ใช้ แทรกเตอร์คูโบต้า และจอบหมุนดินแห้ง เตรียมดินให้ละเอียด ลดต้นทุนกว่า 50%

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ตลอดชีวิตที่เติบโตมากับการทำเกษตร จึงทำให้ คุณคำพันธุ์ สุรวิก เกษตรกรในพื้นที่ ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ได้ยึดอาชีพทำการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทั้งทำนาปี 12 ไร่  ทำไร่มันสำปะหลัง 10 ไร่ และทำไร่อ้อยกว่า 40 ไร่ จากเดิมที่ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก

เปลี่ยนมาใช้แทรกเตอร์คูโบต้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทั้งงานนา และงานไร่ โดยเน้นการเตรียมดินเพาะปลูกให้ละเอียด เพื่อลดการกำจัดวัชพืชภายในแปลงปลูก ประหยัดทั้งเวลา และแรงงาน ทั้งสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว  แม้อายุจะมากขึ้น แต่การเลือกใช้แทรกเตอร์คูโบต้าติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงหลากหลาย สามารถตอบโจทย์ในการทำงานได้เป็นอย่างดี

1.คุณคำพันธุ์-สุรวิก-เกษตรกรทำนา-และทำไร่
1.คุณคำพันธุ์-สุรวิก-เกษตรกรทำนา-และทำไร่
2.แทรกเตอร์รุ่น-แอล-4708-สเปเชี่ยล-ต่อพ่วงจอบหมุนสำหรับดินแห้ง-ตราช้าง
2.แทรกเตอร์รุ่น-แอล-4708-สเปเชี่ยล-ต่อพ่วงจอบหมุนสำหรับดินแห้ง-ตราช้าง

การใช้รถแทรกเตอร์คูโบต้าที่ต่อพ่วงจอบหมุนดินแห้ง ตราช้าง ในการทำนา

คุณคำพันธุ์เล่าว่า “การปลูกพืชเศรษฐกิจ ทั้งข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย ก็เพื่อประกันความเสี่ยงด้านราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอนในแต่ละปี ซึ่งมีผลต่อรายได้ และส่งผลต่อต้นทุนการผลิตอีกด้วย จากเดิมที่ใช้รถไถนาเดินตามเพื่อเตรียมดินทำนาปี  ยังต้องจ้างแทรกเตอร์ในพื้นที่มาไถเพื่อเตรียมดินปลูกมันสำปะหลัง และปลูกอ้อย ทุกปี

ทำให้มีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง พออายุมากขึ้นจึงมองหาเครื่องจักรมาทุ่นแรงทำงาน บังเอิญวันหนึ่งได้มีโอกาสเดินดูในงานสาธิตแทรกเตอร์คูโบต้า จึงเข้าไปสอบถามราคาแล้วตัดสินใจซื้อในวันนั้นเลย ตั้งแต่ใช้ แทรกเตอร์คูโบต้า รุ่นแอล 4708 สเปเชี่ยล มาได้ 2 เดือนกว่า คุ้มมาก ทั้งใช้ทำในพื้นที่ตัวเอง และรับจ้างละแวกบ้าน”

เริ่มจากการใช้ “แทรกเตอร์คูโบต้ารุ่นแอล สเปเชี่ยล” ต่อพ่วงกับ“จอบหมุนสำหรับดินแห้ง ตราช้าง (RZ 160/RZ180)” เพื่อเตรียมดินทำนาปีในนาของตนเอง และรับจ้างละแวกบ้าน ส่วนใหญ่จะทำนาดำ เพื่อเก็บข้าวบางส่วนขึ้นยุ้งฉางไว้ให้เพียงพอกับการบริโภคตลอดทั้งปี ก่อนจะนำข้าวส่วนที่เหลือขายเข้าโรงสีภายในพื้นที่ เป็นรายได้เข้ามาจุนเจือ เมื่อใช้ แทรกเตอร์คูโบต้า พ่วงต่อกับโรตารี่ช่วยให้การเตรียมดินในนาได้ดี เตรียมดินได้ละเอียดภายในเวลาอันรวดเร็ว

3.แทรกเตอร์คูโบต้า ตีดินละเอียด-กำจัดวัชพืชได้ดี
3.แทรกเตอร์คูโบต้า ตีดินละเอียด-กำจัดวัชพืชได้ดี

ขั้นตอนการปลูกมันสำปะหลัง

นอกจากนี้คุณคำพันธุ์เพิ่งเริ่มทำ “ไร่มันสำปะหลัง” พื้นที่ 10 ไร่ ซึ่งขั้นตอนในการเตรียมดินปลูกมันสำปะหลังเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยจะใช้ แทรกเตอร์คูโบต้า ต่อพ่วงผาน 5 เพื่อไถพลิกหน้าดินก่อนจะไถซ้ำอีก 1-2 รอบ และใช้จอบหมุนสำหรับดินแห้งเตรียมดินให้ละเอียดอีกรอบ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

จึงยกร่องปลูกในระยะ 90 ซม. ระหว่างต้น 60-70 ซม. ซึ่งการเตรียมดินในลักษณะนี้สามารถกำจัดหญ้าวัชพืชได้ดี ลดการเกิดหญ้าวัชพืช ช่วยยืดเวลากำจัดวัชพืชในการปลูกรอบถัดไปเป็นอย่างดี หลังจากนั้นจะแช่ท่อนพันธุ์ด้วยฮอร์โมนเพิ่มความสมบูรณ์ เร่งราก ป้องกันโรคและศัตรูพืช ก่อนเสียบลงดินตามระยะที่กำหนด เมื่ออายุ 3-4 เดือน จะมีการกำจัดหญ้าวัชพืช และใส่ปุ๋ยอีกครั้ง ก่อนจะขุดเก็บผลผลิตเมื่ออายุ 10-12 เดือน

แม้จะปลูกมันสำปะหลังภายในแปลงเดียวกัน การดูแลเหมือนกัน แต่ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งที่ได้อาจต่างกันประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตเฉลี่ย 6-7 ตัน/ไร่/ปี มีต้นทุนการผลิตประมาณ 40,000-50,000 บาท/10 ไร่/ปี

4.ไร่อ้อย
4.ไร่อ้อย

สภาพพื้นที่การปลูกอ้อย

คุณคำพันธุ์กล่าวถึงพืชหลัก อย่าง “อ้อย” ที่ยึดเป็นอาชีพมานานกว่า 30 ปี ว่ารูปแบบการปลูกอ้อยที่ต้องอาศัยการปลูกตามฤดูกาล และให้น้ำฝนตามธรรมชาติ  ดังนั้นการเตรียมดินจึงเป็นสิ่งที่คุณคำพันธุ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

“การไถบุกเบิกพลิกหน้าดินให้แห้งตามด้วยไถผาน 5 ประมาณ 1-2 ครั้ง แล้วใช้จอบหมุนสำหรับดินแห้ง ตราช้าง ตีดินให้ละเอียด เพื่อเก็บหญ้าวัชพืชออกมาให้หมด ด้วยคุณสมบัติของจอบหมุนสำหรับดินแห้ง ตราช้าง สามารถตีดินได้ละเอียดกว่าโรตารี่ทั่วไป ทำให้ช่วยลดเวลาเตรียมดินได้ดี ก่อนจะไถยกร่องปลูกอ้อยพันธุ์ รองพื้นด้วยปุ๋ยเคมี ค่อยฝังกลบร่องอ้อย จนกระทั่งอ้อยแทงหน่อเจริญเติบโตมีอายุ 3-4 เดือน จนอ้อยมีอายุราว 1 ปี ก็จะทันฤดูการหีบอ้อยพอดี ผลผลิตจะได้เฉลี่ย 15 ตัน/ไร่/ปี

หลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นก็จะกลับมาดูแลและบำรุงตออ้อยให้พร้อมเจริญเติบโตเพื่อรอเก็บเกี่ยวผลผลิตอีกครั้ง โดยสภาพพื้นที่ในอำเภอคันโท ทำให้การปลูกอ้อยในแต่ละรอบจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพียง 2 ครั้ง เท่านั้น ก่อนจะต้องโล๊ะอ้อยตอเดิมทิ้งเพื่อเตรียมปลูกอ้อยรอบใหม่ จึงทำให้ต้นทุนโดยเฉพาะการเตรียมดินค่อนข้างสูง อีกทั้งค่าแรงงานและค่าปุ๋ยเคมี

5.ใบมีดรูปตัวแอล
5.ใบมีดรูปตัวแอล

คุณสมบัติของรถ แทรกเตอร์คูโบต้า ที่ต่อพ่วงจอบหมุนดินแห้ง ตราช้าง

การมี แทรกเตอร์คูโบต้า ที่ต่อพ่วงจอบหมุนสำหรับดินแห้งเป็นของตัวเองจึงควบคุมต้นทุนได้ง่าย  ช่วยลดค่าใช้จ่าย สร้างกำไรได้มากขึ้น

โฆษณา
AP Chemical Thailand

คุณคำพันธุ์ย้ำว่า “ส่วนมากเกษตรกรไร่อ้อยมักจ้างเครื่องจักรและแรงงานคนทั้งระบบ ลงทุนเยอะเป็นแสนกว่าบาทต่อปี  แต่ถ้าเราใช้แทรกเตอร์คูโบต้าต่อพ่วงจอบหมุนสำหรับดินแห้งในการเตรียมดิน ช่วยให้การทำงานในไร่อ้อยคล่องตัวขึ้น ทำงานได้เร็ว และสะดวกสบายขึ้น เตรียมดินได้ดีกว่าไถลึก ได้ดินละเอียดกว่า อ้อยเจริญเติบโตดี ผลผลิตก็ดีด้วย” ช่วยให้ต้นทุนและเวลาในการเตรียมดินในไร่อ้อยลดลงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่ช้า ทำให้มีเวลาเหลือพอที่จะออกไปรับจ้างไถดิน เตรียมพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ละแวกบ้านได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างรายได้อย่างมั่นคง