แท็ก: การนำระบบ DRFT และ NFT มาใช้ในแปลงผักไฮโดรโปนิกส์