วิธีปลูกมันสําปะหลัง ให้ผลผลิตสูง ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย

โฆษณา
AP Chemical Thailand

วิธีปลูกมันสําปะหลัง เพื่อให้ผลผลิตสูง ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย มีวิธีการไม่ยาก แต่จำเป็นต้องใช้การผสมผสาน

จังหวัดกำแพงเพชรเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มี การปลูกมันสำปะหลัง มากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย และยังมีการปลูกอ้อยเพิ่มมากขึ้น เนื่องมีโรงงานน้ำตาลเกิดขึ้นในพื้นที่มากกว่า 2 โรงด้วยกันทำให้เกษตรกรในพื้นที่มุ่งเน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 2 ชนิดนี้เพื่อตอบโจทย์กับตลาดที่รองรับผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

คุณสิทธิชัย  อยู่เย็น  เกษตรกรอีกคนหนึ่งในพื้นที่ ต.เพชรชมพู  กิ่งอ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร ได้นำพื้นที่กว่า 200 ไร่ มาแบ่งปลูกอ้อยจำนวน 100 ไร่ และปลูกมันสำปะหลังอีก 100 ไร่ให้เป็นอาชีพหลักมานานถึง 10 กว่าปีแล้ว

โดยมีผลกำไรต่อปีถึงหลักล้านขึ้นไป ซึ่งคุณสิทธิชัยได้เผยถึงองค์ความรู้ในการปลูกตลอดจนการดูแลทั้งอ้อยและมันสำปะหลัง ให้ได้ผลผลิตที่ดีว่าตนจะเน้นการปลูกอ้อยข้ามแล้งเป็นหลักเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยได้ดี โดยไม่ต้องอาศัยน้ำชลประทาน

นอกจากนี้คุณสิทธิชัยยังใช้พื้นที่อีกว่า 100 ไร่ใน การปลูกมันสำปะหลัง ที่มีหลักการง่ายๆโดยการสังเกตว่าถ้าให้เลือกระหว่างปลูกอ้อย หรือ มันสำปะหลังดี ก่อนอื่นเราต้อง มาดูที่ดินของเราก่อนว่า ถ้าเป็นดินเหนียวหรือร่วนปนดินลูกรัง

แน่นอนว่าไม่ควรปลูกมันสำปะหลัง เพราะมันแทงหัวยาก ทำให้หัวเล็ก ถ้าจะปลูกจริง ๆ ก็ใช้การยกร่องสูง ๆ เข้ามาช่วยค่ะ แต่ถ้าเป็นดินเหนียว , ร่วนทราย , ทราย , ลูกรัง แบบนี้เอาพื้นที่ไปปลูกอ้อยดีกว่า

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ซึ่ง การปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตสูงสุดก็คือ

คุณสิทธิชัย อยู่เย็น มี วิธีปลูกมันสําปะหลัง ผลผลิตสูง
คุณสิทธิชัย อยู่เย็น มี วิธีปลูกมันสําปะหลัง ผลผลิตสูง

การปรับปรุงดินให้เหมาะสมต่อ การปลูกมันสำปะหลัง

โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน  ได้แก่ การใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์หรือเปลือกมัน จากโรงงานแป้ง หรือ ปุ๋ยพืชสดจากปอเทืองและถั่วพร้า  ปลูกแล้วไถกลบในกรณีที่ดินถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน     ทำให้เกิดชั้นดินดานใต้ดินจาก รถแทรกเตอร์

ทำให้น้ำระบายลงใต้ดินได้ยากในฤดูฝน  เกิดปัญหาหัวเน่าจากน้ำท่วมขังในช่วงฤดูแล้ง มันสำปะหลังไม่สามารถใช้น้ำใต้ดินได้ ทำให้ชะงักการเจริญเติบโต

ดังนั้นควรไถระเบิดชั้นดินดาน  หรือใช้หญ้าแฝกปลูกประมาณ  1 – 2 ปี    เพราะหญ้าแฝกมีระบบรากลึก สามารถทำลายชั้น ดินดานได้ อีกทั้งเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้กับดินด้วย

การเลือกฤดู และ วิธีปลูกมันสําปะหลัง

การเลือกฤดู และ วิธีปลูกมันสําปะหลัง ควรเลือกวันปลูกเพื่อให้ช่วงอายุ 3 – 12 เดือน ของมันสำปะหลังได้รับฝนมากที่สุด เพราะผลผลิตขึ้นอยู่กับปริมาณ น้ำฝนในช่วงอายุดังกล่าว

โดย การปลูกมันสำปะหลัง  แบบอาศัยน้ำฝนจะให้ผลผลิตสูงสุดเมื่อปลูกในช่วงฤดูร้อน ( กุมภาพันธ์ – มีนาคม)  รองลงมาคือ ต้นฤดูฝน ( เมษายน – พฤษภาคม )  และปลายฤดูฝน ( ตุลาคม – พฤศจิกายน )  แต่ วิธีปลูกมันสําปะหลัง ในช่วงฤดูร้อน และปลายฤดูฝนมีข้อจำกัดของปริมาณน้ำฝน ค่อนข้างน้อย มีผลต่อการงอกของท่อนพันธุ์

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การเลือกพันธุ์มันสำปะหลัง

ดินที่ใช้ปลูกมันสำปะหลังโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ดินร่วมเหนียว และดินร่วมทราย ดินร่วน  ซึ่งดินเหนียวถือว่าเป็นดินดี ควรปลูกพันธุ์ระยอง 5 และระยอง 72 ส่วนดินร่วนทราย ควรปลูกพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ระยอง 90 ห้วยบง 60 และระยอง 9 เนื่องจากทั้ง 4 พันธุ์

เมื่อนำไปปลูกในดินร่วมเหนียว จะเจริญเติบโตในส่วนของลำต้นที่อยู่เหนือดินมากกกว่าลงหัว   หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าขึ้นต้นหรือบ้าต้นเกินไป  ส่วนพันธุ์ระยอง 7  นั้นเหมาะทั้งดินร่วนเหนียว

และดินร่วนทรายที่มีความชื้นของดินดีตลอดช่วงของการเจริญเติบโต แต่ไม่เหมาะสมกับสภาพดินที่แห้งแล้ง

ไร่มันสำปะหลัง ที่ปลูกไว้ร่วม 100 ไร่
ไร่มันสำปะหลัง ที่ปลูกไว้ร่วม 100 ไร่

การเตรียมดินให้ลึก

หลักสำคัญคือต้องไถดะ  ครั้งแรกให้ลึกที่สุดด้วยผาล 3 หรือผาล 4 เท่านั้น   ควรไถดะในขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ ห้ามไถดะด้วยผาล 7 เพราะจะไถได้ไม่ลึกการไถดะให้ลึกจะเพิ่มความสามารถในการเก็บกักความชื้นของดินได้มากขึ้น  และมันสำปะหลังลงหัวได้ง่าย

จากนั้นตาหน้าดินเพื่อให้วัชพืชตายถ้าเป็นดินร่วนเหนียวควรไถแปรครั้งที่  สองด้วยผาล 7   แล้วยกร่องพร้อม วิธีปลูกมันสําปะหลัง  ส่วนดินร่วนทรายไม่จำเป็นต้องไถแปรครั้งที่สอง    สามารถยกร่องพร้อมปลูกได้เลย   ในกรณีที่เกษตรกรสามารถหาปุ๋ยอินทรีย์

หรือปุ๋ยหมักได้ควรหว่านก่อนไถดะ ปุ๋ยหมักที่ใช้ได้ผลดี คือ ปุ๋ยหมักมูลไก่ 500 – 1,000 กิโลกรัมต่อไร่  หรือวัสดุอินทรีย์จากกากมันที่เหลือจากโรงงานแป้ง 2 ตันต่อไร่

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ใช้ต้นพันธุ์อายุ 10 – 12 เดือน

ใช้ต้นพันธุ์อายุ 10 – 12 เดือน   จะให้ความงอกดีที่สุดโดยเลือกต้นพันธุ์ที่แข็งแรง   มีตาถี่ขนาดโตพอสมควร ต้องตัดท่อนพันธุ์ด้วยมีด ที่คมเพื่อมิให้ท่อนปลูกซ้ำ ขนาดยาวไม่ต่ำกว่า 20 เซนติเมตร   ปลูกปักตรงให้ลึก 2 ใน 3  ของความยาวท่อนปลูก

ในดินร่วนเหนียวควรใช้ระยะแถวกว้าง 1.20 เมตรระยะปลูกตั้งแต่ 0.50 – 1.00 เมตร  และในดินร่วนทราย ควรใช้ระยะแถวแคบ 0.80 เมตร ระยะปลูก ตั้งแต่ 0.50 – 0.80 เมตร

การกำจัดวัชพืช

การกำจัดวัชพืช ต้องทำภายในช่วง 3 เดือนแรกถือว่าเป็นช่วงสำคัญของ การปลูกมันสำปะหลัง ต้องดูแลรักษาให้มันสำปะหลังปลอดวัชพืช ถ้าปล่อยให้วัชพืชแข่งขันกับมันสำปะหลังทำให้มันสำปะหลังแคระแกร็น มีผลให้ผลผลิตลดลงมาก  การกำจัดวัชพืชสามารถเลือกทำแบบผสมผสาน

โดยใช้จอบถาง  ใช้รถไถเดินไถระหว่างร่อง  ใช้สารเคมีประเภทคลุมก่อนวัชพืชงอก  หรือสารเคมีฆ่าหลังวัชพืชงอก   สารเคมีประเภทคลุมใช้ได้ผล เฉพาะการปลูกต้นฤดูฝนเท่านั้น และห้ามใช้ไกลโพเสทในขณะที่มันสำปะหลังต้นเล็กอยู่ เพราะจะทำให้มันสำปะหลังชะงักการเจริญเติบโต

มันสำปะหลัง เติบโตอย่างสมำเสมอ
มันสำปะหลัง เติบโตอย่างสมำเสมอ

การใส่ปุ๋ยเคมี

การใส่ปุ๋ยเคมี ควรเลือกใส่ปุ๋ยเคมีอัตราส่วน 2 : 1 : 2 ปุ๋ยเคมีที่แนะนำ คือ 15-7-18  หรือ 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โดย ใส่ปุ๋ย 2 ครั้งข้างลำต้นรัศมีพุ่มใบแล้วกลบ ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวเมื่ออายุ 1 เดือน  หลังจากปลูกและต้องใส่ปุ๋ยเคมีในขณะที่ดินมีความชื้นและต้องกลบปุ๋ยด้วย

ถ้าไม่กลบปุ๋ย อาจสูญเสียปุ๋ยมากเกิน 50 เปอร์เซ็นต์สำหรับ   การเก็บเกี่ยวควรเลือกเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังในช่วงที่เหมาะสม    ตั้งแต่ 10 – 18 เดือน ควรงดเว้นการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังในช่วงฝนแรก   คือ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน เนื่องจากมันสำปะหลังแตกใบอ่อนจะให้เปอร์เซ็นต์แป้งต่ำ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การให้น้ำมันสำปะหลัง

การให้น้ำมันสำปะหลัง   ควรให้น้ำในช่วงฤดูแล้งเพื่อจะช่วยให้มันสำปะหลังมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องหรือทำให้ใบร่วงน้อยที่สุด  ซึ่งจะมีผลทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ละเดือนอย่างก้าวกระโดด  ดังนั้น การปลูกมันสำปะหลังเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด ต้องปลูกในช่วงฤดูฝน

คือ ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเมษายน   มีการให้น้ำในช่วงสองเดือนแรกของการเจริญเติบโตตามความจำเป็น และให้น้ำเต็มที่ในช่วงฤดูแล้ง 5 เดือน  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม เก็บเกี่ยวที่อายุ 12 เดือน  ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัว

ขอขอบคุณ  คุณสิทธิชัย  อยู่เย็น

วิธีปลูกมันสําปะหลัง, การปลูกมันสําปะหลัง, มันสําปะหลัง, การเลือกพันธุ์มันสำปะหลัง, การให้น้ำมันสำปะหลังวิธีปลูกมันสําปะหลัง, การปลูกมันสําปะหลัง, มันสําปะหลัง, การเลือกพันธุ์มันสำปะหลัง, การให้น้ำมันสำปะหลัง 

โทร.088-158-7309  เลขที่ 124/3 หมู่ 1 ต.เพชรชมพู กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000