แท็ก: คุณทรงธรรม์ สวนียะ เกษตรกรชาวสวนยาง จ.บึงกาฬ