แท็ก: คุณศักดิ์ทัศน์ ทองอุทัย เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลควบคู่กับกุ้งขาววานาไม จ.สมุทรสาคร