2E-BOOK พลังเกษตร ฉ38_1Page_01

นิตยสารพลังเกษตร
 ทดลองอ่านฟรี ! 

ปก นิตยสาร สัตว์บก ฉบับ 373 (พฤษภาคม 2567)

นิตยสารสัตว์บก
 ทดลองอ่านฟรี ! 

ปก นิตยสาร สัตว์น้ำ ฉบับ 417 (พฤษภาคม 2567)

นิตยสารสัตว์น้ำ
 ทดลองอ่านฟรี ! 

เมืองไม้ผล

ปก แนะนำผลิตภัณฑ์ ไทยออน

ไทยออน เคมีภัณฑ์ ขวัญใจ “ชาวนาข้าว” และ ชาวสวนทุเรียน

ในวงการเคมีเกษตร ย่อมรู้จัก บริษัท ไทยออนเคมีภัณฑ์ จำกัด เป็นอย่างดี บริษัทนี้ก่อตั้ง โดย คุณพิชิต ว่องเศรษฐชัย ในปัจจุบันธุรกิจนี้สืบทอดต่อให้แก่ทายาทรุ่นที่ 2 โดยมี คุณธีริทธิ์ และ คุณธีรุตม์ ว่องเศรษฐชัย เป็น ผู้บริหาร และมี คุณบุญเลิศ รัตนบุตร ดูแลด้านการส่งเสริมตลาดทั่วประเทศไทย สำนักงานใหญ่ของบริษัท...

ผักเศรษฐกิจ & พืชสุขภาพ

ปก-พลังเกษตร ฉบับ 38 พริกแม่คำมี

พริกมาตรฐานแม่คำมี ส่งมาเลฯ/ในประเทศกว่า 160 ตัน/ปี

พริกเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย มีการปลูกและบริโภคอย่างแพร่หลายทั่วทุกภูมิภาค เนื่องจากพริกเป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหารไทยหลายเมนู อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม การปลูกพริกแบบดั้งเดิมที่พึ่งพาสารเคมีอย่างหนัก ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกรเป็นอย่างมาก พริกมาตรฐานแม่คำมี ส่งมาเลฯ/ในประเทศกว่า 160 ตัน/ปี ปัจจุบันการปลูกพริกอย่างยั่งยืนจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้วิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการพึ่งพาสารเคมี และคำนึงถึงความยั่งยืนในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การปลูกพริกในรูปแบบนี้จะช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดมลพิษ และดูแลสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค การส่งเสริมการปลูกพริกอย่างยั่งยืนจึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้การผลิตพริกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและความปลอดภัยด้านอาหารให้แก่ผู้บริโภคด้วย การปลูกพริก นิตยสารพลังเกษตร...

สัตว์บก

ปกคลิปโคเนื้อเชิดชัย วันทา

เชิดชัย วันทา แกนนำชาวโคเนื้อรายย่อย เร่งปลดแอก ธกส??

แผ่นดินอีสาน ทุกรัฐบาลบอกให้เลี้ยง “ปศุสัตว์” เป็นอาชีพหลัก โดยเฉพาะ โคพลาสติก ของใหญ่ จิ๋ว กลายเป็นตำนานอัปยศ วันนี้ชาวอีสานหลายจังหวัดที่เคยได้เงินก้อนโตจาก โคเนื้อ เพราะเวียดนามสั่งเข้า “โคขุน” ไปเชือดสดๆ ก็ต้องขาดทุนกันระนาว เป็นหนี้ ธกส. หลังแอ่น เพราะ เวียดนาม เลิกซื้อโคไทย หันไปซื้อจากที่อื่นแทน กว่าจะมาเป็นไร่เชิดชัยฟาร์ม คุณเชิดชัย วันทา เกษตรกรหัวหน้าระดับผู้นำในจังหวัดสุรินทร์ หมดเงินกับการขุนโคลูกผสมบราห์มัน...

สัตว์นำ้

ปกคลิปข่าวจุดแข็งกุ้ง4สายพันธุ์ copy 2

จุดแข็ง 4 สายพันธุ์กุ้งขาว/ก้ามกราม

การท้าทายครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้ง อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหญ่ ผลผลิตกุ้งประสบปัญหาซบเซาและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหลักๆ คือ ราคากุ้งที่ผันผวน สภาพอากาศแปรปรวน และคุณภาพตัวอ่อนหลังคลอดที่ตกต่ำลง จุดเหล่านี้ถือเป็น "Pain Point" หรือจุดเจ็บปวดร้าวของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศไทย และท่ามกลางความท้าทายเหล่านี้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเลือกสายพันธุ์กุ้งที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม หรือปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสายพันธุ์ ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการเสวนาที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมากในงานวันกุ้งจันท์ ครั้งที่ 28 เพราะได้รวมเหล่าชั้นนำในวงการพัฒนาสายพันธุ์ลุกกุ้ง มาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองในการพัฒนาสายพันธุ์ของแต่คน เพื่อให้เป็นแนวทางให้กับเกษตรกรในวงการต่อไป แลกเปลี่ยนมุมมองกับตัวแทนจาก 4 สายพันธุ์ที่สำคัญของประเทศไทย เสวนา "ลูกพันธุ์กุ้ง, ปรับการเลี้ยงให้เหมาะสมกับสายพันธุ์"...

ยางเศรษฐกิจ

ปก ปลูกไม้เศรษฐกิจ ขายคาร์บอนเครดิต และผลิตภัณฑ์

ปลูกไม้เศรษฐกิจ ขายคาร์บอนเครดิต และผลิตภัณฑ์

คนไทยเริ่มรู้จักคำว่า “ก๊าซเรือนกระจก” มากขึ้นได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซซัลเฟอร์ เฮกซาฟลูออไรด์ และ  สาร CFC ซึ่งก๊าซเรือนกระจกดังกล่าวได้ห่อหุ้มโลกและดูดซับความร้อน เพื่อให้สิ่งมีชีวิตบนโลกอยู่รอด ดังนั้น UN จึงต้องประชุมหาทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีหลายประเทศลงนาม ที่เรียกว่า พิธีสารโตเกียว และ COP 27 ประเทศไทย ปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ...

ไม้ดอกไม้ประดับ

ปก กรมพัฒนาที่ดิน วันดินโลก

กรมพัฒนาที่ดิน เจ้าภาพงานวันดินโลก 2566 ชูดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ณ ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ

ในทุกๆ ปี พื้นที่กว่า 30 ล้านไร่ เกิดการเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2523 ถึงปัจจุบัน ประชาชนกว่า 500 ล้านคน ได้รับผลกระทบจากการแปรสภาพเป็น “ทะเลทราย” อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ได้ศึกษาพบว่า การแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของดิน และ ภัยแล้ง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตของคนกว่า 650,000 คน กว่า...

พืชพลังงาน

ปก ไร่แสงเดือน อินทผลัม

ไร่แสงเดือน อินทผลัม กาฬสินธุ์ เพิ่มมูลค่ามันสำปะหลัง และอ้อย ระบบโปรพลัสฯ

ต้องยอมรับว่า ณ หมู่ 11 บ้านคำใหญ่ ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ มีสภาพพื้นที่เป็นดินทราย ทำให้อุ้มน้ำไม่ได้ เป็นดินไม่เหมาะการปลูกพืช การปลูกอ้อย อินทผลัม มันสำปะหลัง แต่ คุณจิราภรณ์ แสงจันทร์ มีที่ดิน 2,000 ไร่ นำไปปลูกอ้อยป้อนโรงงานน้ำตาลเหมือนกับเกษตรกรทั่วไป โดยใช้ขี้เค้กจากหม้อกรองในโรงงานน้ำตาลมาใส่เพื่อปรับปรุงดิน แต่ต้องใช้ทุนพอสมควร และไม่ตอบโจทย์ ปรากฏว่าอาชีพทำไร่อ้อยตกมาถึงรุ่นคุณจิราภรณ์ ซึ่งมาสานต่อการทำอาชีพเกษตร...

ข่าวเกษตร

ผู้เลี้ยงปลา 6 องค์กร ส่งตัวแทน ยื่นหนังสือนายกเศรษฐา

ผู้เลี้ยงปลา 6 องค์กร ส่งตัวแทน ยื่นหนังสือนายกเศรษฐา คัดค้านการเปิดเสรีสินค้าปลาฯ ไม่เคยเห็นด้วยในทุกกรณี ขอให้ยกออกนอกกรอบทุกการเจรจาโดยทันที

เช้าวันที่ (18 มี.ค.67) ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ทำเนียบรัฐบาล - นายบรรจง  นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย นำทีมตัวแทนเกษตรกรผู้เพาะผู้เลี้ยงปลา จาก 6 องค์กร คือ นายอัครินทร์  รวีเลิศอธิโชติ กรรมการสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย (ผู้แทนนายสมาน พิชิตบัญชรชัย นายกสมาคมฯ)  นายสุทธิ มะหะเลา นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย...