แท็ก: คุณทองธารา คันศร ปลูกมันสำปะหลัง จ.กำแพงเพชร