กรรณิกา อุฬารเสถียร เตรียมจัดตั้งลานมัน ทำมันเส้นสะอาด ป้อนโรงงานอาหารสัตว์

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ต้องยอมรับว่ามันสำปะหลังเป็นทั้งพืชอาหาร และพืชพลังงาน ที่มากด้วยมูลค่า ที่ตลาดทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคตมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของ บริษัท 888 การเกษตร จำกัด โดย คุณกรรณิกา อุฬารเสถียร ที่เตรียมจะจัดตั้ง ลานมัน คุณภาพขึ้นเป็นแห่งแรกที่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ซึ่งมองว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจใกล้เคียงกับปาล์มน้ำมัน ในนาม บริษัท เสถียรปาล์ม จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของครอบครัว

อีกทั้งประเทศไทยมีการปลูกมันสำปะหลังมากเป็นอันดับ 3 ของโลก ขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในพื้นที่ภาคกลาง หรือประมาณ 4.6-4.7 แสนไร่

1.คุณกรรณิกา-อุฬารเสถียร
1.คุณกรรณิกา-อุฬารเสถียร

คุณกรรณิกาจึงมองว่าธุรกิจลานมันคุณภาพจะยังเป็นธุรกิจที่มีอนาคต จากเดิมที่ต้องทำงานในส่วนของเอกสารด้านบีโอไอ (BOI) ให้กับทุกบริษัทของครอบครัว ที่ขยายผลมาสู่การจัดตั้ง “ลานมันคุณภาพ” บนเนื้อที่ 10 ไร่ อยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน ภายใต้ระบบการจัดการอย่างเป็นระบบลานมัน แห่งนี้จะเป็นลานมันมาตรฐานแห่งแรกใน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่

2.ลานมันคุณภาพเนื้อที่-10-ไร่
2. ลานมัน คุณภาพเนื้อที่-10-ไร่

การจัดตั้งลานมันคุณภาพ บนเนื้อที่ 10 ไร่

ซึ่งลานมันแห่งนี้สามารถรองรับผลผลิตจากเกษตรกรเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็น “มันเส้นสะอาด” ป้อนให้ผู้ส่งออกต่างประเทศ โรงงานอาหารสัตว์ และโรงงานเอทานอล เพื่อทำแอลกอฮอล์ได้เป็นอย่างดี ภายใต้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

เริ่มจากการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ผ่านเข้าสู่เครื่องร่อน 3 รอบ เพื่อแยกเหง้า ดิน และทราย ออกไป ก่อนจะเข้าเครื่องโม่ ตากมันไว้นาน 3-4 แดด ก็จะจัดเก็บผลผลิตไว้ในโกดัง เพื่อรอส่งมอบให้กับลูกค้าตามสเปคที่ลูกค้าต้องการ

3.ผลผลิตมันสำปะหลังที่จะเข้าสู่ลานมัน
3.ผลผลิตมันสำปะหลังที่จะเข้าสู่ลานมัน

การเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลัง

คุณกรรณิกายืนยันว่าการดำเนินการก่อสร้างลานมันขนาดเล็กจะใช้ระยะเวลาเพียง 5 เดือน เท่านั้น และหลังจากที่ดำเนินการตามขั้นตอนทุกอย่างจนแล้วเสร็จ จนกระทั่งสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ด้วยเม็ดเงินในการลงทุนร่วม 10 ล้านบาท เป็นลานมันขนาดเล็กที่เน้นการพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก

โฆษณา
AP Chemical Thailand

อีกทั้งยังเป็นช่วงเดียวกับที่ผลผลิตของเกษตรกรออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการทำลานมันคุณภาพในลักษณะนี้จะสามารถเปิดดำเนินการได้เพียง 5-6 เดือนต่อปีเท่านั้น หรือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนเมษายน โดยในเบื้องต้นหลังจากเปิดดำเนินการแล้ว ผลผลิตที่ได้อาจจะยังมีปริมาณน้อย ทางลานมันจึงมีแผนที่จะเข้าไปร่วมกับลานมันชุมชนภายในพื้นที่ เพื่อนำวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการแปรรูปในลานมันแบบพึ่งพาอาศัยกัน ตลอดจนมีการส่งเสริมเกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่ ด้านองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิต และสายพันธุ์มันสำปะหลัง ที่มีคุณภาพ

4.การโม่มันสำปะหลังในลานมัน
4.การโม่มันสำปะหลังในลานมัน

การผลิตและการแปรรูปมันสำปะหลัง

นอกจากการรับซื้อผลผลิตมันสำปะหลังเข้าสู่กระบวนการผลิตและแปรรูปในลานมันเพื่อให้ได้มันเส้นสะอาดที่มีคุณภาพแล้ว คุณกรรณิกายังมีแผนที่จะรับซื้อข้าวโพด และผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อ-ขายพืชผลทางการเกษตร เป็นการสร้างอาชีพ สร้างแรงงาน สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น เกิดการหมุนเวียนรายได้ภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี

5.การจัดการผลผลิตมันสำปะหลังใน ลานมัน
5.การจัดการผลผลิตมันสำปะหลังใน ลานมัน

เป้าหมายในการทำ ลานมัน คุณภาพ

มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคต มีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีปลูกมันสำปะหลังมากกว่า 4.6-4.7 แสนไร่ เป้าหมายในการทำลานมันคุณภาพตรงนี้ก็เพื่อต้องการสร้างตลาดนำการผลิต เพื่อเป็นแรงผลักดันและจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกมันสำปะหลังมากขึ้น เพราะมีตลาดเกิดขึ้นภายในพื้นที่ เป็นการสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชน และเกษตรกรไทย นี่คือความตั้งใจจริงในการทำลานมันตรงนี้ขึ้นมา

ซึ่งรายละเอียดในการเตรียมจัดตั้งลานมันคุณภาพแห่งนี้จะนำมาเสนอในโอกาสต่อๆไป !!!