ปลูกข้าวโพดหวาน ทำ ข้าวโพดหวานกระป๋อง และ ข้าวโพดหวานแช่แข็ง ส่งออก

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

บริษัท ซันสวีท จำกัด ถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตข้าวโพดหวานแปรรูปบรรจุกระป๋องและแช่แข็งส่งออกรายใหญ่ของประเทศไทย ที่มีการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540

โดย คุณองอาจ กิตติคุณชัย ที่มีแรงจูงใจมาจากเมื่อปี พ.ศ.2534 ได้ก่อตั้ง บริษัท เคซี เชียงใหม่อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด เพื่อผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตามฤดูกาล โดยเน้นสินค้าที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือปลูกเป็นหลัก จากนั้นปี พ.ศ.2540 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซันสวีท จำกัด ที่มุ่งเน้นการผลิตและแปรรูป “ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง” และ “ข้าวโพดหวานแช่แข็ง” เพื่อการส่งออกเป็นหลัก

1.บ.ซันสวีท-จก.-ผลิตและแปรรูปข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง-ข้าวโพดหวานแช่แข็ง
1.บ.ซันสวีท-จก.-ผลิตและแปรรูปข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง-ข้าวโพดหวานแช่แข็ง
2.คุณองอาจ-กิตติคุณชัย-ผลิตและแปรรูปสินค้า-จ.เชียงใหม่
2.คุณองอาจ-กิตติคุณชัย-ผลิตและแปรรูปสินค้า-จ.เชียงใหม่
3.แปลงข้าวโพดหวานที่ได้รับการส่งเสริมจาก-บ.ซันสวีท-จก.
3.แปลงข้าวโพดหวานที่ได้รับการส่งเสริมจาก-บ.ซันสวีท-จก.
ปลูกข้าวโพดหวาน-เพื่อผลผลิตคุณภาพสู่กระบวนการผลิตแปรรูปส่งออก
ปลูกข้าวโพดหวาน-เพื่อผลผลิตคุณภาพสู่กระบวนการผลิตแปรรูปส่งออก

การผลิตข้าวโพดหวาน

ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานมากกว่า 700 คน ขณะนี้บริษัทได้เร่งขยายพื้นที่การ ปลูกข้าวโพดหวาน ในรูปแบบสมาร์ท ฟาร์ม Smart Farm มากขึ้น โดยมีพื้นที่ส่งเสริมการ ปลูกข้าวโพดหวาน ในภาคเหนือตอนบนและตอนล่างทั้งหมดรวม 16 จังหวัด เป็นการส่งเสริมด้านเกษตรแบบพันธสัญญากับเกษตรกรประมาณ30,000 ครอบครัว มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดประมาณ 50,000 ไร่

ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 100,000-120,000 ตัน ป้อนเข้าสู่โรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจะเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการจัดการผลผลิต รวมถึงการควบคุมระบบน้ำภายในฟาร์มได้อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการเป็น “เกษตรสีเขียว” ให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และผลผลิตมีความสม่ำเสมอ

4.ไลน์การคัดแยกผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมาจากเกษตรกร
4.ไลน์การคัดแยกผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมาจากเกษตรกร
ไลน์การผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน
ไลน์การผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน
ผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากผลผลิตที่มีคุณภาพ-สู่ผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากผลผลิตที่มีคุณภาพ-สู่ผู้บริโภค

การ ปลูกข้าวโพดหวาน และ แปรรูปข้าวโพดหวาน

เนื่องจากข้าวโพดหวานสามารถเพาะปลูก และให้ผลผลิตได้ 2-3 รอบ/ปี ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 3 ตัน/ไร่ ซึ่งมากกว่าผลผลิตที่ได้จากการปลูกข้าวโพดแบบปกติทั่วไป ที่จะให้ผลผลิต 1 ตันต่อไร่เท่านั้น ที่สำคัญการปลูกข้าวโพดของเกษตรกรจะไม่มีวัตถุดิบหลงเหลืออยู่ภายในฟาร์ม เพราะจะมีการนำเศษวัตถุดิบจากข้าวซังโพดทั้งหมดมาแปรรูป เพื่อผลิตเป็น “ก๊าซชีวภาพ (Biogas)” จากนั้นจะผ่านกระบวนการผลิตเป็น “กระแสไฟฟ้า” เพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานต่อไป

5.ผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวาน-บ.ซันสวีท-จก.
5.ผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวาน-บ.ซันสวีท-จก.

อุปสรรคและปัญหาในการผลิตและแปรรูปข้าวโพดหวาน

ดังนั้นกว่าจะมาเป็น “ซันสวีท” ทุกวันนี้ได้ แม้ว่าคุณองอาจจะมิใช่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่เดินออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัยก็ตาม แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้เรียนรู้แบบลองถูกลองผิดมาโดยตลอดที่พร่ำสอนและตอกย้ำให้คุณองอาจดำเนินชีวิตได้อย่างรอบคอบ และมีสติ ก่อนที่คุณองอาจจะกลายเป็นบัณฑิตในรั้วมหาวิทยาลัยชีวิต หรือมหาวิทยาลัยโลก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่เกิดจากอุปสรรคและปัญหาที่ได้เคยประสบมาด้วยตนเอง จนก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่ดี เกิดเป็นความมุ่งมั่น และเกิดความอดทนเป็นเลิศ ที่ส่งผลให้คุณองอาจประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้นแบบ และเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับนักธุรกิจทั่วไป

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม “บริษัท ซันสวีท จำกัด” 9 หมู่ 1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทร.053-830-555