โรคของแตงกวา 🐛 แตงร้าน และการป้องกันรักษา

โฆษณา
AP Chemical Thailand

โรคของแตงกวา และแมลงที่สำคัญ ของแตงกวา แตงร้าน และ การป้องกันรักษา

โรคราน้ำค้าง ( Downy mildew )

ลักษณะอาการ จุดเหลี่ยมช้ำน้ำเกิดกับใบแก่ เห็นได้ชัดที่ใต้ใบ หลังใบ มีแผลสีซีดหรือเหลือง สปอร์สีเข้มคลุมแผลใต้ใบ เห็นได้ชัดในตอนเช้า

วิธีป้องกันและควบคุม พ่นป้องกันด้วยสารเคมีในกลุ่มเมทาแลกซิล แมนโคเซบ คลอโรทาโรนิส หรือไตเมโทมอร์ฟ เพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อราต่อสารเคมีในกลุ่มเมทาแลกซิล ควรพ่นสลับกับสารเคมีตัวอื่น เช่น ถ้าใช้เมทาแลกซิล 1 – 2 ครั้ง ครั้งต่อไปให้เปลี่ยนไปใช้ตัวอื่น ๆ ที่แนะนำในข้างต้น

 

โรคราแป้ง ( Powdery mildew )

ลักษณะอาการ ผงสีขาวกระจาย หรือขึ้นคลุมด้านบน และท้องใบแก่ก่อน ในแตงกวาหรือแตงร้านพบเฉพาะบนใบเท่านั้น ต่อมาใบสีซีดเหลือง และแห้งตายในที่สุด แต่ใบไม่ร่วง การระบาดมักเริ่มจากชอบแปลงลามเข้าไปด้านใน และพบการระบาดของ โรคของแตงกวา จำนวนมากในบริเวณตอนกลางของแถวปลูก

วิธีป้องกันและควบคุม พ่นป้องกันโรคด้วยแคปแทน กำมะถัน โพรคลอราช หรือมาเนบ

ปลูก แตงกวา ปลูกแตงกวา
ปลูกแตงกวา

โรคไวรัสใบด่างแดง ( Cucumber mosaic )

ลักษณะอาการ เกิดจากไวรัสคูคิวโม CMV ที่มีเพลี้ยอ่อนเป็นพาหะ อาการ คือ ใบยอดและใบอ่อนมีอาการด่าง ผิวใบมีลักษณะเนื้อใบนูนคล้ายหูด ขนาดใหญ่ มีสีเข้ม ผลมีลักษณะหูดนูนกระจายทั่วผล หรือด่างเป็นวง ต้นเจริญไม่ดี อาจแคระแกรน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

วิธีป้องกันและควบคุม ใช้สารเคมีพ่นป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อน เช่น คอนฟิดอร์ ไดโนทีฟูเรน กลุ่มอาบาแมคติน และกลุ่มคลอไพริฟอส

 

โรคใบหงิกแดง ( Cucurbit leaf curtl )

ลักษณะอาการ เส้นใบสีเขียวเข้ม และเนื้อใบมีสีจาง และมีจุดเหลือง ขอบใบยกตัวขึ้น ทำให้ใบมีลักษณะคล้ายถาด อาการร่วมที่พบ ได้แก่ การมีจุดเหลืองบนใบชุดที่ติดกับใบอ่อน รวมถึงใบแก่ ขนาดใบเล็กลง และต้นไม่เจริญ มีเถาสั้น

วิธีป้องกันและควบคุม ป้องกันแมลงหวี่ขาวดูดน้ำ – อาหาร ในระยะกล้ากำจัดวัชพืชที่เป็นแหล่งอาศัยของแมลงหวี่ขาว หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุคลุมดินที่มีสีซีดหรือสีเหลือง ใช้สารเคมีพ่น เช่น คอนฟิดอร์ ไดโนทีฟูเรน

โรคของแตงกวา ปลูกแตงกวา
ปลูกแตงกวา

โรคไวรัสใบด่างเหลือง ที่มีเพลี้ยไฟเป็นพาหะ ( Melon Yellow Spot Virus-MYSV )

ลักษณะอาการ อาการที่ใบอ่อนจะมีลักษณะใบมีสีเขียวเข้ม ใบแก่เป็นจุดวงแหวน ขอบเหลือง

วิธีป้องกันและควบคุม พบโรคระบาดมากในช่วงหน้าร้อนที่สภาพอากาศแห้งแล้ง และมีเพลี้ยไฟระบาด การป้องกันการระบาดของ โรคของแตงกวา ทำได้โดยการใช้สารเคมีกำจัดเพลี้ยไฟ โดยเฉพาะในระยะติดดอก ซึ่งเพลี้ยไฟมักจะไปอาศัยอยู่ในดอก ใช้พลาสติกคลุมแปลง หรือใช้กับดักกาวเหนียวสีฟ้ารอบ ๆ แปลงปลูก

อาการของดอกตัวผู้มากในช่วงวันยาว และอาการที่ดอกตัวผู้น้อยในช่วงวันสั้น

โฆษณา
AP Chemical Thailand

 

วันยาวคืออะไร ?

เมื่อเริ่มเข้าสู่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายน จะสังเกตเห็นว่าระยะเวลากลางวันยาวขึ้น ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆ คือ ท้องฟ้าจะสว่างเร็ว และจะมืดค่ำช้าลง ซึ่งจะเป็นช่วงรอยต่อฤดูร้อนจนถึงปลายฤดูฝน

ลักษณะดังกล่าวมีผลกระทบต่อการออกดอกของแตงกวา – แตงร้าน คือ จะชักนำให้ต้นแตงกวา-แตงร้าน ออกดอกตัวผู้ในช่วงแรก และหลังจากนั้นจึงจะออกดอกตัวเมีย ดังนั้นในช่วงวันยาวอายุเก็บเกี่ยวผลผลิตจะช้าลงกว่าปกติ 3 – 5 วัน ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์

 

วันสั้นคืออะไร ?

เมื่อเริ่มเข้าสู่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนเมษายน จะสังเกตเห็นว่าระยะเวลากลางวันสั้น ถ้าจะให้อธิบายง่าย ๆ คือ ท้องฟ้าจะสว่างช้า และจะมืดค่ำเร็ว ซึ่งจะเป็นช่วงรอยต่อฤดูหนาวจนถึงต้นฤดูฝน

ลักษณะดังกล่าวมีผลกระทบต่อการออกดอกของแตงกวา – แตงร้าน คือ จะชักนำให้ต้นแตงกวา-แตงร้าน ออกดอกตัวเมียตั้งแต่ข้อแรกๆ เลย และต่อเนื่อง ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะทำให้ไม่มีดอกตัวผู้หรือเกสรตัวผู้มาผสม จะทำให้ดอกตัวเมียที่บานไม่ได้รับการผสม และดอกจะเหลือง เหี่ยว และฝ่อไปในที่สุด เป็นบางส่วน ดังนั้นในช่วงวันสั้นการเก็บเกี่ยวผลผลิตแตงกวา – แตงร้าน จะเก็บเกี่ยวเร็ว

โรคของแตงกวา

 โรคแตงกวา , แตงกวา , โรคราน้ำค้าง ( Downy mildew ) , โรคราแป้ง ( Powdery mildew ) , โรคใบหงิกแดง ( Cucurbit leaf curtl ) , โรคไวรัสใบด่างเหลือง ที่มีเพลี้ยไฟเป็นพาหะ ( Melon Yellow Spot Virus-MYSV ) , วันยาว , วันสั้น , ปลูกแตงกวา แตงล้าน