ไม้โตเร็ว-2
ไม้โตเร็ว-2

ไม้โตเร็ว ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว ตัวใหม่ โรงไฟฟ้าญี่ปุ่นเปิดโครงการรับซื้อในไทยกว่า 4,000 ล้านเยน (ตอนที่ 2)

ด้วยปริมาณความต้องการเชื้อเพลิงพลังงานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่นมีเป็นจำนวนมาก เป็นผลมาจากนโยบายการลดปริมาณการใช้ถ่านหิน และการยกเลิกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ต้นไม้โตเร็ว ต้นไม้โตเร็ว ต้นไม้โตเร็ว

โดยหันมาใช้พลังงานทดแทนเป็นสำคัญ ในขณะที่พลังงานแสงอาทิตย์นั้นมีข้อจำกัดที่ต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก แต่ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 5 ชั่วโมง เท่านั้น อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องขยะที่เกิดจากแผงโซลา เมื่อหมดอายุการใช้งานอีก 20 ปีข้างหน้า ไม้เนื้อแข็งโตเร็ว ไม้เนื้อแข็งโตเร็ว ไม้เนื้อแข็งโตเร็ว ไม้เนื้อแข็งโตเร็ว ไม้เนื้อแข็งโตเร็ว

ปรึกษาการปลูก ไม้โตเร็ว แบบมีประกันตลาดรองรับ ฟรี!

ดร. สุเทพ จันทร์เขียว โทร  0891170419, 025614761

หากบอกว่ามาจาก พลังเกษตร.com หรือ นิตยสารพืชพลังงาน

ประเทศญี่ปุ่นจึงมีเป้าหมายการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ใช้พลังงานทดแทนโดยใช้วัตถุดิบจากไม้ประมาณ 5 GW ในปี ค.ศ.2019 ในจำนวนนี้มีความต้องการวัตถุดิบเชื้อเพลิงจากประเทศไทย ในรูปของพลังงานเชื้อเพลิงจากไม้อัดเม็ด (Wood Pellet) เพื่อป้อนให้กับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าว

โดย บริษัท JC Services จำกัด หรือกลุ่ม JCS ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการวิเคราะห์และตัดสินใจที่จะลงทุน หรือร่วมทุนในโรงงานผลิต Wood Pellet ในประเทศไทย จำนวน 20 โรงงาน และมีเป้าหมายการผลิตจำนวน 5 ล้านตันต่อปี ต้นไม้ปลูกง่ายโตเร็ว ต้นไม้ปลูกง่ายโตเร็ว ต้นไม้ปลูกง่ายโตเร็ว

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมาณ ห้อง FORTROP ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้เกิดพิธีลงนามร่วมลงทุน (Joint Venture) โรงงาน Wood Pellet ระหว่าง JCS ประเทศญี่ปุ่น กับ 3 บริษัทของไทย และการลงนามความร่วมมือ (Mou) การวิจัยและนวัตกรรมการจัดการวัตถุดิบเชื้อเพลิงพลังงานจาก ไม้โตเร็ว สำหรับโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่นระยะยาว ต้นไม้ปลูกง่ายโตเร็ว ต้นไม้ปลูกง่ายโตเร็ว

3.คณะผู้บริหาร-บริษัท-JC-Services-จำกัด-จากประเทศญี่ปุ่น-1คณะผู้บริหาร-บริษัท-JC-Services-จำกัด-จากประเทศญี่ปุ่น

9.ญี่ปุ่นทุ่มกว่า-4000-ล้านเยนจับมือเอกชนไทยสร้างโรงผลิต-wood-pellet-ป้อนโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

ญี่ปุ่นทุ่มกว่า-4000-ล้านเยนจับมือเอกชนไทยสร้างโรงผลิต-wood-pellet-ป้อนโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

1.พิธีลงนามร่วมทุนJion-Ventureโรงงาน-Wood-Pellet-ระหว่าง-JCS-ประเทศญี่ปุ่น-กับ-3-บริษัทของไทย-2
พิธีลงนามร่วมทุนJion-Ventureโรงงาน-Wood-Pellet-ระหว่าง-JCS-ประเทศญี่ปุ่น-กับ-3-บริษัทของไทย

โดยจะมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

  1. ญี่ปุ่นทุ่มกว่า 4,000 ล้านเยนจับมือเอกชนไทยสร้างโรงผลิต wood pellet ป้อนโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
  2. การร่วมลงนามระหว่างบริษัท JC Services จำกัดและบริษัท นัมเบอร์ไนน์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
  3. พิธีลงนามร่วมลงทุนระหว่างบริษัท JC Services จำกัดและเอ็นเนอร์ยี่ ไบร์ท จำกัด
  4. พิธีลงนามร่วมลงทุนระหว่างบริษัท JC Services จำกัด และบริษัท เอ็น เค ดีสคัพเวอร์รี่ จำกัด
  5. พิธีลงนามระหว่าง มก.และบริษัท JC Services จำกัดเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเชื้อเพลิง ไม้โตเร็ว อย่างยั่งยืน
  6. มุมมองไม้โตเร็ว พร้อมเดินหน้าผลิตไฟฟ้าจาก wood pellet เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.การร่วมลงนามระหว่างบริษัท-JC-Services-จำกัดและบริษัท-นัมเบอร์ไนน์-คอร์เปอร์เรชั่น-จำกัด-1
การร่วมลงนามระหว่างบริษัท-JC-Services-จำกัดและบริษัท-นัมเบอร์ไนน์-คอร์เปอร์เรชั่น-จำกัด

โครงการตัวอย่างที่เดินเครื่องแล้วในไทย ต้นไม้ปลูกง่ายโตเร็ว

บริษัท JC Services จำกัด ได้ลงนามร่วมลงทุนกับ บริษัท นัมเบอร์ไนน์ กรีนพาวเวอร์ จำกัด ก่อสร้างโรงงานผลิต Wood Pellet ใหญ่ที่สุดในเอเชีย กำลังผลิตประมาณ 700 ตันต่อวัน เป็นโรงงานแรกในประเทศไทยที่จังหวัดพังงา ภายใต้ความร่วมมือกับ JCS

ซึ่งในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นี้ บริษัท JC Services จำกัด มีกำหนดการที่จะลงนามร่วมลงทุนกับบริษัทของไทยเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิต Wood Pellet จำนวน 3 โรงงานเพิ่มเติม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ และชลบุรี ประกอบด้วย บริษัท นัมเบอร์ไนน์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด และบริษัท เอ็น เค ดีสคัพเวอร์รี่ จำกัด

คาดว่ากลุ่มบริษัท JCS จะใช้เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านเยน กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย

4.พิธีลงนามร่วมลงทุนระหว่างบริษัท-JC-Services-จำกัดและเอ็นเนอร์ยี่-ไบร์ท-จำกัด-1
พิธีลงนามร่วมลงทุนระหว่างบริษัท-JC-Services-จำกัดและเอ็นเนอร์ยี่-ไบร์ท-จำกัด

คณะวนศาสตร์จัดระบบมาตรฐานการจัดการอย่างยั่งยืนตามแนวทาง FSC การันตีไม้ถูกต้องตามกฎหมาย

นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านวัตถุดิบและสม่ำเสมอ ตอบสนองนโยบายด้านพลังงานที่มั่นคงทั้ง 2 ประเทศคู่ค้า ในระยะเวลา 20 ปี นั้น กลุ่ม บริษัท JC Services Co., Ltd. จึงได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การวิจัยและนวัตกรรมการจัดการวัตถุดิบเชื้อเพลิงพลังงานจาก ไม้โตเร็ว สำหรับโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่นในระยะยาว ทั้งไม้ยางพาราและไม้ประเภทโตเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยจะสามารถผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ภายใต้ระบบการจัดการที่ยั่งยืน ตามแนวทางมาตรฐาน FSC (Forest Sterwardship Council) ตลอดอายุสัญญา 20 ปี

โดยคณะวนศาสตร์ดำเนินการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการวัตถุดิบเชื้อเพลิงพลังงานจาก ไม้โตเร็ว สำหรับโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่นระยะยาว โดยมุ่งเน้นการผลิต ไม้โตเร็ว เพื่อพลังงาน การจัดการสวนยางพาราแบบผสมผสาน

โดยการใช้ระบบมาตรฐานการจัดการอย่างยั่งยืนตามแนวทาง FSC เข้ามาเพื่อการันตีว่า ไม่เป็นไม้มาจากป่าธรรมชาติ เป็นไม้ที่ปลูกถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการยืนยันถึงการให้ความสำคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วย

โดยโครงการดังกล่าวนี้จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเจริญเติบโตด้านไม้เศรษฐกิจ การสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่เกษตรไม่เหมาะสมปรับเปลี่ยนมาปลูก ไม้โตเร็ว เพื่อพลังงาน รวมถึงการดำเนินการแบบเกษตรแปลงใหญ่ ตามนโยบายรัฐบาลด้วย

5.พิธีลงนามร่วมลงทุนระหว่างบริษัท-JC-Services-จำกัด-และบริษัท-เอ็น-เค-ดีสคัพเวอร์รี่-จำกัด
พิธีลงนามร่วมลงทุนระหว่างบริษัท-JC-Services-จำกัด-และบริษัท-เอ็น-เค-ดีสคัพเวอร์รี่-จำกัด

พิธีลงนามร่วมลงทุนระหว่างบริษัท JC Services จำกัด และบริษัท เอ็น เค ดีสคัพเวอร์รี่ จำกัด

ญี่ปุ่นตั้งเป้าหมายในไทยให้ กำลังผลิตทั้งหมด 1 ล้านตันต่อปี

โดยในครั้งนี้กลุ่ม JC Service ได้ลงนามร่วมลงทุนกับบริษัทเพิ่มเติมอีก 3 บริษัท คือ

(1) Number Nine Corporation Co., Ltd. โรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี,

(2) Energy Bright Co., Ltd. (โรงงานจังหวัดชลบุรี) และ

(3) NK Discovery Co., Ltd. โรงงานจังหวัดกระบี่

รวมกำลังผลิตทั้งหมด 1 ล้านตันต่อปี โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ผู้ก่อตั้ง และประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย และรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ร่วมเป็นสักขีพยาน

7.ญี่ปุ่นพร้อมเดินหน้าผลิตไฟฟ้าจาก-wood-pellet-เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ญี่ปุ่นพร้อมเดินหน้าผลิตไฟฟ้าจาก-wood-pellet-เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ญี่ปุ่นพร้อมเดินหน้าผลิตไฟฟ้าจาก wood pellet จำนวน 20 โรงงาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้นไม้โตเร็ว ไม้เนื้อแข็งโตเร็ว

Mr.Masami Nakakubo CEO บริษัท JC Service จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งประเทศญี่ปุ่นมีเป้าหมายการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลมากกว่า 5 GW โดยกลุ่ม JCS นั้นได้รับใบอนุญาตให้ผลิตไฟฟ้าขนาด 50 MW จำนวน 20 โรงงาน มีกำหนดเริ่มเดินเครื่อง ปี ค.ศ.2019

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างโรงงานผลิต Wood Pellet จำนวน 20 โรงาน กำลังผลิตประมาณโรงงานละ 250,000 ตันต่อปี โดยจะพิจารณาจากศักยภาพของวัตถุดิบที่ยั่งยืนตลอดอายุ 20 ปี เป็นสำคัญ โดยเบื้องต้นได้ตัดสินใจร่วมลงทุนสร้างโรงงานผลิต Wood Pellet ในประเทศไทยจำนวน 6 โรงงาน กำลังผลิตรวม 1 ล้านตัน

8.Mr_.Masami-Nakakubo-CEO-บริษัท-JC-Service-จำกัด
Mr_.Masami-Nakakubo-CEO-บริษัท-JC-Service-จำกัด  ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว

เปิดมุมมองศักยภาพไม้ยางไทย และ ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว อื่นๆ

สำหรับประเทศไทยนั้นไม้ยางพาราถือว่ามีศักยภาพ เนื่องจากมีการโค่นไม้เพื่อปลูกทดแทนปีละประมาณ 4-5 แสนไร่ต่อปี โดยมีผลผลิตทางด้านเนื้อไม้เข้าสู่ตลาดราว 43 ล้านต้นต่อปี โดยมองศักยภาพของไม้ยางพาราในภาคใต้ และระบบการขนส่งทางเรือ เป็นสำคัญ

แต่เนื่องจากยางพารามีรอบตัดฟัน 25 ปี ซึ่งจะเกิดความเสี่ยงด้านวัตถุดิบในระยะยาว ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการวัตถุดิบ รวมถึงการวิจัย พัฒนา ด้านการปรับปรุงพันธุ์

และหากมีการส่งเสริมให้มีการปลูกไม้โตเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ไม่เหมาะสมกับภาคเกษตร หรืออุดมสมบูรณ์ต่ำ โดยเฉพาะไม้ยูคาลิปตัส และกระถิ่นอะเคเซีย สายพันธุ์ดี และเหมาะสมกับพื้นที่ หรือรูปแบบการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วในรูปแบบต่างๆ เช่น การปลูกเป็นสวนป่าหรือการปลูกร่วมกับสวนยางพาราที่มีอายุ 1-5 ปี ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว

ก็จะยิ่งสร้างมูลค่า และเกิดความยั่งยืนให้กับพื้นที่ สร้างรายได้ที่สม่ำเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายโครงการโค่นยางของกทย.เพื่อให้ชาวสวนยางได้ประโยชน์จากทุกส่วนจากต้นยาง รวมไปถึงการดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามแนวทางมาตรฐานระดับสากล ต้นไม้ปลูกง่ายโตเร็ว ต้นไม้ปลูกง่ายโตเร็ว ต้นไม้ปลูกง่ายโตเร็ว

ทางเราเชื่อมั่นว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลนั้นสามารถแก้ปัญหาและเป็นพลังงานทางเลือกทีเหมาะสมที่สุด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้ และมีการใช้ประโยชน์จากไม้ที่คุ้มค่าที่สุด ภายใต้ระบบการจัดการที่ยั่งยืนตามมาตรฐานนานาชาติ ตามแนวทาง FSC เพื่อเป็นการการันตีว่าไม้นั้นถูกกฎหมาย ไม่เป็นไม้มาจากป่าธรรมชาติ และเป็นการยืนยันถึงการให้ความสำคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกด้วย

ไม้โตเร็ว ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว ต้นไม้โตเร็ว ต้นไม้ปลูกง่ายโตเร็ว ไม้เลื้อยโตเร็ว ไม้เนื้อแข็งโตเร็ว ต้นไม้โตเร็ว 

 ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว

ไม้โตเร็ว ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว ต้นไม้โตเร็ว ต้นไม้ปลูกง่ายโตเร็ว ไม้เลื้อยโตเร็ว ไม้เนื้อแข็งโตเร็ว ไม้ยืนต้นโตเร็ว ปลูกอะไรได้เงินดี ปลูกพืชอะไรรายได้ดี  ต้นไม้โตเร็ว ต้นไม้ปลูกง่ายโตเร็ว ไม้เลื้อยโตเร็ว ไม้เนื้อแข็งโตเร็ว ไม้ยืนต้นโตเร็ว ปลูกอะไรได้เงินดี ปลูกพืชอะไรรายได้ดี ต้นไม้โตเร็ว ต้นไม้โตเร็ว ต้นไม้โตเร็ว ต้นไม้โตเร็ว ไม้เนื้อแข็งโตเร็ว ไม้เนื้อแข็งโตเร็ว ไม้เนื้อแข็งโตเร็ว ไม้เนื้อแข็งโตเร็ว ไม้เนื้อแข็งโตเร็ว ต้นไม้ปลูกง่ายโตเร็ว ต้นไม้ปลูกง่ายโตเร็ว

สนับสนุนโดย