สถานการณ์ข่าวประจำสัปดาห์วันที่-20-24-พฤษภาคม-2562

สถานการณ์ข่าวประจำสัปดาห์ของนิตยสารพลังเกษตร

1.ผลผลิตทุเรียน
1.ผลผลิตทุเรียน

ทุเรียนภาคใต้ปีนี้ ให้ผลผลิตกว่า 4.4 แสนตัน เพิ่มขึ้น 46% เหตุราคาดี จีนต้องการสูง

นายฉันทานนท์  วรรณเขจร  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ปี 2562 ทั้ง 14 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี) ซึ่งคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ ได้เห็นชอบผลพยากรณ์ในปี 2562 ครั้งที่ 3 (ข้อมูล ณ 8 พฤษภาคม 2562) พบว่า เนื้อที่ยืนต้นของทุเรียนภาคใต้ ปี 2562 มีจำนวน 501,845 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 35,290 ไร่ หรือร้อยละ 8 เนื้อที่ให้ผล มีจำนวน 387,822 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 28,515 ไร่ หรือร้อยละ 8 ปริมาณผลผลิตรวม 445,220 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 140,953 ตัน หรือร้อยละ 46 โดยผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล อยู่ที่ 1,148 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 301 กิโลกรัม หรือร้อยละ 36 ทั้งนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาราคาทุเรียนค่อนข้างสูง เนื่องจากยังมีความต้องการนำเข้าไปที่ประเทศจีนจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนให้การเอาใจใส่ดูแลมากขึ้น เพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตเพิ่ม และมีคุณภาพดี เช่น การตัดผลอ่อนบางส่วนทิ้ง ทำให้ผลที่เหลือมีขนาดและน้ำหนักใหญ่ขึ้น ในขณะเดียวกันเนื้อที่ให้ผลของทุเรียนเพิ่มขึ้น และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเกษตรกรที่โค่นต้นแก่ของไม้ผลอื่นๆ และโค่นยางพาราที่ราคาไม่จูงใจ หันมาปลูกทุเรียนแทน อย่างไรก็ตามหน่วยงานรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ส่งออก ควรควบคุมคุณภาพของทุเรียน ทั้งเรื่องทุเรียนอ่อน และวัตถุปนเปื้อน ที่อาจทำให้เกิดปัญหาการส่งออกได้ ซึ่ง สศก. จะได้ร่วมติดตามสถานการณ์การผลิตและปริมาณผลผลิตไม้ผลร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมมาตรการนโยบาย โดยคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้จะมีการประชุมเพื่อสรุปผลอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมนี้

2.แปลงนาข้าว
2.แปลงนาข้าว

สศก. ปักหมุด พื้นที่ภาคกลาง-เหนือตอนล่าง ศึกษาความคุ้มค่าการใช้โดรนในนาข้าว

นางอัญชนา  ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน นับเป็นอีกนวัตกรรมที่ได้รับความนิยม และหลายประเทศมีการนำมาปรับใช้กับภาคเกษตรได้มีประสิทธิภาพ อาทิ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา โดยปัจจุบันโดรนถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกเพื่อวิเคราะห์หาการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละจุด การถ่ายภาพทางอากาศโดยใช้ระบบ GPS การพ่นยา การหว่านเมล็ดพันธุ์ และการหว่านปุ๋ย ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้แรงงานคน ช่วยประหยัดเวลาในการพ่นสารกำจัดศัตรูพืช และสามารถลดปริมาณการใช้สารเคมี เป็นต้น

ทั้งนี้การใช้โดรนช่วยในการทำนา เป็นแนวทางหนึ่งในการนำเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนแรงงานคนตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากการใช้โดรนสามารถลดเวลาการทำงาน ลดการใช้สารเคมี และไม่ทำให้ผลผลิตเสียหาย อย่างไรก็ตามเครื่องโดรนและอะไหล่นับว่ายังมีราคาแพง อีกทั้งผู้ควบคุมโดรนต้องมีทักษะและความชำนาญสูง จึงจะสามารถใช้โดรนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ประกอบการใช้โดรน หรือกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการซื้อโดรนมาใช้งาน จำเป็นต้องมีเงินทุน และผู้ควบคุมโดรนที่มีความชำนาญ จึงจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการใช้โดรนทางการเกษตร โดยปลายเดือนพฤษภาคมนี้ สศก. จะลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร และอุตรดิตถ์ เพื่อศึกษาข้อมูลความคุ้มค่าการใช้โดรนในการดูแลรักษานาข้าว และจะรายงานผลศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุน ผลตอบแทน จากการใช้และไม่ใช้โดรนในการดูแลรักษานาข้าวในโอกาสต่อไป

3.ปลากัด
3.ปลากัด

สถานการณ์ข่าวประจำสัปดาห์ของนิตยสารสัตว์น้ำ

กรมประมงจัดประกวดวาดภาพ ‘ปลากัดไทย’ สัตว์น้ำประจำชาติ

กรมประมงเชิญชวนเยาวชนไทย ที่ศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวด หัวข้อ “ปลากัดไทย  (Siamese Fighting Fish) สัตว์น้ำประจำชาติ” โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 1-3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 4-6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1-3

สำหรับกติกาส่งภาพวาดเข้าประกวดหัวข้อ “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) สัตว์น้ำ ประจำชาติ” ประกอบด้วย

1.ภาพวาดที่สมบูรณ์ ขนาด 15 x 22 นิ้ว ลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ (ไม่มีกรอบ ต้องเป็นภาพแนวนอนเท่านั้น) พร้อมชื่อ ผลงาน และความหมาย โดยผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้สีและเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตน ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ เช่น สีน้ำ สีเทียน ดินสอสี สีอะคริลิค สีน้ำมัน ดินสอดำ (แกรไฟต์) ฯลฯ

2.ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอก ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการเสนอขาย ตีพิมพ์ หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดมาก่อน ไม่เคยเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น

3.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมประมง

4.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และนำภาพที่ได้รางวัลนำไปจัดแสดงภายในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน-9 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จังหวัดปทุมธานี

5.ประกาศผลการตัดสินการประกวด วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทาง www.fisheries.go.th และ www.facebook.com/ กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ และสื่อสิ่งพิมพ์

4.สัตว์น้ำ-2

กรมประะมงเมืองคอนโชว์ผลงานฟื้นทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่  จับมือประมงพื้นบ้านร่วมกันทำซั้งเชือก-กระโจมบ้านปลา

กรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จับมือกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำ ร่วมจัดทำเขตอนุรักษ์และบ้านปลาเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนในการช่วยกันดูแลทรัพยากรในพื้นที่

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการอนุมัติงบประมาณในปี2562 จากท่านพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการจัดตั้ง “โครงการสร้างที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำ โดยเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น”  โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรประมง อาทิ การเพิ่มแหล่งประมงที่มีคุณภาพใกล้ชายฝั่งทะเล การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ชายฝั่ง การพัฒนาศักยภาพของแหล่งประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มรายได้ รวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านให้ดีขึ้น ทั้งด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ และการควบคุมการนำทรัพยากรสัตว์น้ำขึ้นมาใช้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน

5.สัตว์บก-11

สถานการณ์ข่าวประจำสัปดาห์ของนิตยสารสัตว์บก

ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เมือง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านฝังงา ตำบลสะแกซำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน แจกเวชภัณฑ์ยาสัตว์ และเอกสารการเลี้ยงสัตว์ พร้อมให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ ผู้มารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 54 ราย  ผ่าตัด ทำหมัน จำนวน 13 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 28 ตัว ซึ่งการดำเนินงานนั้นก็เป็นที่น่าพอใจ และสามารถลุล่วงไปได้ด้วยดี

6.ไก่สด
6.ไก่สด

การตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ในการตรวจรับรองหลักการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องการตรวจรับรองหลักการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก ณ โรงฆ่าสัตว์ปีก ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนาไก่สด กรุ๊ป อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GMP ให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ได้มีการจัดการโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ และมีวิธีปฏิบัติในโรงฆ่าสัตว์ที่ดี และถูกสุขลักษณะ การขนส่งซากสัตว์ เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์ เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

7.งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ-ประจำปี-2562
7.งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ-ประจำปี-2562

กรมปศุสัตว์เตรียมจัดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.62 ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

23 พ.ค.62 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6 โดยกรมปศุสัตว์เตรียมจัดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562 THAILAND LIVESTOCK EXPO 2019 “เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี 77 ปีเพื่อคนไทย” ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.62 ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ นิทรรศการสัตว์เลี้ยง สินค้าปศุสัตว์ บริการฉีดวัคซีน ทำหมัน สุนัข-แมวฟรี เป็นต้น รายละเอียดคลิก

สำหรับสถานการณ์ด้านโรคระบาดสัตว์ กรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้หน่วยงานปศุสัตว์ทั่วประเทศเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร อย่างเข้มงวด เพราะเป็นโรคร้ายแรงในสุกรไม่มียารักษา แต่ไม่ติดต่อสู่มนุษย์

สนับสนุนโดย