สถานการณ์ข่าว ประจำสัปดาห์วันที่-22-26-เมษายน-2562
สถานการณ์ข่าว ประจำสัปดาห์วันที่-22-26-เมษายน-2562

สถานการณ์ข่าว ประจำสัปดาห์ของนิตยสารพลังเกษตร

1.นางสาวจริยา-สุทธิไชยา-เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร-สศก.-ที่มาของภาพ-https.www_.prachachat.net_
1.นางสาวจริยา-สุทธิไชยา-เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร-สศก.-ที่มาของภาพ-https.www_.prachachat.net_

1.สศก. ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ การมอบนโยบายด้านการเกษตรของ รมว.กษ.

วันที่ 24 เมษายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conferrence) ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 และที่ทำการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้อง 134-135 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีการถ่ายทอดสดสัญญาณไปยังหน่วยงานในสังกัด 76 จังหวัด ทั่วประเทศ

2.นายกฤษฎา-บุญราช-รมว.เกษตรและสหกรณ์-ที่มาของภาพ-https.www_.khaosod.co_.th_
2.นายกฤษฎา-บุญราช-รมว.เกษตรและสหกรณ์-ที่มาของภาพ-https.www_.khaosod.co_.th_

2.กระทรวงเกษตรฯ เตรียมพร้อมร่วมจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ “ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019”

รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานพืชสวนระหว่างประเทศ ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019 โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ กรมศิลปากรและกรมการค้าระหว่างประเทศ กทท. และหน่วยงานหลักต่างๆ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน-7 ตุลาคม 2562 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยประเทศไทยเข้าร่วมจัดนิทรรศการหลายด้าน อาทิ

1.ด้านการทูต

2.ด้านการค้า

3.ด้านการท่องเที่ยว

4.ด้านการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ

ทั้ง 4 หัวข้อนี้ เป็นการส่งเสริมทั้งด้านความสัมพันธ์ด้านสินค้าการเกษตร การเผยแพร่วัฒนธรรม และการผลิตต่างๆ เป็นต้น

3.ไข่ไก่
3.ไข่ไก่

สถานการณ์ข่าว ประจำสัปดาห์ของนิตยสารสัตว์บก

1.ตรวจต่ออายุ GAP ฟาร์มไก่ไข่

วันที่ 23 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจต่ออายุ GAP ฟาร์มไก่ไข ให้กับผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ จำนวน 3 ฟาร์ม

1)แสงทองสหฟาร์ม (หนองเคี่ยม) (ไก่ไข่รุ่น) ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก

2)แสงทองสหฟาร์ม (มะลิวัลย์ไก่รุ่น) (ไก่ไข่รุ่น) ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก

3)แสงทองสหฟาร์ม (เอกฉัตร) (ไก่ไข่) ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก

4.สพ.ญ.-ทิพพา-เชียงสอน-ที่มาของภาพ-http.www_.dld_.go_.th_
4. สถานการณ์ข่าว สพ.ญ.-ทิพพา-เชียงสอน-ที่มาของภาพ-http.www_.dld_.go_.th_ สถานการณ์ข่าว สถานการณ์ข่าว

2.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มแพะเนื้อ แกะเนื้อ โคเนื้อ และเป็ดเนื้อ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 สพ.ญ. ทิพพา เชียงสอน ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ได้รับเชิญจากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์เทพา บรรยายหลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มแพะเนื้อ แกะเนื้อ โคเนื้อ และเป็ดเนื้อ” เพื่อให้บุคลากรของศูนย์วิจัยฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา จังหวัดสงขลา

5.สุกร
5.สุกร

3.กรมปศุสัตว์ จ.นครพนม เข้าพบผู้ว่า เพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

วันที่ 22 เมษายน 2562 นายสัตวแพทย์อิสระ ปัญญาวรรณ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากกรมปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อรายงานและประสานงานการจัดการฝึกการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งเป็นการฝึกเชิงปฏิบัติการรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) มุ่งเน้นการทดสอบหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผชิญเหตุกรณีเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากสถานการณ์สมมติที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่จังหวัดนครพนม

6.ปลากะพงขาว
6.ปลากะพงขาว

สถานการณ์ข่าว ประจำสัปดาห์ของนิตยสารสัตว์น้ำ

1.กรมประมงชูกะพงขาว

อธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า ปลากะพงขาวเป็นหนึ่งสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ที่กรมประมงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐาน รวมทั้งเพิ่มความสามารถแข่งขันในตลาดระดับพรีเมียม

ซึ่งปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาว จ.ฉะเชิงเทรา ภายใต้สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย ถือเป็นต้นแบบการรวมกลุ่มตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ เปิดช่องทางการตลาดเป็นสินค้าสัตว์น้ำชนิดแรก เพื่อกระจายผลผลิตไปยังฝ่ายครัวการบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

7.เรือประมง
7.เรือประมง

2.กรมประมงพร้อมจ่ายค่าชดเชยเรือประมงออกนอกระบบ

รองอธิบดีกรมประมงในฐานะประธานคณะทำงาน จ่ายค่าชดเชยเรือประมงที่ประสงค์นำออกนอกระบบ เปิดเผยหลังประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติวิธีจ่ายค่าชดเชยเรือประมงออกนอกระบบ ระยะที่ 1 จำนวน 252 ลำ ว่า ขณะนี้คณะทำงานฯ ทุกจังหวัดพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนการจ่ายค่าชดเชยแล้ว โดยแบ่งจ่ายเงินเป็น 2 งวด คือ งวดที่ 1:จ่าย 30% ซึ่งขั้นตอนนี้สำนักงานประมงจังหวัดจะแจ้งเจ้าของเรือประมงตามบัญชีรายชื่อที่ได้ประกาศไว้ให้มายื่นคำร้องขอรับเงินค่าชดเชยภายใน 30 วัน หลังได้รับหนังสือแจ้ง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ณ สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ ซึ่งเมื่อตรวจสอบเอกสารและทำสัญญาฯ จะเริ่มจ่ายเงินงวดแรกได้เลย

สนับสนุนโดย