ปลูกแตงโมอินทรีย์ แซมร่องมันสำปะหลัง สร้างรายได้อย่างงดงามกว่า 2 แสนบาท/ปี

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การทำเกษตรสำคัญที่ต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้ เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่า กล้าเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมเพื่อผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น มีรายได้มากกว่าเดิมเป็นเท่าตัว โดยการปลูกมันสำปะหลังในระบบพิมายโมเดล นั้น เป็นการสะท้อนให้เกษตรกรได้มองเห็นคุณค่าของการปลูกมันด้วยระบบอินทรีย์ที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ผลผลิตมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วไป ปลูกแตงโมอินทรีย์

1.สวนมันสำปะหลังผสมผสานกับไร่แตงโม
1.สวนมันสำปะหลังผสมผสานกับไร่แตงโม ปลูกแตงโมอินทรีย์ ปลูกแตงโมอินทรีย์ ปลูกแตงโมอินทรีย์

การปลูกมันสำปะหลัง

คุณเกษม บุญลือ เป็นหนึ่งในเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา ที่ทำเกษตรมานานกว่า 10 ปี ที่หันมาปลูกมันสำปะหลังด้วย “ระบบพิมายโมเดล” จนกระทั่งเห็นผลเป็นที่ประจักษ์มานานกว่า 5 ปี ซึ่งในอดีตนั้นคุณเกษมก็มีวิธีการปลูกมันสำปะหลังไม่แตกต่างไปจากเกษตรกรทั่วไป ไม่เคยใส่ใจเรื่องดิน ไม่เคยคัดท่อนพันธุ์ ยกร่องเล็ก ปลูกถี่ 3,000-4,000 ต้น/ไร่ ใช้ยาฆ่าหญ้ากำจัดวัชพืช และใช้ปุ๋ยเคมีในการบำรุงต้นมันสำปะหลัง ผลผลิตที่ได้จึงมีปริมาณน้อยเพียง 2-3 ตัน/ไร่/ปี เพราะการยกร่องเล็ก ปลูกถี่ อาหารไม่เพียงพอ มันจึงแย่งอาหารกันนั่นเอง

เมื่อคุณเกษมได้มาพบกับระบบพิมายโมเดล เมื่อได้รู้ถึงกระบวนการผลิตมันสำปะหลังด้วยระบบนี้แล้ว จึงมองว่าน่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการปลูกมันสำปะหลังให้ดีขึ้น จึงตัดสินใจทดลองปลูกมันในระบบนี้ เริ่มตั้งแต่การเตรียมดินให้เหมาะสมกับการปลูกมันสำปะหลังด้วยการเติมธาตุอาหารและอินทรียวัตถุในดิน ทั้งมูลสัตว์ ถ่าน และสภาพพื้นที่ เป็นพื้นที่ดินทรายเม็ดใหญ่

การวัดค่าความเป็นกรด เป็นด่างในดิน (pH) มีการปรับค่า pH ให้เหมาะสมกับการปลูกมันสำปะหลัง หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการไถเตรียมดินเพื่อปลูกมันแบบยกร่องใหญ่ ระยะ 2.40  เมตร ปลูก 2 แถวคู่ ระยะห่างระหว่างต้น 1 เมตร หรือประมาณ 1,600 ต้น/ไร่ ด้วยสายพันธุ์มังกรหยก 6 ไร่ ทองมา 1 ไร่และพิรุณ 1 ไร่ รวมเป็น 8 ไร่

Ad-กุ้งทองไคโตซาน
Ad-กุ้งทองไคโตซาน

ปลูกโดยไม่มีระบบน้ำ

โดยไม่มีระบบน้ำ แต่จะมีการคัดท่อนพันธุ์ก่อนปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตในปริมาณใกล้เคียงกันทุกต้น ก่อนจะแช่ท่อนพันธุ์ด้วย “กุ้งทองไคโตซาน” ผสมกับ “น้ำหมักชีวภาพปลาทะเล ตรากุ้งทอง” ไว้นาน 1 ชม. แล้วนำขึ้นมาใส่กระสอบปุ๋ย หมกไว้นาน 3-4 วัน ท่อนพันธุ์จะแตกตาดี เพราะได้รับธาตุอาหารที่สมบูรณ์ ก่อนนำท่อนพันธุ์เสียบในระยะที่กำหนดไว้ ต่อมาเมื่อมีลูกหญ้าขึ้นมาก็จะใช้ยาฆ่าหญ้าชีวภาพกำจัดวัชพืชในช่วงแรก

2.ผลผลิตแตงโมในไร่มันสำปะหลัง
2.ผลผลิตแตงโมในไร่มันสำปะหลัง ปลูกแตงโมอินทรีย์

การปลูกแตงโมแซมในร่องมันสำปะหลัง

จากนั้นจะปลูก “แตงโม” เป็นพืชแซมในร่องมันสำปะหลัง หลุมละ 2 เมล็ด ระยะห่าง 1.50 เมตร ซึ่งทุกครั้งที่มีการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำทางใบให้กับมันสำปะหลัง ก็จะเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับแตงโมไปในตัว โดยการใช้กุ้งทองไคโตซานกับน้ำหมักชีวภาพปลาทะเล ตรากุ้งทอง ผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด ฉีดพ่นทางใบ 1 ครั้ง/เดือน เพียงแค่ 2 เดือน กับอีก 10 วัน

โฆษณา
AP Chemical Thailand
3.ผลผลิตแตงโมสีสันออกมาสวยสมบูรณ์
3.ผลผลิตแตงโมสีสันออกมาสวยสมบูรณ์ ปลูกแตงโมอินทรีย์ ปลูกแตงโมอินทรีย์ ปลูกแตงโมอินทรีย์ 

การเก็บเกี่ยวแตงโมและมันสำปะหลัง

คุณเกษมก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแตงโมได้  เป็นแตงโมไร้สาร สร้างรายได้ 400-500 บาทต่อวัน หรือมีรายได้จากการขายแตงโมราว 40,000-50,000 บาท/ปี และเมื่อต้นมันสำปะหลังมีอายุ 3-4 เดือนขึ้นไป ก็จะใช้กุ้งทองไคโตซานกับน้ำหมักชีวภาพปลาทะเล ตรากุ้งทอง ผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด ฉีดพ่นลงดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับหัวมันสำปะหลัง จนกระทั่งมันสำปะหลังมีอายุประมาณ 9-10 เดือน ก็จะขุดเก็บผลผลิต  8 ตัน/ไร่ เปอร์เซ็นต์แป้งมากกว่า 28-30%

ผมมีที่ปลูกมันสำปะหลัง 8 ไร่ ปลูกมันระบบพิมายโมเดลมา 5 ปีแล้ว ผมปลูกแตงโมแซมทุกปี เป็นแตงโมอินทรีย์ แต่คนอื่นปลูกไม่ได้ เพราะไม่รู้เรื่อง ปลูกก็เจ๊ง เพราะสภาพมีปัญหาโรคตามมา เพราะดินเป็นกรด ดินเค็ม ใส่แต่เคมี พอแล้งมาก็ตาย แต่ผมปรับปรุงดินจนดี ปรับ pH ดี จนมันสำปะหลังปลูกได้ ผมเลยปลูกแตงโมได้ แล้งมากระทบแตงโมก็ไม่ตาย  ฝนมาแตงโมยิ่งงาม ขายได้ ขายหมดทุกวัน ลูกใหญ่ 5-6 กก. ขาย 50 บาท เล็กมาหน่อยก็ขาย 20-30 บาท/ลูก  

แตงโมไร้สาร หวานตามธรรมชาติ ปีแรกผมขายไม่เป็น ไม่รู้จะขายตรงไหน แต่พอมันเก็บผลผลิตได้ ลูกค้าผ่านไปผ่านมาก็มาซื้อเอง ส่วนการปลูกมันสำปะหลัง ปีแรกผมปลูกแบบไม่ยกร่องนะ ในระยะ 1×1 เมตร แต่ปีนี้ปลูกแบบยกร่องใหญ่แทน 1-2 ปีแรกผมใช้ยาฆ่าหญ้าชีวภาพมา

แต่ตอนนี้ผมไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้ามา 2 ปี ไม่มีหญ้าขึ้นเลย ก็ดูแลตามปกติ ผลผลิตปีแรกที่ปลูกมันสำปะหลังระบบนี้ยังไม่ค่อยเห็นผล 4 ตัน/ไร่ ปีที่ 2 ได้ 5 ตัน/ไร่ มาปีที่ 3 เริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้น 6 ตัน/ไร่ มาปีที่แล้วได้ผลผลิต 8 ตัน/ไร่ ก็พอใจมาก แต่ปีนี้ยังต้องรอดูผลผลิต แต่ไม่น่าต่ำกว่า 8 ตัน/ไร่

4.ตั้งร้านขายแตงโมก็มีคนมาซื้อถึงที่
4.ตั้งร้านขายแตงโมก็มีคนมาซื้อถึงที่ ปลูกแตงโมอินทรีย์ ปลูกแตงโมอินทรีย์ ปลูกแตงโมอินทรีย์ 

รายได้จาก ปลูกแตงโมอินทรีย์ และมันสำปะหลัง

ช่วงแรกผมมีรายได้จากแตงโม พอ 10 เดือน ผมมีรายได้จากหัวมันสำปะหลัง แล้วผมยังขายต้นพันธุ์ได้อีก เพราะเป็นพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตดี เป็นที่ต้องการของเกษตรกร ปีนี้คนมาจองพันธุ์ผมไว้หมดแล้ว ไม่เหลือแล้ว ไร่อื่นเป็นเพลี้ยแป้ง แต่สวนผมไม่เป็น เพราะมันสำปะหลังเรามีภูมิคุ้มกันโรคและแมลง ต้านทานโรค ผมปลูกรุ่นใหม่ ร่องใหญ่ แถวคู่ เราปลูกห่าง รัศมีรากมันหากินได้ไกล หัวใหญ่ขึ้น ดินผมดี มันสำปะหลังอายุ 4 เดือน ต้นโตเท่ากัน เสมอกันหมด

ที่ผ่านมาก็ขุดมันสำปะหลังหัวไม่หัก หัวไม่ขาด ขุดง่ายขึ้น เมื่อก่อนผมเคยเป็นหนี้ ยืมอย่างเดียว แต่วันนี้ผมปลดหนี้ได้จนหมด ไม่เป็นหนี้ใคร ตอนนี้ผมมีรายได้ประมาณ 200,000 บาท/ปี ผมก็พอใจ พออยู่ พอกิน” คุณเกษมเผยถึงความสำเร็จในการปลูกมันสำปะหลังที่เขาสามารถทำได้ เกษตรกรก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่ไม่ทำ เพราะไม่ยอมเปิดใจเรียนรู้ ยึดติดกับสิ่งที่เป็นอยู่ ผลผลผลิตที่ได้ทุกวันนี้จึงไม่เกิน 3-4 ตัน/ไร่/ปี  สอบถามเพิ่มเติม คุณเกษม บุญลือ ที่อยู่ 177 หมู่ 9 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โทร.082-863 1043

โฆษณา
AP Chemical Thailand
5.ไร่มันสำปะหลังที่สมบูรณ์
5.ไร่มันสำปะหลังที่สมบูรณ์  ปลูกแตงโมอินทรีย์ ปลูกแตงโมอินทรีย์ ปลูกแตงโมอินทรีย์ ปลูกแตงโมอินทรีย์

สภาพพื้นที่การปลูกมันสำปะหลัง

สอดคล้องกับ นายวรพจน์  วิชชาพิณ ผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถติดตั้งศูนย์ถ่วงล้อ “วีพีเซอร์วิส” มานาน 20 ปี เลขที่ 293 หมู่ 2 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งเดิมทีเคยทำเกษตร และยังมีใจรักในการทำเกษตร จึงอยากจะหวนกลับมาทำเกษตร ทั้งปลูกข้าว และมันสำปะหลัง ในระบบอินทรีย์ ภายใต้การลดต้นทุน หรือ “ระบบพิมายโมเดล” มานานกว่า 3 ปี บนพื้นฐานการปลูกมันสำปะหลังแบบลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

แม้ว่าราคาผลผลิตจะตกต่ำในบางช่วง บางปี แต่ปริมาณผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ก็ยังทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีกำไรต่อไร่เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากคุณวรพจน์มีการใช้พื้นที่ทำการเกษตรมานาน 30-40 ปี จึงต้องปรับปรุงดินให้ดี

การเติมธาตุอาหาร

ด้วยการเติมธาตุอาหารด้วยปุ๋ยอินทรีย์ และเพิ่มอินทรียวัตถุในดินก่อน ทำการตรวจสอบค่าความเป็นกรด เป็นด่าง ในดิน (pH)ให้เหมาะสม หรืออยู่ประมาณ 5 กว่าๆ ก่อนจะทำการเตรียมดินเพื่อปลูกมันสำปะหลังแบบไม่ยกร่อง แช่ท่อนมันด้วย “กุ้งทองไคโตซาน” ผสมกับ “น้ำหมักชีวภาพปลาทะเล ตรากุ้งทอง” นาน 1 ชม. ก่อนนำขึ้นใส่กระสอบปุ๋ย หมกไว้นาน 3-4 วันให้ท่อนพันธุ์แตกตา และสมบูรณ์

ก่อนเสียบท่อนพันธุ์ในระยะ 1.20×1.20 เมตร หรือประมาณ 1,100 ต้น/ไร่ ด้วยสายพันธุ์ห้วยบง 60และ 80 เกษตรศาสตร์ รวมเนื้อที่ 200 ไร่ ปลูกแบบไม่มีระบบน้ำ เป็นพื้นที่ราบ ที่รากมันสามารถหากินได้อย่างทั่วถึงไปได้ไกลกว่า และการปลูกห่างจะได้หัวที่ใหญ่กว่า รากเดินดี ไม่แย่งอาหารกัน หัวจึงขยายได้เต็มที่

การบำรุงดูแล

การดูแลเริ่มตั้งแต่การใช้กุ้งทองไคโตซานในอัตรา 100 ซีซี. น้ำหมักชีวภาพปลาทะเล ตรากุ้งทองในอัตรา 500 ซีซี. และน้ำส้มควันไม้ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดทางใบ 1 ครั้ง/เดือน ก่อนจะทำการกำจัดวัชพืชด้วยยาฆ่าหญ้าชีวภาพ หลังจากนั้นก็จะทยอยฉีดทุก 45-50 วัน ทั้งฉีดพ่นทางใบ และฉีดพ่นลงดิน เพื่อบำรุงต้นมันสำปะหลังให้สมบูรณ์เต็มที่ไปจนกระทั่งต้นมันสำปะหลังไม่สามารถฉีดพ่นได้ ประมาณ 5-8 รอบ/ปี ผลผลิตล่าสุด 6-7 ตัน/ไร่/ปี เปอร์เซ็นต์แป้ง 30% บางต้นหัวมันยาวเป็นเมตร มันอายุ 11 เดือน หัวยาว และน้ำหนักมากกว่า 39 กก./ต้น

ตั้งแต่ทำมา 3 ปี คุ้มค่ากับการใช้อินทรีย์ คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป เราไม่หวังให้ได้เยอะๆ  แต่เราทำให้ดีที่สุด เพราะมันเป็นงานอดิเรกผม เพราะผมเปิดอู่ ผมมีเวลาแค่วันอาทิตย์ แต่ผมมีคนงานประจำดูแลอยู่ แต่ชาวบ้านมีเวลาทุกวัน การดูแลเอาใจใส่อยู่ที่เราใส่ใจ ถ้าเราใส่ใจมันก็ดูแลทั่วถึงอยู่แล้ว ต้องทำให้ได้ ต้องมีคนงานประจำ แต่คนงานชุดนี้ดี เขาทำให้เราดี เมื่อก่อนที่ผมดินเสียมาก แต่ตอนนี้ปลูกทีหลังเขาต้นสวยกว่าเขาอีก” คุณวรพจน์เผยถึงข้อดีการปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบนี้

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การดูแลใช้แรงงานฉีดปุ๋ยน้ำทางใบเพียง 4 คนๆ ละ 30 ไร่/วัน ฉีด 2 วัน ก็เสร็จ 200 ไร่ ฉีดยาฆ่าหญ้าชีวภาพ 400 บาท/วัน เพราะหาแรงงานฉีดยาก และการฉีดปุ๋ยทางใบจะทำไปจนกว่าเขาฉีดพ่นไม่ได้ เพราะต้นโตจนคลุมเต็มพื้นที่ ในขณะที่ตันมันสำปะหลังยังได้รับธาตุอาหารทางดินที่ได้เติมไว้ให้ก่อนหน้านี้แล้ว

การปลูกมันสำปะหลังในระบบพิมายโมเดลนอกจากจะให้ผลผลิตราว 6-7 ตัน/ไร่ แบบทยอยปลูก และทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ยังมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 5,000-6,000 บาท/ไร่ เมื่อหักต้นทุนการผลิตออกไปจะมีกำไรมากกว่า 7,000-8,000 บาท/ไร่ ซึ่งในอนาคตคุณวรพจน์มีเป้าหมายที่จะปลูกมันสำปะหลังด้วย “ระบบพิมายโมเดล” ให้ได้ผลผลิตเฉลี่ย 15 กก./ต้น และผลผลเฉลี่ย 10 ตัน/ไร่

ภายใต้ความพยายามเพื่อให้ไปถึงซึ่งจุดหมายที่วางเอาไว้ เพราะการทำเกษตร เกษตรกรต้องทำให้ได้ ต้องมีเป้าหมาย ต้องมีการจดบันทึกต้นทุนการผลิต และกำไร เน้นการปลูกด้วยอินทรีย์เป็นหลัก มีการจัดการที่ถูกต้อง ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ เปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนวิธีการปลูกเพื่อผลผลิตที่เพิ่มขึ้น รายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร ที่เกษตรกรทุกท่านสามารถทำได้ โทร.086-430-5784 คุณวรพจน์ วิชชาพิณ(ปุ้ม)