กลยุทธ์การเพาะเลี้ยง และการ ตลาดสาหร่ายพวงองุ่น แบบแบ่งเกรด

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

ลักษณะของสาหร่ายพวงองุ่น

สาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa Lentillifeae J. Agardh) เป็นสาหร่ายทะเลสีเขียว (Green Algae) อยู่ในครอบครัว Caulerpaceae มีลักษณะเป็นเม็ดกลมเล็กรวมกัน เป็นช่อคล้ายกับพวงองุ่น หรือไข่ปลาคาเวียร์ จึงมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า Sea grapea” หรือ “Green caviar” นอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกว่า Lelato,Ararusip,Lato ส่วนชาวญี่ปุ่นจะเรียกสาหร่ายชนิดนี้ว่า Umibudo” ซึ่งแปลว่า “องุ่นแห่งท้องทะเล”

1.ช่อคล้ายกับพวงองุ่น-หรือไข่ปลาคาเวียร์
1.ช่อคล้ายกับพวงองุ่น-หรือไข่ปลาคาเวียร์
2.พร้อมตัดขายส่ง ตลาดสาหร่ายพวงองุ่น
2.พร้อมตัดขายส่ง ตลาดสาหร่ายพวงองุ่น

จุดเริ่มต้นเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

ดังนั้นทีมงานนิตยสารสัตว์น้ำจะพาไปพบกับ คุณลือชา มีน้อย เจ้าของฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่น ที่จังหวัดสมุทรสาคร  “นาตาชาฟาร์ม” สาหร่ายพวงองุ่น ที่มีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นโดยการเข้าร่วมอบรมที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง จาก 60 คน นาตาชาฟาร์ม สาหร่ายพวงองุ่น ได้เพาะพันธุ์สาหร่ายพวงองุ่นสำเร็จ และได้มีการจำหน่ายให้เกษตรกร และสวนจิตรดา

แรงจูงใจในการเริ่มเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น เดิมทีที่ฟาร์มเคยเป็นนาเกลือมาก่อน และในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครได้มีการทำนาเกลือถึง 70% ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งพักหลังนาเกลือเริ่มมีราคาตกต่ำ ทางคุณชาซึ่งรับช่วงการทำนาเกลือต่อจากคุณพ่อ ชื่อ คุณเซี้ยง หรือคนแถวนั้นรู้จักกันดีในนาม “นาตาเซี้ยง”

ต่อมาทางคุณชามีความคิดว่าจะทำยังไงดี เพราะว่าพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครส่วนใหญ่เป็นน้ำเค็ม จึงคิดหาวิธีที่จะทำอย่างอื่นแทนนาเกลือ มีคนแนะนำให้เข้า “โครงการในพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ” โดยมีการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น จึงได้เข้าร่วมการฝึกอบรม และได้นำความรู้มาพัฒนาพื้นที่นาเกลือให้เป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

ซึ่งฟาร์มของคุณชาได้มีการเลี้ยงควบคู่กับกุ้งกุลาดำ และปลาที่ไม่กินพืช เพื่อรักษาระบบนิเวศในบ่อ สาหร่ายพวงองุ่นจะได้รับสารอาหารจากแพลงค์ตอน ส่วนกุ้งกุลาดำ และปลาที่ไม่กินพืช จะไม่ทำลายผลผลิต และทั้งหมดถือว่าเป็นการทำให้ระบบนิเวศไม่เสีย และเป็นการพึ่งพาอาศัยกัน

ต้นพันธุ์สาหร่ายพวงองุ่นเริ่มมาจากการแนะนำของกรมประมง ได้นำมาส่งเสริมให้เกษตรกรทดลองเลี้ยงเพื่อปรับคุณภาพของน้ำในบ่อกุ้ง  จนต่อมาได้มีความนิยมและได้รับการส่งเสริมให้เป็นการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์  จากนั้นซื้อ  ต้นพันธุ์มาจากฟาร์มคุณเอ็ม จังหวัดเพชรบุรี

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com
3.บ่อเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น
3.บ่อเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

สภาพพื้นที่เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

การเตรียมบ่อเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น คือ การปรับสภาพพื้นบ่อ เช่น ความเป็นกรด-ด่าง ความสะอาดของก้นบ่อภายในบ่อเลี้ยงให้สามารถใช้เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นได้ โดยมีผลผลิตตอบแทนสูงสุดต่อหน่วยพื้นที่บ่อ คือ

1.หากเป็นบ่อเก่า ควรมีการตากบ่อ โรยปูนขาวเพื่อปรับสภาพพื้นบ่อ การตากบ่อให้พื้นก้นบ่อมีโอกาสได้รับแสงแดดและออกซิเจน จะช่วยให้อินทรียวัตถุที่หมักหมมอยู่ในบ่อที่มีการย่อยสลายตัวได้ดีขึ้น ทำให้อัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นดีขึ้น

2.เพิ่มเนื้อที่ของบ่อให้มากขึ้น จากการลอกก้นบ่อ และกำจัดวัชพืชต่างๆ ทำให้มีพื้นที่เลี้ยงสาหร่ายได้มากขึ้น และป้องกันการแย่งสารอาหารของสาหร่ายโดยวัชพืช (สำหรับบ่อเก่าควรระบายน้ำออก แล้วปรับปรุงบ่อ)

3.เพิ่มการเคลื่อนไหวของน้ำและอากาศทั่วถึงบริเวณที่ปลูกเลี้ยงสาหร่าย โดยติดตั้งระบบให้อากาศพื้นบ่อ  โดยใช้ท่อพีอีเจาะรูวางตามแนวของบ่อ และติดตั้งราวแขวนสาหร่าย โดยบ่อขนาด 1 ไร่ ปักราวไม้ไผ่ 5 แถว เพื่อผูกแผงสาหร่ายแถวละ 20 แผง

รูปแบบการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในบ่อดิน

รูปแบบการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในบ่อดิน จะมีทั้งใส่ตะแกรงแขวนในระดับความลึกประมาณ 60 ซม. และหว่านกระจายลงในบ่อโดยตรง ส่วนในถัง PE จะเป็นการนำเอาสาหร่ายพวงองุ่นที่เก็บจากบ่อดินขึ้นมาพักฟื้นเพื่อรอคัดแยกและทำความสะอาดต่อไป

ดังนั้นการเลี้ยงในบ่อดินจะมีอัตราการเจริญเติบโตได้ดีกว่าบ่อ PE เพราะในบ่อดินจะมีขนาดใหญ่กว่า จึงมีแร่ธาตุมากกว่า ความลึกของน้ำในบ่อ ทางนาตาชาฟาร์ม สาหร่ายพวงองุ่น ใช้ระดับความลึกของน้ำประมาณ 1-1.5 เมตร/บ่อ คุณภาพความเค็มในบ่อที่เพาะสาหร่ายพวงองุ่น ความเค็มของน้ำ 25-35 ppt. ค่า pH 7.5-8.5  ในการปรับบ่อ  ถ้าเป็นบ่อใหม่ควรใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดิน  บ่อควรจะมีอากาศถ่ายเทสะดวก  อุณหภูมิ ไม่ควรเกิน 35 องศาเซลเซียส

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com
4.ผลผลิตสาหร่ายพวงองุ่น
4.ผลผลิตสาหร่ายพวงองุ่น

การเก็บเกี่ยวสาหร่ายพวงองุ่น

ระยะเวลาในการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นของนาตาชาฟาร์ม จะอยู่ที่ประมาณ 6-8 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับขนาดของสาหร่ายว่าตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่ ส่วนระยะเวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 6-8 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตของสาหร่าย

ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นบางครั้งอาจต้องใช้ปุ๋ยเพื่อกระตุ้นการแตกยอด  คือ  ปุ๋ย 16-20-0  หรือปุ๋ยยูเรีย (ใช้แค่กระตุ้นในครั้งแรกเท่านั้น) เมื่อสาหร่ายเริ่มแตกยอดก็จะใช้วิธีการเติมน้ำทะเล สาหร่ายจะได้รับแร่ธาตุตามธรรมชาติ ซึ่งจะปลอดภัยจากสารเคมี

5.สาหร่ายพวงองุ่นพร้อมส่งลูกค้า
5.สาหร่ายพวงองุ่นพร้อมส่งลูกค้า ตลาดสาหร่ายพวงองุ่น ตลาดสาหร่ายพวงองุ่น ตลาดสาหร่ายพวงองุ่น

ด้าน ตลาดสาหร่ายพวงองุ่น

  • เกรดของสาหร่ายพวงองุ่นที่นาตาชาฟาร์มเราขายเกรดคละอย่างเดียว คือ มีทั้งสั้น และยาว ปนกัน และขายสาหร่ายปากบ่อ คือ สาหร่ายสด ที่นำขึ้นจากบ่อดิน แต่ยังไม่ได้คัดแยก และยังไม่ผ่านการทำความสะอาด (ลูกค้าต้องนำไปทำความสะอาดเอง)
  • เกรดที่ส่งขายฟาร์มทะเลตัวอย่างโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นสาหร่ายปากบ่ออย่างเดียวครับ ความยาวต้องไม่ต่ำกว่า 3 นิ้ว
  • เกรดที่ขายให้เกษตรกรเป็นต้นพันธุ์จะเป็นสาหร่ายปากบ่อ แต่ต้นจะเล็กกว่า เพื่อเกษตรกรนำไปเลี้ยงต่อได้ ความยาวประมาณ 1-2 นิ้ว
6.แพ็คสาหร่ายพวงองุ่นพร้อมจำหน่าย
6.แพ็คสาหร่ายพวงองุ่นพร้อมจำหน่าย

ปัญหาและอุปสรรคการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

แนวทางการแก้ปัญหา คือ แก้ที่ต้นเหตุ เช่น ถ้าน้ำเค็มเกินไปให้สูบน้ำใหม่เข้ามาผสมเพื่อลดความเค็ม ถ้าความเค็มน้อยไปให้ลดระดับน้ำเพื่อตากแดดให้น้ำระเหย จะเพิ่มความเค็มของน้ำได้ ซึ่งความเค็มของน้ำ คือ ปัจจัยหลักในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

เนื่องจากการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในปัจจุบันยังไม่แพร่หลายในกลุ่มเกษตรกร เรายังคงต้องสื่อสาร  และส่งถ่ายความรู้ให้แพร่กระจายออกไป  แล้ววันหนึ่งเราคงได้เห็นกลุ่มสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสาหร่าย พวงองุ่นจังหวัดสมุทรสาคร  ส่วนต้นทุนในการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น  คือ  ต้นพันธุ์  เมื่อ 3-4  ปีก่อน  อยู่ที่กิโลละ  70 บาท  พื้นที่ 1ไร่  ใช้ประมาณ 20 กิโลกรัม

ส่วนเครื่องสูบน้ำและระบบเติมอากาศนั้นขึ้นอยู่กับราคาตลาด  ควรมี ถัง PE สำหรับพักฟื้นสาหร่ายก่อนลงบ่อเพาะเลี้ยง และใช้พักฟื้นสาหร่ายในตอนเก็บเกี่ยวเตรียมส่งลูกค้าอย่างน้อย 2-3 ใบ

7.จำหน่ายสาหร่ายพวงองุ่น
7.จำหน่ายสาหร่ายพวงองุ่น ตลาดสาหร่ายพวงองุ่น ตลาดสาหร่ายพวงองุ่น ตลาดสาหร่ายพวงองุ่น

การจำหน่ายสาหร่ายพวงองุ่น

ผลกำไรที่ได้จากการจำหน่ายสาหร่ายพวงองุ่น โดยประมาณก็ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของสาหร่ายไม่ต่ำกว่า 50,000 ต่อไร่ สุดท้ายทางฟาร์มได้พูดถึงด้านความมั่นคงของผลผลิต คือ ถ้าสาหร่ายพวงองุ่นที่มีคุณภาพดี เราสามารถส่งขายให้กับลูกค้าได้หลายกลุ่มมาก ตั้งแต่พ่อค้า-แม่ค้ารายใหญ่ คือ ซื้อไปทำความสะอาดเองแล้วส่งต่อจนถึงลูกค้าทั่วไปที่ซื้อเป็นแพ็คพร้อมทานไปกินเองที่บ้าน หรือกลุ่มคนรักอาหารเพื่อสุขภาพยังคงมีตลาดรองรับอีกมาก  ตลาดสาหร่ายพวงองุ่น ตลาดสาหร่ายพวงองุ่น

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

ติดต่อ คุณลือชา มีน้อย (เจ้าของนาตาชาฟาร์ม สาหร่ายพวงองุ่น) โทร : 088-235-6481 Facebook : นาตาชาฟาร์ม สาหร่ายพวงองุ่น