แท็ก: คุณจริทร์ จอมพระ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง จ.ปราจีนบุรี