ปุ๋ยอินทรีย์ตรา สิงห์ยิ้ม คุณภาพสูง เพิ่มผลผลิตพืชทุกชนิด อย่าเชื่อใคร..ถ้าปุ๋ยยังไม่ลงดิน!!

โฆษณา
AP Chemical Thailand

กระถางต้นไม้ P&U 336x280

สิงห์ยิ้มกรุ๊ป SYG มีบริษัทในเครือ บริษัท ปุ๋ยราชพฤกษ์ จำกัด (RPF.) ผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ภายใต้แบรนด์ “ปุ๋ยตรา สิงห์ยิ้ม ” บริษัท เอสวายจี สมาร์ทฟาร์ม จำกัด (SYF.) ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง และการทำเกษตรอินทรีย์ บริษัท เซ็นไลออน จำกัด (ZEL) ออกแบบผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร

บริษัท สิงห์ยิ้มอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (SYI) ผลิตมันสำปะหลังแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาด ชนิดเต๋า เจ้าแรกของประเทศไทย SYG เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ-ปุ๋ยสิงห์ยิ้ม กลางน้ำ-ส่งเสริมเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง และรับซื้อคืนจากเกษตรกร ปลายน้ำ-แปรรูปเป็นมันเส้นสะอาดชนิดเต๋า

1.คุณศศิรินทร์ นฤสิงห์สำราญ กับนาข้าวหอมมะลิที่ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
1.คุณศศิรินทร์ นฤสิงห์สำราญ กับนาข้าวหอมมะลิที่ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ประวัติความเป็นมาของ บริษัท สิงห์ยิ้มอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด

ก่อตั้งโดย ดร.กฤช นฤสิงห์สำราญ และ คุณศศิรินทร์ นฤสิงห์สำราญ (อ.เบนซ์) เริ่ม บริษัท ปุ๋ยราชพฤกษ์ จำกัด เป็นบริษัทแรก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548

Vision เป็นผู้นำนวัตกรรมทั้งทางด้านเทคโนโลยีและระบบการจัดการ, เพื่อการปฏิรูปอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจร โดยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืน ตามนโยบายของภาครัฐในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรกรไทย นำไปสู่การแข่งขันในตลาดโลก

Mission ใช้นวัตกรรมและระบบการจัดการคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มผลผลิตการด้านการเกษตรในเชิงคุณภาพและปริมาณ, มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำจนไปถึงปลายน้ำ, ช่วยส่งเสริมเกษตรกรโดยการให้ความรู้ในการจัดการ รวมไปถึงปัจจัยการผลิต เพื่อให้เกษตรกรและชุมชนมีความสุข

สิงห์ยิ้มกรุ๊ป SYG เริ่มมาจากผู้บริหาร เป็นลูกชาวสวน ได้เห็นปัญหามากมายที่เกษตรกรได้พบเจอ และต้องการช่วยเหลือครอบครัวไม่ให้ถูกหลอกเรื่องปุ๋ยปลอม และไม่ต้องการให้ครอบครัวต้องใช้สารเคมีในการทำสวน และต้องการลดสารพิษตกค้างในคน พืช ฟื้นฟูดิน เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในปี พ.ศ.2548 ปณิธานที่ตั้งไว้ทำให้อาจารย์เบนซ์ได้เริ่มทดลองผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ “ดอกคูณ”

โฆษณา
AP Chemical Thailand
2.ข้าวรวงยาว เมล็ดเยอะ น้ำหนักดี
2.ข้าวรวงยาว เมล็ดเยอะ น้ำหนักดี
ข้าวสุขภาพ แบรนด์ ห่มดิน
ข้าวสุขภาพ แบรนด์ ห่มดิน

สภาพพื้นที่ปลูกพืชหลากหลายชนิด

ช่วงเริ่มต้นโดยได้รับความร่วมมือ กับ ดร.มงคล ต๊ะอุ่น ผู้ชำนาญการด้านปฐพีศาสตร์ จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาและทดลองกับพืชทุกชนิดด้วยตนเอง จนเห็นผลชัดเจน และเริ่มนำออกสู่ตลาดเชิงธุรกิจ ล็อตแรก  ในวันที่ 17 กันยายน 2552 พืชที่เห็นผลชัดเจน คือ ยางพารา และ มันสำปะหลัง  แต่มาสะดุดตากับ  “มันสำปะหลัง” เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างโอกาสได้มากมาย

ในปี พ.ศ. 2552 จึงได้มีแนวคิดทำเกษตรอินทรีย์นวัตกรรมใหม่ โดยเริ่มทำการวิจัยลงแปลงปลูกมันสำปะหลังอย่างจริงจัง พื้นที่แรก คือ ต.หนองสาหร่าย  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา บนเนื้อที่ 500 ไร่ ตามมาด้วยทดลองปลูกในนาข้าว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ บนเนื้อที่ 70 ไร่ (ผลิตข้าวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ แบรนด์ “ห่มดิน” จำหน่ายแก่กลุ่มผู้ป่วย) และปลูกมันสำปะหลังแปลงอ่างดอกกราย จ.ระยอง บนพื้นที่ 50 ไร่ และอีกหลายที่ ทำด้วยความมุ่งมั่นและใส่ใจ เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี สุดท้ายประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ จนได้จดอนุสิทธิบัตร “กรรมวิธีการปลูกมันสำปะหลังแบบเพิ่มผลผลิต และเปอร์เซ็นต์แป้ง” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563

3.ใช้กับผัก โตเร็ว ใบเขียว
3.ใช้กับผัก โตเร็ว ใบเขียว

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

“ปุ๋ยตราดอกคูณ” จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ปุ๋ยอินทรีย์ตราสิงห์ยิ้ม” ในวันที่ 17 มีนาคม 2554 ผ่านการรับรองจากกรมส่งเสริมวิชาการเกษตร  ผลิตด้วยโรงงานมาตรฐาน และเครื่องจักรผลิตปุ๋ยที่ทันสมัย ในพื้นที่ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงในธรรมชาติมาเป็นส่วนประกอบ อย่าง หินแร่น้ำร้อน ที่มีอินทรียวัตถุธรรมชาติสูง ครีมอ้อยธรรมชาติ ที่มีอินทรีย์สารหรือฮิวมัส ช่วยดูดซับและรักษาคุณภาพของธาตุอาหารให้แก่พืชได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านกรรมวิธีผสมและหมักด้วยสูตรพิเศษ ทำให้ปุ๋ยอินทรีย์มีอินทรียวัตถุธรรมชาติ OM สูงกว่า 20% แร่ธาตุหลัก NPK ธาตุรอง และ ธาตุเสริม ครบทั้ง 15 ธาตุ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

ในเม็ดปุ๋ยสิงห์ยิ้ม มี “ความชื้น” สูง เพราะกระบวนการผลิตต้องใช้เทคนิค ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม เพื่อให้เม็ดปุ๋ยนุ่ม คงความชื้น และจุลินทรีย์ยังอยู่ จึงเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง มีคุณสมบติเป็น “ด่าง” เพื่อลดความเป็น “กรด” ของ ชุดดินแต่ละพื้นที่ เมื่อดินดี มีโครงสร้างดินที่ฟู มีออกซิเจนเข้าถึงรากพืช ส่งผลให้รากฝอยของพืชดูดอาหารไปใช้ได้ดี เมื่อน้ำ แสงแดด เพียงพอ พืชจึงสังเคราะห์แสงได้ดี โตเร็ว และมีความแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคได้ดี

4.มันสำปะหลังหัวใหญ่ น้ำหนักดี
4.มันสำปะหลังหัวใหญ่ น้ำหนักดี

คุณสมบัติของ ปุ๋ยอินทรีย์ตราสิงห์ยิ้ม

ด้วยคุณภาพที่อัดแน่นเต็ม 100% ในปุ๋ยอินทรีย์ตราสิงห์ยิ้ม พิสูจน์ผลการใช้ในพืชทุกชนิด ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน อาทิ

ยางพารา หน้าตาย ใช้แล้วเปลือกนิ่ม ช่วยฟื้นฟูดิน บำรุงต้น ใบ ให้แข็งแรง เปอร์เซ็นต์หน้ายางดี เพิ่มน้ำยางได้เพิ่มขึ้น

โฆษณา
AP Chemical Thailand

มันสำปะหลัง แตกรากดี โตเร็ว หัวดก เปอร์เซ็นต์แป้งสูง น้ำหนักดี ผลผลิตเพิ่มขึ้น เก็บกู้ได้เร็วกว่ากำหนด เพลี้ย หรือแมลงต่างๆ ไม่รบกวน

ข้าว แตกกอใหญ่ จำนวนต้นมาก แข็งแรง ลำต้นอวบสมบูรณ์ ทนทานต่อโรค รวงใหญ่ยาว ปริมาณเมล็ดข้าวเยอะ เมล็ดเต่ง น้ำหนักดี ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว

ข้าวโพด เมล็ดงอกดี ต้นแข็งแรง โตเร็ว ฝักใหญ่ เมล็ดเต็มฝัก น้ำหนักดี ผลผลิตสูง

อ้อย แตกรากเยอะ แตกกอเยอะ โตเร็ว ลำใหญ่ สูง ความหวานสูง น้ำหนักดี ผลผลิต/ไร่สูง

ปาล์มน้ำมัน แก้ปัญหาปาล์มขาดคอ ทะลายดก ใหญ่ น้ำหนักดี

ไม้ผล ผลดก ผลใหญ่ ได้คุณภาพ น้ำหนักดี ผิวสวย รสชาติดี ให้ผลผลิต/รอบสูง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ผักต่างๆ โตเร็ว แตกยอดเร็ว ใบเขียว ลำต้นแข็งแรง ไม่มีเชื้อรา แมลงรบกวน

ไม้ดอกไม้ประดับ ดอกไม้สีสดใส ดอกใหญ่

5.ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา สิงห์ยิ้ม
5.ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา สิงห์ยิ้ม

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่าย ปุ๋ยอินทรีย์ตราสิงห์ยิ้ม

จนกระทั่งวันนี้ ได้ทำการตลาดเชิงรุก ให้คนรู้จักติดปาก จำได้ ภายใต้แบรนด์ สิงห์ยิ้ม หรือ SYG  มีลูกค้าให้ความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ เหตุนี้ บริษัท เอสวายจี เฟอร์จิไลค์เซอร์ จำกัด จึงได้วางแผนการผลิตปุ๋ยเดือนละ 3,000 ตันขึ้นไป ขับเคลื่อนไปสู่เกษตรกร โดยทีมงานการตลาด ผ่านตัวแทนแต่ละจังหวัด และร่วมกิจกรรมออกบูธปุ๋ย สิงห์ยิ้มในวาระต่างๆ

หากท่านใดต้องการรายละเอียด ปุ๋ยอินทรีย์ สิงห์ยิ้ม ปรึกษาแก้ปัญหาการทำเกษตรอินทรีย์กับพืชทุกชนิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านเกษตรอินทรีย์ หรือต้องการเป็นคู่ค้า ติดต่อ อาจารย์เบนซ์ สิงห์ยิ้ม บริษัท สิงห์ยิ้มอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด 178 ม.12 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โทร.084-354-9143, 062-889-1145

อ้างอิง : นิตยสารพลังเกษตร ฉบับที่ 22