การใช้ จุลินทรีย์โปรไบโอติก  ต้นทุนต่ำ เพิ่มผลผลิตใน การเลี้ยงกุ้ง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การเลี้ยงกุ้ง

น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย โดยเป็นแหล่งกำเนิดของพืชและสัตว์น้ำ ซึ่งน้ำทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งมวลในโลก เราใช้น้ำเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการอุปโภคบริโภค การเกษตร การปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การอุตสาหกรรม และการคมนาคมทางน้ำ เป็นต้น ความต้องการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ ย่อมจะแตกต่างกันออกไป

ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ แล้วแต่ประเภทของกิจกรรม ปริมาณการใช้น้ำในแต่ละช่วงเวลา ในแต่ละพื้นที่ ก็จะมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของผู้ใช้ และความอุดมสมบูรณ์ของน้ำ โดยแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต สุขภาพ การดำรงชีพ การสืบพันธุ์ และแพร่พันธุ์ ของสัตว์น้ำ เนื่องจากสัตว์น้ำต้องอาศัยน้ำเป็นสื่อกลางในการหายใจ การหาอาหาร การรักษาสมดุลของร่างกาย กิจกรรมทางชีวเคมี การใช้อาหาร และการขับถ่ายของเสีย

ฉะนั้นน้ำจึงเปรียบเสมือนบ้านของสัตว์น้ำ หากคุณภาพน้ำที่ได้เหมาะสมและดีแล้ว สัตว์น้ำก็จะเจริญเติบโต มีสุขภาพ และมีคุณภาพที่ดี จึงสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูง เมื่อมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สามารถจัดการควบคุมคุณภาพน้ำได้ ก็จะช่วยให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประสบความสำเร็จได้อย่างดียิ่งขึ้น

1.การใช้ จุลินทรีย์โปรไบโอติก ต้นทุนต่ำ เพิ่มผลผลิตใน การเลี้ยงกุ้ง
1.การใช้ จุลินทรีย์โปรไบโอติก ต้นทุนต่ำ เพิ่มผลผลิตใน การเลี้ยงกุ้ง
2.คุณอนุพงษ์-สระทองพูน-เจ้าของร้าน-อ.เจริญดี
2.คุณอนุพงษ์-สระทองพูน-เจ้าของร้าน-อ.เจริญดี

คุณอนุพงษ์ สระทองพูน จำหน่ายอาหารและเวชภัณฑ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จ.นครปฐม

ดังนั้นทางทีมงานนิตยสารสัตว์น้ำได้เดินทางไปสัมภาษณ์ คุณอนุพงษ์ สระทองพูน (คุณเจ๋ง) เจ้าของร้าน อ.เจริญดี ซึ่งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอาหารและเวชภัณฑ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งคุณเจ๋งได้เรียนจบเกี่ยวกับการเขียนแบบเครื่องกล และเคยทำงานออกแบบเครื่องจักรกลให้กับบริษัท SCG หลังจากนั้นจึงได้ตัดสินใจลาออกมาเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ 140 ไร่ แต่อาหารกุ้งราคาค่อนข้างแพง อีกทั้งเวลาที่ไปซื้อน้อยๆ เจ้าของร้านก็เหมือนไม่เต็มใจที่จะต้อนรับ

3.ร้าน-อ.เจริญดี-เป็นร้านจำหน่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
3.ร้าน-อ.เจริญดี-เป็นร้านจำหน่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

การผลิตอาหารเม็ดในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

จึงรวมกลุ่มญาติพี่น้องมาลองผลิตอาหารเพื่อใช้ในการเลี้ยงเอง ซึ่งส่วนใหญ่พื้นที่แถวนี้แต่ก่อนจะนิยมเลี้ยงกุ้งกุลาดำกับกุ้งก้ามกราม พอกุ้งกุลาดำเกิดปัญหาเลยเลิกเลี้ยงกันไป แล้วหันมาเลี้ยงกุ้งแบบปล่อยบางในพื้นที่น้ำจืด ตอนนั้นไม่มีอาหารสำเร็จรูป ต้องนำวัตถุดิบกับปลาสดมาอัดเป็นอาหารเม็ด คุณเจ๋งเริ่มผลิตและมาใช้อาหารเม็ดในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เมื่อมีคนใช้กันมากขึ้น จึงมีพนักงานขายมาติดต่อ จึงได้นำผลิตภัณฑ์มาให้ขาย และทดลองใช้ ตั้งร้านค้าเล็กๆ จนเติบโตและมีชื่อเสียงมาถึงปัจจุบันนี้ จุลินทรีย์โปรไบโอติก จุลินทรีย์โปรไบโอติก จุลินทรีย์โปรไบโอติก

โฆษณา
AP Chemical Thailand
4.บ่อเลี้ยงกุ้งขาวและกุ้งก้ามกราม
4.บ่อเลี้ยงกุ้งขาวและกุ้งก้ามกราม

สภาพพื้นที่เลี้ยงกุ้ง

ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสนนั้นหลักๆ จะเลี้ยงกุ้งกันในน้ำจืด ซึ่งแหล่งน้ำมาจากเขื่อนเมืองกาญจนบุรี และจะมีการเลี้ยงแบบไม่หนาแน่น เนื่องจากจะทำให้กุ้งมีการเจริญเติบโตที่ดี และไม่เป็นโรคง่าย โดยระบบการเลี้ยงแบบนี้จะมีการลงทุนที่ไม่สูงมาก และฟาร์มในพื้นที่นี้จะไม่มีบ่อพักน้ำ เพราะน้ำที่นำเข้ามาในบ่อเลี้ยงนั้นได้มีการพักมาแล้วจากเขื่อน และมีการเลี้ยงอยู่ในน้ำจืด จึงไม่จำเป็นที่จะต้องพักน้ำเลย ทำให้ต้นทุนไม่สูงมากนัก กุ้งที่เลี้ยงไซส์ประมาณ 50-60 ตัว/กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 60 วัน ทำให้เห็นได้ว่าการเลี้ยงกุ้งในพื้นที่นี้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพดี

5.การจับกุ้ง
5.การจับกุ้ง
กุ้งในพื้นที่น้ำจืด
กุ้งในพื้นที่น้ำจืด

การแนะนำวิธีการเลี้ยงกุ้งให้แก่เกษตรกร

เริ่มต้นจากการที่คุณเจ๋งได้สะสมประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้งมาเป็นระยะเวลาพอสมควร อีกทั้งยังได้ลองผิดลองถูกผลิตอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขึ้นมาเอง โดยคุณเจ๋งจะแนะนำและหาลูกพันธุ์ที่ดี และมีอัตราการรอดที่ค่อนข้างสูง ให้กับเกษตรกร และบอกวิธีการเลี้ยง หรือระบบการเลี้ยงที่ง่าย และไม่ยุ่งยาก เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงได้ง่าย และทำให้ลูกกุ้งมีการเจริญเติบโตที่ดี และปลอดภัยจากโรคต่างๆ

จนเกษตรกรแต่ละรายประสบผลสำเร็จ อีกทั้งเกษตรกรบางรายยังมีปัญหาในเรื่องของการจัดการยังไม่ดี ตัวจุลินทรีย์ก็ไม่ใช้ ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย แม้จะใช้ลูกพันธุ์ที่ดีก็จะทำให้เกิดปัญหาได้ คุณเจ๋งจึงเข้าไปแนะนำเกษตรกร และพูดคุยกันว่าสภาพการเลี้ยงเป็นแบบไหน และให้คำปรึกษา เพื่อให้เขาได้นำไปประยุกต์และปรับใช้ในการเลี้ยงของตนเอง

6.ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ของบริษัท-ไบเออร์ไทย-จำกัด
6.ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ของบริษัท-ไบเออร์ไทย-จำกัด

การใช้โปรไบโอติกและจุลินทรีย์ จาก บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เพิ่มผลผลิตกุ้ง

คุณเจ๋งใช้จุลินทรีย์ของบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ในบ่อเลี้ยงของตน และได้แนะนำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งการใช้จุลินทรีย์เป็นสิ่งสำคัญในระบบการเลี้ยงกุ้งเป็นอย่างมาก เนื่องจากในบ่อนั้นจะถูกจำกัดพื้นที่ในการเลี้ยง มีการเติมอาหารลงไปในบ่อเลี้ยง และยังมีของเสียจากการกินอาหารของกุ้ง เมื่อเราให้อาหารกุ้งมากขึ้น ของเสียย่อมเยอะขึ้น และทำให้บ่อกุ้งที่เปรียบเสมือนบ้านของกุ้งนั้นเกิดความสกปรก จึงต้องมีการใช้จุลินทรีย์เพื่อให้ช่วยในการทำความสะอาดบ่อ คล้ายกับมีแม่บ้านมาเก็บกวาดบ่อให้กับกุ้ง ทำให้บ้านของกุ้งน่าอยู่ กุ้งไม่เครียด ไม่เป็นโรคง่าย และเจริญเติบโตได้ดี จุลินทรีย์โปรไบโอติก จุลินทรีย์โปรไบโอติก จุลินทรีย์โปรไบโอติก จุลินทรีย์โปรไบโอติก

โดยจุลินทรีย์หลักๆ ที่คุณเจ๋งใช้ และจะแนะนำเกษตรกรให้ใช้

1) พอนด์พลัส ซึ่งจุลินทรีย์ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดบ่อ เนื่องจากของเสีย เช่น อาหาร และซากแพลงก์ตอนนั้น จะมีการเติม และเกิดขึ้นมาในบ่อทุกวัน เกษตรกรจึงต้องหาจุลินทรีย์มาทำความสะอาด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

2) พอนด์ดีท็อกซ์ แนะนำให้ใช้กับการเลี้ยงกุ้งที่หนาแน่น เนื่องจากจะทำความสะอาด และลดแก๊สไข่เน่าได้  และเมื่อเทียบอัตราแลกเนื้อ (FCRย่อมาจาก Feed Conversion Ratio) ต่อวันที่เกษตรกรจะได้คุ้มค่ากว่า

3) พลัส 10 จะแนะนำให้ใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากเชื้อแบคทีเรีย และป้องกันจากโรคขี้ขาว โดยลักษณะปริมาณการใช้จุลินทรีย์จะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์การปล่อยกุ้งในแต่ละบ่อ เริ่มตั้งแต่การเตรียมบ่อ เมื่อตากบ่อเสร็จ ดูดน้ำเข้าบ่อ ใส่ตัวจุลินทรีย์ลงไป 1 ซอง/ 2 ไร่ แช่ทิ้งไว้ 5 วัน หลังจากนั้นเติมน้ำให้เต็มบ่อแล้วปล่อยกุ้ง พอผ่านไปอีก 10 วัน ให้ลงตัวจุลินทรีย์ซ้ำอีก 1 ซอง ถ้าเกษตรกรเลือกปล่อยกุ้งหนาแน่น ให้ใช้ 1 ซอง/2 ไร่ แต่ถ้าเลือกปล่อยกุ้งไม่หนาแน่น ให้ใช้ 1 ซอง/4 ไร่ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของตัวเกษตรกรเอง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

1)PondPlus®(พอนด์พลัส)

2)PondDtox®(พอนด์ดีท็อกซ์)

3)Plus 10 (พลัส 10)

โฆษณา
AP Chemical Thailand
7.ควบคุมความเข้มของสีน้ำ-ลดปัญหากลิ่นของน้ำ
7.ควบคุมความเข้มของสีน้ำ-ลดปัญหากลิ่นของน้ำ

ข้อดีของการเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อ

การใช้จุลินทรีย์อย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้เพื่อลดปริมาณของเสียสะสม และปรับคุณภาพน้ำให้นิ่ง ซึ่งจะทำให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำง่ายขึ้น โดยเกษตรกรจะต้องเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อ เป็นโปรแกรมอย่างต่อเนื่องตลอดการเลี้ยง ซึ่งผลที่ได้จากการเติมจุลินทรีย์ คือ

  1. ควบคุมความเข้มของสีน้ำ
  2. ลดปัญหาความแตกต่างของค่า pH ในรอบวัน
  3. รักษาอัตราการกินอาหารของสัตว์น้ำ
  4. ลดปัญหากลิ่นของน้ำ และเลนในบ่อ
  5. ควบคุมระดับแอมโมเนียในน้ำ
  6. ลดความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อ

โดยผลที่ได้นั้นจะทำให้ไม่เกิดการสะสมของเสียในบ่อ ลดปัญหาที่เกิดจากคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ทำให้สัตว์น้ำแข็งแรง มีอัตรารอดดี และอัตราแลกเนื้อที่ดี (FCR) ลดการใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตในทางอ้อมให้กับเกษตรกร

จากการใช้จุลินทรีย์ที่ผ่านมา คุณเจ๋งได้ให้ความสำคัญในการใช้จุลินทรีย์ 80% ของการเลี้ยงกุ้ง ถ้าเกษตรกรเพิ่มการคลุกเคล้าจุลินทรีย์กับอาหาร กุ้งกินได้นั้นยิ่งดี เนื่องจากจะได้ผลดีและรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามผลที่ได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบ่อ เพราะความหนาแน่นในการปล่อยกุ้งไม่เหมือนกัน จากที่ตนเคยได้ทดลองในบ่อของเกษตรกรนั้น ที่ผ่านมาแต่ก่อนเลี้ยงไม่ประสบความสำเร็จเลยทั้ง 4 รุ่น พอได้ใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว จากผลผลิตแต่ก่อน 800 กิโลกรัม หรือ 1 ตัน ตอนนี้ได้ 2 ตันกว่า ซึ่งได้กำไรมากขึ้น และได้ผลดีจริง

8.ใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์คุณภาพน้ำดีขึ้น
8.ใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์คุณภาพน้ำดีขึ้น

จากที่น้ำเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็น แต่หลังจากใช้แล้วคุณภาพน้ำดีขึ้น

คุณเจ๋งรู้สึกดีและชอบในตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เนื่องจากช่วยในเรื่องระบบการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร สามารถที่จะไปช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในบ่อเลี้ยงได้ โดยช่วยย่อยของเสีย ช่วยปรับสภาพน้ำ และช่วยลดปัญหาการเกิดโรคที่เกิดจากคุณภาพน้ำ ซึ่งคุณเจ๋งได้นำผลิตภัณฑ์ทุกตัวมาทดสอบกับบ่อเลี้ยงแล้ว

เดิมจากที่น้ำเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็น แต่หลังจากใช้แล้วคุณภาพน้ำดีขึ้น สามารถนำกลับมาใช้เลี้ยงกุ้งได้ และเห็นผลได้จริง และรู้สึกประทับใจในการบริการของบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เนื่องจากมีพนักงานคอยเข้ามาให้ความรู้และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆ กับเกษตรกร อีกทั้งมีการให้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จริง ในบ่อเลี้ยงจริง และคอยติดตามผลที่ได้จริงอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ การบริการของพนักงาน และไว้วางใจบริษัท ไบเออร์ไทย เป็นอย่างมาก

9.กุ้งก้ามกรามแข็งแรง-อัตรารอดดี
9.กุ้งก้ามกรามแข็งแรง-อัตรารอดดี

ฝากถึงเกษตรกรที่สนใจผลิตภัณฑ์ จุลินทรีย์โปรไบโอติก

คุณเจ๋งยังได้ฝากบอกกับเกษตรกรทุกคนเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ โดยคุณเจ๋งแนะนำว่าอย่ายึดติดกับปริมาณการใช้อย่างเดียว เช่น 1 ซอง/ 4 ไร่ ทุก 7 วัน ไปจนจับกุ้ง แต่เราต้องสังเกตการณ์เลี้ยงกุ้งของเราด้วย ต้องดูปริมาณอาหารที่เราเคยให้ ถ้าให้อาหารมาก เราก็ต้องเติมจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นด้วย

โฆษณา
AP Chemical Thailand

และในท้ายนี้คุณเจ๋งได้กล่าวถึงว่า หากเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์จากบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด จะพบว่าปัญหาในการเลี้ยงกุ้งที่เกิดจากคุณภาพน้ำ และความสะอาดของบ่อ อย่าง โรคขี้ขาว นั้นลดลง ทุกวันนี้ฟาร์มไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ยา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งลดและเลิกการใช้ยาในการเลี้ยงกุ้ง เพื่อให้กุ้งไทยมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลกต่อไป

หากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สั่งซื้อสินค้า หรือพันธุ์ลูกกุ้ง สามารถติดต่อได้ที่ คุณอนุพงษ์ สระทองพูน (คุณเจ๋ง) หรือร้าน อ.เจริญดี ที่อยู่ : 73/1 หมู่ที่ 4 ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เบอร์โทร : 089-223-6121 จุลินทรีย์โปรไบโอติก จุลินทรีย์โปรไบโอติก จุลินทรีย์โปรไบโอติก จุลินทรีย์โปรไบโอติก จุลินทรีย์โปรไบโอติก จุลินทรีย์โปรไบโอติก จุลินทรีย์โปรไบโอติก จุลินทรีย์โปรไบโอติก ฃ