ปลูกพริกเหลือง 2 ไร่ ลงทุนน้อย มีตลาดรับซื้อ กำไรไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท/รอบ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ปัจจุบันเกษตรกรมักขาดทางเลือกที่ดีเสมอ เนื่องจากผลผลิตที่ได้ส่วนมากต้องผ่านมือพ่อค้า แม่ค้า คนกลางทำให้ได้ราคาที่ไม่ดีนัก โอกาสที่จะหาแหล่งตลาดดีๆ ราคาที่ควรจะได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมก็หายาก สุดท้ายก็ต้องตกอยู่ที่มือของพ่อค้า แม่ค้า คนกลาง อยู่ตลอด บางครั้งทำให้เกษตรกรต้องยอมจำนน เพราะเกษตรกรเองก็ขาดความรู้ทางด้านการทำการตลาด พอเจอพ่อค้า แม่ค้า มารับซื้อ ต่อรองเรื่องราคาก็ต้องยอม ถึงแม้รู้ทั้งรู้ว่าราคาที่ได้ไม่ดีนัก เพราะเหตุนี้ส่วนใหญ่จึงทำให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีขึ้น กลับกลายเป็นพ่อค้า แม่ค้า คนกลาง มีรายได้ดีกว่า ทั้งๆ ที่ไม่ต้องเหนื่อยเท่ากับเกษตรกร

ความเป็นจริงในส่วนตรงนี้ หากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยสนับสนุน หรือหาแนวทางที่ดีให้กับเกษตรกร เพื่อที่จะทำให้พวกเขาได้รับโอกาสที่ดีกว่านี้ สิ่งที่ตามมาก็คือ คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น มีกำลังใจที่จะประกอบอาชีพ แล้วจะทำให้กำลังการผลิตผลผลิตทางการเกษตรของไทยมากขึ้นตามมา

เพราะหากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมเกษตร เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล ยื่นมือเข้ามาช่วยกันสร้างความเชื่อมั่น สามัคคี จนเกิดเป็นมวลพลังที่เข้มแข็งก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน เศรษฐกิจของไทยจะดีขึ้น เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สร้างขยายตลาดให้กับเพื่อนบ้านได้อย่างกว้างขวาง ช่องทางตลาดมีมาก จากเกษตรกรที่ถูกพ่อค้า แม่ค้า คนกลาง กดราคาก็จะมีน้อยลง

เมื่อช่องทางตลาดและโอกาสที่เข้ามามีให้เกษตรกรได้มีทางเลือกมากขึ้น บวกกับการมีหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้ในเรื่องการนำตลาด ยิ่งติด “กระบี่” ให้กับเกษตรกรสามารถทำการตลาดได้เอง  การพัฒนาเกษตรกรรมไทยจะมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  เพราะเกษตรกรในยุคนี้ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดอยู่มาก

แต่เรื่องการปลูก การดูแล  พืชผลทางการเกษตร ยังพอมีพื้นฐานอยู่บ้าง หากเป็นไปได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเสริมกลยุทธ์ในเรื่องนี้เข้าไปอีก  จะช่วยยกระดับเกษตรกรในหลายๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านการปลูก  การดูแล  อย่างถูกต้อง  และปลอดภัย  ได้มาตรฐาน ผลผลิตที่ได้ออกมาก็จะเป็นผลผลิตที่ดี มีคุณภาพตามมาด้วย

1.ต้นพริกเหลือง
1.ต้นพริกเหลือง

ทีมงาน นิตยสาร เมืองไม้ผล ได้หยิบยกเรื่องราวของเกษตรกรท่านหนึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ คุณมนูญ  แสนแฝง เกษตรกรผู้ ปลูกพริกเหลือง ที่ยังขาดช่องทางการตลาด ถ้าเขาได้รับความรู้ทางด้านนี้จะช่วยให้เขามีรายได้ที่ดีมากขึ้น หลังจากที่ปกติก็มีรายได้ดีอยู่แล้ว แต่ขาดโอกาสทางการตลาดเพียงเท่านั้นเอง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

คุณมนูญกล่าวว่า เมื่อก่อนประกอบอาชีพปลูกกระเทียม พืชไร่ พืชสวน เป็นต้น ปลูกกระเทียมมานานกว่า 20 ปี เริ่มเปลี่ยนมา ปลูกพริกเหลือง หลังจากมีพ่อค้า แม่ค้า คนกลาง นำต้นพันธุ์มาให้ปลูก โดยบอกกับเขาว่าราคาพริกต่ำสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท บางทีราคาดีๆ ก็ถึงกิโลกรัมละ 120-130 บาท เขาจึงตัดสินใจทดลองปลูก

2.แปลงพริก ปลูกพริกเหลือง
2.แปลงพริก ปลูกพริกเหลือง

โดยซื้อต้นพันธุ์จากพ่อค้า แม่ค้า คนกลาง ที่เสนอมาต้นละ 1.50 บาท 3,000 ต้น ลงปลูกในพื้นที่ 2 ไร่  เป็นเงินจำนวน 4,000 กว่าบาท และลงปลูกพริกพันธุ์เหลืองในครั้งนี้เป็นการทดลองปลูก หลังจากมีพ่อค้า แม่ค้า คนกลาง มาแนะนำให้ปลูก โดยนำต้นพันธุ์มาให้ได้ทดลองปลูกเป็นระยะเวลา 1 ปี ให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ

แต่ยังมีปัญหาเรื่องโรคอยู่บ้าง เพราะถือว่าเพิ่งเริ่มปลูกปีแรก แต่ผลผลิตและรายได้ที่ออกมาสำหรับครั้งแรกถือว่าเป็นที่น่าพอใจ หากมีความรู้ในเรื่องการปลูก การดูแล ที่ดี เข้าใจในระบบพืชชนิดนี้ สามารถนำมาปลูกเป็นอาชีพ หารายได้ไม่เลวทีเดียวสำหรับการ ปลูกพริกเหลือง พร้อมกับถ้ามีช่องทางตลาดที่ดี หรือทำการตลาดเป็น พืชชนิดนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

3.พื้นที่ปลูกพริก
3.พื้นที่ ปลูกพริกเหลือง

สภาพพื้นที่ ปลูกพริกเหลือง

การเตรียมดินขึ้นแปลง เสร็จจากนั้นนำพลาสติกมาคลุมแปลง เจาะพลาสติกให้เป็นรู เพื่อเตรียมแปลงให้พร้อมก่อนนำพริกมาปลูกลงดิน หลังจากนั้นใส่ปุ๋ยชีวภาพรองก้นหลุม จึงนำพริกลงปลูกได้ ส่วนระยะปลูกอยู่ที่ประมาณ 90 เซนติเมตร ระหว่างต้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ปลูก ถ้าต้องการจำนวนต้นพริกมากก็ต้องปลูกในระยะที่น้อยลง เพื่อที่จะได้พืชที่ปลูกพริกมากขึ้น อย่างเช่น สวนของคุณ 3,000 ต้น ปลูกในระยะ 90 เซนติเมตร ในพื้นที่ 2 ไร่

4.การให้น้ำต้นพริก
4.การให้น้ำต้นพริก

การให้น้ำและปุ๋ยพริกเหลือง

การให้น้ำใช้เป็นระบบน้ำหยด นำมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำแม่สะเมิง การให้น้ำขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ อากาศร้อนจะให้ 2-3 วัน/ครั้ง อากาศครึ้มๆ 4-5 วัน/ครั้ง ฤดูฝนอาจไม่ต้องให้เลย สภาพอากาศเป็นตัวกำหนดการให้น้ำของพืชชนิดนี้ ที่เหมือนๆ กับพืชหลายๆ ชนิด ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเช่นเดียวกัน

ส่วนการให้ปุ๋ย ก่อนลงปลูกใช้ปุ๋ยชีวภาพรองก้นหลุม จากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ จะใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 ให้ เมื่อพืชเจริญเติบโตขึ้นก็จะเลาะหน่อที่อยู่ข้างล่างออก เด็ดใบออก เพราะส่วนมากหน่อกับใบจะมีมากในช่วงแรกที่เจริญเติบโตขึ้นมา ต้องเด็ดทิ้งเพื่อต้องการให้ขนาดของต้นแทงยอดสูงขึ้น

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ส่วนปัญหาที่พบมากที่สุดในพริกชนิดนี้ส่วนมากจะเกิดโรคเชื้อรา ส่วนแมลงจะไม่ค่อยพบ  โดยเฉพาะฤดูฝนเชื้อราจะพบมาก ต้องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรา คาร์เบนดาซิม สกอร์ สลับสับเปลี่ยนกันไป เพื่อป้องกันการดื้อยา

5.พริกเหลืองที่เก็บได้
5.พริกเหลืองที่เก็บได้

การเก็บเกี่ยวผลผลิตพริก

เริ่มตั้งแต่ปลูกพริกชนิดนี้จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อยู่ที่ 3 เดือนกว่า สามารถเก็บผลผลิตจำหน่ายได้ การเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับผลของพริกในแต่ละต้น จะเก็บเกี่ยวผลแก่ สีเหลือง ใช้แรงงานเก็บผลผลิตโดยการจ้างคิดเป็นกิโลกรัมละ 3 บาท ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวต่อครั้งเก็บหมดรุ่นจะได้ผลผลิตประมาณ 3 ตัน

6.ผลผลิตพริกพร้อมจำหน่าย
6.ผลผลิตพริกพร้อมจำหน่าย

ด้านตลาดพริกเหลือง

เนื่องจากการทำตลาดของเกษตรกรบางท่านยังขาดความรู้ทางด้านการทำการตลาด  จึงอาศัยผ่านมือ พ่อค้า  แม่ค้า  คนกลางอยู่ จึงทำให้ราคาที่ได้อยู่ที่พ่อค้า แม่ค้า คนกลาง ที่มารับผลผลิต เพราะฉะนั้นย่อมได้ราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดแน่นอน ตอนนี้ราคาที่ได้อยู่ที่กิโลกรัมละ 25 บาท มีพ่อค้าจากจังหวัดตากมารับซื้อ ถ้าเกษตรกรสามารถทำการตลาดได้เอง อาชีพการปลูกพริกสามารถสร้างรายได้ที่ดีแน่นอน

การลงทุนปลูกในเนื้อที่ 2 ไร่ ของคุณมนูญ  ค่ารถไถ, ค่าแรงงาน, ค่าพลาสติกคลุมแปลง  อยู่ที่ประมาณ 10,000 กว่าบาท เมื่อเก็บผลผลิตที่ได้จำหน่ายหมดรุ่นได้กำไร 30,000-40,000 บาท

7.ผลผลิตพริก
7.ผลผลิตพริก

ฝากถึงเกษตรกรที่สนใจ ปลูกพริกเหลือง

ถ้าต้องการ ปลูกพริกเหลือง ให้ประสบผลสำเร็จ ต้องเรียนรู้เรื่องโรคเชื้อราได้ดีเสียก่อน โดยเฉพาะฤดูฝนจะพบปัญหาโรคนี้มาก เมื่อปลูกแล้วสามารถควบคุมได้ ผลผลิตออกมาดี ต่อไปก็คือ เรื่องของการหาตลาด ช่องทางที่สามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายได้ราคาดี ไม่ผ่านพ่อค้า แม่ค้า คนกลาง ก็จะสามารถประกอบอาชีพนี้ได้อย่างประสบผลสำเร็จ มีรายได้ไม่แพ้พืชชนิดอื่นๆ อย่างแน่นอน

ขอขอบคุณ คุณมนูญ แสนแฝง 68 หมู่ 9 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  50250

โฆษณา
AP Chemical Thailand