แท็ก: คุณชวลิต คำหริ่ม เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลควบคู่กับหอยแครง จ.สมุทรสาคร