แท็ก: คุณประสิทธิ์ โสภี ผู้ใหญ่บ้าน และประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ.สระแก้ว