BIO HUB ASIA 12 กลุ่มธุรกิจ ตอบโจทย์ BCGs MODEL

โฆษณา
AP Chemical Thailand

BIO HUB ASIA จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นกลุ่มองค์กร ที่นำเทคโนโลยีเข้ามา บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้ตอบโจทย์และบรรลุเป้าหมาย ไม่ใช่แค่กับเรา แต่กับโลกด้วย

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น สวนทางกันกับทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น น้ำ พลังงาน หรือแม้แต่อาหาร ที่มีแต่จะลดถอย จนกำลังเข้าขั้นวิกฤต

ขณะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ มีป่า แหล่งน้ำ และพลังงานที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ จะขาดก็แต่การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีเท่านั้น

1.ไบโอฮับเอเซีย1

การให้ความรู้แก่เกษตรกร

BIO HUB เกิดขึ้นมาจากการรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่ขาดโอกาสทางการตลาด โดยปกติไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือ ราคาผลผลิตที่ได้มาเป็นไปตามกลไกทางการตลาด ที่พ่อค้าคนกลางรับซื้อ ซึ่งแน่นอนว่าไม่ค่อยยุติธรรม ส่งผลให้ไม่มีทุนมากพอจะไปทำให้ผลผลิตมีคุณภาพนั่นเอง

จากปัญหาเหล่านี้ BIO HUB จึงมองเห็น “โอกาส” ในอนาคต ได้วางแผนจะเข้าไปให้ความรู้เกษตรกร ให้เกษตรกรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการผลิต และได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วย ทั้ง Smart Farm IOT และ Big Data   เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ ประมวลผลเป็น จะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต รวมไปถึงคุณภาพในขั้นตอนการปลูก อย่างตัว BCGs Model หรือเรียกง่ายๆ ว่า เศรษฐกิจสีเขียว

หลักการคร่าวๆ คือ การออกแบบกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด ให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียที่เกิดมาจากกระบวนการผลิต และบริโภค ด้วยการนำของเสียเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่นั่นเอง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ยกตัวอย่างเช่น ใบมันสำปะหลังเหลือทิ้งในไร่ ทาง BIO HUB จึงนำเศษใบมันมาสกัดเอาสารแทนนินเพื่อเอาไปใช้ฆ่าแมลง ซึ่งตัวนี้จะไม่เป็นสารอันตราย อีกทั้งช่วยลดการใช้สารเคมีในแปลงเกษตร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นต้นทางของห่วงโซ่ชีวิตด้วยเช่นกัน

2.ไบโอฮับเอเซีย2

BIO HUB ASIA มี 12 กลุ่มธุรกิจ ในอนาคตที่จะเข้ามาพร้อมตอบโจทย์

1.ไบโอเอ็นเนอยี่ (Bio Energy) โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงผลิตเอทานอล

2.ไบโอรีไฟเนอรี (Bio Refinery)โรงกลั่นชีวภาพ ไบโอดีเซล (Bio diesel) โรงงานผลิตแอลกอฮอล์

3.อาหารคนและอาหารสัตว์แห่งอนาคต (Food and Feed For Future) ที่จะแบ่งเป็นอาหารหลากหลายรูปแบบ

4.ยาและเครื่องสำอาง ที่ผลิตจากสารสกัดทางธรรมชาติทั้งหมด

5.Smart farm & Contract farming หรือเกษตรพันธสัญญา

โฆษณา
AP Chemical Thailand

6.Data center คือ การแบ่งปันข้อมูลทางการเกษตร ตั้งแต่เริ่มต้นจวบจนกระทั่งสำเร็จถึงมือลูกค้า

7.Smart Living (การดำรงชีวิตอัจฉริยะ) ที่พักและโรงแรม

8.EdTech ศูนย์การศึกษาและเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี

9.R & D Innovation Hub ศูนย์นวัตกรรมการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

10.ศูนย์การแพทย์ และ Wellness ป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ครบวงจร

11.Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้า one stop service

โฆษณา
AP Chemical Thailand

12.Utility Center ศูนย์การจัดการน้ำและไฟฟ้าแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย

ทั้ง 12 กลุ่มธุรกิจนี้ ถูกสร้างและจัดตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดว่าทำอย่างไรให้เกิดของเสียน้อยที่สุด ซึ่งจะทำให้ของเสียจากธุรกิจหนึ่งกลายเป็นวัตถุดิบให้อีกธุรกิจหนึ่ง ให้ได้หมุนเวียนกันไปเพื่อให้เกิดปริมาณขยะน้อยที่สุด

ฉะนั้นประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประชากรโลก มีการส่งออกอาหารให้ทั้ง จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง และ ยุโรป แน่นอนว่าโอกาสทางการลงทุนธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนด์ (Megatrend) ของโลกมีความยั่งยืน และมีโอกาสเติบโตไม่ต่ำกว่า 20% ต่อปี

3.ไบโอฮับเอเซีย3

เป้าหมายของ BIO HUB ASIA

เป้าหมายของ BIO HUB ASIA คือ การจัดการกับปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้ได้ในราคาที่เหมาะสม ลดการสร้างมลพิษ หล่อเลี้ยงทั้งประเทศไทยและทั้งโลกได้อย่างยั่งยืน

“มาโตไปด้วยกันกับเรา โตไปด้วยกันกับโลก” นี่คือสโลแกนของเรา BIO HUB ASIA 12 กลุ่มธุรกิจ ที่ถักทอเข้าด้วยกัน ตามนโยบาย BCGs MODEL ของรัฐ

ติดต่อ ดร.ธนิกา จินตนะพันธ์ (ด๋า) CEO & Founder, Tel.099-249-9474
บริษัท อิมเพรส กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 118/1 อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น19 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โฆษณา
AP Chemical Thailand

อ้างอิง : นิตยสารพลังเกษตร ฉบับที่ 27