สกช.แนะ สภาเกษตรกรฯ ทำงานร่วมกับชุมชน ชูต้นแบบ ชุมชนบ้านวาใหญ่ สกลนคร จากแรงกายสู่สายน้ำแห่งความยั่งยืน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร เผยความสำเร็จการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพของชุมชนบ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ชูการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ ใช้กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ช่วยเกษตรกรรอดพ้นวิกฤตน้ำได้กว่า 5,000 ไร่

1.ชุมชนบ้านวาใหญ่01

การจัดทำ MOU กับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ           

นายภูผา บัวบุญ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า ในอดีตชุมชนบ้านวาใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มที่ประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำหลากในช่วงฤดูฝน ในบางปีน้ำท่วมขังสูงถึง 1-3 เมตร ส่วนในฤดูแล้งเกษตรกรต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร จนพื้นที่เพาะปลูกเสียหาย และผลผลิตตกต่ำ แต่ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ปัญหาของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฯ ซึ่งร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหากับประชาชนในพื้นที่ จึงได้มีการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ

2.ชุมชนบ้านวาใหญ่02

โดยสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ MOU ความร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. เพื่อจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2562-2565 มีการพัฒนาแหล่งน้ำในหลายพื้นที่ อาทิ หนองโสก ลำห้วยโสก  หนองบ่ออ้อ ห้วยวังตาด เป็นต้น สามารถเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำจากเดิม 240,000 ลบ.ม. เป็น 980,000 ลบ.ม. ซึ่งสามารถเพิ่มระดับน้ำได้ 740,000 ลบ.ม.โดยประมาณ รวมทั้งยังมีการสร้างการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ส่งผลให้มีพื้นที่การเกษตรได้รับผลประโยชน์จำนวน 5,000 ไร่ จำนวน 1,250 ครัวเรือน คิดเป็นจำนวนประชากรที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการกว่า 2,500 ราย ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงเพราะการขับเคลื่อนงานของสภาฯ แต่เป็นเพราะส่วนหนึ่งชุมชนมีผู้นำที่มีศักยภาพ อีกทั้งเกษตรกรในพื้นที่ร่วมแรง ร่วมใจ เป็นอย่างดี

“เพราะภารกิจสำคัญของสภาเกษตรกรฯ คือ การเป็นแกนกลางเข้ารับฟังปัญหาของเกษตรกร พร้อมทำหน้าที่ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงไปสู่ชุมชน”

3.ชุมชนบ้านวาใหญ่03

การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย

สุปราณี บุญชัยสิน เกษตรกรในพื้นที่ให้ข้อมูลว่า เพราะมีสภาเกษตรกรฯ ที่เปรียบเสมือนองค์ความรู้ของเกษตรกร คอยให้คำแนะนำในข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกร ดังเช่น การเกิดปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จากเดิมชาวบ้านก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ทั้งในช่วงหน้าฝน และหน้าแล้ง แต่ปัจจุบันภายหลังได้รับความช่วยเหลือจากสภาเกษตรกรฯ ชุมชน มีแหล่งน้ำสำรองไว้สำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร ก็ช่วยให้คนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถทำเกษตรหลังฤดูการทำนาได้ โดยได้รับความรู้ในด้านการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย และนำเอาระบบการกระจายน้ำมาใช้ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ ช่วยให้คนในพื้นที่มีอาชีพ ไม่ต้องอพยพออกจากถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่อไปหางานทำ แต่สามารถทำการเกษตรได้ผลผลิตที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

4.ชุมชนบ้านวาใหญ่04

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนเกษตรกรออกมาใช้สิทธิ ใช้เสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 1 เขต 1 เบอร์ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เพื่อเลือกตัวแทนภาคเกษตรกรที่มาจากการเลือกตั้ง โดยเกษตรกร และเพื่อเกษตรกร

โฆษณา
AP Chemical Thailand