การปลูก ข้าวโพดฝักอ่อน เพียง 45-50 วัน ส่งโรงงานประกันราคา 26 บาท/กก.

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การปลูก ข้าวโพดฝักอ่อน

เป็นที่ทราบกันดีว่าเมืองไทยเป็นเมืองเกษตร มีผลผลิตทางการเกษตรออกมาทั้งปี ทั้งไม้ผล และพืชผักต่างๆ เกษตรกรสามารถจำหน่ายทั้งในประเทศ และนอกประเทศ สร้างรายได้เข้าสู่เกษตรกร และประเทศ ได้จำนวนมหาศาลในแต่ละปี แต่เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละปีออกมาเป็นจำนวนมาก เมื่อจำหน่ายไม่ทันผลผลิตก็ย่อมเสียหาย จนกระทั่งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรขึ้นมา มีการแปรรูปสินค้าเกษตรมากขึ้น เพื่อยืดอายุของผลผลิต อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต สร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ทำให้ปัจจุบันมีเกษตรกรและกลุ่มอุตสาหกรรมหันมาทำธุรกิจแปรรูปผัก ผลไม้ เพื่อการส่งออกเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ที่ดีต่อเกษตรกร

1.ผลผลิตข้าวโพดคุณภาพจากบริษัท-กมลรัตน์-รุ่งเรืองฟูตส์-จำกัด
1.ผลผลิตข้าวโพดคุณภาพจากบริษัท-กมลรัตน์-รุ่งเรืองฟูตส์-จำกัด

การส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพดฝักอ่อน

เช่นเดียวกับ บริษัท กมลรัตน์ รุ่งเรืองฟูดส์ จำกัด หนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ได้หันมาจับธุรกิจการแปรรูปข้าวโพดฝักอ่อน และผลไม้ตามฤดูกาล แบบบรรจุกระป๋องเพื่อการส่งออกในรูปแบบ OEM ซึ่งมีวัตถุดิบหลักมาจากเกษตรกรในพื้นที่

โดยบริษัทจะเข้าไปส่งเสริมเกษตรกร ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่บริษัทต้องการมากที่สุด โดยบริษัทจะทำการรับซื้อในราคาประกันทั้งหมด คือ ข้าวโพดฝักอ่อน ทั้งเปลือก 5 บาท/กก. และ ข้าวโพดฝักอ่อน กรีดเปลือกแล้วจะอยู่ที่ 26 บาท/กก. เช่นเดียวกัน

2.ผู้บริหารบริษัท-กมลรัตน์-รุ่งเรืองฟูตส์-จำกัด
2.ผู้บริหารบริษัท-กมลรัตน์-รุ่งเรืองฟูตส์-จำกัด

การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

เมื่อต้นข้าวโพดฝักอ่อนมีอายุได้ 45 วัน ก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ซึ่งต้นข้าวโพดฝักอ่อน 1 ต้น จะให้ฝักประมาณ 2-3 ฝัก โดยพื้นที่ 1 ไร่ จะสามารถให้ผลผลิตฝักข้าวโพดฝักอ่อนประมาณ 1 ตันกว่าๆ เน้นการจ้างคนงานหักข้าวโพดฝักอ่อนขายทั้งฝัก เนื่องจากไม่มีแรงงานในการกรีด

โดยมีอัตราค่าจ้างหักข้าวโพดฝักอ่อนกิโลกรัมละ 1 บาท เมื่อหักข้าวโพดเรียบร้อยแล้ว ทางโรงงานจะวิ่งเข้ามารับซื้อผลผลิต ชั่งน้ำหนักให้ถึงหน้าสวน พร้อมรับซื้อผลผลิตในราคากิโลกรัมละ 5 บาท แต่หากเกษตรกรกรีดเปลือกออก และนำมาส่งที่จุดรับซื้อหน้าโรงงาน จะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 26 บาท เลยทีเดียว แต่ต้องกรีดข้าวโพดฝักอ่อนมาแล้ว

3.แปลงข้าวโพด-บริษัท-กมลรัตน์รุ่งเรืองฟูตส์-จำกัด
3.แปลงข้าวโพด-บริษัท-กมลรัตน์รุ่งเรืองฟูตส์-จำกัด

สภาพพื้นที่ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน

เกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดฝักอ่อน พื้นที่ 3 ไร่ ที่อยู่ในความดูแลของบริษัท กมลรัตน์ รุ่งเรืองฟูดส์ จำกัด ยอมรับว่า ก่อนที่ตนเองจะหันมาปลูกข้าวโพดฝักอ่อนนั้น เดิมทีได้ปลูก “กระชาย” มาก่อน แต่ต้องล้มเลิกไปเนื่องจากการดูแลที่ค่อนข้างยาก ใช้ปุ๋ย-ยาค่อนข้างเยอะ อีกทั้งรอบการเก็บเกี่ยวค่อนข้างช้า ไม่เหมือนข้าวโพดฝักอ่อน 45-50 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ อีกทั้งทางโรงงานที่รับซื้อผลผลิตในราคาประกันอยู่ที่กิโลกรัมละ 5 บาท ทั้งปี

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สำหรับข้าวโพดฝักอ่อนทั้งเปลือกแบบคละไซส์ ป้าจึงหันมาปลูกข้าวโพดฝักอ่อนที่มีรอบการเก็บเกี่ยวค่อนข้างเร็ว รวมทั้งยังมีโรงงานยังเข้ามาดูแลให้ความรู้ ตั้งแต่การปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยว ผลผลิตให้มีคุณภาพ

4.แปลงข้าวโพดแบบร่องคู่ที่ต้นข้าวโพดเริ่มแทงยอดออกมาให้เห็น
4.แปลงข้าวโพดแบบร่องคู่ที่ต้นข้าวโพดเริ่มแทงยอดออกมาให้เห็น

ขั้นตอนการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน

โดยมีขั้นตอนการปลูก ข้าวโพดฝักอ่อน เริ่มจากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ได้รับเมล็ดพันธุ์จาก บริษัท กมลรัตน์ รุ่งเรืองฟูดส์ จำกัด เป็นหลัก เนื่องจากมีโควต้าเมล็ดพันธุ์อยู่แล้ว ซึ่ง 1 ไร่ จะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 1 ถุง หรือ 5 กิโลกรัม ซึ่งใช้สายพันธุ์ “แปซิกฟิก 321”

เนื่องจากฝักข้าวโพดอ่อนที่ออกมาฝักจะสวยเสมอกัน เมล็ดเรียงสวย อวบอ้วน ได้ผลผลิตเกรด A จากนั้นเริ่มต้นเตรียมดินโดยจะพักดินทิ้งไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ ก่อนไถแปรดิน และชักร่องกว้างประมาณ 1.30 เมตร แล้วค่อยขุดหลุม (แจ๊ก) ระยะห่างประมาณ  1 ศอก ในระบบร่องคู่ เน้นการปลูกประมาณ 3-4 เมล็ด/หลุม

5.ผลผลิต ข้าวโพดฝักอ่อน คุณภาพเกรด-A
5.ผลผลิต ข้าวโพดฝักอ่อน คุณภาพเกรด-A

การใส่ปุ๋ยและน้ำต้นข้าวโพดฝักอ่อน

หลังจากนั้นประมาณ 10 วัน จะเริ่มใส่ปุ๋ยรุ่นแรก โดยใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 หว่านให้ทั่วพื้นที่ 3 ไร่ จะใช้ปุ๋ยเพียง 1 กระสอบกว่าๆ เน้นการให้น้ำอาทิตย์ละ 1 ครั้ง พยายามไม่ให้น้ำมากจนเกินไป เนื่องจากต้นจะสูงมากเกินไป แล้วจะให้ผลผลิตน้อยลงนั่นเอง จากนั้นจะเริ่มฉีดพ่นยาคุมหญ้า และยาฆ่าแมลงบางๆ เพราะในพื้นที่โรคและแมลงค่อนข้างน้อย แต่จะเน้นฉีดพ่นค่อนข้างมากในช่วงหน้าแล้งเท่านั้น

เมื่อต้นข้าวโพดฝักอ่อนเริ่มสูงพ้นร่องจะฉีดพ่นฮอร์โมนบำรุงต้น เพื่อให้ต้นพืชแข็งแรง สมบูรณ์ อย่าให้ดินแห้ง ต้องให้ดินมีความชื้นตลอดเวลา เพื่อการเจริญเติบโตที่ดี จากนั้นเมื่อยอดต้นข้าวโพดใกล้ปั่น หรือดึงยอดให้ข้าวโพดฝักอ่อนออกฝัก จะใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อีก 1 ครั้ง เพราะการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน จะใส่ปุ๋ยบำรุงต้นเพียงรอบละ 2 ครั้ง เท่านั้น และให้น้ำอาทิตย์ละ 1 ครั้ง โดยการปล่อยใส่ร่องจนดินชื้นก็เพียงพอแล้ว

6.เกษตรกรนำผลผลิตข้าวโพดที่กรีดแล้วมาส่งโรงงาน
6.เกษตรกรนำผลผลิตข้าวโพดที่กรีดแล้วมาส่งโรงงาน
คนงานคัดแยกผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนจากเกษตรกร
คนงานคัดแยกผลผลิต ข้าวโพดฝักอ่อน จากเกษตรกร

รายได้จากการปลูกและกรีดข้าวโพดฝักอ่อน

นอกจากนี้เกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดฝักอ่อนที่นี่ ในช่วงมีเวลาว่างเว้นจากงานประจำหลังจากดูแลไร่แล้ว ก็จะเข้ามารับจ้างกรีดเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนให้กับโรงงาน สร้างรายได้เสริมที่ดี โดยมีอัตราค่าจ้างเหมาเป็นกิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 2 บาท/กก. สำหรับฝักเล็ก และ 3 บาท/กก. สำหรับฝักใหญ่ ซึ่งในแต่ละวันจะมีรายได้เสริมจากการรับจ้างกรีดข้าวโพดฝักอ่อนมากถึง 300-500 บาท เลยทีเดียว

โฆษณา
AP Chemical Thailand

โดยเกษตรกรท่านนี้ยอมรับว่าการที่ตนเองหันมาปลูกข้าวโพดฝักอ่อนนั้นสามารถนำรายได้มาจุนเจือครอบครัวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากรอบการเก็บเกี่ยวที่ค่อนข้างเร็วเพียง 45-50 วัน เท่านั้น อีกทั้งทางโรงงานรับซื้อ ข้าวโพดฝักอ่อน ยังรับประกันราคาผลผลิต 5 บาท/กก. ให้ตลอดปี ทำให้เกษตรกรมีรายได้แน่นอน ไม่ถูกกดราคา และซังข้าวโพดฝักอ่อน หรือต้นข้าวโพดฝักอ่อน ยังสามารถขายเป็น ข้าวโพดฝักอ่อนสับให้กับโรงงานเลี้ยงสัตว์ในราคาตันละ 500 บาท ได้อีกด้วย

 

7.เกษตรกรที่มารับจ้างกรีดข้าวโพดฝักอ่อน
7.เกษตรกรที่มารับจ้างกรีด ข้าวโพดฝักอ่อน
ต้นข้าวโพดที่ขายให้กับฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ต้นข้าวโพดที่ขายให้กับฟาร์มเลี้ยงสัตว์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท กมลรัตน์ รุ่งเรืองฟูดส์ จำกัด เลขที่ 40/1 หมู่ 5 ตำบลรางพิกุล อำเภอสันกำแพง จังหวัดนครปฐม 73140 โทร.034-375-237, 085-264-4138 แฟกซ์ 034-998-603, www.kmrcan.com