การใส่ปุ๋ยทุเรียน-นอกฤดู
การใส่ปุ๋ยทุเรียน-นอกฤดู

การใส่ปุ๋ยทุเรียน นอกฤดู มาตรฐาน GAP รายได้ร่วม 600 ล้านบาท ปุ๋ยทุเรียน การทําสวนทุเรียน

“ผู้ใหญ่นุ้ย” อดีตคือเขาชาวสวนยางภาคใต้  แต่วันนี้ “ผู้ใหญ่นุ้ย”คือเกษตรกรดีเด่นและเกษตรกรต้นแบบภาคใต้ด้านการผลิตและ การทำสวนทุเรียน นอกฤดูภายใต้การรวมกลุ่มของชาวสวนทุเรียนนอกฤดูมากกว่า 119 รายที่มีความเข้มแข็ง รวมพื้นที่มากกว่า  1,100 ไร่

ในนาม “วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนนอกฤดูตำบลตลิ่งชัน

โดยจะมีเนื้อหาดังต่ไปนี้

  1. การใส่ปุ๋ยทุเรียน
  2. การทําสวนทุเรียน
  3. การดูแลสวนทุเรียน นอกฤดู
  4. ทุเรียนปลูกกี่ปี
  5. ปลูกทุเรียนหมอนทอง
  6. สวนทุเรียนนอกฤดู
  7. การเก็บเกี่ยวผลผลิตนอกฤดูเพื่อการส่งออก
  8. ปรึกษาฟรี! โทร. 08-1968-6781 หรือโทร. 08-4851-5842 หากบอกว่ามาจาก พลังเกษตร.com
1.ผู้ใหญ่นุ้ย-เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนอกฤดู
ผู้ใหญ่นุ้ย-เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนอกฤดู

 

ผลิตทุเรียนนอกฤดูมาตรฐาน GAP

นั่นเพราะกลุ่มเกษตรกรแห่งนี้มีผู้นำที่เข้มแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริต  ตรงไปตรงมาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสมาชิกตลอดมา มุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพสู่ความยั่งยืนด้วย การทำสวนทุเรียน นอกฤดู ให้ได้มาตรฐาน GAP ทุกแปลง

ทำให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ เน้นตัดทุเรียนสุกทุกต้น ทุกแปลง สร้างอาชีพที่ยั่งยืน สร้างรายได้ที่มั่นคง ล่าสุดกลุ่มเกษตรกรแห่งนี้ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบภาคใต้” เพียงแห่งเดียวของภาครัฐ

ภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งด้านปริมาณและคุณภาพผลผลิตซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและนอกพื้นที่ โดยเฉพาะการผลิตทุเรียนเพื่อการ “ส่งออก” ที่กลุ่มจะขายผลผลิตได้ราคาดีกว่าด้วยอำนาจการต่อรองที่เกิดจากความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรเองทั้งสิ้น

ดังนั้น “ ผู้ใหญ่นุ้ย ”  จึงคู่ควรแก่การยกย่องถึงความทุ่มเทและความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน การทำสวนทุเรียน นอกฤดูให้มีคุณภาพที่มีผลงานเชิงประจักษ์จากการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งนี้

เริ่มต้น การทําสวนทุเรียน

นายพงศ์พัฒน์ เทพทอง  หรือที่รู้จักกันดีคือ “ผู้ใหญ่นุ้ย ” เกษตรกรในพื้นที่ ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ได้ย้อนรอยชีวิตกว่าจะมาเป็น การทำสวนทุเรียน คุณภาพในวันนี้ได้ว่าอดีตครอบครัวยึดอาชีพทำสวนยางพาราเนื้อที่ 30 กว่าไร่เป็นหลัก

ที่มีราคาขึ้นลงตามตลาดในแต่ละช่วงเป็นสำคัญ  ต่อมาในปี 2535 ได้เกิดเหตุการณ์ “พายุฟอเรส” ที่เป็นเหตุให้สวนยางพาราของเขาได้รับความเสียหายอย่างหนัก จึงได้เริ่มต้นที่จะปลูกทุเรียนขึ้นมาอย่างจริงจัง

โดยการแบ่งพื้นที่สวนยางที่เสียหายบางส่วนมาปลูกทุเรียนจำนวน 10 ไร่ เป็น “พันธุ์หมอนทอง” ทั้งหมดเพราะเห็นว่าทุเรียนราคาดี  ประกอบกับสภาพที่ดิน สภาพสิ่งแวดล้อม และสภาพอากาศ เหมาะสมที่จะปลูกทุเรียนได้

การทำสวนทุเรียน นอกฤดู

จึงเริ่มต้นศึกษาเรื่อง การทำสวนทุเรียน และการปลูกทุเรียนในฤดูกาลก่อน เน้นฉีดพ่นยาป้องกันโรค แมลง และหนอนทำลายใบอ่อน กำจัดหญ้าวัชพืช การใส่ปุ๋ยทุเรียน จะเน้นปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีทางดินสม่ำเสมอ มีระบบน้ำให้อย่างสม่ำเสมอ

จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก็จะมีต้นทุนการผลิตที่ 20 กว่าบาท/กก. กับรายได้ที่ 50 กว่าบาท/กก.ก็ยังพออยู่ได้ จนกระทั่งทุเรียนเริ่มมีกระแสมากขึ้น คนหันมาปลูกมากขึ้นทำให้ผลผลิตในฤดูกาลออกมามาก  ที่ทำให้ราคาต่ำในเวลาต่อมา

ผู้ใหญ่นุ้ยจึงเริ่มต้นศึกษาเรียนรู้เรื่องการทำ “ การทำสวนทุเรียน นอกฤดู ” ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2535  ตั้งแต่เริ่มต้นปลูกต้นตอจากทุเรียนบ้านไว้ก่อนนาน 6 เดือน แล้วค่อยนำกิ่งกระโดงที่สมบูรณ์ของหมอนทองจากต้นแม่ที่ปลูกไว้ 10 ไร่นั้นมา “ทาบกิ่ง”

ขยายพันธุ์จนกระทั่งเต็มพื้นที่ 30 ไร่ ซึ่งมีข้อดี คือ ต้นตอทุเรียนบ้านจะมีระบบรากที่แข็งแรง ต้นแข็งแรง ต้นไม่ช้ำและทำให้ทุเรียนโตเร็ว แต่ช่วงแรกต้องช่วยพรางแสงด้วยประมาณ 15-20 วัน

ก่อนจะปลูกพืชผักสวนครัวและแตงโมแซมลงไปเพื่อสร้างรายได้เสริมในแต่ละวัน แต่ละเดือนควบคู่ไปกับรายได้ที่ได้จากสวนทุเรียนเดิมอีก 10 ไร่ ซึ่งจะเป็นรายได้รายปีที่ดี นอกจากนั้นยังมีสวนยางอีก 20 กว่าไร่ อายุ 15-16 ปี ในช่วงนั้นก็ยังให้น้ำยางที่ดี มีรายได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน

2.การดูแล-การจัดการ-สวนทุเรียนให้มีประสิทธิภาพ
การใส่ปุ๋ยทุเรียน – การดูแล-การจัดการ-สวนทุเรียนให้มีประสิทธิภาพ

การดูแลสวนทุเรียน นอกฤดู

ผู้ใหญ่นุ้ยเผยถึง การดูแลสวนทุเรียน เล็กที่เป็นระบบมากขึ้นจะเน้นบำรุงใบให้สมบูรณ์ อย่าให้แมลงกินใบจึงต้องฉีดพ่นฮอร์โมนและสารป้องกันและกำจัดแมลง(อะบาเมตติน) การใส่ปุ๋ยทุเรียน จะเน้นใช้ ปุ๋ยทุเรียน เกล็ดทางใบ ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากลองกองและมังคุดขึ้นใช้เอง

ไปพร้อมกับการผลิตสารป้องกันแมลงและศัตรูจากใบยาสูบใช้เองด้วย 15 วัน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอก และอีก 15 วันต่อมาก็จะสลับใส่ปุ๋ยเคมี 2 -5 กรัม/ต้น แบบผสมผสาน ประกอบกับระบบน้ำที่นี่จะเน้นเจาะบ่อบาดาลและสร้างบ่อพักน้ำเพื่อลดความเป็นกรดก่อนให้น้ำกับต้นทุเรียนได้เป็นอย่างดี

จะทำให้ดินมีค่า pH 6-7  “ทุเรียนหมอนทองอ่อนแอ ต้องดูแลตลอด ป้องกันโรคและแมลงให้ทันต่อเวลาและเหตุการณ์ การใส่ปุ๋ยทุเรียน จึงต้องใช้ทั้งอินทรีย์และเคมีเพิ่มความสมบูรณ์ ทุเรียนคือการเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆจริง” ผู้ใหญ่นุ้ยยืนยัน

การใส่ปุ๋ยทุเรียน

โดยเฉพาะช่วงที่ต้นทุเรียนมีความพร้อมที่อายุ 5 ปี จะให้ผลผลิตได้ ต้องเริ่มดูแลตั้งแต่การตัดแต่งกิ่ง การทำยอดและทำใบด้วย การใส่ปุ๋ยทุเรียน ปุ๋ยทุเรียน เคมีสูตร 17 – 17 – 17 และ  8 – 24 – 24  ต่อมาอีก 1 สัปดาห์จะฉีดพ่นสารทำนอกฤดู 1 ครั้ง

หลังจากนั้นอีก 15 วันจะให้น้ำทุกวันในช่วงเช้าประมาณ 1 ชม./วัน ต่อมาอีก 15-20 วัน จะหยุดการให้น้ำ  เพื่อให้ทุเรียนแทงช่อดอก เน้นตัดกิ่งแขนงทิ้งไปเพื่อลดการแย่งอาหาร ก่อนจะฉีดพ่นฮอร์โมนเปิดตาดอกให้ทั่วใต้ท้องกิ่งเพิ่มความสมบูรณ์

ฉีดพ่น ปุ๋ยทุเรียน แบบเกล็ดบำรุง   ฉีดพ่นอะบาเมตตินป้องกันในช่วงดอกตูม และฉีดพ่นสารเคมีป้องกันเพลี้ยไฟก่อนดอกบาน  เมื่อดอกยาวได้  2 ข้อมือจะเน้นใช้สารเคมีป้องกัน

มีการฉีดพ่นทางใบด้วยฮอร์โมนและน้ำหมักในช่วงเหยียดขาเขียดในอัตรา 200 cc : น้ำ 200 ลิตร

3.การใส่ปุ๋ย-สวนทุเรียนมาตรฐาน-GAP-เนื้อที่รวม-100-ไร่
การใส่ปุ๋ยทุเรียน -สวนทุเรียนมาตรฐาน-GAP-เนื้อที่รวม-100-ไร่

ปุ๋ยทุเรียน หมอนทอง

ที่สำคัญจะใส่ ปุ๋ยทุเรียน เคมี “ตราสามเอส”  ของ บริษัท ศักดิ์สยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บำรุงทางดินทุกเดือนในอัตรา 0.5 กก/ต้น   ที่สำคัญต้องแต่งดอก เน้นไว้ดอกที่โคนกิ่งและกลางกิ่ง  ส่วนปลายกิ่งต้องตีดอกทิ้งไป

โดยไม่มีการช่วยผสมเกสรหรือปล่อยให้เกิดการผสมเกสรตามธรรมชาติ ก่อนจะพัฒนาเป็นผลเล็กที่ต้องไว้ลูกไม่เกิน 5 ลูก/ช่อ  หากช่วงนี้มีใบอ่อนต้องเร่งทำให้ใบแก่เร็วที่สุดเพื่อรักษาลูกไว้และทำให้สมบูรณ์มากที่สุด  ให้น้ำทุกวันในช่วงเช้า-เย็นนาน 2 ชม./ครั้งในช่วงหน้าแล้ง

อีกทั้งทุเรียนหมอนทองต้องตัดแต่งลูก 3 ระยะ คือ ช่วงหัวแม่มือ ช่วงเป็นไข่ไก่ที่จะเริ่มโยงกิ่งแล้วไปจนถึงช่วงน้ำหนักได้ประมาณครึ่งกิโลกรัม ซึ่งช่วงนี้จะเพิ่มการสร้างเนื้อและเม็ดด้วย การใส่ปุ๋ยทุเรียน ปุ๋ยเคมีเป็น 1-2 กก./ต้นขึ้นอยู่กับอายุผลผลิต/ครั้ง/เดือน

นอกจากนี้ผู้ใหญ่นุ้ยยังได้ให้ความสำคัญกับ  การใส่ปุ๋ยทุเรียน สูตรปุ๋ยเคมีสูตร 17-17-17 ตราสามเอส ของ บริษัท ศักดิ์สยามฯ มานานกว่า 5 ปีแล้ว เพราะทำให้เนื้อทุเรียนดีขึ้น เนื้อแน่น เนื้อแห้ง น้ำหนักดี รสชาติดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ด้วยเนื้อ ปุ๋ยทุเรียน ที่มีธาตุอาหารครบถ้วน เป็นปุ๋ยคุณภาพเต็มสูตร แต่ราคายุติธรรม ใช้แล้วเห็นผลจริงๆ เพิ่มผลผลิตได้จริง  จะเห็นได้จาก การใส่ปุ๋ยทุเรียน ตอนเช้าพอตอนน้ำค้างหยด เมื่อพอกลับมาดูปุ๋ยที่ใส่ไว้ก็ละลายลงดินไปหมดแล้ว ในขณะที่ยี่ห้ออื่นยังเป็นเม็ดอยู่บนดินเลย

ผลผลิตเต็ม 4-5 พลูทุกต้น

เมื่อก่อนทุเรียนเปลือกหนา เดี๋ยวนี้พอตั้งเป็นพลูเนื้อจะมาเลย พ่อค้าเห็นเข้าสวนมาเห็นผลผลิตก็บอกว่าที่สวนมีเท่าไหร่เอาหมด เพราะมันเป็นทุเรียนเนื้อ ทุเรียนคุณภาพ ” ผู้ใหญ่ยืนยันถึงความภูมิใจในประสิทธิภาพของปุ๋ยศักดิ์สยาม

ทำให้มีสมาชิกเกินครึ่ง หันมาใช้ ปุ๋ยทุเรียน ศักดิ์สยามฯหลังจากเห็นผลผลิตที่นี่เพราะพอใส่ ปุ๋ยทุเรียน ลงไปแล้วผลผลิตช่วงลูกเล็กๆแค่ 1 กก. ไม่มีเนื้อ แต่ปรากฏว่า 15 วันเป็นต้นไปผลผลิตจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะผลผลิตมันดีขึ้นมาได้

แต่ก่อนก็ไม่เชื่อและปีนี้อากาศก็ไม่อำนวยด้วย ทำให้ทุเรียนสวนอื่นบิดเบี้ยวเยอะ แต่ทุเรียนผู้ใหญ่นุ้ยให้ผลผลิตเต็ม 4-5 พลูทุกต้น ซึ่งผู้ใหญ่ยืนยันว่าถูกกว่ายี่ห้ออื่น นอกจากนี้ยังมี “ธาตุแคลเซียม” มากกว่าและทุเรียนต้องการแคลเซียมมาก ทำให้เมื่อสุกแล้วลูกไม่งอ ลูกตรง ทรงสวย

อีกทั้งไม่ควรไว้ลูกมากและน้อยจนเกินไปเพื่อให้เปลือกทุเรียนสาวไม่หนาจนเกินไป ให้ผลผลิตที่ดีขึ้น  มีเนื้อมากขึ้น น้ำหนักดีขึ้น  ควรเน้นไว้ลูกด้านล่างของต้นทุเรียนมากกว่าส่วนบนเพื่อป้องกันความเสียหาย

เน้นตัดทุเรียนแก่ที่ 110 – 115 วัน

ทำให้ต้นทุเรียนสามารถไว้ลูกได้ 40 – 70 ลูก/ต้น ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นและทำให้สวนทุเรียนแห่งนี้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยให้ผลผลิตได้ 3 – 4 รุ่น / ปี เน้นตัดทุเรียนแก่ที่ 110 – 115 วัน

ผลผลิต 40 กว่าตัน ราคา 120 บาท/กก.

แต่ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ผลผลิตทุเรียนนอกฤดูปีนี้ออกสู่ตลาดเร็วกว่าปกติหรือเริ่มให้ผลผลิตได้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนเป็นต้นมา ในราคา 100 – 120 บาท/กก. ในขณะที่ปีที่แล้วผู้ใหญ่นุ้ยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 40 กว่าตัน มีราคาขายผลผลิตเฉลี่ยที่ 120 บาท/กก.เลยทีเดียว

แต่ปีนี้มีพ่อค้าเข้ามาดูผลผลิตทุเรียนที่สวนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผลผลิตสวยทุกลูกและเอาหมดทุกลูกเช่นเดียวกัน  ส่วน“แรงงาน”ที่ใช้ในสวนทุเรียนผู้ใหญ่นั้นจะใช้คนงานประจำประมาณ 4 คน โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 10% ของรายได้/ปี พร้อมกับให้สวัสดิการ ข้าวสาร อาหาร น้ำ และที่พักแก่คนงานด้วย

4.สวนทเรียนนอกฤดู
การทำสวนทเรียน นอกฤดู

รวมกลุ่ม ทำสวนทุเรียน นอกฤดู มาตรฐาน GAP รายได้ร่วม 600 ล้านบาท

ผู้ใหญ่นุ้ยย้ำว่าเพื่อความอยู่รอดของชาวสวนทุเรียนในอนาคตจึงได้รวบรวมชาวสวนที่เป็นเครือญาติร่วม 10 กว่าคนเพื่อจัดตั้ง “วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนนอกฤดูตำบลตลิ่งชัน” เมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา

โดยมีผู้ใหญ่นุ้ยเป็นประธาน ที่มีพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมดประมาณ 100 ไร่ในวันนี้ ที่สำคัญกลุ่มจะเข้มแข็งได้ต้องเกิดจากแกนนำหรือคณะกรรมการกลุ่มที่เสียสละ มีความเป็นผู้นำและคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

ที่ส่งผลมาจนถึงวันนี้ที่ทางกลุ่มได้มีการขยายกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นมาหรือมีชาวสวนทุเรียนที่เป็นสมาชิกกลุ่มร่วม 119 คน มีพื้นที่ปลูกทุเรียน 1,100 ไร่ ทุกแปลงมีมาตรฐาน GAP รองรับ  เน้นตัดทุเรียนแก่ มุ่งผลิตทุเรียนคุณภาพ ต่อต้านการตัดทุเรียนอ่อนที่ทำลายอาชีพและประเทศชาติ

โดยในปี 2560 ผลผลิตทุเรียนของกลุ่มจะติดบาร์โค้ดทั้งหมดเพื่อตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมากขึ้น

โดยเฉพาะการคัดเลือกสมาชิกเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มนั้นมีหลักเกณฑ์สำคัญต้องมีความจริงใจ มีเวลาทำกิจกรรม มีความซื่อสัตย์ และต้องออมเงินกับกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ ต้องพูดจริง ทำจริง ถ้าคนไหนทำไม่ได้จะให้โอกาสผิดพลาดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ถ้าเกินนั้นจะตัดออกทันที

นี่คือบทลงโทษสมาชิกของกลุ่มที่เน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลดีของการ “ตั้งกลุ่ม” นั้นมีมากมาย ทั้งในด้านการผลิต การตลาด และการเงิน แต่ที่เห็นได้ชัดก็คือ การต่อรองกับพ่อค้าในเรื่อง “ราคา” 25 บาท/กก. มาเป็น 60 บาท/กก.

ในอดีตจนกระทั่งสามารถควบคุมสมาชิกให้ตัดทุเรียนแก่ได้อย่างระบบเพราะทางกลุ่มจะมีกรรมการควบคุมทุเรียนของสมาชิกแต่ละโซน ตั้งแต่วันที่ออกดอกจนครบ 105 วัน เก็บผลผลิต

ทำให้หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตปีที่แล้วสมาชิกในกลุ่มมีรายได้ที่ดีและได้นำเงินไปฝาก ธ.ก.ส. ได้มากกว่า 600 ล้านบาทเลยทีเดียว นี่คือรายได้ที่ดีต้องเดินควบคู่ไปกับผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อความมั่นคงที่แท้จริง อนาคตต้องเน้นคุณภาพ พ่อค้าบางคนเห็นแก่ตัว เอาทุเรียนดีกับไม่ดีมารวมกัน ทำให้ตลาดพัง

แต่ทางกลุ่มจะเน้น GAP ทุกคน เป็นผลผลิตปลอดสารที่จะรับรองคุณภาพผลผลิตโดยทางกลุ่มฯ หากสวนไหนตัดทุเรียนอ่อนจะตีกลับมาทางสวนทันทีและต้องรับผิดชอบเต็มๆ

โดยเฉพาะการทำทุเรียน GAP ปลอดสาร ให้ผลผลิตออกนอกฤดู ท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปรวนซึ่งเป็นงานท้าทายมากๆ จะเห็นได้จากเมื่อ 2 ปีที่แล้วรัฐบาลได้เข้ามาสนับสนุนกลุ่มมากขึ้น

จากนั้นก็เข้ามาส่งเสริมในทุกด้านเพราะเป็นแปลงใหญ่จึงได้มีการส่งวิทยากรมาแนะนำเรื่องการทำใบ เรื่องศัตรูพืชให้เป็นระบบมากขึ้น

5.การเก็บเกี่ยวผลผลิตนอกฤดูเพื่อการส่งออก
การเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนนอกฤดูเพื่อการส่งออก

การเก็บเกี่ยวผลผลิตนอกฤดูเพื่อการส่งออก

นอกจากนี้ทางเกษตรจังหวัดในพื้นที่ยังได้ให้เกษตรตำบลตลิ่งชันประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ เช่น กรมพัฒนาที่ดิน ให้เก็บตัวอย่างดินแต่ละแปลงไปวิเคราะห์แล้วประเมินศักยภาพของแปลง การประสานงานกับกรมชลประทานให้ขุดลอกคลอง สร้างฝาย และสร้างแหล่งน้ำ ที่มั่นคง

สามารถดึงน้ำมาใช้ในแปลงทุเรียนได้ตลอดทั้งปีหรือประสานกับกรมวิชาการเกษตร ให้ตรวจสอบแปลงเพื่อออกมาตรฐาน GAP ให้กับชาวสวนที่ผ่านมาตรฐาน นอกจากนี้ยังได้ประสานกับสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกพื้นที่ให้สอนเทคนิคการใช้ “เชื้อไตรโคเดอร์มา” เพื่อควบคุม “โรคไฟท็อปธอร่า

รวมไปถึงการสอนวิธีการตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งดอก ทุเรียนให้กับเกษตรกร  นอกจากนี้ยังได้ประสานงานไปยัง ม.ราชมงคลทุ่งใหญ่ และ ม.ราชภัฎนครศรีฯ เพื่อสอนเรื่องการแปรรูปทุเรียน จนกระทั่งเกิด “แปลงเรียนรู้” ด้านการผลิตทุเรียน GAP ปลอดสารนอกฤดู

“แปลงเรียนรู้” ด้านการผลิตทุเรียน GAP ปลอดสารนอกฤดู

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกกลุ่ม ซึ่งชาวสวนบางรายสามารถทำผลผลิตได้มากถึง 5 ตัน/ไร่/ปี ทั้งๆ ที่เป็นต้นทุเรียนอายุกว่า 20 ปี

เพื่อมิให้ผลผลิตออกตรงกับทุเรียนชุมพร เกาะสมุย และยะลา เพราะจะทำให้ราคาตก ไม่คุ้มกับการลงทุน จึงต้องทำให้ทุเรียนออกดอกหลังเมษาฯ 1 เดือน และจะเก็บผลผลิตตั้งแต่ปลายกันยาฯ ถึงธันวาฯ

แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องทำให้ทุเรียนมีคุณภาพ รูปทรงสวย สีสวย รสชาติหวาน มัน และปลอดสาร ซึ่งเป็นงานละเอียดอ่อน เพราะถ้าปลูก 10 ไร่ขึ้นไป ต้องใช้คนงานที่มีฝีมือเข้ามาช่วย ซึ่งการทำทุเรียนคุณภาพ “ราคา” ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน-ธันวาคม จะแตกต่างกัน การทําสวนทุเรียน

อาจจะเริ่มตั้งแต่ กก.ละ 60 บาท ไปจนถึง 85-140 บาท/กก. ซึ่งสูงกว่าราคาทุเรียนในตลาดทั่วไป โดย “ล้ง” 10 กว่าราย เป็นผู้ซื้อ โดยล้งที่ประมูลได้ต้องทำสัญญาซื้อขายก่อนตัดทุเรียน 5 วัน” ประธานคนเก่งอธิบายการทําสวนทุเรียน

ที่สำคัญต้นทุเรียนทั้งหมด 2,000 กว่าต้น พื้นที่ร่วม 100 ไร่ ของผู้ใหญ่นุ้ย ที่มีอายุแตกต่างกัน คือ งานฝีมือที่ผู้ใหญ่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ยิ่งส่วนราชการใช้สวนของผู้ใหญ่เป็นแปลงสาธิตด้านการเรียนรู้ด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้ผู้ใหญ่ต้องดูแลเอาใจใส่สวนเป็นพิเศษ

อย่างไรก็ดีการทำทุเรียนหมอนทองนอกฤดูเป็นงานฝีมือ ความรู้เรียนไม่จบ เป็นผลไม้ที่มีอนาคต ต้องซื่อตรงต่อตัวเอง ต่อผู้บริโภค ถ้าไม่ซื่อตรงตลาดก็พัง ผู้ใหญ่นุ้ยฝากแง่คิดทิ้งท้าย

 

สนใจเยี่ยมชมสวนทุเรียน GAP ของกลุ่มได้ที่ การทําสวนทุเรียน

61/2  ม.2  ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ปรึกษาฟรี! โทร. 08-1968-6781 หรือโทร. 08-4851-5842 หากบอกว่ามาจาก พลังเกษตร.com

การใส่ปุ๋ยทุเรียน

การใส่ปุ๋ยทุเรียน ปุ๋ยทุเรียน การทําสวนทุเรียน การดูแลสวนทุเรียการทําสวนทุเรียนน นอกฤดู ทุเรียนปลูกกี่ปี ปลูกทุเรียนหมอนทอง สวนทุเรียนนอกฤดู การเก็บเกี่ยวผลผลิตนอกฤดูเพื่อการส่งออกการทําสวนทุเรียน

สนับสนุนโดย