สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมลงพื้นที่ตำบลปากช่อง มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกร

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ความมุ่งมั่นของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานโยบายต่างๆ รวมถึงการดำเนินงาน เพื่อให้ภาคการเกษตรของไทยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรทั้งประเทศมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามไปด้วย

ดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบายสู่ท้องถิ่นจึงเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ที่จะมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่เกษตรกร โดยส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งทางสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันภาคการเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เติบโตและขยายตลาดได้มากขึ้น ภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์

1.สภาเกษตรกร01

การผลิตและจำหน่าย พืชผัก ผลไม้

นายปณวัฒน์ วงศ์สนั่น หัวหน้าสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ภาคการเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์มีพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลาย ซึ่งนอกจากสินค้าเกษตรประเภทไม้ผลเป็นหลักแล้ว ที่เพชรบูรณ์ยังเป็นแหล่งผลิตและแหล่งกระจายสินค้าพืชผักที่สำคัญของประเทศ ผลผลิตรวมกว่า 1.6 หมื่นตัน มีมูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาท

แม้ว่าที่ผ่านมาเกษตรกรบางรายจะมีข้อจำกัดด้านการผลิตสินค้าเกษตรเรื่องการใช้สารเคมี ทำให้สินค้าไม่มีคุณภาพมาตรฐาน ดังนั้นการผลักดันให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนแนวคิดการทำเกษตรที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้บริโภค จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ต้องช่วยแก้ปัญหาจุดนี้ และร่วมหาแนวทางพัฒนาพืชผักของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น โดยใช้แนวคิดเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์

2.สภาเกษตรกร02

การให้ความรู้แก่เกษตรกร

ซึ่งทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเกษตรกรรมอย่างมีระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อนำงบประมาณมาสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ด้วยการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการเกษตร ประสานด้านวิชาการ การรวมกลุ่มเกษตรกร การฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการขับเคลื่อนความร่วมมือของเกษตรกร รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจนช่วยยกระดับการพัฒนาให้สินค้าเกษตรมีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงทางอาหารได้ต่อไป

3.สภาเกษตรกร03

การลงนามความร่วมมือระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

นอกจากนี้ทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ยังได้สร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรเพื่อเชื่อมโยงด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรสวนส้มโอ ในอำเภอหล่มสัก เมื่อช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้าไปช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาส้มโอราคาตกต่ำ โดยการแนะนำเกษตรกรให้สร้างการรับรองมาตรฐานสินค้าด้วย GAP

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ซึ่งต่อมาได้มีบันทึกลงนามความร่วมมือระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายจำนวน 100 ตัน ถือเป็นโมเดลนำร่องที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยเพิ่มเติมแนวทางการปรับเปลี่ยนแนวคิดทำการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อยกระดับการพัฒนาอาชีพสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตภาคเกษตร เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อำเภอเขาค้อและตอนบน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอีกด้วย

4.สภาเกษตรกร04

การส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร

หัวหน้าสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้การพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์แล้ว สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ยังคงพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบล

โดยในปี 2566 นี้ทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจะร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ลงพื้นที่เป้าหมายตำบลปากช่อง อ.หล่มสัก จัดเวทีพูดคุยกับเกษตรกรในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือเกษตรกรที่เปราะบางในการพัฒนาอาชีพชุมชนปากช่อง ซึ่งบางส่วนมีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวน ทำให้เกิดข้อขัดแย้งและปัญหาต่างๆ ในพื้นที่

ดังนั้นการจัดให้มีเวทีพูดคุยกันเพื่อสะท้อนปัญหาเชิงลึก จะทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ด้านความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรการผ่อนปรนปัญหาที่ดินทำกิน รวมถึงการพัฒนาอาชีพด้วยการส่งเสริมอาชีพใหม่ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่เกษตรกร หรืออาจปรับเปลี่ยนอาชีพไปทำปศุสัตว์ขนาดเล็ก เช่น เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เป็นต้น ซึ่งทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จะเริ่มดำเนินการภายในเดือนมีนาคมนี้

5.สภาเกษตรกร05

ภารกิจต่างๆ ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนครั้งนี้ ถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และช่วยสะท้อนปัญหาของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง ดังนั้นสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ร่วมเป็นหนึ่งเสียงสำคัญ เลือก 1 เขต 1 เบอร์ ให้คนดีมาเป็นผู้แทนเกษตรกร เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ภาคเกษตรกรรมไทยได้เติบโตอย่างยั่งยืน