ผลผลิต ปลานวลจันทร์ ทะเลได้คุณภาพ
ผลผลิต ปลานวลจันทร์ ทะเลได้คุณภาพ

การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล

ปลานวลจันทร์ทะเล เป็นปลาในโครงการพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรทดลองเลี้ยงเป็นอาชีพ ซึ่งบริษัท แม็กน่าฟีด จำกัด ได้เห็นความสำคัญของปลานวลจันทร์ทะเล ส่วนหนึ่งเนื่องจาก ผู้บริหาร อย่าง คุณถนอมศักดิ์ ศรีบุญเรือง และคุณทวีศักดิ์ แป้นทิม ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาเรื่องราวของปลานวลจันทร์ทะเล กับบริษัทยักษ์ใหญ่ อีกทั้งยังนำผลิตภัณฑ์ ปลานวลจันทร์ มาวางจำหน่ายที่แพปลา และร้านอาหาร  อาทิเช่น เนื้อราวท้อง ผีเสื้อ เนื้อบด เป็นต้น

1.คุณถนอมศักดิ์ ศรีบุญเรือง (คนซ้าย) และคุณทวีศักดิ์ แป้นทิม
1.คุณถนอมศักดิ์ ศรีบุญเรือง (คนซ้าย) และคุณทวีศักดิ์ แป้นทิม

จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจึงสนใจ และได้ส่งเสริม ผลักดัน ให้เกษตรกรรู้จักและหันมาเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่า บริษัท แม็กน่าฟีด จำกัด จะเป็นทั้งต้นทางและปลายทางให้กับเกษตรกรเหล่านี้

2.ปลานวลจันทร์ทะเล
2.ปลานวลจันทร์ทะเล

การแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล

ปัจจุบัน บริษัท แม็กน่าฟีด จำกัด มีตลาดปลาเนื้อเป็นของตนเอง และสร้างความมั่นใจให้ผู้เลี้ยง ด้วยคุณลักษณะที่ดีของปลานวลจันทร์ทะเล ทั้งเนื้อ และรสชาติ อีกทั้งสามารถแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้หลากหลายรูปแบบ บริษัทจึงมองว่า “ปลานวลจันทร์ทะเล” จะสามารถพัฒนาต่อยอดและขยายธุรกิจได้อีกไกล

แต่สำหรับปลานวลจันทร์ทะเลในประเทศไทยถือว่ายังเป็นแค่จุดเริ่มต้น ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เพาะเลี้ยง ผู้ผลิตลูกพันธุ์ บริษัทผู้ผลิตอาหาร ผู้ค้าภายในประเทศ ผู้ค้าส่งออกต่างประเทศ รวมถึงบริษัทแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากปลานวลจันทร์ทะเล ทั้งหมดนี้ถ้าร่วมมือกันพัฒนาจะทำให้ธุรกิจปลานวลจันทร์ทะเลพัฒนาก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน

3.บ่อเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล
3.บ่อเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล

สภาพพื้นที่เลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล

ทีมงานนิตยสารสัตว์น้ำ พาท่านผู้อ่านมาพบกับ คุณไพชยนต์ สิทธิกูล หรือ คุณตั้ม ผู้บริหาร แสนล้าน ฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มที่สามารถผลิตปลานวลจันทร์ทะเลคุณภาพสำเร็จได้ในพื้นที่น้ำจืด ที่ผ่านมาคุณตั้มอยู่ในวงการการผลิตปลาเนื้อมามากกว่า 8 ปี ในปัจจุบันเป็นเจ้ากระชังปลาทับทิมกว่า 200 กระชัง ภายในแม่น้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อธุรกิจปลาทับทิมดำเนินไปได้ด้วยดี จึงได้เริ่มมองหาช่องทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น และได้มารู้จักกับเจ้าปลานวลจันทร์ทะเล จึงสนใจและพยายามศึกษาช่องทางของตลาด และขั้นตอนกระบวนการผลิตอย่างจริงจัง แล้วจึงเริ่มทดลองเลี้ยงจนประสบความสำเร็จในทุกวันนี้

แสนล้าน ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีพื้นที่กว่า 45 ไร่ ภายในฟาร์มประกอบด้วยบ่อเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลจำนวน 5 บ่อ บ่อละประมาณ 4ไร่ รวมทั้งหมด 20 ไร่ มีความลึกบ่อละ 1.8-1.9 เมตร ในพื้นที่ฟาร์ม ส่วนอื่นๆ ประกอบด้วยบ่อพักน้ำ และบ่ออนุบาลปลาทับทิมโดยทางฟาร์มจะทำบ่อปรับสภาพดินและน้ำให้พร้อมก่อนการปล่อยปลาอย่างเข้มงวด และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับห้องเย็นและผู้บริโภคโดยไม่ใช้ยาและสารปฏิชีวนะในทุกขั้นตอนการผลิต

เมื่อเตรียมความพร้อมของบ่อและปรับสภาพน้ำให้เรียบร้อย หลังจากนั้นปล่อยลูกปลานวลจันทร์ทะเลไซส์ 1-1.5 นิ้ว ลงในบ่อที่เตรียมน้ำไว้เรียบร้อย ทางคุณตั้มแนะนำให้ปล่อยปลาในบริเวณที่จำกัดก่อน โดยการกั้นตาข่ายบริเวณภายในบ่อให้มีขนาดพอสมควรกับปริมาณปลาที่ปล่อยไว้

โดยวิธีนี้จำเป็นเพิ่มอัตราการรอดให้สูงขึ้น เพราะลูกปลาจะได้รับอาหารที่กินอย่างทั่วถึง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 20 วัน หลังจากนั้นปล่อยเลี้ยงในบ่อตามปกติ โดยทางฟาร์มจะปล่อยลูกปลานวลจันทร์ทะเล 20,000 ตัว/บ่อ หรือบ่อละ 5,000 ตัว/ไร่ คุณตั้มบอกว่าปริมาณความหนาแน่นในการปล่อยขึ้นอยู่กับการตีน้ำและการกำจัดของเสียภายในบ่อ ซึ่งภายในแต่ละบ่อของฟาร์ม ใช้เครื่องตีน้ำเพียง 2 แขน จึงเลือกที่จะปล่อยในปริมาณค่อนข้างบาง และเมื่อเลี้ยงครบ 3 ครอป จะมีการปรับสภาพบ่อใหม่ทั้งหมด

4.อาหารปลาแม็กน่าฟีด
4.อาหารปลาแม็กน่าฟีด

การให้อาหารปลานวลจันทร์ทะเล

โดยการให้อาหารของทางฟาร์ม เริ่มแรกจะให้อาหารผงและอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อนเม็ดจิ๋วประมาณ 20 วัน จากนั้นเปลี่ยนมาใช้อาหารปลา “แม็กน่าฟีด” ขนาดเม็ดเล็ก เป็นระยะเวลาประมาณ 30 วัน เมื่อปลาอายุได้ประมาณ 50 วัน ทางฟาร์มจะเปลี่ยนมาใช้อาหารขนาดเม็ดกลาง ต่อไปจนถึงวันจับ จะเห็นว่าทางฟาร์มจะใช้อาหารปลา “แม็กน่าฟีด” ตลอดการเลี้ยง เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่คุณตั้มใช้ในการเลี้ยงปลาทับทิมมาก่อน อีกทั้งคุณสมบัติเด่นของอาหารเป็นอาหารเม็ดลอยน้ำที่ได้มาตรฐาน  ใช้ง่าย และสะดวกต่อการเลี้ยง สังเกตง่ายว่าปลากินอาหารหมดหรือไม่ ทำให้ต้นทุนด้านอาหารไม่บานปลาย “ต้นทุนต่ำ” กว่าค่ามาตรฐานอุตสาหกรรม จึงทำให้อาหารปลา “แม็กน่าฟีด” “คุ้มค่า คุ้มราคา” นั่นเอง

ทางฟาร์มจะให้อาหารปลาด้วยระบบออโต้ฟีดทั้งหมด โดยใช้ระยะเวลาเลี้ยงทั้งหมดประมาณ 150 วัน หรือ 5 เดือน ที่ผ่านมาทางฟาร์มได้ผลผลิตประมาณ 2,500 กิโลกรัม/ไร่ หรือ 10 ตัน/บ่อ และ FCR อยู่ที่ประมาณ 1.4-1.5 โดยราคาตลาดเวลานี้ ปลาไซส์ 300-500 กรัม ราคาประมาณ 45 บาท/กิโลกรัม ปลาไซส์ 500 กรัมขึ้นไป ราคาประมาณ 50 บาท/กิโลกรัม ซึ่งผลผลิตทั้งหมดของฟาร์มจะส่งสู่ห้องเย็นที่ทำสัญญากันไว้ทั้งหมด

คุณตั้มเน้นว่า “การคำนึงถึงความหนาแน่นในการปล่อยปลา ขึ้นอยู่กับการจัดการน้ำและของเสียของแต่ละบ่อ ต้องคำนวณให้เหมาะสม เพราะผลตอบแทนของการผลิตปลาจะต่ำ กำไรต่อรอบการผลิตน้อย จึงต้องคำนึงทุกสัดส่วนให้เหมาะสมที่สุด”

5.อาหารแม็กน่าฟีดทำให้ปลาอ้วนใหญ่-ได้คุณภาพ
5.อาหารแม็กน่าฟีดทำให้ปลาอ้วนใหญ่-ได้คุณภาพ

การบริหารจัดการบ่อเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล

นอกจากฟาร์มของคุณตั้มแล้ว ในจังหวัดราชบุรียังมีฟาร์มเลี้ยงปลานวลจันทร์คุณภาพอีกหนึ่งฟาร์มที่มีกำลังการผลิตไม่น้อยเลยทีเดียว โดยมี คุณณัฏฐพล มั่นกันนาน หรือคุณป้อม เป็นเจ้าของฟาร์ม ซึ่งคุณป้อมได้ยอมรับกับทีมงานว่าตนได้สนใจสัตว์น้ำมากมูลค่าอย่างปลานวลจันทร์มานาน

จนกระทั่งได้เริ่มศึกษาวิธีการเลี้ยง และลักษณะนิสัย ของปลาชนิดนี้ ก็พบว่าเป็นปลาที่สามารถเลี้ยงได้ทั้งน้ำเค็มและน้ำกร่อย ต้นทุนการเลี้ยงไม่สูงมาก อีกทั้งยังสามารถเลี้ยงคู่กับกุ้งขาวและกุ้งก้ามกรามได้อีกด้วย ในอัตราสัดส่วนการปล่อยปลาอยู่ที่ 4,500 ตัว/ไร่ ขนาดปลา 1.5-2 นิ้ว และปล่อยกุ้งขาว PL15 จำนวน 30,000 ตัว/ไร่ ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงปลาเฉลี่ย 5 เดือน ก็สามารถจับส่งตลาดได้

ด้วยเหตุนี้ทำให้คุณป้อมลงมือเลี้ยงปลานวลจันทร์ทันที ซึ่งแน่นอนว่าอาหารปลาที่ตนใช้นั้นต้องเป็นอาหารที่ดี มีคุณภาพ อย่าง “แม็กน่าฟีด” จึงจะทำให้ผลการเลี้ยงออกมาประทับใจ ต้นทุนต่ำ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องควบคู่กับการจัดการฟาร์มที่ดี ให้ความใส่ใจและดูแล

“เพราะเราเลี้ยงสัตว์ที่มีชีวิต หากเราดูแลเขาไม่ได้ เขาอยู่แล้วไม่สบาย สัตว์เหล่านี้ก็จะอ่อนแอและตายลง ซึ่งนั่นหมายถึงต้นทุนและกำไรที่สูญเสียไป ดังนั้นการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด เจ้าของจะต้องให้ความสนใจ ใส่ใจ ไม่ปล่อยทิ้งปล่อยขว้าง เมื่อดูแลอย่างดีที่สุดแล้ว สัตว์น้ำเหล่านั้นก็จะสร้างผลกำไร หรือเม็ดเงินเข้ากระเป๋าอย่างเป็นกอบเป็นกำนั่นเอง”

6.การจับปลานวลจันทร์ทะเล
6.การจับปลานวลจันทร์ทะเล
ผลผลิต ปลานวลจันทร์ ทะเลได้คุณภาพ
ผลผลิต ปลานวลจันทร์ ทะเลได้คุณภาพ

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่าย ปลานวลจันทร์ ทะเล

สุดท้ายนี้ บริษัท แม็กน่าฟีด จำกัด มีประสบการณ์ทำธุรกิจสัตว์น้ำแบบครบวงจร จนในปัจจุบันพัฒนามาส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลแบบครบวงจรเพื่อการส่งออก และแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงเพื่ออาหารพร้อมทาน ในนาม  บริษัท MAXFRESH จำกัด  “แม็กน่าฟีด”  ขอร่วมสร้างตำนานปลานวลจันทร์ทะเล และขอขอบพระคุณ คุณบรรลือศักดิ์ โสรัจจกิจ บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด และคุณอาวันชัย พนาธเนศ ผู้ใหญ่ใจดี ที่ให้โอกาส ด้วยความโชคดีที่แม็กน่าฟีดได้ผู้ร่วมธุรกิจที่เป็นพี่ๆ น้องๆ มีความเข้าใจดี

ทั้งเรื่องระบบการเลี้ยง และระบบตลาดปลาเนื้อ ทำให้การผลิตปลานวลจันทร์ทะเลได้ผลผลิตปลาที่มีคุณภาพ ปลาอ้วนใหญ่ ได้ขนาดมาตรฐานตามที่ห้องเย็นต้องการเพื่อการส่งออก และทางบริษัทฯ จะทำหน้าที่สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับเกษตรกรไทย โดยการสร้างและพัฒนาตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะส่งตลาดแบบ WR ทั้งตัว หรือแปรรูป ขายในประเทศในรูปแบบต่างๆ

สนใจอาหารปลาน้ำจืด และ อาหารปลานวลจันทร์ทะเล สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท แม็กน่าฟีด จำกัด

คุณถนอมศักดิ์ (พี่หนอม) โทร : 061-589-3666 หรือคุณทวีศักดิ์ (พี่เล็ก) โทร : 081-596-5690

ขอบพระคุณ ข้อมูลดีๆจาก คุณไพชยนต์ สิทธิกูล หรือคุณตั้ม แสนล้าน ฟาร์ม

FACEBOOK : แสนล้านฟาร์มปลาทับทิม-นิล

คุณณัฏฐพล มั่นกันนาน หรือคุณป้อม อั่งเปาแพปลา

FACEBOOK : อั่งเปาแพปลา

สนับสนุนโดย