สถานการณ์ข่าวประจำสัปดาห์วันที่-13-17-พฤษภาคม-2562

สถานการณ์ข่าวประจำสัปดาห์ของนิตยสารพลังเกษตร

1.จิ้งหรีด
1.จิ้งหรีด

ฟาร์มจิ้งหรีด ทางเลือกเกษตรกรเสริมอาชีพ สร้างรายได้หลักแสนต่อปี

นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า การเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพหรือสินค้าทางเลือกที่น่าสนใจ สามารถสร้างอาชีพ และเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้กับเกษตรกรได้

จากการสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 (สศท.4) พบว่า จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่การเลี้ยงจิ้งหรีดที่สำคัญ คือ หมู่บ้านแสนตอ หมู่ที่ 8 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง โดยมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 98 ครัวเรือน มีการเลี้ยงจิ้งหรีดประมาณ 65 ครัวเรือน จิ้งหรีดที่เลี้ยงมี 2 ชนิด คือ จิ้งหรีดทองดำ และจิ้งหรีดแดงทองลาย (สะดิ้ง)

ตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงจิ้งหรีด นายเพ็ชร วงค์ธรรม อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านแสนตอ ได้เปิดเผยถึงข้อมูลการเลี้ยงว่า จิ้งหรีดทองดำ ใช้เวลาเลี้ยงเฉลี่ยรุ่นละ 40-45 วัน จำหน่ายโดยมีพ่อค้ามารับซื้อถึงฟาร์มในราคากิโลกรัมละ 100 บาท ส่วนจิ้งหรีดแดงทองลาย ใช้เวลาเลี้ยงเฉลี่ยรุ่นละ 45-50 วัน ขายได้ในราคากิโลกรัมละ 80 บาท โดยในระยะเวลา 1 ปี สามารถเลี้ยงจิ้งหรีดได้ถึง 6 รุ่น ผลผลิตในแต่ละรุ่นขึ้นอยู่กับปริมาณไข่ที่นำมาเลี้ยงในแต่ละบ่อ ทั้งนี้มีต้นทุนการเลี้ยงเฉลี่ย 41 บาท/กิโลกรัม เกษตรกรมีรายได้สุทธิการขายจิ้งหรีดเฉลี่ย 27,244 บาท/รุ่น หรือ 163,464 บาท/ปี สำหรับท่านที่สนใจการเลี้ยงจิ้งหรีดสามารถขอคำปรึกษา นายเพ็ชร วงค์ธรรม 081-060-9186 ซึ่งนายเพ็ชร วงค์ธรรม ยินดีให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรและผู้สนใจทุกท่าน เศรษฐกิจการเกษตรอาสา ได้ที่บ้านแสนตอ หมู่ 8 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

2.ข้าวเปลือก-ข้าวโพด-มันสำปะหลัง-ปาล์มน้ำมัน
2.ข้าวเปลือก-ข้าวโพด-มันสำปะหลัง-ปาล์มน้ำมัน

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

 • ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

-โรงสีสหพัฒนา  อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 16,000 บาท/ตัน

 • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%

-หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 8.00 บาท/กก.

 • หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

-บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.20 บาท/กก.

 • ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม 17%

-ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 2.00 บาท/กก.

-บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 2.20 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ราคา 2.10 บาท/กก.

 • ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

-ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 50.60 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ราคา 50.31 บาท/กก

 • มังคุดผิวมันขนาดใหญ่

-ตลาดผลไม้แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.คราด – บาท/กก.

 • เงาะโรงเรียน

-ตลาดผลไม้แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.คราด 24.00 บาท/กก.

 • ลิ้นจี่ฮงฮวย เกรด AA

-ร้านรับซื้อนายหวิน แก้วใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 60.00 บาท/กก.

 • ลิ้นจี่ฮงฮวย เกรด A

-ร้านรับซื้อนายหวิน แก้วใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 37.00 บาท/กก.

 • สับปะรดโรงงาน

-บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 7.40 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ราคา 7.20 บาท/กก.

 • มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่

-แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 800.00 บาท/ร้อยผล

-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 900.00 บาท/ร้อยผล

 • มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง

-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 500.00 บาท/กก

 • มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก

-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 300.00 บาท/ร้อยผล

3.สัตว์น้ำ1

สถานการณ์ข่าวประจำสัปดาห์ของนิตยสารสัตว์น้ำ

กรมประมง ปรับกระชับพื้นที่-เวลา “ฤดูน้ำแดง 62” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดในฤดูมีไข่

กรมประมงเตรียมบังคับใช้มาตรการในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนทั่วประเทศ ประจำปี 2562 นี้ (ฤดูน้ำแดง) ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำประมง และเงื่อนไขในการทำประมง พ.ศ.2562 ซึ่งกรมประมงได้ประเมินประสิทธิภาพภายหลังการบังคับใช้ประกาศของกรมประมงจากเมื่อปีที่แล้ว และปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของทรัพยากรประมงน้ำจืดในปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับฤดูฝนในปี 2562 ที่มาช้ากว่าปกติ

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ชี้แจงถึงรายละเอียดว่า มาตรการกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง โดยแบ่งช่วงเวลาการดำเนินมาตรการฤดูสัตว์น้ำจืดออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2562 จำนวน 40 จังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2562 ปรับปรุงลดเหลือ 33 จังหวัด และวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง การปรับปรุงช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนมากขึ้น

4.งาน-Seafood-Expo-Global-2019
4.งาน-Seafood-Expo-Global-2019

กรมประมงเข้าร่วมงาน “Seafood Expo Global 2019″

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อม ผศ.ดร.ธนพร ศรียากูล ที่ปรึกษา กรมประมง นำคณะผู้แทนชาวประมงและภาคเอกชนร่วมงาน Seafood  Expo Global 2019 งานแสดงสินค้าอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ กรุง บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยมีผู้เข้าร่วมแสดง สินค้ากว่า 1,940 บริษัท จาก 78 ประเทศทั่วโลก พร้อมยังร่วม หารือการทำงานของประเทศไทย หลังปลดใบเหลือง กับนายคาเมนู เวล่า รัฐมนตรีกิจการมหาสมุทร สหภาพยุโรป

5.ปลากัด
5.ปลากัด

กรมประมง..เปิดสนามประกวดวาดภาพ ปลากัดไทย

กรมประมงเชิญชวนเยาวชนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวด ในหัวข้อ  “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) สัตว์น้ำประจำชาติ”  โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 1-3

2.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 4-6

3.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1-3

-ภาพวาดที่สมบูรณ์ ขนาด 15×22 นิ้ว ลงบนกระดาษ 100 ปอนด์

-ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวด

-ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมประมง

โดยผู้ชนะจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ ในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 31

6.ไก่เนื้อ
6.ไก่เนื้อ

สถานการณ์ข่าวประจำสัปดาห์ของนิตยสารสัตว์บก

ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติงานตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ และให้คำแนะนำการจัดการฟาร์ม เพื่อป้องกันการเกิดมลภาวะ เรื่องกลิ่น ฝุ่นละออง เสียง น้ำเสีย ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สำหรับฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ โดยติดต่อขอเข้าตรวจสอบที่สำลีฟาร์ม ต.เขาเพิ่ม อ.ปากพลี จ.นครนายก 2.สมยศฟาร์ม ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก

7.สัตว์บก

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ.2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยลงพื้นที่ (เคาะประตูบ้าน) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข-แมว ในพื้นที่หมู่ที่ 1-5 และ 12 (รวม 6 หมู่บ้าน) เขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ผลการดำเนินงานได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข 643 ตัว แมว 498 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,141 ตัว

8.สุกร
8.สุกร

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ได้รับมอบหมายจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยเป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมในการป้องกันการเกิดโรคอหิวาต์ในสุกรของไทย เพื่อเฝ้าระวังและร่วมกันหาทางแก้ไขไม่ให้โรคนี้เริ่มเข้ามาระบาดในประเทศไทยได้จ่ายเงินงวดแรกได้เลย

สนับสนุนโดย