แท็ก: การวิเคราะห์สมรรถนะทางความร้อน และลักษณะทางกายภาพ ของถ่านอัดแท่งที่ผลิตได้