สถานการณ์ข่าว ประจำสัปดาห์ ประจำวันที่ 15/07/2562-19/07/2562

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สถานการณ์ข่าวประจำสัปดาห์ของนิตยสารพลังเกษตร

1.ข้าวเปลือก-ข้าวโพด-มันสำปะหลัง-ปาล์มน้ำมัน
1.ข้าวเปลือก-ข้าวโพด-มันสำปะหลัง-ปาล์มน้ำมัน สถานการณ์ข่าว สถานการณ์ข่าว สถานการณ์ข่าว 

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

 • ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

-โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 15,000 บาท/ตัน

 • ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%

-โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 7,550 บาท/กก.

 • หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

-บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.15 บาท/กก.

 • ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม 17%

-ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 2.80 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 3.00 บาท/กก.

-บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 2.80 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 3.00 บาท/กก.

 • ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

-ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 46.95 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 47.10 บาท/กก.

โฆษณา
AP Chemical Thailand
 • น้ำยางพาราสด

-ร้านแสงตะวันการยาง จ.สุราษฎร์ธานี 41.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 40.00 บาท/กก.

 • ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด AB

-จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 85.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 95.00 บาท/กก.

 • เงาะโรงเรียน

-ตลาดผลไม้แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.คราด – บาท/กก.

-จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 35.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ราคา 42.00 บาท/กก.

 • มังคุดคละ

-จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 30.00 บาท/กก.

 • ลองกอง เบอร์ 1

-จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 42.00 บาท/กก.

โฆษณา
AP Chemical Thailand
 • ลองกอง เบอร์ 2

-จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 32.00 บาท/กก.

 • ลำไยทั้งช่อพันธุ์ อีดอ เกรด AA

-จุดรับซื้อ บริษัท ซินฮั้ว จำกัด อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 38.00 บาท/กก.

 • ลำไยทั้งช่อพันธุ์ อีดอ เกรด A

-จุดรับซื้อ บริษัท ซินฮั้ว จำกัด อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 27.00 บาท/กก.

 • สับปะรดโรงงาน

-บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ – บาท/กก.

 • มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่

-แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 700.00 บาท/ร้อยผล

-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 600.00 บาท/ร้อยผล

โฆษณา
AP Chemical Thailand
 • มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง

-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 350.00 บาท/กก.

 • มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก

-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 200.00 บาท/ร้อยผล

2.พลังเกษตร 2

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร จัดประชุมการจัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  โดยมีนายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 11 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนงานฯ/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 ด้านการเกษตร โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ได้แก่  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ทั้ง 3 จังหวัด หน่วยงานเข้าร่วมการประชุมจำนวน 80 คน

3.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคเหนือตอนบน)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคเหนือตอนบน) ครั้งที่ 2/2562 ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม

โดยมีนายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นางพจนีย์ มโนดำรงธรรม ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.8) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้บรรยายหัวข้อ “การบริหารการเงินภาครัฐ” และนายอนันต์ ปานคล้าย ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 10 สำนักงบประมาณ ได้บรรยายหัวข้อ “การบริหารงบประมาณภาครัฐ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

4.กรมประมง

สถานการณ์ข่าว ประจำสัปดาห์ของนิตยสารสัตว์น้ำ

กรมประมงเดินสายรับฟังปัญหาชาวประมง

ในที่ประชุมมีตัวแทนชาวประมงร่วมกันเสนอปัญหาการประกอบอาชีพประเด็นต่างๆ สรุปได้ ดังนี้ ด้านกฎหมายประมง ชาวประมงเสนอให้ปรับแก้กฎหมาย พ.ร.ก.ประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 และขอให้ยกเลิกกฎหมายบางมาตรา เนื่องจากมองว่าการออกกฎหมายที่ผ่านมาไม่มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ซึ่งในประเด็นดังกล่าวกระทรวงเกษตรฯ ได้ออกคำสั่งที่ 452/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้กฎหมาย อันส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพทำการประมง และมีข้อสรุปในการแก้ พ.ร.ก.การประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งสิ้น 18 มาตรา แบ่งเป็นประมงพาณิชย์ 15 มาตรา และประมงพื้นบ้าน 3 มาตรา ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนยกร่างตัวบทกฎหมาย

ประเด็นขาดแคลนแรงงาน โดยชาวประมงให้ข้อมูลว่า แม้จะอยู่ใกล้เขตชายแดนแต่ก็ยังขาดแคลนแรงงาน อีกทั้งมีความยุ่งยากในขั้นตอนจ้างแรงงานที่ซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายดำเนินการเข้าสู่ระบบสูง จึงขอให้ใช้แรงงานกลุ่มที่ถือบัตรสีชมพู (บัตรประจำตัวคน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย) ต่อไป และให้ใช้มาตรา 83 แห่ง พ.ร.ก.การประมงตลอดทั้งปี ซึ่งในประเด็นนี้ได้ชี้แจงต่อชาวประมงว่า เดิมภาครัฐได้ใช้มาตรา 83 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.2558 กรณีเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน แต่ขณะนี้แก้ปัญหาโดยนำเข้าแรงงานต่างด้าวในเรือประมงด้วยวิธี MOU ซึ่งเป็นการปกป้องตัวแรงงานและเจ้าของเรือ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช้แรงงานผิดกฎหมาย และตัวแรงงานได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง โดยกระทรวงแรงงานได้ทำ MOU แล้ว 3 ประเทศ ได้แก่ พม่า กัมพูชา และลาว ส่วนการจัดตั้ง One stop service บริเวณพรมแดนเรื่องแรงงาน ต้องหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าดำเนินการได้หรือไม่

กรมประมงชูความสำเร็จระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กุ้งก้ามกราม จ.กาฬสินธุ์

กรมประมงชูความสำเร็จ “โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกุ้งก้ามกรามตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายหลังส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิตและการบริหารจัดการร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างครบวงจร พร้อมเชื่อมโยงการตลาดเพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

ในส่วนของกุ้งก้ามกราม จังหวัดกาฬสินธุ์ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จภายใต้การส่งเสริมของกรมประมง ซึ่งเกษตรกรที่นี่มีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามมาตั้งแต่ปี 2520 และถือว่าเป็นแหล่งผลิตกุ้งก้ามกรามแห่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีต้นทุนแหล่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้กำหนดให้สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เสนอพื้นที่เพิ่มเติมในการส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเข้าสู่ระบบแบบแปลงใหญ่ สถานการณ์ข่าว สถานการณ์ข่าว สถานการณ์ข่าว สถานการณ์ข่าว

โดยได้นำเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในปี 2560 เกษตรกรจำนวน 30 ราย และ ในปี 2561 ได้นำเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในระบบแปลงใหญ่ทั้ง 2 กลุ่ม รวม 80 ราย เนื้อที่รวม 688 ไร่ ผลการดำเนินการในปี 2561 ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 187.55 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 203.88 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น 8.71% ในขณะที่ต้นทุนการเลี้ยงต่อกิโลกรัมลดลง

5.กรมปศุสัตว์

สถานการณ์ข่าวประจำสัปดาห์ของนิตยสารสัตว์บก

ปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนา การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562  นายพนม  มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนา การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2560-2563 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สถานการณ์ข่าว สถานการณ์ข่าว สถานการณ์ข่าว 

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ดำเนินการติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจำปี 2562

วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินการติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจำปี 2562 เพื่อติดตามการปลูกพืชอาหารสัตว์ และการจ่ายเงินสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และติดตามโครงการปรับพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ เพื่อติดตามการชำระหนี้ของเกษตรกรในปี 2562 ปัญหาอุปสรรคของโครงการฯ

ในพื้นที่อำเภอบึงนาราง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร อำเภอลาดยาว อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอทัพทัน อำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี อำเภอวังโป่ง อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอพิชัย อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  สถานการณ์ข่าว สถานการณ์ข่าว สถานการณ์ข่าว สถานการณ์ข่าว

การติดตามงานในครั้งนี้ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ดังกล่าว และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อุตรดิตถ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ธกส. สาขาพญาแมน ธกส.สาขาตรอน และเกษตรอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ สถานการณ์ข่าว สถานการณ์ข่าว สถานการณ์ข่าว สถานการณ์ข่าว สถานการณ์ข่าว

สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ดำเนินการสุ่มตรวจวิเคราะห์สารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกรด้วย Strip test อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ สถานการณ์ข่าว สถานการณ์ข่าว 

ดำเนินการสุ่มตรวจวิเคราะห์สารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกรด้วย Strip test จำนวน 2 ฟาร์ม ได้แก่ ฟาร์มจรูญ และสายสมปองฟาร์ม ซึ่งผลการตรวจไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทั้ง 2 ฟาร์ม และดำเนินการตรวจติดตามกำกับดูแลด้านมาตรฐานฟาร์ม และประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน GAP ณ มานพฟาร์ม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย