โกลด์เด้นเทเนอร่า (GT) ปรับตัวได้ดีแม้ในสภาพอากาศแล้ง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

โกลด์เด้นเทเนอร่า ( GT ) ดร . เอนก ลิ่มศรีวิไล  ปรับตัวได้ดีแม้ในสภาพอากาศแล้ง

เป็นที่ทราบดี ว่านักการวิจัย และ นักพัฒนาทั้งหมด ยังมีบุคคลท่านนี้คือ “ ดร . เอนก ลิ่มศรีวิไล ” ที่มุ่งมั่นพัฒนาผลงาน ด้านการผลิต พันธุ์ปาล์มน้ำมัน คุณภาพ สัญญาชาติไทย ให้เห็นผลเชิงประจักษ์ ออกสู่สาธารณชน ตลอดเวลากว่า 40 ปี หลังจากที่จบปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต ( เกษตรศาสตร์ ) ม . เกษตรศาสตร์ ก็ได้ขลุกอยู่กับ ปาล์มน้ำมัน

ภายใต้การมุ่งมั่นพัฒนา ปาล์มน้ำมัน ตลอดมา จนกระทั่ง ประกาศให้พรรคพวกเพื่อนฝูง และคนในวงการรู้ว่าเขาทุ่มสุดตัวในการวิจัยและพัฒนา พันธุ์ปาล์ม ให้ได้สายพันธุ์ที่เหมาะสม กับสภาพแวดล้อม หรือ ระบบนิเวศน์ เมืองไทย และหลาย ๆ ประเทศในโซนนี้ จนกระทั่งนำมาซึ่งองค์ความรู้และทักษะที่ได้จากการดูงาน ทั้งในไทย และต่างประเทศที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาพันธุ์ปาล์มของตนเอง

ดร-.-เอนก-ลิ่มศรีวิไล-กับการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิของบริษัทฯ
ดร-.-เอนก-ลิ่มศรีวิไล-กับการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิของบริษัทฯ

โทร ปรึกษา ดร . เอนก ลิ่มศรีวิไล

086-550-5677

โดยเฉพาะการพัฒนาด้าน “ พันธุกรรมปาล์มน้ำมัน ” ในฐานะนักปรับปรุง พันธุ์ปาล์ม ภาคเอกชนจึงได้พัฒนาปาล์มน้ำมันลูกผสม “ โกลด์เด้นเทเนอร่า กระบี่ 1 ”  ซึ่งเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงที่ได้รับการรับรองเป็นพันธุ์ แนะนำของกรมวิชาการเกษตรอีกพันธุ์หนึ่ง

โกลด์เด้นเทเนอร่า

จนกระทั่งได้ พัฒนาปรับปรุงต่อยอดให้เป็น ปาล์มน้ำมัน สายพันธุ์ไทยแท้ “ โกลเด้นเทเนอร่า GT ” ซึ่งรุ่นที่ 2 ซึ่งคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ให้ผลผลิตต่อต้นเฉลี่ย 5 ปี ( 3 – 8 ปี ) มากกว่า 250 กก . / ต้น โดยเฉพาะในปีที่ 7 – 8 ให้ผลผลิตต่อต้นมากกว่า 280 – 330 กก . / ต้น

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ปาล์มน้ำมันลูกผสมพันธุ์โกลเด้นเทเนอร่า ( GT ) เกิดจากการผสมระหว่างแม่พันธุ์ดูร่า ( DURA ) ที่มีกะลาหนา 2 – 3 มิลลิเมตร ไม่มีไฟเบอร์ริงรอบ ๆ กะลาในชั้น MESOCARP มีชั้น MESOCARP > 60 % มีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน / ทะลาย 20 – 25 % และมี KERNEL 6 – 8 % / ทะลาย

ปาล์มน้ำมันลูกผสมGT
ปาล์มน้ำมันลูกผสมGT

ฟิซิเฟอร่า (PISIFERA)

ไม่มีกะลา มีชั้นไฟเบอร์ริงในชั้น MESOCARP มีชั้น MESOCARP 80 – 90% มีอัตราส่วนเพศดอกตัวเมียสูง 22  -24 ดอกต่อปี และมีช่อดอกตัวผู้น้อย โดยช่อดอกตัวผู้ 1 ดอก ให้ละอองเกสร 30 – 50 กรัม แล้วลูกที่ได้เป็น “ ลูกผสมเทเนอร่า ”

กะลาหนา 0.5 – 1 มิลลิเมตร มีชั้นไฟเบอร์ริงรอบๆ กะลาในชั้น MESOCARP มีชั้น MESOCARP > 80 % ผลผลิตสูง จากการปลูกในสภาพอากาศแล้งนาน 60 – 90 วัน โดยเฉลี่ย มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,800 มม .

ซึ่ง ดร.เอนก ต้องการให้ปาล์มพันธุ์นี้ให้ผลผลิตเร็วตั้งแต่อายุยังน้อย มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันเยอะ ( % OER ) มีคุณค่าสูงทางโภชนาการ ต้นเตี้ยปานกลาง ปรับตัวได้ดีในสภาพอากาศแห้งแล้ง ทนโรค และศัตรูพืช และที่สำคัญต้องมีน้ำมันต่อทะลาย มากกว่า 28 % และมีเม็ดในมาก ผลผลิตทะลาย > 5 ตัน / ไร่

จึงเป็นเครื่องพิสูจน์และยืนยันได้ว่าวันนี้  ดร.เอนก ได้พัฒนาให้  “ โกลเด้นเทเนอร่า ( GT ) ”  รุ่นที่ 2 สำเร็จที่ให้ ผลผลิตกว่า 5 ตัน / ไร่ เปอร์เซ็นต์น้ำมัน / ทะลายมากกว่า 28 %

 

โกลด์เด้นเทเนอร่า-GT-27-เดือน
โกลด์เด้นเทเนอร่า -GT-27-เดือน

และกำลังเร่งพัฒนารุ่น 3 ให้ถึง 6 ตัน / ไร่ น้ำมัน 28 – 32 % และมั่นใจในกระบวนการพัฒนาว่าได้ พันธุ์ปาล์ม มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ จึงกล้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง จนหลายหน่วยงานยอมรับในความวิริยะ อุตสาหะ และให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

โฆษณา
AP Chemical Thailand

นอกจาก ดร.เอนก จะส่งเสริมให้เกษตรกร ปลูกปาล์มพันธุ์ดี  เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงแล้วยังส่งเสริมให้โรงสกัดมีการรับซื้อ ปาล์มน้ำมัน ตามคุณภาพ ให้วงการปาล์มน้ำมันไทยเกิดความยุติธรรมกันทั้งหมด ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่ต้องแบ่งราคาเม็ดในให้ชาวสวนด้วย

ซึ่งเรื่องนี้ ดร.เอนก มีรูปแบบที่พร้อมนำเสนออย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในวงการปาล์มน้ำมันไทย บนพื้นฐานของความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเพราะปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่มีชาวสวนปลูกไม่ต่ำกว่า 130,000 ราย

ผลิตปาล์มทะลาย 13 ล้านตัน เข้าสู่ 80 โรงหีบ ได้น้ำมันปาล์มดิบ ( CPO ) 25 ล้านตัน ส่งเข้าโรงกลั่นใสบริสุทธิ์ 15 โรง กำลังการผลิต 3.6 ล้านตัน / ปี

ปัญหาที่ยังดำรงอยู่ ได้แก่ เป็นเกษตรกรรายย่อย มีพื้นที่ปลูกปาล์มแค่ 50 % ของกำลังการผลิตของโรงงาน จนเกิดการแย่งชิงผลผลิต ก่อให้เกิดผลปาล์มด้อยคุณภาพ ไม่มีการแนะนำให้ชาวสวนตัดปาล์มสุก จึงขายในราคาต่ำ กำไรต่ำ

ขณะที่โรงงานมีกำไรจากน้ำมันเม็ดในและส่วนอื่นๆ ทั้งๆ ที่กระบวนการหีบน้ำมันเกิดการสูญเสียถึง 15 % หรือ 350,000 ตัน เป็นปัญหาต่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบ ซึ่งเรื่องมีคำตอบแน่นอน ติดตามรายละเอียดในฉบับต่อไป

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดฺิ์-สาขาปรับปรุงพันธุ์พืช-ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดฺิ์-สาขาปรับปรุงพันธุ์พืช-ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน

ขอขอบคุณ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ข้อมูล . . . . ดร . เอนก ลิ่มศรีวิไล

โกลด์เด้นเทเนอร่า GT , ปาล์มน้ำมัน , พันธุ์ปาล์มน้ำมัน , โกลด์เด้นเทเนอร่า กระบี่ 1 , พันธุ์ปาล์ม , DURA , MESOCARP , ดร . เอนก ลิ่มศรีวิไล โกลด์เด้นเทเนอร่า โกลด์เด้นเทเนอร่า

ปลูกสายพันธุ์ ปาล์ม น้ำมันชนิดใดถึงจะดี