สวน ปาล์ม อาดีเกษตรพัฒนา 3,600 ไร่ ดิน และน้ำ เป็นกรด ผลผลิตน้อย

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ในที่สุดเกษตรกรก็หันมาสนใจพืชน้ำมันที่ชื่อ “ ปาล์ม ” มากขึ้น เพราะราคาปาล์มทะลายพุ่งขึ้นมากกว่าราคาประกัน โดยเฉพาะปาล์มในภาคใต้ / กลาง / ตะวันออก แต่เหนือ / อีสาน ราคายังต่ำ

แต่การปลูกปาล์ม ให้ได้ผลผลิต/ไร่สูง ต้องจัดองค์ประกอบต่างๆ เช่น สายพันธุ์ ดิน อาหาร น้ำ แสงแดด และอากาศ เป็นต้น ให้สมดุล เพื่อปาล์มจะได้เติบโตสมบูรณ์

1.คุณพายัพ-คุณวิศรุต-คุณอัญชลี และทีมงาน
1.คุณพายัพ-คุณวิศรุต-คุณอัญชลี และทีมงาน
การปลูกปาล์มในระบบร่อง
การปลูกปาล์มในระบบร่อง
การปลูกปาล์มระบบไร่
การปลูกปาล์มระบบไร่

สภาพพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน

ยกตัวอย่าง สวนปาล์มของ บริษัท อาดีเกษตรพัฒนา จำกัด ในอำเภอองครักษ์ นครนายก 1,300 ไร่ ปาล์ม 34,000 ต้น และที่อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 2,300 ไร่ ปาล์ม 54,000 ต้น สภาพดินและน้ำไม่เหมาะในการปลูกปาล์ม เพราะค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ต่ำกว่า 4

ดังนั้นตอนเตรียมดินเพื่อการปลูก ทั้งระบบร่อง และระบบไร่ ต้องปรับปรุงดินให้ pH เหมาะสมด้วยรูปแบบต่างๆ

2.สระเก็บน้ำ pH 3
2.สระเก็บน้ำ pH 3
pH น้ำ 5
pH น้ำ 5

การบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

แปลงที่เมืองปราจีน ปาล์มอายุ 6 ปี และแปลงองครักษ์อายุ 6 ปี เท่ากัน แม้จะให้เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรมาให้คำแนะนำเรื่องปรับปรุงดิน หรือให้บริษัทนำโดโลไมท์ หรือฟอสเฟต หรือขี้เถ้าแกลบดำ จากโรงหีบปาล์มมาใส่ pH ก็อยู่ที่ 4 กว่าๆ ที่ปราจีนก็เช่นเดียวกัน

ในการปลูกปาล์ม น้ำเป็นเรื่องใหญ่ น้ำที่นำมาไว้ในสระปรากฏว่า pH 3 และน้ำในร่องปาล์ม pH 5 ดังนั้นเมื่อใช้น้ำก็ไม่ได้ทำให้ pH ดินสูงขึ้นแต่อย่างใด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

โจทย์เรื่องการปรับดินให้ pH สูงขึ้น ขณะที่น้ำใช้ pH 5 เป็นงานท้าทาย บริษัท อาดีฯ เป็นอย่างยิ่ง

3.ขี้เถ้าแกลบดำจากโรงหีบปาล์ม
3.ขี้เถ้าแกลบดำจากโรงหีบปาล์ม

การปรับปรุงบำรุงดิน

บริษัท พลังเขียวสร้างชาติ จำกัด โดย พายัพ ยังปักษี ได้ลงพื้นที่ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คุณวิศรุต สุขเจริญ คุณอัญชลี จรลี และทีมงาน เพื่อหาทางปรับ pH ดินให้สูงขึ้น

ผลผลิตปาล์ม ทั้ง 2 แปลง เฉลี่ย 2.4 ตัน/ไร่ จำเป็นต้องปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต ซึ่งเป็นงานท้าทายทั้ง 2 บริษัท สนใจความคืบหน้า โทร. 092 – 293 – 1692

อ้างอิง : นิตยสารพลังเกษตร