สถานการณ์ข่าวประจำสัปดาห์ ประจำวันที่ 16/09/2562-20/09/2562

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สถานการณ์ข่าวประจำสัปดาห์ของนิตยสารพลังเกษตร

ไทยร่วมเวทีมั่นคงอาหารเอเปค ณ ชิลี เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมในปี 65

การประชุมความมั่นคงอาหารระดับรัฐมนตรีของเอเปคดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารภายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีการรับรองปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคในระหว่างการประชุม โดยสาระสำคัญของปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 5 ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก คือ

1)ประเด็นความท้าทาย

2)การส่งเสริมระบบอาหารที่ยั่งยืน

3)การรับนวัตกรรม เทคโนโลยีอุบัติใหม่ และโอกาสทางดิจิทัล

โฆษณา
AP Chemical Thailand

4)การใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงและการเสริมสร้างห่วงโซ่มูลค่าอาหารและการค้า

5)ส่งเสริมการพัฒนาชนบทในฐานะพื้นที่ที่สร้างโอกาส

6)แนวทางการดำเนินการระยะต่อไป

ทั้งนี้ร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าว เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารระหว่างสมาชิกเอเปค โดยไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย (Non-legal binding) ซึ่งสมาชิกสามารถพิจารณาให้ความร่วมมือตามความสมัครใจ

ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงบทบาทของไทยในการดำเนินงานด้านความมั่นคงอาหารแล้ว ยังเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินนโยบาย รวมถึงมาตรการ แผนงาน และโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอาหารของสมาชิก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินนโยบายด้านความมั่นคงอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป โดยไทยจะนำข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้กรอบเอเปคทั้งหมดในปี 2565

1.ข้าวเปลือก-ข้าวโพด-มันสำปะหลัง-ปาล์มน้ำมัน
1.ข้าวเปลือก-ข้าวโพด-มันสำปะหลัง-ปาล์มน้ำมัน

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 19 กันยายน 2562

โฆษณา
AP Chemical Thailand
 • ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

-โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 17,000 บาท/ตัน

 • ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%

-โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 7,800 บาท/ตัน

 • หัวมันสำปะหลังสด

-คุณไชยเลิศ จันทร์วัฒนศิริ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1.90 บาท/กก.

 • หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

-บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.25 บาท/กก.

 • ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม 17%

-ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 2.80 บาท/กก.

-บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 2.90 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 18 กันยายน 2562 ที่ราคา 2.80 บาท/กก.

โฆษณา
AP Chemical Thailand
 • ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

-ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 39.63 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 18 กันยายน 2562 ที่ราคา 39.75 บาท/กก.

 • น้ำยางพาราสด

-ร้านแสงตะวันการยาง จ.สุราษฎร์ธานี 35.00 บาท/กก.

 • เงาะโรงเรียน

-จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 21.00 บาท/กก.

 • ลำไยทั้งช่อพันธุ์ อีดอ เกรด AA

-จุดรับซื้อ บริษัท ซินฮั้ว จำกัด อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 37.00 บาท/กก.

 • ลำไยทั้งช่อพันธุ์ อีดอ เกรด A

-จุดรับซื้อ บริษัท ซินฮั้ว จำกัด อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 26.00 บาท/กก.

 • สับปะรดโรงงาน

-โรงงานอาหารสยาม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 7.10 บาท/กก.

โฆษณา
AP Chemical Thailand
 • มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่

-แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,000.00 บาท/ร้อยผล

-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,300.00 บาท/ร้อยผล

 • มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง

-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 700.00 บาท/ร้อยผล

 • มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก

-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 500.00 บาท/ร้อยผล

2.นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ที่มาของภาพ https.www4.fisheries.go.th
2.นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ที่มาของภาพ https.www4.fisheries.go.th

สถานการณ์ข่าวประจำสัปดาห์ของนิตยสารสัตว์น้ำ

ลุยวางปะการังเทียมรอบ2ชายฝั่งสงขลา-นราธิวาส

โฆษณา
AP Chemical Thailand

รองอธิบดีกรมประมง นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก  ประมงจังหวัดสงขลา นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีส่งมอบปะการังเทียม 1,000 แท่ง ให้ผู้แทนชุมชนประมงซอกแซกจังหวัดสงขลา และนราธิวาส ภายใต้ความร่วมมือการอนุรักษ์ทรัพยากรทางอาเซียน

ทั้งนี้เป็นไปตามภารกิจของทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน กรมประมงตามมาตรา 12 ของพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2560 ในการกำหนดนโยบายและกำกับ ดูแลการบริหารจัดการด้านการประมง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการ ซึ่งการจัดสร้างปะการังเทียมถือเป็นเครื่องมือบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนว่าเป็นแหล่งอนุรักษ์ แหล่งทำการประมง และสร้างอาชีพให้ชาวประมงพื้นบ้านได้จริง

3.นายอดิศร พร้อมเทพ ที่มาของภาพ https.www.prachachat.net
3.นายอดิศร พร้อมเทพ ที่มาของภาพ https.www.prachachat.net

กรมประมงขอความร่วมมือ “งดปล่อยปลาบึกลงแม่น้ำโขง และแม่น้ำสาขา”

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้ออกหนังสือแจ้งขอความร่วมมืองดเว้นการปล่อยปลาบึกที่ผลิตจากโรงเพาะฟักลงในแม่น้ำโขง และแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขง อาทิ ภาคอีสาน : แม่น้ำพอง แม่น้ำชี แม่น้ำมูล และแม่น้ำสงคราม ภาคเหนือ : แม่น้ำอิง แม่น้ำกก รวมถึงแม่น้ำสายอื่นๆ ที่เชื่อมต่อสู่แม่น้ำโขงด้วย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประชากรธรรมชาติของปลาบึกในแม่น้ำโขงให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งพิจารณาจากการศึกษาวิจัย โดยดูได้จากรายงานผลการศึกษาของ Dr. Kai Lorenzen และคณะ (2006) เรื่อง Development of a conservation strategy for the critically endangered Mekong giant catfish ว่า การปล่อยปลาบึกที่ผลิตจากโรงเพาะฟักลงในแม่น้ำโขง และแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขง จะเป็นการทำลายความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลาบึกธรรมชาติที่มีแห่งเดียวในโลก

ถึงแม้ว่าปลาบึกซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันจะถูกขึ้นบัญชีสัตว์คุ้มครองของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CITES) บัญชีหมายเลข 1 คือ ห้ามมิให้ทำการค้าขายปลาบึกธรรมชาติโดยเด็ดขาดไปแล้ว และประเทศไทยได้มีการออกกฎหมายห้ามจับปลาบึกตั้งแต่เมื่อปี 2549 แล้วก็ตาม สถานภาพประชากรปลาบึกในลุ่มน้ำโขงก็ยังน้อยลงอยู่ดี ดังนั้นหากมีความประสงค์จะปล่อยปลาบึก ขอให้ปล่อยลงในแหล่งน้ำปิดเท่านั้น

4.นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ที่มาของภาพ https.www4.fisheries.go.th
4.นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ที่มาของภาพ https.www4.fisheries.go.th

กรมประมงผนึกซีพี-ทรูลุยสร้างปะการังเทียม ครั้งที่2

โฆษณา
AP Chemical Thailand

นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากข้อตกลงภายใต้ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืนนั้น การจัดสร้างปะการังเทียมนั้น กรมประมงได้ดำเนินการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย เลี้ยงตัว วางไข่ และหลบภัยของสัตว์น้ำ โดยเริ่มจัดสร้างมาตั้งแต่ปี 2521 จนถึงปัจจุบันกรมประมงได้ดำเนินการจัดสร้างปะการังเทียม เพื่อให้เป็นแหล่งทำประมงใน 20 จังหวัดชายทะเล รวม 584 แหล่ง ครอบคลุมพื้นที่ 2,063.13 ตารางกิโลเมตร ผลการจัดสร้างพบจำนวนประชากรสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น มีสัตว์น้ำในอดีตที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้วหายไปได้กลับมามีอีกมากมาย” นายวิชาญกล่าว

5.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ที่มาของภาพ http.www.dld.go.th
5.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ที่มาของภาพ http.www.dld.go.th

สถานการณ์ข่าวประจำสัปดาห์ของนิตยสารสัตว์บก

กรมปศุสัตว์เดินหน้าป้องกัน ASF เข้ม วอนอย่าตระหนก บริโภคหมูได้ปลอดภัย

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการปศุสัตว์ทุกจังหวัด ภาคเอกชน และเกษตรกรทุกพื้นที่ ดำเนินมาตรการป้องกัน ASF เข้มข้นต่อเนื่อง ยกตัวอย่าง ที่จังหวัดเชียงรายสามารถดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคได้อย่างรัดกุม และเพิ่มการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยความร่วมมือกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รับซื้อหมูจากเกษตรกรรายย่อยที่มีความเสี่ยงในรัศมีใกล้เคียงแล้วนำไปเชือดเพื่อแปรรูปปรุงสุก หรือฝังทำลาย ขึ้นกับผลการประเมินความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันโรคตามปกติ แม้หมูจะยังไม่มีอาการป่วยตาย ทั้งนี้เพื่อตีกรอบความเสี่ยงให้อยู่ในวงจำกัด อย่างไรก็ตามขอย้ำว่า ASF ไม่ติดต่อสู่คน ผู้บริโภคไม่ต้องกังวล สามารถบริโภคเนื้อสุกรได้ตามปกติ และปลอดภัย

กรณีที่พบสุกรป่วยตายเพียงไม่กี่ตัว และมีการซื้อสุกรของเกษตรกรรายย่อยเพื่อนำไปทำลายในรัศมีใกล้เคียงทั้งที่สุกรยังไม่มีอาการป่วยนั้น ถือเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ได้เตรียมการวางแผนไว้อยู่แล้ว ขอประชาชนอย่ากังวล ส่วนเกษตรกรทั่วทุกจังหวัดที่อยู่ในเขตเฝ้าระวัง ได้ผ่านการเข้าอบรมการป้องกันโรค และวิธีการรับมือครบแล้วทั้ง 100% จึงทำให้มีการแจ้งเตือนไปยังปศุสัตว์จังหวัดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปควบคุมเฝ้าระวังได้เร็ว ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้อง อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

6.นายประภัตร โพธสุธน ที่มาของภาพ https.matemnews.com
6.นายประภัตร โพธสุธน ที่มาของภาพ https.matemnews.com

รมช.ประภัตร ดันศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก เป็นแหล่งส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่มีศักยภาพ ผนึกกรมน้ำขุดบ่อบาดาลปลูกพืชอาหารสัตว์

โฆษณา
AP Chemical Thailand

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก จ.ตาก โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านการผลิต พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านการบริหาร ให้การต้อนรับในพื้นที่ และร่วมรับฟังนโยบายว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ได้หารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางพัฒนาและยกระดับศักยภาพของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,500 ไร่ เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาพันธุ์โคเพื่อให้เป็นศูนย์ส่งเสริม และให้การสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อให้มีความเพียงพอและมีคุณภาพรองรับในการให้บริการแก่เกษตรกร โดยได้ประสานความร่วมมือจากกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสนับสนุนการขุดบ่อบาดาล และกรมชลประทานร่วมบูรณาการจัดการน้ำเพื่อการปลูกพืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอ ประเทศไทยมีการนำเข้าโคเนื้อพันธุ์ดีและเนื้อโคคุณภาพดีจากต่างประเทศจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้ไทยต้องเสียดุลการค้าระหว่างประเทศปีละหลายล้านบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ จึงมอบหมายให้ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ดำเนินการสร้างโคพันธุ์ตากให้เป็นโคเนื้อพันธุ์ใหม่ของประเทศ ตั้งแต่ปี 2529 วัตถุประสงค์เพื่อทดแทนการนำเข้าโคเนื้อและเนื้อโคคุณภาพดีจากต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อผลิตโคพ่อพันธุ์และน้ำเชื้อแข็งกระจายพันธุกรรมให้กับเกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีและผู้สนใจทั่วไป

รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก จ.ตาก โดยหารือร่วมกับ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านการผลิต พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านการบริหาร เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพของศูนย์ฯ ให้เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาโคพันธุ์ตาก และเป็นศูนย์ส่งเสริมและให้การสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อให้มีความเพียงพอและมีคุณภาพรองรับในการให้บริการแก่เกษตรกร