แท็ก: คุณสมประสงค์ ชื่นชาติ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จ.กรุงเทพฯ