S P K G GROUP ผลิตภัณฑ์คุณภาพ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาเคมี ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในฐานะครัวโลก (Kitchen of the world) มาอย่างยาวนาน เนื่องจากมีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย และมีคุณภาพ อาทิเช่น ข้าว สับปะรด พืชผัก ผลไม้ พืชอุตสาหกรรม(อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน)

หลักการผลิตพืช จำเป็นต้องใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมีและชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ฮอร์โมนพืช สารปรับปรุงดิน สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช เป็นต้น เนื่องจากประเทศไทยยังไม่สามารถสังเคราะห์หรือผลิตวัตถุดิบสำหรับเป็นสารตั้งต้นมาผลิตผสมปรุงแต่งให้เป็นสูตรที่เหมาะสมตามแต่ละวัตถุประสงค์การใช้

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ในอดีตมักมีบริษัทข้ามชาติมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย แต่ในปัจจุบันมีกลุ่มคนไทยที่มีประสบการณ์ได้นำเทคโนโลยีการผลิต ปัจจัยการผลิต เหล่านี้นำเข้าวัตถุดิบมาผลิตผสมปรุงแต่ง เพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคาที่ถูกลง ไม่มีการผูกขาดจากบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

1.คุณจงกรม ศรีพงษ์พันธุ์กุล
1.คุณจงกรม ศรีพงษ์พันธุ์กุล

การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

วันนี้จึงขอแนะนำบริษัท เอส พี เค จี จำกัด ที่เป็นอีกหนึ่งในบริษัทของคนไทยที่นำเข้าวัตถุดิบมาผสมปรุงแต่ง ผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องเกษตรกร

บริษัท เอส พี เค จี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 โดย คุณจงกรม ศรีพงษ์พันธุ์กุล โดยบริษัทในเครือ SPKG มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 200 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 88/8 หมู่ 11 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสารเคมีทางการเกษตร โดยเป็นทั้งผู้นำเข้า ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย ภายใต้วิสัยทัศน์ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา เคมีภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งในใจลูกค้า

บริษัท เอสพีเคจี จำกัด ดำเนินธุรกิจ 3 รูปแบบ ดังนี้

โฆษณา
AP Chemical Thailand

1.Indent business หรือ ธุรกิจจำหน่ายวัตถุดิบ

2.Repacker business หรือ ธุรกิจแบ่งบรรจุ

3.Free market business หรือ ธุรกิจจำหน่ายสินค้าทั่วไป

2.เอสพีเคจี02

เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร

โดยมีการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์การเกษตร 7 กลุ่ม ได้แก่

1.สารกำจัดวัชพืช   

2.สารกำจัดแมลง     

โฆษณา
AP Chemical Thailand

3.สารป้องกันกำจัดโรคพืช     

4.สารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช   

5.ปุ๋ยเคมี  

6.สารเสริมประสิทธิภาพพืช เช่น กรดฮิวมิค&ฟลูวิค กรดอะมิโน สารสกัดจากสาหร่าย และ

7.สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เช่น แพคโคลบิวทาโซล

โดยดำเนินการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยสูตรเคมีจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และขั้นตอนการตรวจสอบควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 เวอร์ชั่น 2015 และ รับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เวอร์ชั่น 2015

โฆษณา
AP Chemical Thailand

นอกจากนี้ยังการันตีด้วยโล่เกียรติคุณและหนังสือรับรอง ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพจากกรมวิชาการเกษตร เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการ ที่มีกระบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อเกษตรกร หรือ  Q FACTORY อีกด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นมีคุณภาพดี ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ตลอดเวลาที่

3.เอสพีเคจี03

การให้ความรู้ด้านวิชาการ

บริษัท เอสพีเคจี จำกัด ดำเนินธุรกิจสารเคมีทางการเกษตร เรายึดมั่นในคุณภาพและมาตรฐานเสมอมา ด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ ผ่านการอบรมทางวิชาการ เสริมความรู้ ความสามารถ ให้ทันต่อการพัฒนาของแวดวงเกษตรอย่างสม่ำเสมอ และประสบการณ์ทำงานเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรมายาวนาน ทำให้เราเข้าใจในความต้องการของพี่น้องเกษตรกร เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและบริการให้ทันสมัยตลอดเวลา เช่น การจัดกิจกรรมสนับสนุนงานขาย จัดโปรโมชั่นพิเศษตามช่วงการผลิตของเกษตรกร การให้ข้อมูลสินค้าอย่างครบถ้วนผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุค และยูทูป เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัท เอสพีเคจี จำกัด ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนทางด้านวิชาการที่จัดโดยราชการและเอกชน อาทิเช่น เป็นผู้สนับสนุนหลักการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่าง 22-24 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร และร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมสัมมนาที่จัดโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ตลอดจนตอบแทนสังคม ลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพาทเนอร์ทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอโดยจัดอบรมความรู้ด้านวิชาการให้บริษัทคู่ค้าและเกษตรกร เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ของแต่ละผลิตภัณฑ์ งานแข่งกีฬากอล์ฟทั้งในและต่างประเทศ งานเลี้ยงสังสรรค์ และกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็นต้น

4.เอสพีเคจี04

ทางด้านนโยบายความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (Product stewardship) 

  • บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้อง

เกษตร

  • พัฒนากระบวนการดำเนินการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนนำเข้า ผลิต ขนส่ง จำหน่ายจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ตามมาตรฐานสากล  และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

  • ใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ และนวัตกรรมมาพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากล
  • คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผลผลิต การกำจัดกากของเสียตาม

มาตรฐานสากล

โฆษณา
AP Chemical Thailand
  • คำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงาน เช่น มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

หรือการรับมือจากอุบัติเหตุสารเคมีปนเปื้อน

  • ปฏิบัติทั้งขั้นตอนการขึ้นทะเบียน การผลิต จำหน่ายที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดทั้ง พรบ.วัตถุ

อันตรายทางการเกษตร พรบ.ปุ๋ย พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค และ พรบ. โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาที่บริษัท เอสพีเคจี จำกัด ดำเนินธุรกิจสารเคมีทางการเกษตร บริษัทฯ ยึดมั่นในคุณภาพ และบริการที่ดีเสมอมา เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าทุกครั้งที่เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เกษตรกรจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ คุ้มค่า คุ้มราคา เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรผลิตสินค้าการเกษตรได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อรักษาครัวของโลก ตลอดไป

บริษัท เอส พี เค จี จำกัด 88/8 หมู่ 11 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

อ้างอิง : นิตยสารพลังเกษตร ฉบับที่ 34