สถานการณ์ข่าว ประจำสัปดาห์ ประจำวันที่ 05/08/2562-09/08/2562

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สถานการณ์ข่าวประจำสัปดาห์ของนิตยสารพลังเกษตร

ทุเรียน 3 จังหวัด ชายแดนใต้ พร้อมให้ผลผลิตออกมาลิ้มลองแล้ว ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน

สำหรับเนื้อที่ยืนต้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาของทุเรียนช่วง 3 ปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี จากความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้บริโภคจากจีนมีความต้องการทุเรียนจากไทย ส่งผลให้เกษตรกรปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้น โดยปลูกแทนพืชอื่น เช่น ยางพารา เงาะ ลองกอง และหันมาดูแลรักษาเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ทุเรียนที่ปลูกในปี 2557 เริ่มให้ผล ปริมาณผลผลิตรวมจึงเพิ่มขึ้น

1.ผลทุเรียนได้คุณภาพ
1.ผลทุเรียนได้คุณภาพ

หากพิจารณาปริมาณผลผลิตทุเรียนทั้ง 3 จังหวัด พบว่า ยะลาให้ผลผลิตมากที่สุดรวม 41,507 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 นราธิวาส 17,371 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และปัตตานี 4,102 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 โดยผลผลิตในฤดูเริ่มออกตลาดมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และจะออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 (คิดเป็นร้อยละ 79 ของผลผลิต 3 จังหวัดภาคใต้) ทั้งนี้จากการติดตามราคาทุเรียนที่เกษตรกรขายได้ ณ ราคาไร่นา ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งทุเรียนเริ่มออกสู่ตลาด พบว่า ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ 70-80 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 24

2.ข้าวเปลือก-ข้าวโพด-มันสำปะหลัง-ปาล์มน้ำมัน
2.ข้าวเปลือก-ข้าวโพด-มันสำปะหลัง-ปาล์มน้ำมัน

ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2562

 • ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 16,000 บาท/ตัน

 • ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%

โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 7,550 บาท/กก.

 • หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.20 บาท/กก.

 • ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม 17%

-ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 2.60 บาท/กก.

โฆษณา
AP Chemical Thailand

-บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 2.60 บาท/กก.

 • ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

-ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 39.10 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ราคา 38.55 บาท/กก.

 • น้ำยางพาราสด

-ร้านแสงตะวันการยาง จ.สุราษฎร์ธานี 34.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ราคา 35.00 บาท/กก.

 • ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด AB

-จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 80.00 บาท/กก.

 • เงาะโรงเรียน

-จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 25.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ราคา 24.00 บาท/กก.

 • มังคุดคละ

-จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 16.00 บาท/กก.

โฆษณา
AP Chemical Thailand
 • ลองกอง เบอร์ 1

-จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 38.00 บาท/กก.

 • ลองกอง เบอร์ 2

-จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 28.00 บาท/กก.

 • ลำไยทั้งช่อพันธุ์ อีดอ เกรด AA

-จุดรับซื้อ บริษัท ซินฮั้ว จำกัด อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 38.00 บาท/กก.

 • ลำไยทั้งช่อพันธุ์ อีดอ เกรด A

-จุดรับซื้อ บริษัท ซินฮั้ว จำกัด อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 30.00 บาท/กก.

 • มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่

-แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 700.00 บาท/ร้อยผล

-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 800.00 บาท/ร้อยผล

โฆษณา
AP Chemical Thailand
 • มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง

-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 500.00 บาท/ร้อยผล

 • มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก

-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 400.00 บาท/ร้อยผล

4.กรมประมง

สถานการณ์ข่าวประจำสัปดาห์ของนิตยสารสัตว์น้ำ

กรมประมงวอนผู้ถือใบอนุญาตประมงพาณิชย์ ให้รักษา “สิทธิ” และ “ความรับผิดชอบ” ของตนเอง เพราะส่งผลต่อการประกอบอาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การพิจารณาลักษณะต้องห้ามของการขอรับใบอนุญาตทำการประมง กรมประมงจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต “เฉพาะห้วงเวลาที่เปิดให้มีการขอรับใบอนุญาตทำการประมงเท่านั้น” เนื่องจากมีระยะเวลากำหนดไว้โดยชัดแจ้งว่าจะต้องออกใบอนุญาตทำการประมงภายในกำหนด หากผู้ขอรับใบอนุญาตทำการประมงมีคุณสมบัติต้องห้าม กรมประมงก็จะมีคำสั่งไม่อนุญาตตามคำขอ

แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับคำสั่งดังกล่าวมีสิทธิตามกฎหมายที่จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองตามลำดับ เพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ไม่อนุญาตดังกล่าว หากผู้ขอรับใบอนุญาตมิได้โต้แย้งตามแนวทางและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ ข้อโต้แย้งดังกล่าวก็จะยุติลง ไม่สามารถดำเนินการฟ้องคดีต่อไปได้ แม้นว่าคดีในส่วนของคดีอาญาจะมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในภายหลัง ก็ไม่ทำให้คำสั่งที่ไม่อนุญาตตามคำขอดังกล่าวเสียไป หรือเป็นคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ดังเช่นที่ผ่านมา มีกรณีที่ผลของคดีการทำการประมงผิดกฎหมายอันเป็นเหตุของการที่อธิบดีกรมประมงออกคำสั่งปฏิเสธการออกใบอนุญาตทำการประมง โดยที่ศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีในทางอาญาได้พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถดำเนินคดีต่อไปได้อันเนื่องมาจากบทบัญญัติของกฎหมายที่พนักงานอัยการได้ใช้เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไป อันเนื่องมาจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้มีการยกเลิกไปในระหว่างการพิจารณาคดี ศาลก็จะมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นออกจากสารบบความ

เนื่องจากไม่มีกฎหมายที่จะบังคับกับคดีนั้นได้ เช่น กรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความเรียบร้อยแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 8/2561 ลงวันที่ 24 เม.ย.2561 ให้ยกเลิกบทบัญญัติบางข้อของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 10/2558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นบทบัญญัติความผิดและ บทลงโทษตามที่โจทก์ฟ้อง กรณีจึงถือได้ว่ามีบทกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังกำหนดให้การกระทำ นั้นไม่เป็นความผิดอีกต่อไป ศาลจึงให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ ซึ่งกรณีดังกล่าวศาลมิได้มีคำพิพากษายกฟ้องเพราะจำเลยมิได้มีการกระทำความผิดตามกฎหมาย

โฆษณา
AP Chemical Thailand
4.นายเขมชาติ จิวประสาท หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ที่มาของภาพ https.www.fisheries.go.th
4.นายเขมชาติ จิวประสาท หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ที่มาของภาพ https.www.fisheries.go.th

กรมประมงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าแปลงใหญ่ในรูปแบบออนไลน์”

นายเขมชาติ จิวประสาท หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าแปลงใหญ่ในรูปแบบออนไลน์” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจำหน่ายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่สามารถผลิตสินค้าให้มีเอกลักษณ์ภายใต้แบรนด์ของกลุ่มเกษตรกรเอง เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเจาะตลาดกลุ่มผู้ซื้อได้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ให้สามารถหาวิธีการเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆ แก่กลุ่มเกษตรกร ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเวทีเสวนาร่วม กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมการข้าว มุ่งเดินหน้าคุยเกษตรแปลงใหญ่ ในงาน Meet the Press “รวมพลังแปลงใหญ่ สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 พร้อมปรับกลยุทธ์รับแผนยุทธศาสตร์ มั่นใจสำเร็จ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมเปิดตัวระบบฐานข้อมูลแปลงใหญ่ http://co-farm.doae.go.th ร่วมพูดคุยถึงผลสำเร็จและถอดบทเรียนการทำงานร่วมกัน มุ่งเป้าการพัฒนาปรับกลยุทธ์มุ่งผลลัพธ์เดียวกัน

5.กรมปศุสัตว์

สถานการณ์ข่าวประจำสัปดาห์ของนิตยสารสัตว์บก

กรมปศุสัตว์-ซีพีเอฟ บูรณาการ จ.ยโสธร และจังหวัดในภาคกลางต่อเนื่อง ให้ความรู้เกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศให้รู้และเข้าใจ ในการป้องกัน ASF

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมมือปศุสัตว์จังหวัด เดินสายให้ความรู้การป้องกันโรค ASF ในสุกร แก่เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดยโสธร พร้อมทั้งจัดอบรมต่อเนื่องให้กับเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ นครนายก และอ่างทอง ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยกว่า 3,000 คน ในกว่า 20 จังหวัด รู้ทัน และเข้าใจ การป้องกันโรค

น.สพ.ปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร กล่าวว่า ประเทศไทยไม่มีการแพร่ระบาดของโรคนี้และเป็นโรคที่เกิดเฉพาะในสุกรเท่านั้น ไม่ติดต่อหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์อื่น ผู้บริโภคสามารถรับประทานหมูได้อย่างปลอดภัย 100 % ปศุสัตว์จังหวัดบูรณาการทำงานกับภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งการป้องกันโรค การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้า รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรรายย่อยได้มีความรู้ความเข้าใจโรคนี้มากขึ้น และนำไปสู่การยกระดับการป้องกันโรคในฟาร์มเกษตรกรที่ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงในระบบเปิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“การอบรมให้ความรู้เกษตรกรรายย่อยยังนำไปสู่การตั้งกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในการแจ้งข่าวสาร  และช่วยเตรียมความพร้อมเกษตรกร ช่วยยกระดับการป้องกันโรคอย่างมีเอกภาพ” น.สพ. ปัญญากล่าว

6.ซีพีเอฟ

7.ASF

 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกันให้ความรู้เกษตรกรทั่วประเทศ ร่วมกันป้องกันโรค ASF ในสุกร

การจัดโครงการอบรม “เข้าใจ รู้ทัน ร่วมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” แก่ผู้เลี้ยงหมูรายย่อยกว่า 260 คน ในจังหวัดขอนแก่น  เป็นโครงการที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์  ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรในภูมิภาค และคู่ค้ากลุ่มผู้เลี้ยงหมูในระดับจังหวัด เพื่อให้ความรู้ติดอาวุธเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้เข้าใจและสร้างแนวร่วมในการเฝ้าระวังโรคที่เข้มแข็งให้กระจายทุกพื้นที่ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ในขณะนี้ยังไม่มีรายงานโรค ASF ในสุกรเข้ามาในประเทศไทย แต่ทุกภาคส่วนในภาคปศุสัตว์ต่างให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์โรค ASF ในสุกรอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นโรคที่จะสร้างความเสียหายกับผู้เลี้ยงหมู แม้ว่าโรคนี้จะไม่ติดต่อสู่คนก็ตาม