การแบ่งผลประโยชน์ซื้อขาย ราคาปาล์มน้ำมัน และ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม ที่เกษตรกรควรรู้

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การแบ่งผลประโยชน์ซื้อขาย ราคาปาล์มน้ำมัน และ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม ที่เกษตรกรควรรู้

การขับเคลื่อนปาล์มน้ำมันให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบจะต้องมีการแบ่งผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมระหว่างชาวสวนปาล์มและผู้ประกอบการ ตลอดจนห่วงโซ่ให้เกิดความสมดุลมากกว่าที่เป็นอยู่ภายใต้การทำปาล์มคุณภาพให้ได้ทั้งระบบ

เน้นตัด ทะลายปาล์ม สดสุก มีลูกร่วงตกบริเวณโคนต้น 10-20 ผล ที่เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยว ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่หีบสกัดสูงกว่า 20%  มีระยะเวลาของการสร้างน้ำมันใน ทะลายปาล์ม จนถึงระยะเก็บเกี่ยว เริ่มสะสมน้ำมันในผลปาล์มฯ เมื่อมีอายุ 17 อาทิตย์ หลังการผสม (ประมาณ 5%) และจะมากที่สุดเมื่อมีอายุ 23 อาทิตย์

โดยจะมี % น้ำมันต่อทะลายมากกว่า 28% (วิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการเคมี) ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มนั้นโรงสกัดจะต้องกำหนดซื้อผลผลิต ทะลายปาล์ม ตามคุณภาพความสุกที่น้ำมัน 20% ภายใต้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ที่เหมาะสม

2.ส่วนประกอบภายในของผลปาล์มน้ำมันลูกผสม
ส่วนประกอบภายในของผลปาล์มน้ำมันลูกผสม

ต้นทุนเฉลี่ยการ ปลูกปาล์ม ทำสวนปาล์มน้ำมันในเวลา 25 ปี ของเกษตรกร ทะลายปาล์ม

ภายใต้ต้นทุนเฉลี่ยการ ปลูกปาล์ม ทำสวนปาล์มน้ำมันในเวลา 25 ปีจะเห็นว่าต้นทุนการทำสวนปาล์ม 3 ปี โดยเฉลี่ยเท่ากับ 15,000 บาท ต่อไร่ ระยะเวลา 25 ปี เฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 600 บาท/ไร่/ปี (15,000/22)  ที่มีค่าทำถนนไร่ละ 5,000 บาท ใช้งาน 25 ปี เฉลี่ยเท่ากับ 200 บาท/ไร่/ปี

และค่าท่อระบายน้ำและดูแลรักษา ใช้งาน 25 ปี เฉลี่ยเท่ากับ 200 บาท/ไร่/ปี(รวมต้นทุนสร้างสวนปาล์มเฉลี่ยปีละประมาณ 1,000 บาท) แต่ไม่รวมอาคารก่อสร้าง, ค่าดอกเบี้ยในช่วง 3 ปี และเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

3.มูลค่าที่สูญเสียจากการซื้อผลปาล์ม
มูลค่าที่สูญเสียจากการซื้อผลปาล์ม

ค่าใช้จ่ายและรายได้ของชาวสวนปาล์มเมื่ออายุ 36-48 เดือน

ค่าใช้จ่ายและรายได้ของชาวสวนปาล์มเมื่ออายุ 36-48 เดือน ให้ผลผลิต 1.5 ตัน ที่ ราคาปาล์มน้ำมัน 3.76 บาท/กก. (OER = 16%) จะมีรายได้ 5,640 บาท ราคาปาล์มน้ำมัน ราคาปาล์มน้ำมัน ราคาปาล์มน้ำมัน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

โดยแบ่งเป็น ราคาปาล์มน้ำมัน ราคาปาล์มน้ำมัน  ราคาปาล์มน้ำมัน ราคาปาล์มน้ำมัน ราคาปาล์มน้ำมัน

 • ค่าเก็บเกี่ยวรวมค่าบรรทุก 1,500 บาท/ไร่ (1,000 บาท/ตัน)
 • ค่าดูแลรักษาใส่ปุ๋ย 2,750 บาท/ไร่ (5 กก./ต้น/ปีx25 บาท/กก.x22 ตัน/ไร่)
 • ค่ากำจัดวัชพืช 1,000 บาท/ไร่
 • ค่าจ้างเบ็ดเตล็ด1,000 บาท/ไร่
 • ค่าตัดแต่งทางใบ (2 ครั้ง/ปี) 220 บาท (ต้นละ 10 บาท)

รวมค่าใช้จ่าย 6,470 บาท/ไร่  + กับต้นทุนสร้างสวนเฉลี่ย 25 ปี1,000 บาท/ไร่ รวมรายจ่ายต้นทุน 7,470 บาท/ไร่ ผลผลิต 1.5 ตัน/ไร่ = ต้นทุนการผลิตเท่ากับ 4.98 บาท/กิโลกรัม หรือขาดทุน 1,830 บาท/ไร่ (7,470-5,640) 

ค่าใช้จ่ายและรายได้ของชาวสวนปาล์มเมื่ออายุ 49-60 เดือน

ค่าใช้จ่ายและรายได้ของชาวสวนปาล์มเมื่ออายุ 49-60 เดือน ให้ผลผลิต 2.5 ตัน ที่ ราคาปาล์มน้ำมัน 4 บาท/กก. (OER = 17%) จะมีรายได้ 10,000 บาท น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันเมล็ดในปาล์ม

โดยแบ่งเป็น น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันเมล็ดในปาล์ม

 • ค่าเก็บเกี่ยวรวมค่าบรรทุก 1,750 บาท/ไร่ (800 บาท/ตัน)
 • ค่าดูแลรักษา ใส่ปุ๋ย 3,300 บาท/ไร่ (6 กก./ต้น/ปีx25 บาท/กก.x22 ตัน/ไร่)
 • ค่ากำจัดวัชพืช 1,000 บาท/ไร่
 • ค่าแรงงานใส่ปุ๋ย (3 ครั้ง/ปี) 150 บาท/ไร่
 • ค่าจ้างเบ็ดเตล็ด 1,000 บาท/ไร่
 • ค่าตัดแต่งทางใบ (2 ครั้ง/ปี) 220 บาท (ต้นละ 10 บาท)

รวมค่าใช้จ่าย 7,420 บาท/ไร่ บวกกับต้นทุนสร้างสวนเฉลี่ย 25 ปี 1,000 บาท/ไร่  รวมต้นทุน 8,420 บาท/ไร่ ผลผลิต 2.5 ตัน/ไร่  = ต้นทุนการผลิตเท่ากับ 3.36 บาท/กิโลกรัม

“การเปรียบเทียบ” ค่าใช้จ่ายและรายได้ของชาวสวนปาล์มอายุ 49-60 เดือน

การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและรายได้ของชาวสวนปาล์มอายุ 49-60 เดือน ให้ผลผลิต 2.5 ตัน ที่ ราคาปาล์มน้ำมัน 4 บาท/กก. (OER = 17%) จะมีรายได้ 10,000 บาท รวมต้นทุน 8,420 บาท/ไร่

โฆษณา
AP Chemical Thailand

โดยกำไรคิดที่ %OER 17 เท่ากับ 1,530 บาท/ไร่    %OER 18 เท่ากับ 2,155 บาท/ไร่   %OER 19 เท่ากับ 2,742.50 บาท/ไร่   %OER 20 เท่ากับ 3,330 บาท/ไร่ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันเมล็ดในปาล์ม 

เมื่อมีการแบ่งรายได้จาก น้ำมันเมล็ดในปาล์ม รวมด้วย ( ราคา 15 บาท/กก.x60 กก. = 900 บาท/ตัน)   %OER 17 แบ่ง 50% = 450 บาท/ตันx2.5 ตัน = 1,125 บาท/ไร่   %OER 18 แบ่ง 45% = 405 บาท/ตันx2.5 ตัน = 1,012.50 บาท/ไร่    %OER 19

แบ่ง 40% = 360 บาท/ตันx2.5 ตัน = 900 บาท/ไร่    %OER 20 แบ่ง 35% = 315 บาท/ตันx2.5 ตัน = 787.50 บาท/ไร่

กำไรรวมค่า น้ำมันเมล็ดในปาล์ม ของชาวสวน  %OER 17 = 1,530+1,125 เท่ากับ 2,655 บาท/ไร่   %OER 18 = 2,155+1,012.50 เท่ากับ 3,167.50 บาท/ไร่   %OER 19 = 2,742.50+900 เท่ากับ 3,642.50 บาท/ไร่     %OER 20 = 3,330+787.50 เท่ากับ 4,117.50 บาท/ไร่

4.ราคารับซื้อผลปาล์มสด
ราคารับซื้อผลปาล์มสด

ค่าใช้จ่ายและรายได้ของชาวสวนปาล์มเมื่ออายุ 61-72 เดือน

ค่าใช้จ่ายและรายได้ของชาวสวนปาล์มเมื่ออายุ 61-72 เดือน ให้ผลผลิต 3 ตัน ที่ ราคาปาล์มน้ำมัน 4 บาท/กก. (OER = 17%) จะมีรายได้ 12,000 บาท น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันเมล็ดในปาล์ม

โดยแบ่งเป็น น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันเมล็ดในปาล์ม 

โฆษณา
AP Chemical Thailand
 • ค่าเก็บเกี่ยวรวมค่าบรรทุก 2,400 บาท/ไร่ (800 บาท/ตัน)  น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันเมล็ดในปาล์ม
 • ค่าดูแลรักษาใส่ปุ๋ย 3,850 บาท/ไร่ (7 กก./ต้น/ปีx25 บาท/กก.x22 ตัน/ไร่)
 • ค่ากำจัดวัชพืช 800 บาท/ไร่
 • ค่าแรงงานใส่ปุ๋ย (3 ครั้ง/ปี) 150 บาท/ไร่
 • ค่าจ้างเบ็ดเตล็ด1,000 บาท/ไร่
 • ค่าตัดแต่งทางใบ (2 ครั้ง/ปี) 330 บาท (ต้นละ 15 บาท)

รวมค่าใช้จ่าย 8,530 บาท/ไร่  บวกกับต้นทุนสร้างสวนเฉลี่ย 25 ปี 1,000 บาท/ไร่  รวมต้นทุน 9,530 บาท/ไร่ ผลผลิต 3 ตัน/ไร่ ต้นทุนการผลิตเท่ากับ 3.17 บาท/กิโลกรัม

“การเปรียบเทียบ” ค่าใช้จ่ายและรายได้ของชาวสวนปาล์มอายุ 61-72 เดือน ราคาปาล์มน้ำมัน

การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและรายได้ของชาวสวนปาล์มอายุ 61-72 เดือน ให้ผลผลิต 3 ตัน ที่ ราคาปาล์มน้ำมัน 4 บาท/กก. (OER = 17%) จะมีรายได้ 12,000 บาท รวมต้นทุน 9,530 บาท/ไร่   กำไรคิดที่ %OER 17 = 12,000-9,530 เท่ากับ 2,470 บาท/ไร่    %OER 18 = 12,690-9,530 เท่ากับ 3,160 บาท/ไร่   %OER 19 = 13,395-9,530 เท่ากับ 3,865 บาท/ไร่  %OER 20 = 14,100-9,530 เท่ากับ 4,570 บาท/ไร่

เมื่อมีการแบ่งรายได้จาก น้ำมันเมล็ดในปาล์ม รวมด้วย ( ราคา 15 บาท/กก.x60 กก. = 900 บาท/ตัน)   %OER 17 แบ่ง 50% = 450 บาท/ตันx3 ตัน = 1,350 บาท/ไร่    %OER 18 แบ่ง 45% = 405 บาท/ตันx3 ตัน = 1,080 บาท/ไร่     %OER 19

แบ่ง 40% = 360 บาท/ตันx3 ตัน = 1,215 บาท/ไร่    %OER 20 แบ่ง 35% = 315 บาท/ตันx3 ตัน = 945 บาท/ไร่

กำไรรวมค่า น้ำมันเมล็ดในปาล์ม ของชาวสวน %OER 17 = 2,470+1,350 เท่ากับ 3,820 บาท/ไร่   %OER 18 = 3,160+1,215 เท่ากับ 4,375 บาท/ไร่   %OER 19 = 3,865+1,080 เท่ากับ 4,945 บาท/ไร่   %OER 20 = 4,570+945 เท่ากับ 5,515 บาท/ไร่

ค่าใช้จ่ายและรายได้ของชาวสวนปาล์มเมื่ออายุ 73-84 เดือน

ค่าใช้จ่ายและรายได้ของชาวสวนปาล์มเมื่ออายุ 73-84 เดือน ให้ผลผลิต 3.6 ตัน ที่ ราคาปาล์มน้ำมัน  4 บาท/กก. (OER = 17%) จะมีรายได้ 14,400 บาท

โฆษณา
AP Chemical Thailand

โดยแบ่งเป็น

 • ค่าเก็บเกี่ยวรวมค่าบรรทุก   2,880 บาท/ไร่ (800 บาท/ตัน)
 • ค่าดูแลรักษา ใส่ปุ๋ย 4,400 บาท/ไร่ (8 กก./ต้น/ปีx25 บาท/กก.x22 ตัน/ไร่)
 • ค่ากำจัดวัชพืช 800 บาท/ไร่
 • ค่าแรงงานใส่ปุ๋ย (3 ครั้ง/ปี) 150 บาท/ไร่
 • ค่าจ้างเบ็ดเตล็ด  1,000 บาท/ไร่
 • ค่าตัดแต่งทางใบ (2 ครั้ง/ปี) 440 บาท (ต้นละ 20 บาท)

วมค่าใช้จ่าย 9,670 บาท/ไร่   บวกกับต้นทุนสร้างสวนเฉลี่ย 25 ปี 1,000 บาท/ไร่  รวมต้นทุน 10,670 บาท/ไร่ ผลผลิต 3.6 ตัน/ไร่   = ต้นทุนการผลิตเท่ากับ  2.96 บาท/กิโลกรัม

“การเปรียบเทียบ” ค่าใช้จ่ายและรายได้ของชาวสวนปาล์มอายุ 73-84 เดือน

การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและรายได้ของชาวสวนปาล์มอายุ 73-84 เดือน ให้ผลผลิต 3.6 ตัน ที่ ราคาปาล์มน้ำมัน  4 บาท/กก. (OER = 17%) จะมีรายได้ 14,400 บาท รวมต้นทุน 10,670 บาท/ไร่   กำไรคิดที่ %OER 17 = 14,400-10,670 เท่ากับ 3,730 บาท/ไร่    %OER 18 = 15,228-10,670 เท่ากับ 4,558 บาท/ไร่    %OER 19 = 16,074-10,670 เท่ากับ 5,404 บาท/ไร่

%OER 20 = 16,920-10,670 เท่ากับ 6,250 บาท/ไร่

เมื่อมีการแบ่งรายได้จาก น้ำมันเมล็ดในปาล์ม รวมด้วย (ราคา 15 บาท/กก.x60 กก. = 900 บาท/ตัน)  %OER 17 แบ่ง 50% = 450 บาท/ตันx3.6 ตัน = 1,620 บาท/ไร่   %OER 18 แบ่ง 45% = 405 บาท/ตันx3.6 ตัน = 1,458 บาท/ไร่    %OER 19

แบ่ง 40% = 360 บาท/ตันx3.6 ตัน = 1,296 บาท/ไร่   %OER 20 แบ่ง 35% = 315 บาท/ตันx3.6 ตัน = 1,134 บาท/ไร่

โฆษณา
AP Chemical Thailand

กำไรรวมค่า น้ำมันเมล็ดในปาล์ม ของชาวสวน   %OER 17 = 2,470+1,620 เท่ากับ 5,350 บาท/ไร่    %OER 18 = 3,160+1,458 เท่ากับ 6,016 บาท/ไร่   %OER 19 = 3,865+1,296 เท่ากับ 6,700 บาท/ไร่   %OER 20 = 4,570+1,134 เท่ากับ 7,384 บาท/ไร่

5.กำไรของโรงงานหีบสกัดน้ำมันปาล์ม
กำไรของโรงงานหีบสกัดน้ำมันปาล์ม

ค่าใช้จ่ายและรายได้ของชาวสวนปาล์มเมื่ออายุ 85-96 เดือน

ค่าใช้จ่ายและรายได้ของชาวสวนปาล์มเมื่ออายุ 85-96 เดือน ให้ผลผลิต 4 ตัน ที่ ราคาปาล์มน้ำมัน  4 บาท/กก. (OER = 17%) จะมีรายได้ 16,000 บาท

โดยแบ่งเป็น

 • ค่าเก็บเกี่ยวรวมค่าบรรทุก 3,200 บาท/ไร่ (800 บาท/ตัน)
 • ค่าดูแลรักษาใส่ปุ๋ย 4,950 บาท/ไร่ (9 กก./ต้น/ปีx25 บาท/กก.x22 ตัน/ไร่)
 • ค่ากำจัดวัชพืช 800 บาท/ไร่
 • ค่าแรงงานใส่ปุ๋ย (3 ครั้ง/ปี) 150 บาท/ไร่
 • ค่าจ้างเบ็ดเตล็ด 1,000 บาท/ไร่
 • ค่าตัดแต่งทางใบ (2 ครั้ง/ปี) 440 บาท (ต้นละ 20 บาท)

รวมค่าใช้จ่าย 10,540 บาท/ไร่บวกกับต้นทุนสร้างสวนเฉลี่ย 25 ปี 1,000 บาท/ไร่ รวมต้นทุน 11,540 บาท/ไร่ ผลผลิต 4 ตัน/ไร่ = ต้นทุนการผลิตเท่ากับ 2.88 บาท/กิโลกรัม

“การเปรียบเทียบ” ค่าใช้จ่ายและรายได้ของชาวสวนปาล์มอายุ 85-96 เดือน

การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและรายได้ของชาวสวนปาล์มอายุ 85-96 เดือน ให้ผลผลิต 4 ตัน ที่ ราคาปาล์มน้ำมัน  4 บาท/กก. (OER = 17%) จะมีรายได้ 16,000 บาท รวมต้นทุน 11,540 บาท/ไร่ กำไรคิดที่ %OER 17 = 16,000-11,540 เท่ากับ 4,460 บาท/ไร่  %OER 18 = 16,920-11,540 เท่ากับ 5,380 บาท/ไร่  %OER 19 = 17,860-11,540 เท่ากับ 6,320 บาท/ไร่   %OER 20 = 18,800-11,540 เท่ากับ 7,260 บาท/ไร่

เมื่อมีการแบ่งรายได้จาก น้ำมันเมล็ดในปาล์ม รวมด้วย (ราคา 15 บาท/กก.x60 กก. = 900 บาท/ตัน)   %OER 17 แบ่ง 50% = 450 บาท/ตันx4 ตัน = 1,800 บาท/ไร่   %OER 18 แบ่ง 45% = 405 บาท/ตันx4 ตัน = 1,620 บาท/ไร่   %OER 19

โฆษณา
AP Chemical Thailand

แบ่ง 40% = 360 บาท/ตันx4 ตัน = 1,440 บาท/ไร่  %OER 20 แบ่ง 35% = 315 บาท/ตันx4 ตัน = 1,260 บาท/ไร่

กำไรรวมค่า น้ำมันเมล็ดในปาล์ม ของชาวสวน   %OER 17 = 4,460+1,800 เท่ากับ 6,260 บาท/ไร่   %OER 18 = 5,380+1,620 เท่ากับ 7,000 บาท/ไร่   %OER 19 = 6,320+1,440 เท่ากับ 7,760 บาท/ไร่  %OER 20 = 7,260+1,260 เท่ากับ 8,520 บาท/ไร่

6.สรุปรายได้ของเกษตรกร
สรุปรายได้ของเกษตรกร

สรุปรายได้ของเกษตรกร

สรุปเป้าหมายของการพัฒนาและปฏิบัติระบบการซื้อขายผลผลิตผลปาล์มทะลาย  เกษตรกรและทีม หรือผู้รับเหมา ตัดผล ทะลายปาล์ม ต้องพัฒนาการเก็บเกี่ยวผลปาล์มทะลายให้มีความสุก มีค่า %OER 19-22% (ตามรูปที่แสดงไว้เบื้องต้น)  

โรงงานหีบสกัดซื้อราคาผลปาล์มทะลาย โดยคิด ราคาปาล์มน้ำมัน ตามค่า %OER ที่ประเมินได้ของความสุกผลปาล์มทะลายที่ส่งโรงงาน จากราคาน้ำมันปาล์มดิบที่กำหนดจากราคาตลาดที่ กทม.   กำหนดราคาผลปาล์มทะลายที่ลานเทจุดรับซื้อ ให้ประกาศเป็น ราคาปาล์มน้ำมัน เดียวกันกับที่หน้าโรงงาน และซื้อในราคาตามความสุกของ %OER หรือ %น้ำมัน แล้วจึงนำมาหักส่วนต่างของค่าบรรทุกส่งโรงงานกับค่าใช้จ่ายในการบริหาร

โดยสรุปการพัฒนาในระบบการซื้อขายผลปาล์มทะลายตามคุณภาพ มีผลทำให้เกษตรกรมีรายได้มากเพิ่มขึ้นต่อไร่ เป็นการลดต้นทุน มีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มมากขึ้นในระบบมากกว่า 15% ของผลผลิตปาล์มทะลาย 13 ล้านตัน (มากกว่า 350,000 ตัน) ราคาปาล์มน้ำมัน ราคาปาล์มน้ำมัน ราคาปาล์มน้ำมัน ราคาปาล์มน้ำมัน

เมื่อกำหนดนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดเลือกซื้อผลปาล์มทะลายจาก 17% เป็นกำหนดซื้อที่ความสุกหีบสกัดเปอร์เซ็นต์ 20% เทียบเทียมประเทศมาเลเซีย   เพียงพอใช้ในประเทศ ใช้แปรรูปเป็นอาหารและผลิตไบโอดีเซล รวมถึงมีการส่งออกไปขายต่างประเทศและเก็บไว้เป็นสต็อกสำรองภายในประเทศ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ราคาปาล์มน้ำมัน น้ำมันเมล็ดในปาล์ม เมล็ดปาล์ม กากปาล์ม กะลาปาล์ม ทะลายปาล์ม ราคาปาล์มน้ํามันวันนี้ ราคาปาล์มน้ํามัน ปลูกปาล์ม ผลปาล์ม การปลูกปาล์ม