แซะดินรอบๆ-โคนต้น-ให้เป็นร่องรอบๆ
แซะดินรอบๆ-โคนต้น-ให้เป็นร่องรอบๆ

การวินิจฉัยโรครากเน่า โคนเน่า

การลงพื้นที่สำรวจโรคโดยนักวิจัย มีข้อดีอย่างไร

นักวิจัยได้ศึกษาสภาพแวดล้อมจริงในพื้นที่ที่อาจมีผลในการทำให้เกิดโรค และสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น มีการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอสำหรับการวินิจฉัยโรค เก็บตัวอย่างให้ครบถ้วน และถูกวิธี

1.อุปกรณ์พร้อม-คนพร้อม
1.อุปกรณ์พร้อม-คนพร้อม
เก็บเปลือกไม้
เก็บเปลือกไม้
เก็บราก
เก็บราก
เก็บดิน
เก็บดิน
2.ไส้เดือนฝอย-Prolylenchus-sp.
2.ไส้เดือนฝอย-Prolylenchus-sp.
เชื้อรา-Pythium-spp.
เชื้อรา-Pythium-spp.
เชื้อรา-Phytophthora-spp.
เชื้อรา-Phytophthora-spp.

ผลการสำรวจและวินิจฉัยโรครากเน่า โคนเน่า

จากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการพบอะไรบ้าง

พบไส้เดือนฝอย ชนิดทำให้รากเป็นแผล ทั้งในดิน และเปลือกไม้ ที่เก็บมาจากแปลง พบเชื้อราพิเทียม (Pythium spp.) และพบเชื้อราไฟทอปธอร่า (Phytophthora spp.)

ผลการสำรวจ และวินิจฉัยโรค พบว่า สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการระบาดของโรครากเน่า โคนเน่า อย่างรุนแรง เป็นผลมาจากไส้เดือยฝอยปากแผล (Pratylenchus sp.) ที่เข้าไปทำลายรากพืชให้เกิดแผล โดยใช้ปากเจาะ และปล่อยน้ำลายเข้าไปย่อยสลายเนื้อเยื่อพืชเพื่อดูดกินแผลที่เกิดขึ้นนั้น จึงเป็นช่องทางที่ทำให้เชื้อราไฟทอปธอร่า และเชื้อราพิเทียม เข้าสู่พืชได้ง่าย และรวดเร็ว

3.ขูดเปลือกไม้เก่าๆ-ออก
3.ขูดเปลือกไม้เก่าๆ-ออก
แซะดินรอบๆ-โคนต้น-ให้เป็นร่องรอบๆ
แซะดินรอบๆ-โคนต้น-ให้เป็นร่องรอบๆ
ฉีดพ่น-BIG-ให้ทั่วต้น-และโคนต้นทุเรียน
ฉีดพ่น-BIG-ให้ทั่วต้น-และโคนต้นทุเรียน
ประมาณ-30-วัน-เมื่อแงะเปลือกที่เน่าจะพบเปลือกไม้ใหม่
ประมาณ-30-วัน-เมื่อแงะเปลือกที่เน่าจะพบเปลือกไม้ใหม่

การจัดการโรครากเน่า โคนเน่า ในทุเรียน

ขั้นตอนง่ายๆ กับการจัดการ โรครากเน่า โคนเน่า ทุเรียน

ง่ายมากๆ เพียง 3 ขั้นตอน ไม่ต้องง้อสารเคมี ปลอดภัย 100%

-ขูดเปลือกไม้เก่าๆ ออก

-แซะดินรอบๆ โคนต้น ให้เป็นร่องรอบๆ

-ฉีดพ่น BIG ให้ทั่วต้น และโคนต้น อัตรา 80 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือใช้ร่วมกับสมุนไพรสกัด อัตรา 40 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

-ประมาณ 30 วัน เมื่อแงะเปลือกที่เน่าจะพบเปลือกไม้ใหม่

-30-45 วัน สร้างเปลือกใหม่

ในกรณีที่พบไส้เดือยฝอยควรกำจัดไส้เดือยฝอยก่อน โดยใช้สมุนไพรสกัดฉีดพ่นบริเวณแผล และบริเวณดินรอบๆ โคนต้น

4.การใช้-BIG-ป้องกันและต้านทานการเข้าทำลายของเชื้อโรค
4.การใช้-BIG-ป้องกันและต้านทานการเข้าทำลายของเชื้อโรค

คุณสมบัติของ BIG วัคซีนพืช

การใช้ BIG นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้พืชเกิดการป้องกัน และต้านทานการเข้าทำลายของเชื้อโรคจากภายในแล้ว BIG ยังสามารถช่วยลดการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้โดยตรง โดยลดการงอกของสปอร์เชื้อราสาเหตุของโรคพืช และลดการเจริญของเส้นใยราได้

ใช้แก้ปัญหาได้จริง จากประสบการณ์จริง ของผู้ใช้

Green Innovative Biotechnology Co., Ltd.