วิธีขุนแพะให้อ้วน ได้ราคาดี พร้อมเทคนิคขยายเพิ่มอีก 500 แม่ จาก “ก้องภพฟาร์ม”

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

แพะ และ แกะ ปัจจุบัน กลายเป็นเบอร์ 1 สัตว์เศรษฐกิจที่มีมูลค่าส่งออกต่างประเทศสูงและอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดต่างประเทศรับซื้อไม่อั้น ทว่าเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง เพราะประเทศไทยไม่สามารถผลิตแพะ-แกะ(ตลาดเนื้อ) เพื่อส่งออกได้ทันต่อความต้องการของตลาดต่างประเทศหลักๆ ได้แก่ สปป.ลาว มาเลเซีย จีน เวียดนาม และประเทศคูเวต เป็นต้น วิธีขุนแพะให้อ้วน

เหตุเพราะปริมาณเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงแพะและแกะในประเทศไทย อ้างอิงข้อมูลโดย กรมปศุสัตว์ ยังมีปริมาณน้อยเกินไป เมื่อเทียบต่อความต้องการของตลาดโลก เฉลี่ยเลี้ยงจำนวน 800,000 ตัว (ไม่ถึง 1 ล้านตัว) ในประเทศไทยเพียงแค่นั้น จึงน่าเสียดายแทนเกษตรกรและแวดวงปศุสัตว์ไทย ที่มีโอกาสทอง แต่มิอาจจะไขว่คว้าตลาดส่งออกดังกล่าวเอาไว้ได้

1.คุณธีรพันธ์ สิทธิวีระกูล และ พ.จ.อ.ประเสริฐ กองคูณ
1.คุณธีรพันธ์ สิทธิวีระกูล และ พ.จ.อ.ประเสริฐ กองคูณ

การเลี้ยงแพะ-แกะ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังมีกลุ่มเกษตรกรจำนวนหนึ่งที่รวมกลุ่มร่วมกันขับเคลื่อน ผลักดัน และสนับสนุนเกษตรกรมาอย่างยาวนาน ให้หันมาเลี้ยงแพะ-แกะ ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานและป้อนผลผลิตส่งออกไปยังต่างประเทศให้สำเร็จให้จงได้ โดยหนึ่งในหัวเรือใหญ่เป็นพลังขับเคลื่อนตลาดแพะ-แกะส่งออก รายสำคัญ คือ “ก้องภพฟาร์ม”

GONGPOP FARM หรือก้องภพฟาร์ม บริหารโดย .จ.อ.ประเสริฐ กองคูณ หรือคุณต้อย โดยก้องภพฟาร์ม ถือเป็นเซ็นเตอร์พ้อยท์ หรือ “ตลาดกลางรับซื้อแพะ-แกะ” รายใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศไทย จากเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยง และเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันดำเนินกิจการหลักๆ คือ

  • จำหน่ายแพะสายพันธุ์บอร์และลูกผสมบอร์
  • จำหน่ายแกะสายพันธุ์คอร์เปอร์ ซานตาอิเนส
  • จำหน่ายท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกล่า สำหรับปลูก
  • จำหน่าย และรับซื้อ แพะ-แกะ ทุกประเภท
2.สายพันธุ์แพะ
2.สายพันธุ์แพะ

จุดเริ่มต้นการเลี้ยงแพะ-แกะ

สำหรับประวัติส่วนตัว .จ.อ.ประเสริฐ กองคูณ หรือคุณต้อย เจ้าของก้องภพฟาร์ม ประกอบอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงแพะ-แกะมาร่วม 20 ปี ซึ่งเดิมทีมีอาชีพรับราชการทหารเรือ โดยตลอดอาชีพรับราชการทหารได้เดินทางไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้มีเพื่อนฝูงคนรู้จักมากมาย และเกิดความสนใจ กอปรกับได้รับคำแนะนำจากเพื่อนคนรู้จักที่นับถือศาสนาอิสลามแนะนำให้เลี้ยงแพะ-แกะ  เนื่องจากเป็นอาชีพปศุสัตว์ที่มั่นคง  ต้นทุนการเลี้ยงไม่สูง การดูแลจัดการไม่ยุ่งยาก (เมื่อเทียบกับการเลี้ยงโคและสุกร) โดยตลาดส่งออกแพะ-แกะ มีความต้องการสูง และจำหน่ายได้ราคางาม

โดยจุดเริ่มต้นในการเริ่มเลี้ยงแพะ-แกะ เมื่อประมาณปี พ.ศ.2540 คุณต้อยได้ศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงแพะด้วยตัวเอง ถามผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ บวกกับลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง โดยนำแพะเข้าเลี้ยงครั้งแรกจำนวน 54 ตัว เป็นสายพันธุ์บอร์ และสายพันธุ์แองโกลนูเบียน (เพศผู้ 2 ตัว, เพศเมีย 52 ตัว) โดยเลี้ยงเป็นรายได้เสริม ขณะนั้นควบคู่กับรับราชการทหาร

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

ในเวลาต่อมาไม่นานคุณต้อยได้สะสมความรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ กระทั่งตกผลึกเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการเลี้ยงแพะ การผลิตลูกแพะ และการขุนแพะ ได้อย่างชัดเจนทั้งระบบ จึงได้พัฒนาการเลี้ยงของตนเอง เริ่มต้นวางแผนการเลี้ยงแพะพ่อแม่พันธุ์ การผลิตลูกแพะให้ออกมาในช่วงเวลาที่ต้องการได้

3.วิธีขุนแพะให้อ้วน ในโรงเรือนแพะ
3.วิธีขุนแพะให้อ้วน ในโรงเรือนแพะ
คอกแกะ
คอกแกะ

การบริหารจัดการภายในฟาร์มแพะ-แกะ

นอกจากนี้ยังมีระบบการจัดการภายในฟาร์มเป็นสัดส่วน ประกอบด้วย คอกพ่อ-แม่พันธุ์ คอกแพะ-แกะรุ่นเพศผู้ คอกแพะ-แกะรุ่นเพศเมีย และคอกอนุบาลลูกแพะ-แกะแรกเกิด เป็นต้น

ปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2562) ก้องภพฟาร์ม มีแพะ-แกะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 400 ตัว นอกจากนี้ยังขยายการผลิตและหาตลาดให้กับกลุ่มเครือข่าย โดยก้องภพฟาร์มถือเป็นศูนย์กลางการซื้อ-ขายให้กับกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งในจังหวัดชัยนาท และจังหวัดข้างเคียง

โดยปัจจุบันก้องภพฟาร์มมีรายได้จากการประกอบกิจการต่างๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น รวมทั้งส่งออกแพะ-แกะเนื้อ (ส่งออกเป็นตัว) ไม่ต่ำกว่า 400 ตัว/เดือน รวมเฉลี่ยรายได้ประมาณ 500,000-700,000 บาทต่อปี

อนึ่ง พ.จ.อ.ประเสริฐ กองคูณ (คุณต้อย) ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรแบบผสมผสาน และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเลี้ยงไก่ในพื้นที่ใช้สอยภายในฟาร์ม และปลูกพืชผัก ผลไม้ เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน และเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกด้วย

ทั้งนี้ปัจจุบัน พ.จ.อ.ประเสริฐ  กองคูณ ยังดำรงตำแหน่ง เหรัญญิก สมาคมผู้เลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย ด้วยเช่นกัน โดยคุณต้อยกล่าวต่อว่าสำหรับการนำเข้าพ่อ-แม่พันธุ์แพะ โดยพ่อพันธุ์ ตนเองเริ่มต้นรับซื้อจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตและจำหน่ายสัตว์และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ส่วนแม่พันธุ์แพะ รับซื้อจากแหล่งจำหน่ายต่างๆ ที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศ

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com
4.ลูกแพะแข็งแรง สมบูรณ์
4.ลูกแพะแข็งแรง สมบูรณ์ วิธีขุนแพะให้อ้วน วิธีขุนแพะให้อ้วน วิธีขุนแพะให้อ้วน วิธีขุนแพะให้อ้วน

การจัดตั้งวิสาหกิจกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ

สำหรับข้อมูลพื้นฐาน ก้องภพฟาร์มปัจจุบันมีพื้นที่การเลี้ยงประมาณ 16 ไร่ จำแนกออกเป็น 3 โรงเรือน  มีแพะ-แกะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 400 ตัว นอกจากนี้อย่างที่กล่าวไว้ โดยก้องภพฟาร์มเป็นหัวเรือใหญ่สำคัญในการจัดตั้ง วิสาหกิจกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ จ.ชัยนาท โดยได้รับการสนับสนุนจากปศุสัตว์ชัยนาท ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้วัตถุประสงค์การจัดตั้งวิสาหกิจฯ ดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายเกษตรกรใน จ.ชัยนาท และจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม ส่งเสริมการเลี้ยงแพะขุน และประกันราคารับซื้อคืน โดยอ้างอิงราคาตลาด ซึ่งก้องภพฟาร์มจะเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายลูกแพะ-แกะ พร้อมกับสนับสนุนเรื่องผลิตภัณฑ์อาหาร และรับซื้อคืนจากเกษตรกรในเครือข่าย เรียกว่าดูแลเครือข่ายเกษตรกร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อย่างครบวงจร

“ปัจจุบันเครือข่ายของเรามีค่อนข้างเยอะ จำนวนมากกว่า 10 แห่ง นอกจากนี้ยังมีสหกรณ์ที่เข้าร่วมเครือข่ายกับเราด้วยจำนวนไม่น้อย เช่น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อำเภอพระยืน (หนองแวง-ขอนแก่น) เป็นต้น โดยปัจจุบันเครือข่ายฯ ทั้งหมดของเรามีจำนวนแพะแม่พันธุ์ประมาณกว่า 7,000 แม่ และลุยสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

โดยลักษณะการทำงานและดูแลเครือข่าย ยกตัวอย่างเช่น เรานำลูกแพะไปมอบให้เกษตรกรที่สนใจจะเลี้ยง เพื่อให้เกษตรกรรับไปเลี้ยงขุนต่อ เมื่อได้ระยะจับ เราจะรับซื้อกลับคืน ปัจจุบันราคาซื้อขายสูงเฉลี่ย 125-130 บาท/กิโลกรัม ซึ่งแพะ-แกะ ระยะเลี้ยงเฉลี่ย 4-5 เดือน หรือใกล้เคียงกับการเลี้ยงสุกร

ทว่าการดูแลจัดการแพะ-แกะ นั้นง่ายกว่ามาก ยกตัวอย่าง ต้นทุนการเลี้ยง โดยเฉพาะการให้อาหารไม่สูง เพราะแพะ-แกะ กินใบไม้และหญ้าเป็นหลัก เกษตรกรผู้เลี้ยงเพียงให้อาหารข้นที่ได้คุณภาพเสริมเข้าไปเพียงแค่นั้น บวกกับมีการบริหารจัดการในโรงเรือนที่ดี  แพะ-แกะ ก็จะเจริญเติบโต  สมบูรณ์ แข็งแรง  จำหน่ายได้ราคาเป็นที่น่าพอใจอย่างแน่นอน” คุณต้อยเปิดเผยรายละเอียด

5.อาหารเอพีเอ็มสำหรับแพะ
5.อาหารเอพีเอ็มสำหรับแพะ วิธีขุนแพะให้อ้วน วิธีขุนแพะให้อ้วน วิธีขุนแพะให้อ้วน วิธีขุนแพะให้อ้วน

วิธีขุนแพะให้อ้วน โดย การใช้อาหารของ “APM AGRO” เลี้ยงแพะ-แกะ

ด้านผลิตภัณฑ์อาหารใช้เลี้ยงแพะ-แกะ ปัจจุบันก้องภพฟาร์มเลือกใช้ของ APM AGRO ภายใต้ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยในการนี้ คุณธีรพันธ์ สิทธิวีระกูล ผู้จัดการศูนย์ภาคกลางตอนบน บจก.เอพีเอ็ม อะโกร เปิดเผยกับ นิตยสารสัตว์บก ว่า

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

ส่วนตัวมีโอกาสได้รู้จักคุณต้อย เจ้าของก้องภพฟาร์ม มากว่า 1 ปีแล้ว จากการลงพื้นที่ทำงานด้านการดูแลพี่น้องเกษตรกร และให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ของ เอพีเอ็ม อะโกร ซึ่งบริษัทฯ เน้นเข้าถึงเกษตรกรรายย่อยอยู่แล้ว เพื่อต้องการที่จะช่วยผลักดันผลผลิตในที่นี้ คือ แพะ-แกะ ออกสู่ตลาดให้มีปริมาณมาก และได้คุณภาพ

ซึ่งจากการได้รู้จักและพูดคุยกับคุณต้อย ก็พบว่ามีแนวคิดตรงกัน ในการต้องการผลักดันเกษตรกรไทยและยกระดับอุตสาหกรรมแพะ-แกะในประเทศให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น จึงจับมือร่วมทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับก้องภพฟาร์ม ตลอดจนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นภาคีเครือข่ายเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน

จุดเด่นของอาหารจุลินทรีย์สูตรพิเศษ แพะกินน้อย-นำไปใช้ประโยชน์ได้เยอะ

  • อาหารเบอร์ 534 : เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงแพะรุ่น มีส่วนผสมโปรตีน 14%
  • อาหารเบอร์ 535 :เหมาะสำหรับบำรุงแม่พันธุ์ (บำรุงน้ำนม) มีส่วนผสมโปรตีน 19%

คุณธีรพันธ์กล่าวเสริมว่า โดยอาหารทั้ง 2 เบอร์ดังกล่าวเป็นกลุ่มอาหารข้น ถอดแบบมาจากโครงสร้างอาหารที่ได้มาตรฐานใช้กับโคนม-โคเนื้อ และใช้เลี้ยงสุกร โดยสรรพคุณ คือ เน้นในเรื่องเสริมสร้างโปรตีน และให้สัตว์กินง่าย ย่อยง่าย ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น โดยการนำจุลินทรีย์ดังกล่าวใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการหมัก จนกระทั่งได้อาหารสูตรที่ได้มาตรฐาน เพื่อทำให้สัตว์กินอาหารในปริมาณเท่าเดิม แต่สามารถดูดซึมสารอาหารนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

“จุดเด่นของอาหารของ เอพีเอ็ม อะโกร คือ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิตอาหารสัตว์ เรามีโรงงานผลิตอาหารของตัวเองที่ได้มาตรฐาน และทำงานวิจัยร่วมกับ สวทช. และอีกหลายหน่วยงาน ตลอดจนการทำงานร่วมกับเจ้าของฟาร์ม เพื่อผลักดันและขยายตลาดแม่พันธุ์แพะ-แกะ ให้ได้คุณภาพและปริมาณที่มากขึ้น โดยจะมีทีมนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆ คอยช่วยแนะนำให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด

6.ให้อาหารแพะ
6.ให้อาหารแพะ วิธีขุนแพะให้อ้วน วิธีขุนแพะให้อ้วน วิธีขุนแพะให้อ้วน วิธีขุนแพะให้อ้วน วิธีขุนแพะให้อ้วน

ข้อดีของอาหาร APM AGRO

จึงขอฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะ-แกะ ลองเปิดใจกับผลิตภัณฑ์อาหารของ เอพีเอ็ม อะโกร ให้นำไปทดลองใช้ดู ซึ่งเราการันตีได้ว่าเกษตรกรจะเห็นถึงความแตกต่าง เพราะบริษัทฯ ผลิตสินค้าดังกล่าวออกมาเพื่อแพะ-แกะโดยเฉพาะ ให้เจริญเติบโตแข็งแรง ได้น้ำหนักตรงความต้องการตลาด ในระยะเวลาการเลี้ยงที่สั้นลง ซึ่งหากพันธุกรรมสัตว์ดีอยู่แล้ว บวกกับการจัดการฟาร์มที่ดี และได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ ควบคู่ทั้ง 3 ประการนี้ จะช่วยตอบโจทย์รายได้ของเกษตรกรได้อย่าง 100%” คุณธีรพันธ์ กล่าว

“ในฐานะเจ้าของฟาร์ม และเกษตรกรที่เลี้ยงแพะ-แกะ หลังจากเปลี่ยนมาใช้อาหารของ เอพีเอ็ม อะโกร ช่วยลดต้นทุนและการบริหารจัดการลงไปได้เยอะ เฉลี่ยต้นทุนอาหารแพะต่อตัวต่อวันไม่เกิน 3 บาท เพราะหลักๆ แพะจะกินหญ้าอยู่แล้ว ซึ่งจะมีคนงานในฟาร์มคอยดูแล ปล่อยแพะ-แกะให้กินหญ้าในแปลงหญ้าที่ปลูกไว้ตามช่วงเวลาแต่ละวัน

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

ทั้งนี้ปัจจุบันผมเป็นตัวแทนฯ รายใหญ่ให้กับ เอพีเอ็ม อะโกร ซึ่งในพื้นที่นี้ก็มีตัวแทนผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ เช่นกัน แต่เราเชื่อว่าศักยภาพในการประชาสัมพันธ์และการกระจายขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้รวดเร็วไม่เป็นรองใคร เพราะจุดแข็งของเรา คือ เราอยู่กับอาชีพเลี้ยงแพะ-แกะ มาอย่างยาวนาน และจำหน่ายแพะ-แกะ ให้กับเครือข่าย ซึ่งเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ก้องภพฟาร์ม และผลิตภัณฑ์อาหาร เอพีเอ็ม อะโกร ด้วยเช่นกัน” คุณต้อย กล่าวเสริม

7.แพะ-แกะกินหญ้าในแปลงหญ้าที่ปลูกไว้
7.แพะ-แกะกินหญ้าในแปลงหญ้าที่ปลูกไว้

เป้าหมายในอนาคต

เมื่อถามถึงเป้าหมายของ “ก้องภพฟาร์ม” โดยคุณต้อยบอกว่าขณะนี้เริ่มดำเนินการแผนจัดสร้างโรงเรือนแห่งใหม่ ไม่ไกลจากที่เดิม ในพื้นที่ ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ประมาณ 50 ไร่ โดยตั้งเป้าเลี้ยงแกะจำนวน 500 แม่พันธุ์ พร้อมกับจัดเตรียมพื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ และหญ้าแพงโกล่า กว่า 100 ไร่ (จ้างเกษตรกรปลูก และใช้รถตัดหญ้าเก็บเกี่ยว) ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับการเลี้ยงแกะ และเพื่อไว้จำหน่ายให้กับเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งด้วย

โดยการจัดสร้างโรงเรือนแห่งใหม่ เนื่องจากโรงเรือนปัจจุบันมีปริมาณเลี้ยงแพะมากกว่าแกะ อีกทั้งปัจจุบันมีเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะให้กับก้องภพฟาร์มเป็นที่น่าพอใจแล้ว

นอกจากนี้คุณต้อยเผยอีกด้วยว่าวางแผนจัดสร้างโรงเรือนแห่งใหม่ หรือ “ก้องภพฟาร์ม 2” โดยตั้งใจจัดสร้างให้เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับเกษตรกร หน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากทุกสถาบัน ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน ตลอดจนวางแผนจัดสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว อีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี พ.ศ.2563 ที่จะถึงนี้

8.โรงเรือนแกะ
8.โรงเรือนแกะ วิธีขุนแพะให้อ้วน วิธีขุนแพะให้อ้วน วิธีขุนแพะให้อ้วน วิธีขุนแพะให้อ้วน วิธีขุนแพะให้อ้วน

ฝากถึงเกษตรกรและผู้ที่สนใจเลี้ยงแพะ-แกะ

ในตอนท้าย พ.จ.อ.ประเสริฐ กองคูณ หรือคุณต้อย แห่งก้องภพฟาร์ม ได้กล่าวฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะ-แกะ อยู่แล้ว และที่สนใจในอาชีพดังกล่าว โดยกล่าวว่าปัจจุบันอาชีพเลี้ยงแพะ-แกะ ไม่ใช่แค่อาชีพเสริมของเกษตรกรอีกต่อไปแล้ว เพราะแม้ว่าตลาดในประเทศยังเป็นตลาดเฉพาะผู้บริโภคยังไม่มากนัก ทว่าในทางกลับกันมูลค่าการส่งออกเนื้อแพะ-แกะ นั้นสูงหลายเท่าตัว เพราะฉะนั้น จึงอยากให้เกษตรกรที่สนใจจริง หรือมีความพร้อม มองเห็นถึงโอกาสตลาดต่างประเทศในระยะยาว ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่า แพะ-แกะ เลี้ยงขุนขาย มีอนาคตที่สดใสในเวทีโลกอย่างแน่นอน

“สำหรับเกษตรกรที่มีความสนใจจริง และที่มีความพร้อม ถ้าคิดว่าอยากทำอาชีพเลี้ยงแพะ-แกะ จริงๆ ผมบอกได้เลยว่าทำได้ทันที อย่ารอช้า เพราะเชื่อว่าในอนาคตต้นทุน และการลงทุน จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน เพราะราคาแม่พันธุ์แพะ-แกะ ในอนาคตอันใกล้ราคาจะพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากขณะนี้ประเทศจีนเริ่มทยอยเข้ามาจับอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งโครงการของภาครัฐ หากลงมาส่งเสริมกันมากขึ้น เชื่อขนมกินได้เลยว่าราคาแพะ-แกะ จะขยับตัวสูงขึ้นอีกอย่างแน่นอน”

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

ขอขอบคุณ

.จ.อ.ประเสริฐ กองคูณ (คุณต้อย) ผู้บริหาร-เจ้าของ ก้องภพฟาร์ม

ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 55 หมู่ 9 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทร.085 066 9139

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook : จำหน่ายแพะพันธุ์บอร์ แกะพันธุ์ดอร์เปอร์ หญ้าแพงโกล่ารั้วตาข่าย ก้องภพฟาร์ม และที่ ID LINE : Prasert

ขอขอบคุณ  คุณธีรพันธ์ สิทธิวีระกูล

บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด (สำนักงานใหญ่)

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

ที่อยู่ เลขที่ 125 หมู่7 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทร.081 480 9690 (คุณธีรพันธ์)

Facebook : APM.AFS และ Email : [email protected]

ติดตามได้ที่ Facebook : APM GOAT

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์บก ฉบับที่ 319/2562