2E-BOOK พลังเกษตร ฉ38_1Page_01

นิตยสารพลังเกษตร
 ทดลองอ่านฟรี ! 

ปก นิตยสาร สัตว์บก ฉบับ 373 (พฤษภาคม 2567)

นิตยสารสัตว์บก
 ทดลองอ่านฟรี ! 

ปก นิตยสาร สัตว์น้ำ ฉบับ 417 (พฤษภาคม 2567)

นิตยสารสัตว์น้ำ
 ทดลองอ่านฟรี ! 

เมืองไม้ผล

ปก แนะนำผลิตภัณฑ์ ไทยออน

ไทยออน เคมีภัณฑ์ ขวัญใจ “ชาวนาข้าว” และ ชาวสวนทุเรียน

ในวงการเคมีเกษตร ย่อมรู้จัก บริษัท ไทยออนเคมีภัณฑ์ จำกัด เป็นอย่างดี บริษัทนี้ก่อตั้ง โดย คุณพิชิต ว่องเศรษฐชัย ในปัจจุบันธุรกิจนี้สืบทอดต่อให้แก่ทายาทรุ่นที่ 2 โดยมี คุณธีริทธิ์ และ คุณธีรุตม์ ว่องเศรษฐชัย เป็น ผู้บริหาร และมี คุณบุญเลิศ รัตนบุตร ดูแลด้านการส่งเสริมตลาดทั่วประเทศไทย สำนักงานใหญ่ของบริษัท...

ผักเศรษฐกิจ & พืชสุขภาพ

ปก-พลังเกษตร ฉบับ 38 พริกแม่คำมี

พริกมาตรฐานแม่คำมี ส่งมาเลฯ/ในประเทศกว่า 160 ตัน/ปี

พริกเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย มีการปลูกและบริโภคอย่างแพร่หลายทั่วทุกภูมิภาค เนื่องจากพริกเป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหารไทยหลายเมนู อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม การปลูกพริกแบบดั้งเดิมที่พึ่งพาสารเคมีอย่างหนัก ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกรเป็นอย่างมาก พริกมาตรฐานแม่คำมี ส่งมาเลฯ/ในประเทศกว่า 160 ตัน/ปี ปัจจุบันการปลูกพริกอย่างยั่งยืนจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้วิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการพึ่งพาสารเคมี และคำนึงถึงความยั่งยืนในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การปลูกพริกในรูปแบบนี้จะช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดมลพิษ และดูแลสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค การส่งเสริมการปลูกพริกอย่างยั่งยืนจึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้การผลิตพริกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและความปลอดภัยด้านอาหารให้แก่ผู้บริโภคด้วย การปลูกพริก นิตยสารพลังเกษตร...

สัตว์บก

ปก นิตยสาร สัตว์บก ฉบับ 373 (พฤษภาคม 2567)

นิตยสารสัตว์บก ฉบับ 373

 ถ้าต้องการขยายหนังสืออ่านเต็มจอ กรุณกดปุ่ม ด้านบนขวา 

สัตว์นำ้

ปกเว๊ปการใช้ไฟฟ้าในฟาร์มกุ้ง copy

กลยุทธ์การใช้ไฟฟ้า ในฟาร์มกุ้ง โดย ดร.ชวพร

การเลี้ยงกุ้งในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยระบบไฟฟ้าเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆ อย่างไรก็ตาม แม้ไฟฟ้าจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันยังคงมีอันตรายแฝงอยู่หากใช้งานอย่างไม่ระมัดระวัง จึงเสมือนเป็น "ดาบสองคม" ที่สามารถนำพามาซึ่งทั้งคุณและโทษได้ในคราวเดียวกัน ความสำคัญในการจัดการระบบไฟฟ้าในนากุ้ง ดังนั้น หลังจากเรื่องพื้นฐานของการติดตั้งระบบไฟฟ้าในฟาร์มกุ้งแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ ประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาร่วมกันคือ การลดค่าไฟที่สูญเปล่าและสิ้นเปลืองเกินความจำเป็น โดยอาจจะต้องมีการทบทวนกระบวนการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิด เช่น ปั๊มน้ำหรือใบพัดให้อากาศ ว่าจะสามารถปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้หรือไม่นอกจากนี้ การนำพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบโซลาร์เซลล์มาใช้ในฟาร์มก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกัน หนึ่งในหัวข้อการบรรยายใน งานวันกุ้งจันท์ ครั้งที่ 28ที่สำคัญเรื่องนี้ ได้รับการบรรยายโดยดร.ชวพร บำรุงพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก...

ยางเศรษฐกิจ

ปก ปลูกไม้เศรษฐกิจ ขายคาร์บอนเครดิต และผลิตภัณฑ์

ปลูกไม้เศรษฐกิจ ขายคาร์บอนเครดิต และผลิตภัณฑ์

คนไทยเริ่มรู้จักคำว่า “ก๊าซเรือนกระจก” มากขึ้นได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซซัลเฟอร์ เฮกซาฟลูออไรด์ และ  สาร CFC ซึ่งก๊าซเรือนกระจกดังกล่าวได้ห่อหุ้มโลกและดูดซับความร้อน เพื่อให้สิ่งมีชีวิตบนโลกอยู่รอด ดังนั้น UN จึงต้องประชุมหาทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีหลายประเทศลงนาม ที่เรียกว่า พิธีสารโตเกียว และ COP 27 ประเทศไทย ปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ...

ไม้ดอกไม้ประดับ

ปก กรมพัฒนาที่ดิน วันดินโลก

กรมพัฒนาที่ดิน เจ้าภาพงานวันดินโลก 2566 ชูดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ณ ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ

ในทุกๆ ปี พื้นที่กว่า 30 ล้านไร่ เกิดการเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2523 ถึงปัจจุบัน ประชาชนกว่า 500 ล้านคน ได้รับผลกระทบจากการแปรสภาพเป็น “ทะเลทราย” อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ได้ศึกษาพบว่า การแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของดิน และ ภัยแล้ง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตของคนกว่า 650,000 คน กว่า...

พืชพลังงาน

ปก ไร่แสงเดือน อินทผลัม

ไร่แสงเดือน อินทผลัม กาฬสินธุ์ เพิ่มมูลค่ามันสำปะหลัง และอ้อย ระบบโปรพลัสฯ

ต้องยอมรับว่า ณ หมู่ 11 บ้านคำใหญ่ ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ มีสภาพพื้นที่เป็นดินทราย ทำให้อุ้มน้ำไม่ได้ เป็นดินไม่เหมาะการปลูกพืช การปลูกอ้อย อินทผลัม มันสำปะหลัง แต่ คุณจิราภรณ์ แสงจันทร์ มีที่ดิน 2,000 ไร่ นำไปปลูกอ้อยป้อนโรงงานน้ำตาลเหมือนกับเกษตรกรทั่วไป โดยใช้ขี้เค้กจากหม้อกรองในโรงงานน้ำตาลมาใส่เพื่อปรับปรุงดิน แต่ต้องใช้ทุนพอสมควร และไม่ตอบโจทย์ ปรากฏว่าอาชีพทำไร่อ้อยตกมาถึงรุ่นคุณจิราภรณ์ ซึ่งมาสานต่อการทำอาชีพเกษตร...

ข่าวเกษตร

ผู้เลี้ยงปลา 6 องค์กร ส่งตัวแทน ยื่นหนังสือนายกเศรษฐา

ผู้เลี้ยงปลา 6 องค์กร ส่งตัวแทน ยื่นหนังสือนายกเศรษฐา คัดค้านการเปิดเสรีสินค้าปลาฯ ไม่เคยเห็นด้วยในทุกกรณี ขอให้ยกออกนอกกรอบทุกการเจรจาโดยทันที

เช้าวันที่ (18 มี.ค.67) ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ทำเนียบรัฐบาล - นายบรรจง  นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย นำทีมตัวแทนเกษตรกรผู้เพาะผู้เลี้ยงปลา จาก 6 องค์กร คือ นายอัครินทร์  รวีเลิศอธิโชติ กรรมการสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย (ผู้แทนนายสมาน พิชิตบัญชรชัย นายกสมาคมฯ)  นายสุทธิ มะหะเลา นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย...