือกในพื้นที่

ลำดับที่ : 4

ระยะเวลา : มกราคม-กุมภาพันธ์ (ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี)

การดำเนินงาน : คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติดำเนินการพิจารณาคัดเลือกระดับกรม

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การเลือกเกษตรกรดีเด่น

tags: การเลือกเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เป็นการค้นหาบุคคลและองค์กรชาวนาที่มีความคิดริเริ่ม มีความรู้ ความสามารถ ในการผลิตและการบริหารงาน

[wpdevart_like_box profile_id=”488139084538581″ connections=”show” width=”300″ height=”220″ header=”big” cover_photo=”show” locale=”th_TH”]