การเลือกเกษตรกรดีเด่น (ตอนที่ 2) คุณสมบัติของเกษตรกรดีเด่น “สาขาอาชีพทำนา”

โฆษณา
AP Chemical Thailand

อ่านตอนที่1

<a href=“http://www.palangkaset.com/ข้าวเศรษฐกิจ/การเลือกเกษตรกรดีเด่น/” target=“_blank”>หลักการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (ตอนที่ 1)</a> การเลือกเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เป็นการค้นหาบุคคลและองค์กรชาวนาที่มีความคิดริเริ่ม มีความรู้ ความสามารถ ในการผลิตและการบริหารงาน คุณสมบัติของเกษตรกร สาขาอาชีพทำนา ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก - มีสัญชาติไทย - มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียมาก่อน - เป็นผู้ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม - เป็นผู้มีผลงานด้านการทำนาดีเด่นเป็นพิเศษ สามารถตรวจสอบผลงานย้อนหลังได้อย่างน้อย 3 ปี และสามารถเผยแพร่ขยายผลให้แก่ส่วนรวมได้ โดยได้เผยแพร่ให้แก่ส่วนรวมนำไปใช้ประโยชน์สมควรแก่การยกย่องให้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น - มีประสบการณ์การทำนาไม่น้อยกว่า 3 ปี - เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติในสาขาเดียวกันมาก่อน มีพื้นที่ทำนาเป็นของตัวเอง จำนวนไม่ต่ำกว่า 15 ไร่ (ค่าเฉลี่ยพื้นที่ถือครองการทำนาของคนไทย) มีพื้นที่ปลูกข้าวมากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ปลูกพืชทั้งหมด และใช้เวลาปฏิบัติดูแลรักษาในการทำนามากกว่าการประกอบกิจกรรมอื่นๆ - มีรายได้จากอาชีพการทำนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งหมด

การเลือกเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เป็นการค้นหาบุคคลและองค์กรชาวนาที่มีความคิดริเริ่ม มีความรู้ ความสามารถ ในการผลิตและการบริหารงาน
คุณสมบัติของเกษตรกร สาขาอาชีพทำนา ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก
– มีสัญชาติไทย
– มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียมาก่อน
– เป็นผู้ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม
– เป็นผู้มีผลงานด้านการทำนาดีเด่นเป็นพิเศษ สามารถตรวจสอบผลงานย้อนหลังได้อย่างน้อย 3 ปี และสามารถเผยแพร่ขยายผลให้แก่ส่วนรวมได้ โดยได้เผยแพร่ให้แก่ส่วนรวมนำไปใช้ประโยชน์สมควรแก่การยกย่องให้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น
– มีประสบการณ์การทำนาไม่น้อยกว่า 3 ปี
– เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติในสาขาเดียวกันมาก่อน มีพื้นที่ทำนาเป็นของตัวเอง จำนวนไม่ต่ำกว่า 15 ไร่ (ค่าเฉลี่ยพื้นที่ถือครองการทำนาของคนไทย) มีพื้นที่ปลูกข้าวมากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ปลูกพืชทั้งหมด และใช้เวลาปฏิบัติดูแลรักษาในการทำนามากกว่าการประกอบกิจกรรมอื่นๆ
– มีรายได้จากอาชีพการทำนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งหมด

tags: การเลือกเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เป็นการค้นหาบุคคลและองค์กรชาวนาที่มีความคิดริเริ่ม มีความรู้ ความสามารถ ในการผลิตและการบริหารงาน

[wpdevart_like_box profile_id=”488139084538581″ connections=”show” width=”300″ height=”220″ header=”big” cover_photo=”show” locale=”th_TH”]