สถานการณ์ข่าว ประจำสัปดาห์วันที่-6-10-พฤษภาคม-2562
สถานการณ์ข่าว ประจำสัปดาห์วันที่-6-10-พฤษภาคม-2562

สถานการณ์ข่าว ประจำสัปดาห์ของนิตยสารพลังเกษต

1.แปลงนาข้าว
1.แปลงนาข้าว สถานการณ์ข่าว สถานการณ์ข่าว สถานการณ์ข่าว สถานการณ์ข่าว สถานการณ์ข่าว

แนะนำพืชทางเลือกที่น่าสนใจ และทำกำไรได้ดี ทดแทนนาข้าวที่ไม่เหมาะสม ในพื้นที่ปทุมธานี

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาฯ สคก. เปิดเผยถึงแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 (สศท.7) จังหวัดชัยนาท ได้ศึกษาสินค้าเกษตรสำคัญที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด (Top4) ของพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พบว่า สินค้า TOP 4 ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ปาล์มน้ำมัน และไก่เนื้อ โดยเกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) จากการผลิต ข้าวนาปี ในพื้นที่มีความเหมาะสมมาก และเหมาะสมปานกลาง (S1/S2) เฉลี่ย 1,448 บาท/ไร่ ส่วนพื้นที่มีความเหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสม (S3/N) เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 1,290 บาท/ไร่  ข้าวนาปรัง พื้นที่มีความเหมาะสมมาก และ ปานกลาง เฉลี่ย 1,007 บาท/ไร่ ส่วนพื้นที่มีความเหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสม เฉลี่ย 997 บาท/ไร่

หากพิจารณาสินค้าทางเลือกให้แก่เกษตรกร เพื่อปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรแทนการทำนาข้าว พบว่า พื้นที่มีความเหมาะสม (S1/S2) สำหรับปลูกข้าวมีจำนวน 323,679 ไร่ และพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3/N) สำหรับปลูกข้าวมีเพียงจำนวน 21,418 ไร่ โดยปัจจุบันเกษตรกรได้มีการปรับเปลี่ยนการผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างหลากหลาย

ด้านนายชีวิต เม่งเอียด ผู้อำนวยการ สศท.7 กล่าวเสริมว่า ยังมีสินค้าทางเลือกอีกหลายชนิดที่ตลาดต้องการ เช่น การทำเกษตรผสมผสานที่สร้างรายได้ และให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ และพืชผักปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่ผัก GAP นำไปขายโครงการผักร่วมใจที่ตลาดไท และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปปลาน้ำจืดที่ผลิตปลาดุกมีคุณภาพ และนำปลาดุกมาแปรรูปหลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่า

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี

พุทธศักราช 2562

ในปีพุทธศักราช 2562 นี้ ปฏิทินหลวงได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ เป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคล และถือเป็น ‘วันเกษตรกร’ ประกอบพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ในการนี้ เวลาประมาณ 17.00 น.

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีพืชมงคล ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิม พระราชทานพระธำมรงค์กับพระแสงปฏักแก่ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

สำหรับวันถัดมาของการประกอบพระราชพิธี คือ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธี อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี 2509 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคล เป็น “วันเกษตรกร” ประจำปีด้วย ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรร่วมกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพทางเกษตรกรรม ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญยิ่ง ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ

นอกจากนี้ในงานพระราชพิธีฯ ยังมีการมอบรางวัลและยกย่องประกาศเกียรติคุณให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นประเภทต่างๆ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ที่ผ่านการคัดเลือก พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก และยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติอีกด้วย

2.กุ้งก้ามแดง
2.กุ้งก้ามแดง

สถานการณ์ข่าว ประจำสัปดาห์ของนิตยสารสัตว์น้ำ

ออกติดตามเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสุรพงษ์ ศิริเวช ประมงจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายยงยุทธ สุดมี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ออกติดตามเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมเลี้ยงกบในกระชังบก ณ ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม ซึ่งจากการติดตาม กบมีการเจริญเติบโตดี และเกษตรกรหลายรายนำผลผลิตที่ได้ออกจำหน่ายเวลา 14.00 น. ติดตามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ณ ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

3.สัตว์น้ำประชาสัมพันธ์ เรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านนํ้าไทย

ประชาสัมพันธ์ เรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านนํ้าไทย ตามที่ได้มีการออกกฎกระทรวงการขออนุญาต และการอนุญาตให้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ.2562 โดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562

กรมประมงออกใบอนุญาตให้กับเรือประมงกลุ่มแรกแล้วจำนวน 2 ลำ คือ เรือโชคเพิ่มสิน 1 และมณีเงิน 5 ซึ่งขออนุญาตทำการประมงด้วยอวนลากแผ่นตะเฆ่ในมหาสมุทรอินเดีย ภายใต้การบริหารจัดการของ Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) จึงเป็นเรือประมงนอกน่านน้ำไทย 2 ลำแรกที่ได้รับใบอนุญาตหลังการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ ฉบับใหม่นี้

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ไป สปป.ลาว ที่หน้าสำนักงานด่านฯ

วันที่ 8 พฤษภาคม เวลา 07.30 น. นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านฯ นำโดยนายวัลลภ กองกรม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายกรีฑาพล ลันโคตร นักวิชาการประมง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ไป สปป.ลาว ที่หน้าสำนักงานด่านฯ ใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF4) เลขที่ 43501110316200511 เป็นสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต (หอยแครง จำนวน 480 กก.) มูลค่า 48,000 บาท ผลการตรวจถูกต้องตามสำแดง

4.โคเนื้อ
4.โคเนื้อ

สถานการณ์ข่าว ประจำสัปดาห์ของนิตยสารสัตว์บก

มาเลเซียเข้าหารือเพิ่มการนำเข้าโคเนื้อจากไทย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Dr.Arman Bin Kison (Chief Assistant Director of Department of Veterinary Services: DVS) ประเทศมาเลเซีย พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจรับรองสถานที่ศูนย์รวบรวมสัตว์ และด่านกักกันสัตว์ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562 ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมร่วมคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศมาเลเซีย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบ มาตรการควบคุมโรค และการตรวจวินิจฉัยโรคในโคเนื้อ ขยายตลาดการส่งออกโคเนื้อของไทยไปมาเลเซีย

คณะจากประเทศมาเลเซีย ได้แก่ Dr.Arman Bin Kison (Chief Assistant Director of Department of Veterinary Services: DVS)  Mrs.Lily Rosalind Paul Pakianathan (State Director of Malaysia Quarantine and Inspection Services : MAQIS) Mr.Mohammad Ezri bin Shamsuddin (Agricultural’s counsellor from the embassy of Malaysia) โดยผู้ร่วมประชุมจากกรมปศุสัตว์ ได้แก่ กองสารวัตรและกักกัน กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ในด้านการตรวจสอบโคเนื้อ ประกอบด้วยมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายโคเนื้อของไทย ทั้งการนำเข้าและส่งออก สถานการณ์โรคระบาด และมาตรการควบคุมโรคในโคเนื้อของกรมปศุสัตว์ และการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกโคเนื้อของกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบการตรวจสอบมาตรการในการควบคุมการเคลื่อนย้ายและควบคุมโรคในโคเนื้อของประเทศไทยไปประเทศมาเลเซีย โดยขยายปริมาณการส่งออกและความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป สถานการณ์ข่าว สถานการณ์ข่าว สถานการณ์ข่าว

สนับสนุนโดย