แท็ก: การลงนามสัญญา ระหว่าง Techno Chubu กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์