พันธุ์ข้าว เฮียใช้ กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ มาตราฐานสูง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

พันธุ์ข้าว เฮียใช้ กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ มาตราฐานสูง 

กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เฮียใช้

 1. การเตรียมวัสดุเพาะกล้า

1.1 ดิน ต้องเป็นหน้าดิน ก่อนใช้ต้องนำมาตากให้แห้งและบดจนละเอียด

1.2 แกลบดิน ต้องเป็นแกลบเก่าที่เริ่มผุ

1.3 ขี้เถ้าดำ ต้องไม่มีความเป็นด่าง นำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมคลุกเคล้าจนเข้ากัน แล้วจึงนำมาเข้าเครื่องคัดแยกขนาด

 1. การเพาะกล้า

ในกระบวนการผลิตใช้เครื่องเพาะกล้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากประเทศไต้หวัน สามารถผลิตได้ชั่วโมงละ 1,500 ถาด บ่มกล้าที่เพาะเป็นเวลา 24 ชั่วโมง และวางลงสู่แปลงเพาะกล้า การรดน้ำต้นกล้าจะเป็นการให้น้ำแบบสเปรย์ให้น้ำบน (ไม่แช่น้ำ) ทำให้รากของกล้ามีความแข็งแรง

 1. การทำเทือก

ปรับแต่งพื้นนาให้มีความสม่ำเสมอ โดยใช้ระดับน้ำเป็นเกณฑ์วัดระดับผิวนา

โฆษณา
AP Chemical Thailand
 1. การปักดำ

ทางทีมงานจะมีรถปักดำหลายประเภท เพื่อให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ไว้คอยบริการสมาชิกทุกแปลง โดยรถปักดำมีทั้งประเภทเดินตามและนั่งขับ

รากกล้าแผ่นที่แข็งแรงพร้อมต่อการปักดำเพื่อเจริญเติบโตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
รากกล้าแผ่นที่แข็งแรงพร้อมต่อการปักดำเพื่อเจริญเติบโตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
 1. การถอนและคัดพันธุ์ข้าว ปน

แบ่งการถอนและการคัดพันธุ์ปนออกเป็น 3 ระยะ คือ

5.1 การถอนข้าวนอกแถว ในระยะที่ต้นกล้าอายุได้ 20-30 วัน

5.2 การคัดพันธุ์ข้าว ปนระยะตั้งท้อง

5.3 ตัดข้าวระยะโน้มรวง หรือก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 10 วัน

 1. การตรวจและออกใบรับรอง

หลังจากตัดพันธุ์ข้าว ปนแล้ว ทีมตรวจแปลงจะทำการตรวจแปลงนาตามระยะเวลาที่กำหนด แปลงนาที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบจะได้รับใบรับรอง สำหรับนำไปเป็นใบผ่านก่อนการนำข้าวเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ข้าว

โฆษณา
AP Chemical Thailand
 1. การเก็บเกี่ยว

ก่อนการเก็บเกี่ยวทุกครั้งต้องทำการล้างเครื่องนวดให้สะอาด เพื่อให้ปราศจากข้าวที่ติดมากับรถเกี่ยว และก่อนการนำข้าวขึ้นรถจะต้องกวาดรถให้สะอาดทุกครั้ง เพื่อป้องกัน เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ติดมาจากแปลงอื่น

 1. การนำข้าวเข้ากระบวนการปรับปรุงสภาพ

สำหรับแปลงนาที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบแล้ว ก่อนที่จะนำข้าวเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงสภาพจะต้องทำการสุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์เมล็ดแดง โดยเมล็ดแดงจะต้องไม่เกิน 5 เมล็ดต่อ 500 กรัม รวมทั้งวิเคราะห์ความชื้นและสิ่งเจือปนเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดราคา

 1. การลดความชื้น

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

9.1 ลดความชื้นด้วยเครื่องอบ เมล็ดพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะ

9.2 ลดความชื้นด้วยการตาก

 1. การคัดและบรรจุ

คัดแยกสิ่งเจือปน และข้าวครึ่งเมล็ดซึ่งเป็นข้าวที่ไม่มีความแข็งแรงออกด้วยเครื่องคัดแยกตามความถ่วงจำเพาะ (Gravimetric Seperator) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้มั่นใจว่าข้าวทุกถุงที่บรรจุมีความบริสุทธิ์และอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

โฆษณา
AP Chemical Thailand
 1. การวิเคราะห์ เมล็ดพันธุ์ข้าว

หลังจากผ่านกระบวนการคัดและบรรจุจะต้องนำเมล็ดพันธุ์มาวิเคราะห์และทดสอบความงอกอีกครั้ง โดยมาตรฐานเมล็ด พันธุ์ข้าว ก่อนจำหน่ายจะต้องผ่านตามข้อกำหนดของ พรบ.พันธุ์พืช ปี พ.ศ.2518 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550)

 1. การจำหน่าย

ทำการจำหน่ายให้กับเกษตรกรโดยตรงเป็นหลัก นอกจากนี้ปัจจุบันยังต้องมีการกระจาย เมล็ดพันธุ์ข้าว ไปในพื้นที่ทำนาที่อยู่ไกล โดยใช้ร้านค้า ตัวแทน ที่อยู่ ในพื้นที่ เพื่อสะดวกในการหาซื้อเมล็ด พันธุ์ข้าว

จึงเห็นได้ว่าเราได้มีความใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิต เพื่อให้ได้ซึ่งเมล็ด พันธุ์ข้าว คุณภาพดีไว้บริการพี่น้องชาวนาทุกคน วันนี้ทีมงานของเราเฮียใช้เมล็ด พันธุ์ข้าว ทุกคนพร้อมแล้วที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อไม่ให้เกษตรกรผู้มีอุปการคุณที่ใช้บริการของเราต้องผิดหวัง “เราขอสัญญา”

เฮียใช้ กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์
เฮียใช้ กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์

กว่าจะมาเป็นเฮียใช้ เมล็ดพันธุ์ข้าว

คุณพิชัย  เจริญธรรมรักษา ที่รู้จักกันในนาม “เฮียใช้”  เกิดวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2485 บิดาชื่อ นายเกียงจั้ว แซ่จิว มารดา ชื่อ นางง่วงเฮียง แซ่ตั้ง มีพี่น้อง 7 คน

เป็นบุตรคนสุดท้อง สมรสกับ คุณมุ้ยเกียว เจริญธรรมรักษา มีบุตรทั้งหมด 4 คน ดังนี้  1. คุณปราสาท  2. คุณนิทัศน์   3. คุณชัยวัธน์  4. นายแพทย์ชัชวาล

บิดาและมารดาของ “เฮียใช้” พื้นเพเดิม เดินทางมาจากหมู่บ้านเซ่งจิว ตำบลโคยหน่ำ อำเภอเก๊กเอี๊ย จังหวัดซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ในปี พ.ศ.2468 เนื่องจากเกิดสภาวะฝนแล้งติดต่อกัน 3 ปี จึงได้ตัดสินใจเดินทางจากบ้านเกิดโดยทางเรือ มาอาศัยอยู่ภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)

โฆษณา
AP Chemical Thailand

โดยได้ย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านป่าสำดำ ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ต่อมาได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่ บ้านสะแกย่างหมู อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โดยอาศัยที่ดิน ของยายคำ

เมื่อเฮียใช้อายุประมาณ 1 ขวบได้ย้ายมาอยู่ บ้านอู่ยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ขณะนั้นมารดาประกอบอาชีพ หาบของ แลกข้าวเปลือก ขายข้าวแกง ร้านกาแฟ และร้านขายของชำ ตามลำดับ เฮียใช้จบการศึกษาระดับชั้น ป.4 จากโรงเรียนบ้านลาดตานวล (โรงเรียนวัดอู่ยาในปัจจุบัน)

เมื่อเฮียใช้เติบโตขึ้นได้เข้ามาช่วยครอบครัวในการรับซื้อข้าวเปลือกและรับจ้างบรรทุกของ ในปี พ.ศ. 2540 ครอบครัวได้ตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพจาก “รับซื้อข้าวเปลือก” มาเป็นการ “รวบรวมเมล็ด พันธุ์ข้าว ” เพื่อ “การค้า” โดยมีลูกๆคอยช่วยดูแล

คุณนิทัศน์  เจริญธรรมรักษา คุณแม่มุ้ยเกียว  เจริญธรรมรักษา

คุณนิทัศน์  เจริญธรรมรักษา เป็นบุตรชายคนที่ 2 จากลูกชายทั้งหมด 4 คน ของเฮียใช้  และเป็นบุตรชายเพียงคนเดียวที่เรียนหนังสือไม่เก่ง  แต่สิ่งหนึ่งที่คุณนิทัศน์มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  คือ  การปลูกต้นไม้  ปลูกผัก  โดยผู้ที่คอยให้กำลังใจและช่วยค้นหาตัวตนว่าชอบในสิ่งไหน  คือ  คุณแม่มุ้ยเกียว  เจริญธรรมรักษา  และนี่คงเป็นจุดเริ่มต้นในการ “ผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าว ”

หลังจากคุณนิทัศน์จบมัธยมศึกษาปี 6  จากโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  ด้วยเกรดเฉลี่ย 1.87  คงไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าในบรรดาพี่น้อง  ผู้ใดสมควรออกมาช่วยคุณพ่อรับซื้อข้าวเปลือก  คุณนิทัศน์จึงสมัครใจที่จะมาช่วยคุณพ่อเพราะคิดว่าคงจะเอาดีทางด้านการเรียนได้ยาก  หลังจากที่ได้ออกมาช่วยคุณพ่อจึงได้รับรู้ว่างานของเฮียใช้เป็นงานที่หนักมาก

จะต้องไปตวงข้าวกลางทุ่งนาที่มีอากาศร้อนบางครั้งฝนตกก็ต้องทำงานให้เสร็จ  จากที่เป็นคนคอยยกกระบุงข้าวก็เริ่มขยับมาเป็นคนชั่งข้าวแทนคุณพ่อ  และลองหัดขับรถหนักที่มีข้าวเต็มคัน  ทั้งหมดนี้คือหน้าที่ประจำ

โฆษณา
AP Chemical Thailand
การเพาะกล้าแผ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
การเพาะกล้าแผ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในปี 2538  เฮียใช้ได้ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ  ไม่สามารถทำในสิ่งต่างๆ เหมือนปกติได้  ความรับผิดชอบทั้งหมดในด้านการรับซื้อข้าวจึงตกเป็นของคุณนิทัศน์  แต่ด้วยประสบการณ์ที่ยังมีไม่มากพอจึงทำให้เกิดปัญหาในการทำงานเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นการซื้อข้าวจากชาวนาไปขายให้โรงสี  ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับเด็กหนุ่มในวัยเพียง 22 ปี  ในขณะนั้นคุณนิทัศน์คิดว่า “ทำไมเราถึงได้โชคร้ายขนาดนี้”  แต่ก็ไม่สามารถที่จะย่อท้อได้เพราะหากทำไม่สำเร็จนั่นหมายถึงความล่มสลายของครอบครัว

สิ่งที่สำคัญที่สุดยามที่เจอปัญหาในขณะนั้นคือการให้กำลังใจและคำปลอบประโลมจากคุณแม่  ซึ่งท่านเองก็มีภาระที่หนักอึ้งจากการที่ต้องคอยดูแลเฮียใช้  พี่ชายคนโตกำลังจะไปเรียนต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศก็มีอันต้องยกเลิกเพราะต้องคอยช่วยดูแลคุณพ่อ  ส่วนน้องชายอีกสองคนกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีและมัธยมศึกษาปีที่ 6

การเพาะกล้าแผ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากเริ่มแรกที่คุณนิทัศน์ทำงานแทนคุณพ่อคิดว่าไม่สามารถที่จะทำได้  แต่พอไม่ย่อท้อและทำไปเรื่อยๆ โดยใช้ความอดทน  อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่  และมีความซื่อสัตย์  จึงทำให้คุณนิทัศน์ทำหน้าที่ทุกอย่างแทนคุณพ่อได้ภายในเวลา 2 ปี

ในความโชคร้ายก็แฝงไปด้วยโอกาส  เป็นโอกาสที่เราจะต้องพิสูจน์ตัวเองและทำให้ได้  จากที่เคยกลัวกลับเป็นความกล้า  กล้าที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่าง  กล้าที่จะตัดสินใจ  กล้าที่จะเผชิญกับปัญหา  สิ่งที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ตอนนี้เป็นไปได้แล้ว  ธุรกิจของครอบครัวสามารถยืนอยู่ได้อย่างมั่นคง

ปี 2540 คุณนิทัศน์มีแนวคิดว่าอยากจะเปลี่ยนอาชีพ “รับซื้อข้าวเปลือก” มาเป็นการ “ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ” เพราะเห็นว่าเมล็ด พันธุ์ข้าว ที่ชาวนาเก็บไว้นั้นมีคุณภาพไม่เพียงพอ  ถ้าเราสามารถผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวใ ห้มีคุณภาพเพื่อบริการชาวนา  ก็จะทำให้ชาวนาประสบความสำเร็จในการทำนามากยิ่งขึ้น  ข้าวที่ปลูกก็จะมีคุณภาพและได้ผลผลิตที่มากกว่า  แต่ในขณะนั้นมันคงเป็นแค่แนวความคิด  เพราะชาวนาเกือบทั้งหมดจะเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง

เพื่อเป็นการพิสูจน์แนวความคิดนี้คุณนิทัศน์จึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนธุรกิจมาเป็น “รวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าว ” ในปี 2540 นั่นเอง โดยเริ่มจากการสร้าง “เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวขนาดเล็ก” ที่มีกำลังการผลิต 4 ตัน/วัน  แต่ในขณะนั้นมันเป็นเครื่องคัดที่มีขนาดใหญ่มากใช้เงินลงทุนในการสร้าง 350,000 บาท

โฆษณา
AP Chemical Thailand

จนทำให้คนในครอบครัวและญาติพี่น้องเกิดความกังวลว่าชาวนาที่ไหนจะมาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว เพราะทุกคนล้วนแต่เก็บ เมล็ดพันธุ์ข้าว ไว้ใช้เอง  แต่คุณนิทัศน์มีความมั่นใจ  โดยยึดหลักว่า  ถ้าเราผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ชาวนาเก็บไว้ใช้เอง  มีความสะดวก  และราคาไม่สูงกว่าเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้  น่าจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ เมล็ดพันธุ์ ที่รวบรวมสามารถจำหน่ายได้

ต้นกล้าแผ่นอายุ 10-12 วันที่พร้อมกับการปักดำด้วยเครื่องจักร
ต้นกล้าแผ่นอายุ 10-12 วันที่พร้อมกับการปักดำด้วยเครื่องจักร

เพียงปีแรกที่เริ่มธุรกิจนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องชาวนา  สิ่งที่คาดไว้เป็นจริงดังที่ตั้งใจ  ชาวนาเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว  เริ่มหันมาซื้อเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเพราะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจนทำให้ต้องขยายกำลังการผลิตทุกปี  ในปัจจุบันมีชาวนาที่เป็นสมาชิกผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกว่า 300 ครอบครัว  มีเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ที่ทันสมัย  5  ไลน์การผลิต  แต่ละไลน์สามารถคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ 50 ตัน/วัน

โดยหัวใจของเครื่องจักรก็คือ Gravity  Separator  ที่สามารถคัดข้าวครึ่งเมล็ดออกได้จนหมดเกลี้ยงเหลือแต่ข้าวเต็มเมล็ดเท่านั้น  และในปี 2555  ทีมงานเฮียใช้ได้เปลี่ยนวิธีปลูกข้าวของสมาชิกจาก “หว่านน้ำตม” มาเป็นการ “ปักดำด้วยเครื่องจักร” เพื่อทำให้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ต้นกล้าแผ่นอายุ 10-12 วันที่พร้อมกับการปักดำด้วยเครื่องจักร

โดยทีมงานเฮียใช้จะเป็นผู้เตรียมกล้าพร้อมทีมปักดำบริการสมาชิกทุกคน  นอกจากนี้ “เมล็ดพันธุ์ข้าวเฮียใช้” ได้ผ่านการรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์  ที่กรมการข้าวให้การสนับสนุน  และรับรองมาตรฐานโดย  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  (มกอช.)  เพื่อทำให้เกษตรกรที่มีพระคุณมีความมั่นใจในคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวเฮียใช้

โดยทีมงานเฮียใช้ได้เผยการผลิตกล้าแผ่นคุณภาพที่ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอนภายใต้สโลแกนที่ว่า “เมล็ดพันธุ์ข้าวเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีที่สุดสู่เกษตรกร เราขอสัญญา”

แปลงสาธิตที่ปลูกข้าวด้วยนาดำทั้งหมด
แปลงสาธิตที่ปลูกข้าวด้วยนาดำทั้งหมด

 

นี่คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่กว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวเฮียใช้ที่เดิมประกอบอาชีพรับซื้อข้าวเปลือก เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ อัธยาศัยดี เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ในปี พ.ศ.2540 ได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการค้า โดยได้มีการพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิกชาวนาเข้าร่วมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณ 300 ครอบครัว โดยทุกแปลงทีมงานเฮียใช้จะเป็นผู้เพาะกล้าพร้อมปักดำเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีความบริสุทธิ์สูงไว้สำหรับบริการพี่น้องชาวนาผู้มีพระคุณ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ต่อมา “ครอบครัวเจริญธรรมรักษา”ได้ตัดสินใจที่จะสร้าง “ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย” ขึ้น ในปีพ.ศ.2553 จึงได้เริ่มออกตะเวนหาเรือนไทยโบราณของภาคกลางในจังหวัดต่างๆที่มีอายุประมาณ 100 ปี และในขณะเดียวกันก็ได้เก็บรวบรวมอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ในการดำเนินชีวิตของคนไทย

ในครั้งอดีต นอกจากนั้นยังมีการวางแผนในการจัดแสดงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวอย่างครบถ้วน เพื่อให้ชาวนาและผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต และองค์ความรู้ต่างๆทั้งทางวิชาการ และภูมิปัญญาของชาวนาในการทำนาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ชาวนาได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

จึงได้เริ่มก่อสร้างในปีพ.ศ.2554 โดยมีช่างพงษ์ (คุณสุทธิภัช  กาละวัย) เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งเป็นช่างที่มีความชำนาญในการก่อสร้าง “เรือนไทยแบบโบราณ” จนทำให้ศูนย์เรียนรู้ฯแห่งนี้เต็มไปด้วยความงดงามอย่างมีคุณค่า

การก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2558 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด “ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย” เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๗ น. ได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับทุกคนที่เฝ้ารับเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้   “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

เหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเช้ามืดในวันที่เตรียมการรับเสด็จ ฝนได้เริ่มตกปรอยๆ พอเริ่มสายก็ยิ่งตกแรงขึ้นจนผู้ที่ร่วมเตรียมงานรับเสด็จคิดว่าคงจะเกิดอุปสรรคในการรับเสด็จครั้งนี้มากมายแต่แล้วเวลา 10.00 น.ก่อนที่รถพระที่นั่งจะมาถึงเพียง 7 นาที สายฝนที่ตกอยู่ก็ได้หยุดลงอย่างชะงัก ยังความปลาบปลื้มใจให้กับผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จทุกคนที่จะได้ร่วมชมพระบารมี และต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า เกิดขึ้นจากพระบารมีของพระองค์ท่านอย่างแท้จริง

 

สอบถามเพิ่มเติม

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ร้านชัยเจริญ (เมล็ดพันธุ์ข้าวเฮียใช้)

150/2 ม.8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 035-446-955

fax.035-446-954

ติดต่อซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว

080-100-9080, 081-916-2246

ติดต่อซื้อกล้าแผ่น 062-459-6677 ,

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย 081-8092911

e-mail:[email protected]

 

กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เฮียใช้ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ พันธุ์ข้าว เฮียใช้ ขั้นตอนการผลิตพันธุ์ข้าว กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ข้าว เฮียใช้ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ พันธุ์ข้าว เฮียใช้ ขั้นตอนการผลิตพันธุ์ข้าว เมล็ดพันธุ์ข้าว

พันธุ์ข้าว