การปลูกพริก และ ปลูกข้าวโพด ปลอดสารพิษ อบต.ปันงบให้เกษตรที่รวมกลุ่มปลูก สร้างรายได้ในชุมชน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การปลูกผักปลอดสารพิษ

อย่างไรก็ดีเมื่อปี 2548 ทางสำนักงานเกษตรอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้นำโครงการปลูกผักปลอดสารพิษเข้ามาให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูกในพื้นที่ทำเลแต่ละหมู่บ้าน โดยให้มีปรับปรุงพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นพื้นที่ร่วมกันทำกินกับผู้ที่ต้องการมีรายได้ และยังเป็นการเสริมรายได้หลังจากว่างเว้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี

โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำรัสฯ เข้ามาใน 78 หมู่บ้าน ส่วนการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวได้เปิดให้เกษตรกรเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ และหากได้เข้าร่วมแล้วก็สามารถที่จะเลือกปลูกผักชนิดไหนก็ได้ ทั้งนี้หนึ่งในนั้นได้มีเกษตรกรชาวบ้านก้านเหลือง ตำบลหัวงัว ได้รับนำเอาโครงการฯ เข้ามาปรับใช้ในพื้นที่ทำเลของหมู่บ้าน

ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างเปล่าให้กับเกษตรกรผู้ที่ต้องการจะปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคกันเอง และผู้ที่ต้องการนำออกจำหน่ายขาย โดยได้มีการร่วมกลุ่มกันก่อตั้งจัดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาเพื่อดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว

1.ผลผลิตพริกให้ผลผลิตดีมาก
1.ผลผลิตพริกให้ผลผลิตดีมาก

คุณมีถนะ ชุมชื่น เลขากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปลอดสารพิษบ้านก้านเหลือง กล่าวว่า ได้รับนำเอาโครงการมาดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาพัฒนาให้กับเกษตรกรภายในหมู่บ้าน โดยได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาเมื่อปี 2549

ทั้งนี้เริ่มแรกในขณะที่ก่อตั้งนั้นได้มีเกษตรกรเข้าร่วมเป็นสมาชิก 13 คน ส่วนการดำเนินงานนั้น โดยแต่ละคนมีผู้ถือหุ้นร่วมด้วยกันคนละ 10 บาท ซึ่งได้มีทางสำนักงานเกษตรอำเภอสนมได้มอบหมายให้เกษตรอำเภอเข้ามาดูแลส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ ถึงการปลูก การดูแลรักษา โดยได้มีงบประมาณมาให้ และได้ให้เขาเป็นผู้นำพาปฏิบัติ

โดยมีหน้าที่หาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก จึงมาได้พื้นที่มีสระเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์สำหรับอุปโภคประจำหมู่บ้าน ซึ่งมี่พื้นที่อยู่ประมาณ 10 ไร่ สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้พื้นที่รอบสระที่เหลืออยู่ประมาณ 20 กว่าไร่ จึงได้จัดแต่งปรับปรุงพื้นที่ โดยได้แบ่งเป็นล็อคๆ ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกด้วยกัน ให้นำผักมาปลูก

โฆษณา
AP Chemical Thailand
Advertisement Banner by บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด www.sotus.co.th
Advertisement Banner by บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด www.sotus.co.th

ส่วนเมล็ดพันธุ์ หรือพันธุ์ผัก ทางเกษตรอำเภอเป็นผู้ที่นำเอามาให้เพาะกล้าปลูกเพื่อเป็นของตนเอง ทั้งนี้พอมาปี 2550 ก็ได้มีชาวบ้านซึ่งเป็นเกษตรกรเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มร่วมกันอีก 17 คน รวมได้สมาชิก 30 คน ทั้งนี้จึงได้แบ่งพื้นที่แยกกันปลูก ได้คนละ 1-2 งาน

โดยทางกลุ่มก็จะเน้นให้ปลูกผักชนิดเดียวกัน อย่างเช่น พริกสายพันธุ์ซุปเปอร์ฮ๊อต พริกชี้ฟ้า พริกเขียวดวงมณี และหอมหัวแดง นอกจากนี้ยังได้ ปลูกข้าวโพด สายพันธุ์เทียน มีลักษณะเมล็ดนุ่ม เหนียว เหมาะสำหรับรับประทาน เป็นต้น

2.คุณมีถนะ-ชุมชื่น-เลขากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปลอดสารพิษ
2.คุณมีถนะ-ชุมชื่น-เลขากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปลอดสารพิษ

การเก็บเกี่ยวผลผลิตและราคา พริก และ ปลูกข้าวโพด

อย่างไรก็ตามผลผลิตที่ได้ก็จะนำออกจำหน่ายขาย อีกส่วนหนึ่งก็จะนำเอาไปรับประทานกันเอง อย่างเช่น พริก ซึ่งมีอยู่ในแต่ละสายพันธุ์ ที่มีคนละ 1-2 แปลง ก็จะใช้เวลาปลูกประมาณ 2 เดือน ผลผลิตออกมาให้เก็บเกี่ยวได้ถึง 3 ชุด ทั้งนี้การเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะสามารถเก็บได้ทุกวัน

โดยเก็บผลผลิตได้ครั้งละ 2-3 กก.ขึ้นไป และจะเก็บเอาทั้งผลสีเขียว และสีแดง ขณะที่ปัจจุบันนี้ราคาพริกจะอยู่ที่ กก.ละ 40-50 บาท และสมาชิกที่ปลูกสามารถเก็บออกขายมีรายได้ทุกวัน

ในส่วนของ ปลูกข้าวโพด ซึ่งทางกลุ่มก็ ปลูกข้าวโพด สายพันธุ์เทียน สมาชิกก็มีปลูก 3-4 แปลง การให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวก็จะใช้ระยะเวลา 3 เดือน ผลผลิตที่ขายได้ขณะนี้อยู่ กก.ละ 6-7 บาท ในแต่ละแปลงนั้นก็จะขายได้ถึงประมาณ 6,500 บาท อย่างไรก็ตามการเก็บผลผลิตที่ได้จากการ ปลูกข้าวโพด และพริก

โดยส่วนมากก็จะมีแม่ค้าเข้ามาซื้อเองที่แปลง และได้นำออกจำหน่ายขายภายในชุมชนหมู่บ้าน รวมทั้งนำออกขายสู่ตลาดอำเภอสนม ส่วนรายได้ซึ่งทางกลุ่มก็จะเก็บเงินกับสมาชิกคนละ 10 บาท เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในส่วนกลาง หรือนำมาจ่ายค่าไฟ ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ใช้งานต่างๆ ถ้าหากมีการเกิดชำรุด หรือเสียหาย เป็นต้น

โฆษณา
AP Chemical Thailand
3.ทีมงานผักเศรษฐกิจกำลังสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่ม
3.ทีมงานผักเศรษฐกิจกำลังสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่ม การปลูกพริก การปลูกพริก การปลูกพริก การปลูกพริก

การบริหารจัดการสมาชิก 

ในส่วนสมาชิกซึ่งมีอยู่จำนวน 30 คน นั้น ได้รวมกลุ่มกันปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อปลูกบริโภคกันเอง และปลูกเพื่อนำออกจำหน่ายขาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนได้นำเอาองค์ความรู้ หรือภูมิปัญญาภายในท้องถิ่น บวกกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอเข้ามาสนับสนุนงานทางด้านวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์

โดยเฉพาะการสร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน ทั้งทางด้านสังคม และเศรษฐกิจ ภายในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวโดยหลักการแล้ว คือ เป็นการมาใช้วิถีชีวิตร่วมกัน ให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยการนำผลิตภัณฑ์ หรือผลผลิต ที่ได้ออกจำหน่ายขาย เพื่อเป็นการเสริมรายได้ ช่วยพึ่งพาตนเอง และภายในครอบครัว

คุณมีถนะยังกล่าวอีกว่าในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากประธานกลุ่มนั้น เขาได้มีหน้าที่เป็นผู้ดูแลแทน ทั้งเรื่องการบริหารจัดการสมาชิกภายในกลุ่ม โดยเฉพาะเรื่องการร่วมกันเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้โดยหลักๆ แล้วเขาจะเน้นถึงการปลูกผักปลอดสารพิษให้ได้ทั้งมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย ของผู้บริโภคเป็นหลัก ไม่ว่าจะผลิตเพื่อบริโภคกันเอง หรือปลูกเพื่อนำออกจำหน่าย ขายให้กับผู้บริโภคคนอื่นๆ ก็ตาม

“นอกจากที่ผมได้มีตำแหน่งเป็นเลขากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านก้านเหลืองแล้ว ผมยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทำให้ผมได้มีโอกาสไปประชุมที่อำเภอหลายครั้ง อย่างโครงการที่ทำ ปัจจุบันผมก็ได้ทำตามหน้าที่ทางราชการบอกมา ให้มีการพัฒนาหมู่บ้าน หรือประเมินผลทุกครอบครัวเรือน เช่น ใครมีปัญหาอะไรก็จะช่วยกันแก้ไข โดยจะนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ และทางตนก็ได้ทำเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง”

อย่างไรก็ตามเมื่อปี 2554 ภายในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ จึงได้ทำเป็นแบบแผนอย่างเป็นทางการ อย่างการตั้งชื่อกลุ่มให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งเรื่องของแผนงาน  การปฏิบัติ ให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมา ทั้งนี้ยังได้ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ให้เป็นเงินหมุนเวียนภายในกลุ่ม ที่จะสามารถเบิกจ่ายให้กับสมาชิก

ถ้าหากมีความจำเป็นเร่งด่วน และได้จัดให้มีการแบ่งปันหุ้นกัน นำไปลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งในสิ่งที่ตนเองชอบ ที่นอกเหนือจากที่ลงทุนร่วมในกิจกรรมภายในกลุ่ม นอกจากนี้ยังได้นำมาพัฒนาในพื้นที่เพาะปลูกให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้านด้วย

โฆษณา
AP Chemical Thailand
4.กลุ่มสมาชิกผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
4.กลุ่มสมาชิกผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ

การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ

ทั้งนี้การรวมกลุ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีชื่อว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านก้านเหลือง ให้เป็นหมู่บ้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีสมาชิกรวมอยู่ 30 คน ได้แก่ นายสมบัติ ช่อม่วง ประธานกลุ่ม, นายอุทัย ทองดี รองประธานกลุ่ม, นายมีถนะ ชุมชื่น เลขาธิการกลุ่ม, นายสมบัติ โพธิ์วัง, นายสมหวัง นามทอง, นายวิชัย สำอางค์, นายเพื่อน สมบัติศรีกุล, นายทองเหลือง บุญเลิศ, นายอุทัย มะโนรัตน์, นายอุทัย สำอางค์, นางปิ่น หนาแน่น, นางสมจิต สารภี, นางหัด นามพร, นางมะลิ บุญสุข, นายอุดม มานสว่าง, นางกอง บุญสุข, นางคำเพียร โพธิ์วัง, นางคำมูล บุญสุข, นายปรีชา สมบูรณ์, นางบัวไข เครือวัลย์, นางสมัย เพ็งพินิจ, นางวาล มะโนรัตน์, นายอนุศักดิ์ เพ็งพินิจ, นางเพ็ง สิงห์ยอง, นางทองคำ สายสาลี, นางสมพัน เพ็งพินิจ, นางนัด นามพร, นางคำเพียร โพธิ์วัง, นายสมหวัง นามทอง, นายเหมือน นามทอง

จากสมาชิกหรือบุคลากรของกลุ่มที่มีรายชื่อที่กล่าวนั้น ยังได้พร้อมใจร่วมมือกันทำกิจกรรมเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาถึงสิ่งธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นกับพืช หรือพืชที่มีโรคประจำตัวของมันอยู่แล้ว การเรียนรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นก็เพื่อที่จะนำมาแก้ไขด้วยวิธีการต่างๆ เป็นต้นว่าการเฝ้าคอยสังเกตอาการของพืชที่ปลูกแต่ละชนิด

ทั้งเรื่องการเกิดโรคระบาดของโรคพืชที่เป็นไปได้ตามธรรมชาติ และแมลงศัตรูพืช  รวมทั้งร่วมช่วยกันผลิตฮอร์โมนบำรุงพืช และผลิตปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ขึ้นมาใช้กันเอง ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้ามาช่วยงานทางด้านการพัฒนาภายในชุมชน

นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้ร่วมมือกัน พร้อมปรับแผนงานให้เข้ากับความเหมาะสมของพื้นที่ในหลายๆ ด้าน อย่างเช่น การปรับระบบการใช้น้ำมาเพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ซึ่งเป็นการช่วยในการแบ่งเบาภาระแรงงานคน หรือแรงงานของตนเอง ในขณะเมื่อมีความต้องการที่จะใช้น้ำรดพืชผักดังกล่าว

ทั้งนี้ยังได้นำเอาระบบมอเตอร์มาใช้ในการปั่นน้ำ เพื่อนำเอาน้ำขึ้นจากสระไปเก็บไว้ที่ถังน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีตั้งไว้อยู่บนหอคอย หากเมื่อต้องการจะใช้น้ำก็สามารถเปิดเอาน้ำออกมาใช้ได้เลย เป็นต้น

5.ปลูกข้าวโพคแซมไปกับพริก
5.ปลูกข้าวโพคแซมไปกับพริก

การปลูกพริก และ ปลูกข้าวโพด

สำหรับ การปลูกพริก และ ปลูกข้าวโพด เริ่มแรก อย่างเช่น พริกก็จะเพาะเมล็ด เลี้ยงต้นกล้า ปลูกเอง ทั้งนี้จากที่พื้นที่เคยเรียบเสมอกันมาก่อน แล้วก็จะปรับพื้นที่ใหม่ โดยยกคันขึ้นเป็นแถวยาว ซึ่งในแต่ละแถวก็จะทิ้งความห่างระยะ 1 เมตร ความสูงของคันร่องประมาณ 30-50 ซม. หน้ากว้าง 1 เมตร ส่วนที่เป็นร่องก็จะเป็นพื้นที่ปลูก

โฆษณา
AP Chemical Thailand

โดยจะให้ได้ความกว้างประมาณ 70-80 ซม. ทั้งนี้ก็จะใช้จอบขุดพรวนดินส่วนที่เป็นร่องดังกล่าว หลังจากที่พรวนดินเสร็จแล้วก็จะหว่านด้วยปุ๋ยคอก อย่างเช่น มูลวัว มูลควาย และมูลหมู อย่างใดอย่างหนึ่ง จึงจะใช้น้ำรดให้ทั่ว จนกระทั่งให้เกิดความชุ่มชื้น จากนั้นก็จะปลูกได้เลย

วิธีการปลูก

ส่วนวิธีการปลูกก็จะปลูกด้วยวิธีปักดำตามแบบชาวบ้านทั่วไปที่เคยทำกัน และได้ให้ระยะห่างของต้น 50 ซม. หลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วก็จะโรยด้วยปุ๋ยอินทรีย์ หรือให้ปุ๋ยคอก 1 ครั้ง ส่วนการให้น้ำก็จะให้ทั้งช่วงเช้า และช่วงเย็น

โดยจะให้ 2 อาทิตย์  ต้นกล้าที่ปลูกก็จะสามารถปลูกติดได้แล้ว หลังจากนั้นก็จะให้น้ำ 2 วัน/ครั้ง พร้อมกับนำเอาต้นฟางข้าวมาปกคลุมเพื่อให้ได้ความชื้น และยังป้องกันการเกิดวัชพืชที่จะเกิดขึ้นมาแซม เป็นต้น

6.มูลหมูใช้สำหรับในสวน
6.มูลหมูใช้สำหรับในสวน
แหล่งน้ำที่ใช้ภายในสวน
แหล่งน้ำที่ใช้ภายในสวน

การให้ปุ๋ยและน้ำ ต้นพริก และต้นข้าวโพด

ทั้งนี้ การปลูกพริก และ ปลูกข้าวโพด เริ่มแรกก็จะปลูกในลักษณะเหมือนกันอย่างที่กล่าวมา จะมีความแตกต่างกันที่ช่วงของการบำรุงดูแลรักษา อย่างเช่น พริก หากแต่อายุต้นได้ 2-3 เดือน ก็จะออกผลผลิต ออกดอก ในระยะออกดอกก็จะบำรุงด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในจำนวน 1 ครั้ง

ส่วนการบำรุงด้วยฮอร์โมนทางกลุ่มก็จะผลิตขึ้นมาเอง อย่างเช่น การนำเอานมจืดที่ทานกัน และได้มีขายตามร้านสะดวกซื้อ หรือขายของชำทั่วไป ในจำนวน 1 กล่อง กับ M150 ครึ่งขวด มาผสมกับน้ำ 100 ลิตร หลังจากที่ผสมให้เข้ากันได้แล้วก็จะนำมาฉีดพ่นตัวพริกช่วงที่กำลังติดดอก ออกผล ก็จะสามารถช่วยป้องกันผลและดอกของพริกไม่ให้เกิดการหลุดร่วงได้ง่าย และช่วยทำให้ผลผลิตออกมาได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การบำรุงโดยจะฉีดพ่นได้เพียง 1 ครั้ง หากฉีดบำรุงถึง 2-3 ครั้ง ก็จะทำให้ต้นพริกเกิดโรคเชื้อรา หรือใบหยิกงอ เหี่ยวเฉาตายได้

สำหรับการ ปลูกข้าวโพด นั้นโดยเริ่มจากที่ได้ปลูกติดแล้ว การให้น้ำก็จะให้ 2 วัน/ครั้ง เช่นเดียวกับการให้น้ำพริก การให้ปุ๋ยก็จะให้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักชนิดเม็ด ที่ทางกลุ่มได้ผลิตขึ้นมาเอง โดยจะให้เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เมื่อผลิตติดดอก หรือกำลังออกติดฝัก ก็จะให้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในจำนวน 1 ครั้ง หลังจากนั้นก็จะหยุดการให้ปุ๋ย

โฆษณา
AP Chemical Thailand
7.กลุ่มสมาชิกกำลังเก็บผลผลิต
7.กลุ่มสมาชิกกำลังเก็บผลผลิต การปลูกพริก การปลูกพริก การปลูกพริก การปลูกพริก การปลูกพริก
การปลูกพริก และ ปลูกข้าวโพด ปลอดสารพิษ อบต.ปันงบให้เกษตรที่รวมกลุ่มปลูก
การปลูกพริก และ ปลูกข้าวโพด ปลอดสารพิษ อบต.ปันงบให้เกษตรที่รวมกลุ่มปลูก
แปลงข้าวโพคในเนื้อที่-2-งาน
แปลงข้าวโพคในเนื้อที่-2-งาน

ทั้งนี้หากเกษตร หรือผู้อ่าน สนใจอยากทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ด้าน การปลูกพริก และ ปลูกข้าวโพด สอบถามได้ที่ คุณ มีถนะ ชุมชื่น 20 ม.7 บ้านก้านเหลือง ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทร.08-7652-1829 การปลูกพริก การปลูกพริก