สถานการณ์ข่าวประจำสัปดาห์ ประจำวันที่ 7/10/2562-11/10/2562

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สถานการณ์ข่าวประจำสัปดาห์ของนิตยสารพลังเกษตร

ส่องดุลการค้า 10 คู่เจรจา FTA สศก. เผย 8 เดือนแรกปี 62 ภาพรวมไทยยังได้เปรียบ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยถึงสถานการณ์ดุลการค้าสินค้าเกษตร ซึ่งจากความตกลงเขตการค้าเสรีของไทยภายใต้กรอบเจรจาต่างๆ ที่ได้มีผลบังคับใช้ไปแล้วกับ 10 คู่เจรจา ได้แก่ อาเซียน จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย เปรู ชิลี และล่าสุดฮ่องกง (เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อ 11 มิถุนายน 2562)

1.นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ที่มาของภาพ https.www.kst.go.th
1.นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ที่มาของภาพ https.www.kst.go.th

สศก. ได้มีการติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร (พิกัดศุลกากรตอนที่ 01-24 และพิกัด 4001 ยางพาราธรรมชาติ) พบว่า  8 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-สิงหาคม) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ไทยยังคงรักษาความได้เปรียบดุลการค้าสินค้าเกษตรในภาพรวม โดย อาเซียน ไทยได้เปรียบดุลการค้ามูลค่า 144,838 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 16 จากการส่งออกข้าวและน้ำตาลลดลง) อย่างไรก็ตามพบว่า มีประเทศเปรู อินเดีย และนิวซีแลนด์ ที่ไทยเสียเปรียบดุลการค้าเพิ่มขึ้น โดย เปรู ไทย ยังคงเสียเปรียบดุลการค้า มูลค่า 258 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 22) จากการส่งออกปลาและสัตว์น้ำ และผลไม้ (องุ่นสด) เพิ่มขึ้น อินเดีย ไทย เสียเปรียบดุลการค้า มูลค่า 2,487 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 382) ซึ่งเป็นผลมาจากการนำเข้าสินค้า กาแฟ ชา เครื่องเทศ และประมงเพิ่มขึ้นมาก ส่วนนิวซีแลนด์ ไทย เสียเปรียบดุลการค้ามูลค่า 9,602 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 33) ซึ่งเกิดจากนำเข้านมผง ผลไม้ (แอปเปิ้ล และกีวี) และปลา รวมทั้งสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปใช้กับวัตถุดิบในการแปรรูปต่อไป ในขณะที่ชิลี ไทยเสียเปรียบดุลการค้า มูลค่า 1,790 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 25) จากการนำเข้าปลาและสัตว์น้ำ และผลไม้ลดลง

2.ข้าวเปลือก-ข้าวโพด-มันสำปะหลัง-ปาล์มน้ำมัน
2.ข้าวเปลือก-ข้าวโพด-มันสำปะหลัง-ปาล์มน้ำมัน

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2562

 • ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

-โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 16,500 บาท/ตัน

โฆษณา
AP Chemical Thailand
 • ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%

-โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 7,700 บาท/ตัน

 • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%

-หจก. สยามโปรดักซ์ (ซ.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 8.20 บาท/กก.

 • หัวมันสำปะหลังสด

-คุณไชยเลิศ จันทร์วัฒนศิริ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1.95 บาท/กก.

 • หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

-บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.15 บาท/กก.

 • ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม 17%

-ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 2.90 บาท/กก.

-บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 3.20 บาท/กก.

โฆษณา
AP Chemical Thailand
 • ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

-ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 36.71 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ราคา 36.31 บาท/กก.

 • น้ำยางพาราสด

-ร้านแสงตะวันการยาง จ.สุราษฎร์ธานี 32.00 บาท/กก.

 • สับปะรดโรงงาน

-โรงงานอาหารสยาม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 7.10 บาท/กก.

 • มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่

-แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,500.00 บาท/ร้อยผล

-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,600.00 บาท/ร้อยผล

 • มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง

-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 800.00 บาท/ร้อยผล

โฆษณา
AP Chemical Thailand
 • มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก

-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 600.00 บาท/ร้อยผล

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2562

 • ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

-โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 16,500 บาท/ตัน

 • ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%

-โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 7,700 บาท/ตัน

 • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%

-หจก. สยามโปรดักซ์ (ซ.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 8.20 บาท/กก

 • หัวมันสำปะหลังสด

-คุณไชยเลิศ จันทร์วัฒนศิริ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1.95 บาท/กก.

โฆษณา
AP Chemical Thailand
 • ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม 17%

-ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 2.90 บาท/กก.

-บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 3.20 บาท/กก

 • ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

-ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 36.31 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ราคา 35.88 บาท/กก.

 • น้ำยางพาราสด

-ร้านแสงตะวันการยาง จ.สุราษฎร์ธานี 32.00 บาท/กก.

 • มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่

-แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,500.00 บาท/ร้อยผล

-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,600.00 บาท/ร้อยผล

โฆษณา
AP Chemical Thailand
 • มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง

-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 800.00 บาท/ร้อยผล

 • มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก

-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 600.00 บาท/ร้อยผล

3.งาน MAHASAMUT Treasure Hunt

สถานการณ์ข่าวประจำสัปดาห์ของนิตยสารสัตว์น้ำ

10-17 ต.ค. นี้ เกทเวย์ แอท บางซื่อ จัดงาน MAHASAMUT Treasure Hunt ผจญภัยตามล่าสมบัติใต้มหาสมุทร

ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ จัดงาน MAHASAMUT Treasure Hunt “ผจญภัยตามล่าสมบัติใต้มหาสมุทร” ภายในงานน้องๆ จะได้ตื่นตาไปกับเหล่าสัตว์น้ำใต้ทะเล จำลองขนาดใหญ่สูงกว่า 5 เมตร พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ เกมส์ล่าสมบัติใต้ทะเล, กิจกรรมตกปลาล่าสมบัติ และ Bubble Dome Treasure พร้อมสัมผัสวงจรชีวิตใต้มหาสมุทร ผ่านนิทรรศการสัตว์โลกใต้ทะเลจำลองขนาดเท่าตัวจริง และร่วมสนุกแลกรับของรางวัลมากมาย งานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-17 ตุลาคม 2562 บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น M ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ

4.นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่มาของภาพ https.www.matichon.co.th
4.นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่มาของภาพ https.www.matichon.co.th

คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยเพื่อติดตามความก้าวหน้า และให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เมื่อเวลา 13.30 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เจ้าหน้าที่กรมประมง เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนายกสมาคมต่างๆ รวมไปถึงผู้แทนชาวประมง เข้าร่วมประชุม เรื่องคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้า และให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

4.กรมประมง

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ AquaEpi ll-2019

กรมประมงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd scientific conference in Aquatic Animal Epidemiology (AquaEpi II -2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการทางด้านระบาดวิทยาในสัตว์น้ำ และผู้สนใจจากทั่วโลก มานำเสนอผลงาน พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งจะเป็นการแสดงท่าทีและบทบาทของประเทศไทยในการให้ความสำคัญต่อการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ข้ามพรมแดนด้วย การจัดการประชุมนานาชาตินี้เป็นการประชุม 2 เรื่อง ต่อเนื่องกัน ได้แก่

-The2nd scientific conference in Aquatic Animal Epidemiology (AquaEpi II -2019) ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมอมารี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 250 ราย

-Round Table Conference for Diagnostics and Risk Assessment in Aquatic Animals ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมอมารี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 35 ราย

6.งานวันไข่โลก

สถานการณ์ข่าวประจำสัปดาห์ของนิตยสารสัตว์บก

โฆษณา
AP Chemical Thailand

กรมปศุสัตว์จัดงานวันไข่โลก วันที่ 11 ตุลาคม 2562

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ทุกวันศุกร์ที่สองของเดือนตุลาคมเป็นวันไข่โลก ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 11 ตุลาคม เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ด้านโภชนาการของไข่ จึงจัดงานวันไข่โลกขึ้น โดยคณะอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ ภายใต้แนวคิด “กินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย” เพื่อสร้างความรับรู้ในวงกว้างให้คนไทยเห็นคุณประโยชน์การบริโภคไข่ ซึ่งมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วน ช่วยบำรุงสมองและร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ สามารถบริโภคได้ทุกวัน ทุกเพศ ทุกวัย

ที่สำคัญ ได้แก่

-เลซิธิน ในไข่แดงยังเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาท ช่วยบำรุงประสาท ป้องกันหลอดเลือดแข็งตัว ป้องกันโรคหัวใจ

-โคลีน ช่วยเพิ่มความจำ และระบบไหลเวียนของเลือด ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ลูทีน

-ซีแซนทีน ป้องกันจอรับภาพเสื่อมสภาพ ช่วยบำรุงสายตา

โฆษณา
AP Chemical Thailand

-โฟเลต สร้างเม็ดเลือดแดง

-ธาตุเหล็ก ป้องกันโรคโลหิตจาง

-สังกะสี ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย การขาดสังกะสีทำให้เตี้ยและแคระแกรน

-แคลเซียม ฟอสฟอรัส ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง

-วิตามินบี1 บี2 บี6 และ บี12 ช่วยการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

-วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี ช่วยให้ไขมันแตกตัวเป็นอนุภาคเล็กๆ และไหลเวียนไปกับกระแสเลือด ป้องกันการจับตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

โดยสารอาหารเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงช่วยบำรุงสมองในกลุ่มวัยทำงาน และผู้สูงอายุ สอดคล้องกับโครงการรณรงค์เพิ่มบริโภคไข่ไก่ ภายใต้ยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ฉบับที่ 3 อีกทั้งยังเพิ่มการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยให้เป็น 300 ฟอง/คน/ปี สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ด้วยการควบคุมคุณภาพการผลิตไข่ไก่ที่ได้มาตรฐาน

7.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรเข้าตรวจเยี่ยมและป้องกันโรคอหิวาต์ในหมู

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รวมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พร้อมด้วย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศการพัฒนาโคเนื้อ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

5.กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์เขต 4 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ในวันที่11-22 ตุลาคม 2562 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นายสัตวแพทย์อิสระ ปัญญาวรรณ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ นำทีมเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ และหน่วย HHU สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมปฏิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทำการรักษาสัตว์ป่วยและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ อีกทั้งยังดูแลสุขภาพและอนามัยให้กับสัตว์ในพื้นที่ใกล้เคียง ที่จังหวัดอุบลราชธานี