ปลูกมันสำปะหลัง ส่งโรงงานแป้งมัน รายได้มั่นคง ภายใต้วิสาหกิจชุมชน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การ ปลูกมันสำปะหลัง

ประเทศไทยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีการปลูกพืชเมืองร้อนหลากหลายชนิดในเชิงการค้า หนึ่งในนั้น ก็คือ “มันสำปะหลัง” นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ที่ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง และอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากมาย โดยเฉพาะ “กลุ่มบริษัทเอี่ยมบูรพาฯ” ในฐานะโรงแป้งมันชั้นนำของไทย นอกจากมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมแป้งมันให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกระดับแล้ว

กลุ่มบริษัทเอี่ยมบูรพาฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจโรงงานแป้งมันออกไปอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารจัดการโดยผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนชาวไร่มันสำปะหลังให้รวมกลุ่มกันผลิต ภายใต้โครงการ “มันแปลงใหญ่” มุ่งเน้นการดำเนินงานในรูปของ “วิสาหกิจชุมชน” เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพทั้งชาวไร่มันสำปะหลัง และโรงงานแป้งมัน วัตถุดิบที่มั่นคงเกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรม และธุรกิจแป้งมัน ในขณะที่ “ชาวไร่มันสำปะหลัง” มีอาชีพที่มั่นคง รายได้ที่ยั่งยืน ชาวไร่มันอยู่ได้ โรงงานแป้งก็อยู่ได้ เกิดการพึ่งพาอาศัยกันอย่างยั่งยืน ในฐานะพันธมิตรทางการค้าอย่างแท้จริง

1.ผลผลิตที่นำเข้าสู่การผลิตแป้งมัน
1.ผลผลิตที่นำเข้าสู่การผลิตแป้งมัน
2.คุณทศวรรษ-หวังศุภกิจโกศล-ผู้บริหารรุ่นใหม่ของธุรกิจโรงงานแป้งมันเอี่ยมบูรพา
2.คุณทศวรรษ-หวังศุภกิจโกศล-ผู้บริหารรุ่นใหม่ของธุรกิจโรงงานแป้งมันเอี่ยมบูรพา

คุณทศวรรษ หวังศุภกิจโกศล ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง และทายาทรุ่นที่ 2 ของธุรกิจโรงงานแป้งมันสำปะหลัง ที่รู้จักกันดีในนาม “กลุ่มบริษัทเอี่ยมบูรพาฯ” ได้เผยถึงเส้นทางธุรกิจโรงงานแป้งมันให้ทีมงานพืชเศรษฐกิจอาเซียนฉบับปฐมฤกษ์ทราบว่า ย้อนหลังไปเมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว ครอบครัวของคุณพ่อ

โดยคุณปู่นั้น ได้ยึดอาชีพการทำเกษตร หรือ ปลูกมันสำปะหลัง ควบคู่ไปกับการเปิดลานหรือจุดรับซื้อหัวมันสดและผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกร เพื่อนำมาแปรรูปเป็นมันสับมือ หรือมันเส้นสะอาด ส่งขายให้กับโรงแป้ง หรือโรงมันอัดเม็ด เรื่อยมา โดยทุกคนในครอบครัวช่วยกันทำงานอย่างขยันขันแข็ง เนื่องจากคุณปู่มีลูกกับคุณย่าด้วยกันทั้งหมด 11 คน เป็นหญิง  7 คน และชายอีก 4 คนโดยมีคุณพ่อ หรือคุณสมศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล เป็นลูกชายคนเล็กสุดของครอบครัว

3.โรงงานแป้งมัน-กลุ่มบริษัทเอี่ยมบูรพา
3.โรงงานแป้งมัน-กลุ่มบริษัทเอี่ยมบูรพา

จุดเริ่มต้นในการทำโรงงานแป้งมัน

จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ทางครอบครัวของคุณพ่อได้เล็งเห็นโอกาสและช่องทางในการดำเนินธุรกิจด้านนี้ คุณพ่อจึงได้ระดมทุนจากพี่น้องเพื่อจัดตั้งโรงงานแป้งมันขึ้นที่ ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ภายใต้ชื่อ “โรงแป้งเอี่ยมเฮง” ในปี พ.ศ.2540 ที่ได้เปลี่ยนพื้นที่จากเดิม ซึ่งเคยเป็นลานรับซื้อ และลานตาก ผลผลิต ที่มีพื้นที่จำกัด ให้กลายเป็นที่ตั้งโรงงานแป้งมันแห่งแรกของครอบครัว เป็นโรงงานขนาดเล็ก เน้นการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรของคนไทยที่มีขนาดใหญ่ แต่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้การดำเนินธุรกิจแบบครอบครัว มีกำลังการผลิตที่ไม่มากนัก

อีกทั้งจังหวัดนครราชสีมายังเป็นแหล่ง ปลูกมันสำปะหลัง ที่สำคัญของไทย มีวัตถุดิบเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจโรงงานแป้งมันเอี่ยมเฮงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพมากขึ้น จนกระทั่งประสบความสำเร็จในธุรกิจ เมื่อดำเนินธุรกิจไปได้ประมาณ 5-6 ปี พี่น้องของคุณพ่อได้มีโอกาสร่วมกันในการขยับขยาย และมีศักยภาพในการเจริญเติบโตที่จะขยายงานด้านธุรกิจโรงงานแป้งมันไปยังจังหวัดต่างๆ จนกระทั่งมีโรงงานแป้งมันในกลุ่มเครือญาติของคุณพ่อมากกว่า 12 แห่งทั่วประเทศ

โฆษณา
AP Chemical Thailand
4.คุณสมศักดิ์-หวังศุภกิจโกศล-ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทเอี่ยมบูรพา
4.คุณสมศักดิ์-หวังศุภกิจโกศล-ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทเอี่ยมบูรพา
คุณจิตรวรรณ-หวังศุภกิจโกศล-ผู้บริหารที่มุ่งมั่นส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร
คุณจิตรวรรณ-หวังศุภกิจโกศล-ผู้บริหารที่มุ่งมั่นส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร

การก่อตั้งโรงงานแป้งมัน

ส่วนประวัติความเป็นมาของโรงงานแป้งมันใน “กลุ่มบริษัทเอี่ยมบูรพาฯ” นั้น คุณทศวรรษเผยว่ามีจุดเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่คุณพ่อ (คุณสมศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล) และคุณแม่ (คุณจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล)  ได้แยกตัวออกมาทำธุรกิจเอง จึงได้เล็งเห็นว่าจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียง มีการ ปลูกมันสำปะหลัง เป็นจำนวนมาก มีความมั่นคงด้านวัตถุดิบ จึงได้ก่อตั้งโรงงานแป้งมันขึ้นเมื่อ 17 ปีที่แล้ว ที่ ต.หนองน้ำใส   อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ภายใต้ชื่อ “บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด” ในปี พ.ศ.2543

5.ชาวไร่มันกับการปลูกมันที่มีขั้นตอนการจัดการที่ถูกต้อง
5.ชาวไร่มันกับการปลูกมันที่มีขั้นตอนการจัดการที่ถูกต้อง
การปลูกมันด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร
การปลูกมันด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร

สภาพพื้นที่ ปลูกมันสำปะหลัง

เพื่อดำเนินการรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกรในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง เข้าสู่กระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังด้วยกำลังการผลิต 500 ตัน/วัน เพื่อยกระดับเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังให้มีรายได้ที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไปพร้อมๆ กับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ ปลูกมันสำปะหลัง  ส่งเสริมการทำมันคุณภาพแบบลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต

ในขณะเดียวกันทางบริษัท เอี่ยมบูรพาฯได้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหลายด้าน เช่น การช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียน ชุมชน และทำนุบำรุงศาสนสถาน อีกทั้งทางบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมโดยมีนโยบาย CSR ของบริษัท ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนบริเวณใกล้เคียงรอบโรงงาน ด้วยเจตนารมณ์ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัท เอี่ยมบูรพาฯเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชนอย่างแท้จริง

6.การผลิตแป้งมันภายใต้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
6.การผลิตแป้งมันภายใต้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
การวัดเปอร์เซ็นต์และคุณภาพผลผลิตของเกษตรกร
การวัดเปอร์เซ็นต์และคุณภาพผลผลิตของเกษตรกร

การผลิตแป้งมัน

หลังจากก่อตั้ง “บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด” ได้เพียง 5 ปี กลุ่มบริษัท เอี่ยมบูรพาฯ ได้มีการขยายธุรกิจโรงงานแป้งมันไปยัง ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ในนาม “บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด” ที่มีกำลังการผลิต 700 ตัน/วัน เพื่อรองรับวัตถุดิบจากเกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่ เข้าสู่การผลิตแป้งมันจากหัวมันสด ต่อมาได้ขยายธุรกิจโรงงานแป้งมันไปยัง ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ที่ชื่อว่า “บริษัท เอี่ยมอุบล จำกัด” ภายใต้กำลังการผลิต 500 ตัน/วัน เพื่อรองรับผลผลิตจากเกษตรกรที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก เข้าสู่การผลิตแป้งมันป้อนตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ดังนั้นกลุ่มบริษัท เอี่ยมบูรพาฯ ในวันนี้จึงมีกำลังการผลิตมากกว่า 1,600-1,800 ตัน/วัน โดยเดินเครื่องจักรเต็มกำลังการผลิต ภายใต้การดำเนินงานมากกว่า 250-300 วัน/ปี นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังได้เดินหน้าพร้อมขยายธุรกิจด้านโรงงานแป้งมันต่อยอดไปยังจังหวัดอำนาจเจริญ ในนาม “บริษัท เอี่ยมอำนาจ แป้งมัน จำกัด” ที่มีกำลังการผลิต 500 ตัน/วัน ที่เกิดขึ้นจากความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ที่ต้องการให้มีโรงงานแป้งมันเกิดขึ้นภายในพื้นที่

ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าโรงงานจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้ปลายปี 61 นี้ เนื่องจากตัวโรงงานแป้งมันส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างจนกระทั่งแล้วเสร็จเพียง 1 ปี เท่านั้น อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ ยังมีแผนการขยายธุรกิจไปลงทุนใน สปป.ลาว (แขวงจำปาสัก) หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็น “โรงงานแป้งมันแห่งแรกของ สปป.ลาว” ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของ สปป.ลาว

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นว่า สปป.ลาว มีข้อได้เปรียบในการลงทุน มีพื้นที่ ปลูกมันสำปะหลัง เป็นจำนวนมาก เป็นวัตถุดิบชั้นดี ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ให้ผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างสูง เพราะสภาพดินค่อนข้างดี และในดินยังมีธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ใหม่ เหมาะสำหรับการเพาะปลูก

ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงเดินหน้าส่งเสริมการ ปลูกมันสำปะหลัง ใน สปป.ลาว เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรโดยรอบโรงงานแป้งมันเกิดการตื่นตัว ผ่านการประชาสัมพันธ์ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ ปลูกมันสำปะหลัง ในประเทศลาวได้อย่างยั่งยืน ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ให้พร้อมต่อการสร้างโรงงานที่จะเริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณต้นปี 62 เป็นต้นไป

7.บริษัท-เอี่ยมบูรพา-กับการมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมแป้งมันตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา
7.บริษัท-เอี่ยมบูรพา-กับการมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมแป้งมันตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา

การบริหารโรงงานแป้งมัน

คุณทศวรรษเปิดเผยว่าตนเองใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่เด็ก จนกระทั่งเรียนจบ High School แล้วจึงได้ย้ายกลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทย โดยเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยมหิดลภาคอินเตอร์ จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาเมื่ออายุ 24 ปี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องธุรกิจโรงงานแป้งมันเพื่อสานต่องานด้านการบริหารธุรกิจต่อจากครอบครอบครัว ควบคู่ไปกับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว

ปัจจุบันคุณทศวรรษ คือ นักธุรกิจรุ่นใหม่ อายุเพียง 28 ปี ที่มีความพร้อมทั้งแรงกายและแรงใจอย่างเต็มเปี่ยม เป็นคนรุ่นใหม่ที่เปิดใจยอมรับว่ากลุ่มบริษัท เอี่ยมบูรพา มีการเติบโตทางธุรกิจแบบก้าวกระโดด นั่นเป็นเพราะความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ เข้าถึง  และเข้าใจ ในธุรกิจด้านนี้อย่างแท้จริงของผู้บริหารรุ่นแรก ดังนั้นในฐานะทายาทรุ่นที่ 2 ของธุรกิจ กับการเรียนรู้ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ยอมรับว่าธุรกิจนี้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง

เนื่องจาก “มันสำปะหลัง” เป็นพืชอุตสาหกรรม และ “แป้งมัน” เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ทุกบริษัทมันสามารถผลิตได้เหมือนกันหมด ฉะนั้น “ราคา” จึงเป็นตัวแปรสำคัญในธุรกิจนี้ ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทไหนสามารถขยายกำลังการผลิตได้มากกว่า มีต้นทุนการผลิตที่ดีกว่า และขายได้ถูกกว่านั่นเอง

8.สินค้าและบายโปรดักส์ที่ได้จากการผลิตแป้งมัน
8.สินค้าและบายโปรดักส์ที่ได้จากการผลิตแป้งมัน
การบำบัดนำเสียเพื่อเป็นพลังงานและใช้ประโยชน์กับพืชชนิดอื่น
การบำบัดนำเสียเพื่อเป็นพลังงานและใช้ประโยชน์กับพืชชนิดอื่น

การพัฒนาต่อยอดโรงงานแป้งมัน

เพื่อความอยู่รอดในธุรกิจ ภายใต้ภาวการณ์แข่งขันด้านการตลาดอย่างรุนแรง ส่งผลให้คุณทศวรรษต้องแสวงหาแนวทางในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจแป้งมัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาต่อยอดธุรกิจโรงงานแป้งมันในทุกมิติ  ดังนี้

โฆษณา
AP Chemical Thailand

•1.เริ่มตั้งแต่การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อลดต้นทุน และคืนทุนได้เร็วที่สุด ลดความสูญเสีย ลดการใช้น้ำให้น้อยลง และให้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น

•2.ลดขั้นตอนในกระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น ผลผลิตมีความสดและใหม่ สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

•3.เรียนรู้สิ่งใหม่ มีการวางแผนงาน ปรับกลยุทธ์และนโยบายให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจ ดังนั้นผู้บริหารที่ดีจึงต้องปรับตัวและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

•4.ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารแบบครอบครัวให้เป็นการบริหารแบบสากล เน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

•5.ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ เป็นนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจและเชิงการค้าได้ในวันนี้และอนาคต

•6.โรงงานแป้งมันมีของเสียเป็นศูนย์ อาทิ การผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลัง การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากกากมันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์ การผลิตไบโอแก๊สจากน้ำเสียที่สามารถนำพลังงานความร้อนที่ได้กลับมาอบแป้งมันทดแทนการใช้น้ำมันเตาได้เป็นอย่างดี ซึ่งความร้อนที่ใช้ในการอบแป้งทั่วไปจะอยู่ที่ 150-170 องศาเซลเซียส โดยที่แป้งมีความชื้นอยู่ที่ 12-13% จะดีที่สุด หรือขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ ตลอดจนน้ำเสียจากบ่อไบโอแก๊สยังสามารถนำไปรดพืชจำพวกปาล์มและพืชผักใบเขียวได้เป็นอย่างดี ฯลฯ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

•7.การส่งเสริมเกษตรกรให้ ปลูกมันสำปะหลัง ภายใต้มาตรฐาน GAP รวมกันปลูกในรูปแบบ “มันแปลงใหญ่” และรวมกันจำหน่ายภายใต้กลุ่มในรูปของ “วิสาหกิจชุมชน” เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกด้าน เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นอกจากนี้คุณทศวรรษยังมองว่าทุกอุปสรรคและปัญหาในธุรกิจเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับตนเองเสมอ และยังสนุกกับการบริหารงานในทุกๆ วัน โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ฝีมือ และบุคลากรที่เชี่ยวชาญในอาชีพ ยังเป็นสิ่งที่บริษัทต้องแก้ไขต่อไป ธุรกิจด้านนี้ยังมีเรื่องราวใหม่ๆ ให้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ให้มองทุกปัญหาคือโอกาสเสมอ

9.การนำผลผลิตเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นแป้งมันภายในโรงงาน
9.การนำผลผลิตเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นแป้งมันภายในโรงงาน
การตรวจวัดคุณภาพแป้งในหัวมันอายุ-8-เดือนได้-29
การตรวจวัดคุณภาพแป้งในหัวมันอายุ-8-เดือนได้-29
ปลูกมันสำปะหลัง คุณภาพเพื่อการผลิตแป้งมันคุณภาพ
ปลูกมันสำปะหลัง คุณภาพเพื่อการผลิตแป้งมันคุณภาพ
สินค้าที่พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า
สินค้าที่พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายแป้งมัน

คุณทศวรรษยืนยันว่ากระบวนการผลิตแป้งมันของกลุ่มบริษัท เอี่ยมบูรพาฯ มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลในทุกขั้นตอนการผลิต การันตีด้วยกำลังการผลิตมากกว่า 1,600-1,800 ตัน/วัน ที่เดินเต็มกำลังการผลิตของเครื่องจักร มุ่งเน้นการแปรรูปหัวมันสดเป็นแป้ง ที่มีลูกค้ารองรับทั้งในและต่างประเทศ

โดยสินค้ามากกว่า 70% มีการส่งออกไปยังประเทศจีน อินโดนีเซีย ไต้หวัน และมาเลเซีย เป็นสินค้าจาก บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด และบริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด โดยมีคุณตติยะ หวังศุภกิจโกศล ซึ่งเป็นพี่ชายคนโตของครอบครัวเป็นผู้บริหาร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด และตลาดต่างประเทศ เป็นอย่างมาก ซึ่งในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มมาตรฐานด้านการผลิต เพื่อเตรียมนำสินค้าเข้าไปยังตลาด “ยุโรป” ซึ่งเป็นตลาดสากลที่มีเสถียรภาพมาก

เป็นที่ทราบกันดีว่า “ราคาผลผลิตทางการเกษตร” ในแต่ละปีนั้นไม่แน่นอน และเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกตลาดที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าราคามันสำปะหลังตกต่ำเป็นอย่างมาก เหลือเพียง 1 บาทเศษ/กก. ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของไทย คือ ประเทศจีน ได้เพิ่มกำแพงภาษี

พอในปีถัดมาราคาผลผลิตหัวมันสดก็ตกต่ำอีกครั้งเหลือเพียง 1 บาทกว่า/กก. ราคาไม่ขยับขึ้น เนื่องจากผลผลิตที่ออกมามีจำนวนมาก ผลผลิตของเกษตรกรออกมาพร้อมๆ กัน โรงงานแปรรูปไม่ทัน ประกอบกับตลาดภายนอก อย่าง ประเทศจีน ได้สนับสนุนให้ใช้ข้าวโพดภายในประเทศทดแทนมันสำปะหลังที่ต้องนำเข้าจากไทย และจากที่อื่นๆ ทำให้ผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนตลาดเพื่อส่งออกสินค้าไปยังประเทศอินโดนีเซียที่มีการใช้แป้งมากเป็นอันดับ 2 รองจากจีน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียประสบภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงต้องนำเข้าแป้งจากไทย ล่าสุดในปี 60 ที่ผ่านมา ราคาผลผลิตหัวมันสดก็ยังราคาตกต่ำเช่นเคย ทำให้ชาวไร่มันขาดทุนติดต่อกัน 3 ปีซ้อน จึงต้องหันไปปลูกพืชอื่นเพื่อสร้างรายได้

ขณะที่ตลาดทั้งภายในและนอกเกิดการชะลอตัว เนื่องจากกำลังการผลิตมีมากกว่าความต้องการของตลาด ประกอบกับทางกลุ่มบริษัทได้รับรู้ราคาผลผลิต และกลไกตลาดที่เกิดขึ้น จึงได้พยายามสะท้อนข้อมูลให้ชาวไร่รับทราบ พร้อมกับรณรงค์ให้ชาวไร่มันชะลอการขุดมันออกไป เพื่อรอราคาที่จะขยับตัวขึ้นมา

เนื่องจากโรงงานแป้งมันเปิดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรได้ตลอดทั้งปี ทำให้ผลผลิตมีปริมาณมากในบางฤดูกาล จนต้องเร่งกำลังการผลิต แต่ในบางฤดูกาลโรงงานต้องหยุดการผลิต เพราะวัตถุดิบมีไม่เพียงพอกับความต้องการเพื่อผลิตสินค้าป้อนให้กับตลาด  ดังนั้นโรงงานแป้งมันจึงต้องหาจุดคุ้มทุนในเชิงธุรกิจและต้องปรับเปลี่ยนการผลิตและการตลาดตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ

10.การส่งเสริมเกษตรกรในรูปมันแปลงใหญ่และรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน
10.การส่งเสริมเกษตรกรในรูปมันแปลงใหญ่และรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน
การแข่งขันปลูกมันลีลา
การแข่งขัน ปลูกมันสำปะหลัง ลีลา

การส่งเสริมเกษตรกร ปลูกมันสำปะหลัง

เป็นที่ทราบกันดีว่า “กลุ่มบริษัทเอี่ยมบูรพา” ได้มีการส่งเสริมทางอาชีพให้กับชาวไร่มันตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้กลุ่มบริษัท เอี่ยมบูรพา มีแผนที่จะผลักดันชาวไร่มันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไร่มัน ทั้งรายได้และอาชีพที่มั่นคง ด้วยการรวมกลุ่มทำ “มันแปลงใหญ่” และรวมตัวให้เข้มแข็ง ภายใต้ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

โดยบริษัทจะนำร่องผลักดันและขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ก่อนในช่วงแรก จนกระทั่งประสบความสำเร็จ โดยได้ฤกษ์เปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการไป เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ในงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือแปลงเรียนรู้ บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ที่ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ ที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรชาวไร่มันทั้งในและนอกพื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดี จากทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าคุณภาพให้กับเกษตรกร

โฆษณา
AP Chemical Thailand

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ดีเพื่อส่งเสริมการทำมันคุณภาพป้อนโรงงานแป้งมัน เช่น การแข่งขันปลูกมันลีลา และการประกวดผลผลิตคุณภาพให้เปอร์เซ็นต์สูง เป็นต้น เพื่อสะท้อนให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการทำมันคุณภาพ ภายใต้มาตรฐาน GAP เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังได้

เพื่อนำมาซึ่งรายได้ที่ดี และอาชีพที่มั่นคง ภายใต้การทำงานร่วมกันในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ ระหว่างชาวไร่มันซึ่งเป็นต้นน้ำของอุตสาหกรรม และบริษัท ซึ่งหลังจากนี้บริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมลงพื้นที่ให้ความรู้กับทุกกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการปลูกพืชเสริมในระหว่างฤดูกาลผลิตเพื่อสร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการทุกอย่างในรูปของ “วิสาหกิจชุมชน” เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง เพิ่มอำนาจการต่อรองได้ รวมกันผลิต รวมกันขาย ร่วมกันบริหาร สร้างความยั่งยืนด้านอาชีพได้อย่างแท้จริง

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด 98 หมู่ 2 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 Tel : 0372-47691-4  Fax : 0372-4769-6 Email :[email protected], www.eiamburapa.com