การเลี้ยงโคนม ใช้ โปรไบโอติก ใส่ อาหารโคนม ผลิตน้ำนมโคคุณภาพ มาตรฐาน อ.ส.ค.

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การเลี้ยงโคนม

ปัจจุบัน การเลี้ยงโคนม ในบ้านเราถือเป็นอาชีพดาวรุ่ง และมีอนาคตสดใสที่สุด ในบรรดาอาชีพเกษตรด้วยกัน เนื่องจากบ้านเรามีนโยบายส่งเสริม การเลี้ยงโคนม ที่ชัดเจน รัฐบาลมีการตั้งราคาประกันรับซื้อที่แน่นอน รวมถึงมีเทคโนโลยีการเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งที่ตั้งของประเทศเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในอาเซียน ที่สามารถขนส่งนมไปขายได้รอบประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน ล้วนเป็นประเทศเกิดใหม่ที่มีความต้องการบริโภคนมเพิ่มมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นโอกาสของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม หรือผู้ที่กำลังสนใจอาชีพดังกล่าว เพราะวันนี้ประเทศไทยมีแม่โคให้รีดนมได้ประมาณ 250,000 ตัว ได้น้ำนมดิบเพียงแค่ 30-40 เปอร์เซ็นต์ ของความต้องการบริโภคภายในประเทศเท่านั้นเอง และต่อไปในอนาคตอันใกล้ความต้องการน้ำนมดิบจะเพิ่มมากขึ้น เพราะไทยเราจะเป็นฐานผลิตรายใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน

ปัจจุบันเพียงแค่ผลิตให้ได้เพียงพอต่อการใช้ในประเทศเท่านั้น ดังนั้นเราจำเป็นต้องผลิตแม่โคให้ได้เพิ่มมากอีกกว่า 300,000 ตัว ด้วยเหตุนี้ การเลี้ยงโคนม จึงเป็นอาชีพที่มีอนาคตสดใส และมั่นคง ยั่งยืน แน่นอน

1.โรงเรือนโครีดนม
1.โรงเรือนโครีดนม

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ อ.ส.ค. 

และสืบเนื่องจากความน่าสนใจในอาชีพเลี้ยงโคนมในประเทศ นิตยสารสัตว์บกฉบับนี้พาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ คุณเพชรพนา อั่งสกุล (คุณเพชร)  สุภาพสตรีคนเก่ง ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และเป็นเจ้าของ “ประเทืองฟาร์ม” ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยประเทืองฟาร์มเป็นอีกหนึ่งฟาร์มคุณภาพที่ส่งน้ำนมดิบจำหน่ายให้กับ “สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ลำพญากลาง จำกัด” ตลอดจนเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แห่งนี้ด้วย

ปัจจุบันประเทืองฟาร์มได้รับการสนับสนุนโดย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ให้เป็น “ฟาร์มโคนมต้นแบบ” สำหรับเกษตรกร หรือประชาชนทั่วไป ที่สนใจ ให้สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้เทคนิค การเลี้ยงโคนม และการบริหารจัดการฟาร์ม ทั้งนี้เพื่อเป็นองค์ความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ดูแลฟาร์มของตนเองให้ได้มาตรฐานสากล เฉกเช่นประเทืองฟาร์ม

คุณเพชรพนาปัจจุบันถือเป็นรุ่นที่ 2 ที่เข้ามาบริหารประเทืองฟาร์ม โดยก้าวสู่ปีที่ 8 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ที่เธอได้เข้ามาสานต่อกิจการฟาร์มที่คุณแม่เป็นผู้ริเริ่มทำมาตลอดกว่า 20 ปี ทั้งนี้ประวัติการศึกษาและการทำงานของคุณเพชรพนานั้นไม่ธรรมดา จบปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต และปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยี หลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเคยมีประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อให้กับบริษัทธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ของประเทศ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สำหรับสาเหตุหลักที่คุณเพชรพนาตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตจากพนักงานบริษัทกลับบ้านสานต่อกิจการฟาร์มโคนม เพราะด้วยคุณแม่มีอายุที่มากขึ้น และเริ่มต้นเข้ามาบริหารฟาร์มจากที่ไม่มีความรู้ การเลี้ยงโคนม โดยอาศัยองค์ความรู้ที่คุณแม่ถ่ายทอดให้ ตลอดจนถามผู้รู้ ศึกษาเองจากหนังสือคู่มือตำรา การเลี้ยงโคนม

และเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ อ.ส.ค. จัดขึ้น อาทิ หลักสูตรรีดนม, หลักสูตรผสมเทียม เป็นต้น ทำให้คุณเพชรพนาค่อยๆ พัฒนาต่อยอดกิจการฟาร์ม จากอดีตเลี้ยงโคนมจำนวน 100 ตัว ปัจจุบันเพิ่มเป็น 250 ตัว ตลอดจนมีการขยับขยายฟาร์ม และปรับปรุงโรงเรือนให้สะอาด โปร่ง โล่ง สบาย เพื่อให้โคทุกตัวผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพในทุกๆ วัน

2.คุณเพชรพนา-อั่งสกุล-เจ้าของประเทืองฟาร์ม
2.คุณเพชรพนา-อั่งสกุล-เจ้าของประเทืองฟาร์ม

สายพันธุ์โคนม

ในส่วนโคนมที่เลี้ยงเป็นพันธุ์ลูกผสม 3 สายพันธุ์หลักๆ ได้แก่

  1. ไทยฟรีเชียน (Thai Friesian),
  2. เจอร์ซี่ (Jersey) และ
  3. บราวน์สวิส (Brown Swiss)

โดยเหตุผลที่เลือกเลี้ยงสายพันธุ์ดังกล่าว คุณเพชรพนาเผยว่าให้น้ำนมดี มีคุณภาพ

3.หญ้าที่ปลูกเลี้ยงแม่โค
3.หญ้าที่ปลูกเลี้ยงแม่โค
โรงเรือนโครุ่น
โรงเรือนโครุ่น

สภาพพื้นที่เลี้ยงโคนม

สำหรับพื้นที่เลี้ยงโคนม ประเทืองฟาร์ม จำนวนประมาณ 100 ไร่ รวมแปลงหญ้าซึ่งปลูกเอาไว้ใช้เป็นอาหารหยาบ ได้แก่ หญ้ากินนี และหญ้าเนเปียร์ ในส่วนลักษณะโรงเรือนปลูกสร้าง และบริหารจัดการ โดยแบ่งตามช่วงอายุของโคนม อาทิ

  • โรงเรือนโครีดนมแล้ว กับโคพักรีดไว้รวมกัน,
  • โรงเรือนคอกอนุบาลแรกคลอดจนถึง 3 เดือน,
  • โรงเรือนช่วงอายุ 4-6 เดือน และ
  • โรงเรือนคอกที่หย่านม (ช่วงอายุ 7-12 เดือน)

ทั้งนี้ประเทืองฟาร์มใช้การผสมเทียมเป็นหลัก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทีมสัตวบาล อ.ส.ค. เข้ามาช่วยผสมเทียม ตลอดจนติดตามการบริหารจัดการ และการเลี้ยงดูโคนมภายในฟาร์มอย่างใกล้ชิด

โฆษณา
AP Chemical Thailand
โรงเรือนโคสาว-และโคท้อง
โรงเรือนโคสาว-และโคท้อง
7.ส่งนมที่สหกรณ์โคนมไทยฯ
7.ส่งนมที่สหกรณ์โคนมไทยฯ
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค-ลำพญากลาง-จำกัด
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค-ลำพญากลาง-จำกัด

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายน้ำนมดิบ

ด้านการตลาดและช่องทางจำหน่าย ปัจจุบันประเทืองฟาร์มผลิตน้ำนมดิบเฉลี่ย 1,800 กก./วัน จำหน่ายให้กับสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ลำพญากลาง จำกัด ภายใต้ราคามาตรฐานการรับซื้อน้ำนมโคของสมาชิกสหกรณ์ฯ ซึ่งจำแนกคุณภาพมาตรฐานน้ำนมดิบในประเทศไทยแบ่งเป็นระดับๆ

โดยระดับสูงสุด คือ ระดับ 4 เป็นน้ำนมโคมีคุณภาพดีที่สุด

  • เปอร์เซ็นต์ไขมัน (Butter Fat) ต้องไม่น้อยกว่า 3.5 และ
  • เปอร์เซ็นต์โปรตีน (Milk Protein)  ต้องไม่น้อยกว่า 2.8

ซึ่งราคารับซื้อจะเฉลี่ยอยู่ที่ 18.90 บาท/กก. และลดหลั่นลงตามคุณภาพนม  เป็นต้น

ลูกโคที่เพิ่งคลอด
ลูกโคที่เพิ่งคลอด
โคคลอดใหม่กินนมสด
โคคลอดใหม่กินนมสด
4.อาหารที่ผสมไบโอติก
4.อาหารที่ผสมไบโอติก
ผลิตภัณฑ์ไบโอติก-แมกซ์-1
ผลิตภัณฑ์ไบโอติก-แมกซ์-1 โปรไบโอติก โปรไบโอติก โปรไบโอติก โปรไบโอติก โปรไบโอติก โปรไบโอติก
กากถั่วเหลือง-จาก-บ.สยาม-อะกริ-ซัพพลายฯ
กากถั่วเหลือง-จาก-บ.สยาม-อะกริ-ซัพพลายฯ
รำสาลี-จาก-บ.สยาม-อะกริ-ซัพพลายฯ
รำสาลี-จาก-บ.สยาม-อะกริ-ซัพพลายฯ

การให้ อาหารโคนม กลุ่ม โปรไบโอติก จาก บ.สยาม อะกริ ซัพพลาย จก.

นส่วน อาหารโคนม ที่ใช้เลี้ยงโคนมให้ได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพ ส่งขายเป็นประจำ ป้อนให้สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ลำพญากลาง จำกัด โดยคุณเพชรพนาเลือกใช้วัตถุดิบผสมอาหารสำหรับสัตว์ของ บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ครบวงจร

โดยอาหารสูตรที่ใช้นั้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม “ไบโอติก แมกซ์ 1” (Biotic Max 1) ซึ่งเป็นสารเสริมชีวนะที่ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดี มีประโยชน์ เข้าไปปรับสมดุลในระบบทางเดินอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เสริมสร้างการเจริญเติบโต กระตุ้นการกินอาหาร และช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมของโครีดนม/ตัว/วัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณเพชรพนาบอกว่าได้ใช้ “ไบโอติก แมกซ์ 1” ตามสูตรการให้ของ บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ควบคู่ไปกับการให้อาหารที่ผสมเอง โดยอาหารที่ผสมเองเป็นอาหารสูตรตามโปรแกรมที่ อ.ส.ค. คำนวณ และออกแบบให้ มีส่วนผสมหลักๆ เช่น กากถั่วเหลือง รำสาลี กากเบียร์ มันเส้น เกลือเม็ด และแร่ธาตุต่างๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารสูงสำหรับโคนมแต่ละช่วงอายุ โปรไบโอติก โปรไบโอติก โปรไบโอติก โปรไบโอติก โปรไบโอติก

โฆษณา
AP Chemical Thailand

“ดิฉันเริ่มใช้อาหารเสริม “ไบโอติก แมกซ์ 1” เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งส่วนตัวต้องการทดลองใช้อาหารเสริมกลุ่ม โปรไบโอติก อยู่แล้ว ตัวไหนดี เราทดลองใช้หมด สำหรับผลิตภัณฑ์ของ สยาม อะกริ ซัพพลาย เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงหลังใช้อาหารเสริม “ไบโอติก แมกซ์ 1” แล้ว โคนมสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง กินง่าย ถ่ายสะดวก ผิวขนสวย มันวาว น้ำนมดิบได้คุณภาพ รวมถึงพนักงาน / เจ้าหน้าที่ ทีมงานสยาม อะกริ ซัพพลาย ก็บริการหลังการขายดีมาก ดูแลให้คำปรึกษาด้วยดีมาโดยตลอดดุจญาติมิตร”

5.โรงเรือนโคนม
5.โรงเรือนโคนม

เคล็ดลับการเลี้ยงโคนม

เมื่อถามถึงเคล็ดลับ การเลี้ยงโคนม ให้สมบูรณ์ แข็งแรง รวมถึงเทคนิคการรีดนมให้ได้น้ำนมดิบคุณภาพตามมาตรฐานการรับซื้อของ อ.ส.ค. คุณเพชรพนาบอกว่าการดูแลเอาใจใส่โคนมของผู้เลี้ยงมีส่วนสำคัญมาก โดยการบริหารในฟาร์ม จะเน้นการให้อาหารตามช่วงอายุ และสภาพร่างกาย

เนื่องจากร่างกายแม่โคจะมีส่วนสัมพันธ์กับปริมาณไขมันที่สะสมในร่างกาย เป็นการมองสภาพร่างกายแม่โคว่าอ้วน หรือผอม โดยเฉพาะช่วงท้ายของการให้น้ำนม หรือช่วงพักการรีดนม เพื่อให้สภาพร่างกายอยู่ในสภาพที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นผลให้มีน้ำนมผลิตได้สูงสุด สุขภาพดี และระบบสืบพันธุ์ปกติ

ทั้งนี้สภาพร่างกายของโคจะมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการให้น้ำนม และปริมาณอาหารที่ได้รับหลังคลอด เพราะน้ำหนักแม่โคจะลดลง ทำให้แม่โคให้นมไม่เต็มที่ ร่างกายแม่โคจะทรุดโทรมลง และอาจจะเกิดปัญหาการผสมตามมา

6.การเลี้ยงโคนม-ใช้-โปรไบโอติก-ใส่-อาหารโคนม-ผลิตน้ำนมโค-มาตรฐาน-อ.ส.ค.
6.การเลี้ยงโคนม-ใช้-โปรไบโอติก-ใส่-อาหารโคนม-ผลิตน้ำนมโค-มาตรฐาน-อ.ส.ค.
เช็ดเต้าก่อนรีดนม
เช็ดเต้าก่อนรีดนม
โคกำลังรีดนม
โคกำลังรีดนม
นมสดในถังนมหลังรีดเสร็จ
นมสดในถังนมหลังรีดเสร็จ

การบริหารจัดการฟาร์มโคนม

ในเรื่องการบริหารจัดการฟาร์มในแต่ละวันนั้น ประเทืองฟาร์มมีคนงานจำนวน 10 คน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ตั้งแต่เช้ามืด (04.00 น.) พนักงาน 4 คน เข้าโรงเรือน ดูแลเรื่องการให้อาหาร ส่วนอีก 6 คน เป็นทีมเข้ารีดนม ส่วนคุณเพชรพนาจะทำหน้าที่ตรวจสุขภาพโคนม

หากมีอาการผิดสังเกตจะทำการรักษาทันที เช่น อาการเต้านมอักเสบ ซึ่งคุณเพชรพนาจะทำการป้องกันและรักษาตามมาตรฐาน เช่น ทำความสะอาดคอก เก็บมูลวัวออกจากโรงเรือน โดยมูลวัวนำไปกองรวมตากแดด เพื่อรอจำหน่ายให้พ่อค้าที่มารับซื้อ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

นอกจากนี้ยังใช้น้ำสะอาดผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ใช้เช็ดทำความสะอาดป้องกันเต้านมอักเสบ เป็นต้น หลังการรีดนมเสร็จแล้ว คุณเพชรพนาจัดการโคด้วยวิธีต้อนให้โคนมยืนกินหญ้าประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อให้รูเต้านมปิด และเพื่อลดการอักเสบ

“ลักษณะเด่นของแม่โค ตามมาตรฐานการให้คะแนนร่างกายของโค หรือเรียกกันว่า บอดี้สกอร์ (Body Condition Score, BCS) จะมีค่าไม่ต่ำกว่า 3-3.5 ขึ้นไป คือ จะต้องไม่ผอม หรืออ้วน จนเกินไป ซึ่งหากแม่โคคลอดลูกแล้ว ค่าบอดี้สกอร์จะลดลงทันที และจะส่งผลถึงการเจริญเติบโต, การให้นม,  การผสมพันธุ์ ฯลฯ ดังนั้นผู้เลี้ยงต้องให้ความสำคัญต่อการเลี้ยงดู และการให้อาหารของโคนมตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงทุกช่วงอายุ ซึ่งหากมีการดูแลเอาใจใส่ที่ดี โคนมสามารถให้น้ำนมดิบก่อนปลดระวางได้ถึง 10-12 ปี

 ยกตัวอย่างการบริหารจัดการฟาร์มในแต่ละวันว่า ผู้เลี้ยงต้องบำรุงดูแลเอาใจใส่โคนมที่เลี้ยงตั้งแต่แรกเกิด   ซึ่งโดยทั่วไประยะเวลา 15 เดือน จึงเริ่มผสมพันธุ์ได้  และขึ้นปีที่ 2 จึงเริ่มรีดนม ทั้งนี้ผู้เลี้ยงต้องสังเกตลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนมด้วย ในส่วนระยะที่แม่โคคลอดลูกตัวแรกอย่างช้าต้องไม่เกิน 28 เดือน มิเช่นนั้น เวลาจะล่วงเลย ใช้เวลาเลี้ยง และต้นทุนการเลี้ยง มากขึ้น ผู้เลี้ยงจะไม่คุ้มทุนกับ การเลี้ยงโคนม ”  คุณเพชรพนากล่าวเสริม

8.วัตถุดิบอาหารโค
8.วัตถุดิบอาหารโค โปรไบโอติก โปรไบโอติก โปรไบโอติก โปรไบโอติก โปรไบโอติก โปรไบโอติก 

ปัญหาและอุปสรรค ของ การเลี้ยงโคนม

เมื่อถามถึงอุปสรรคของการบริหารจัดการฟาร์มโคนม คุณเพชรพนาเล่าสู่กันฟังว่า การเลี้ยงโคนม จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย ทั้งนี้อยู่ที่หัวจิตหัวใจ ความอดทน ความดูแลเอาใจใส่ ของผู้เลี้ยงเอง ส่วนอุปสรรคหลักๆ คือ การดูแลอย่างไรไม่ให้โคนมป่วย ซึ่งคำตอบ คือ การหมั่นดูแลบริหารจัดการความสะอาด และสภาพอากาศ ในโรงเรือนให้สะอาด โปร่ง อย่างสม่ำเสมอ

ตลอดจนเกษตรกรผู้เลี้ยงควรเปิดใจบำรุงโคนมด้วย อาหารโคนม สำเร็จรูป อาหารโคนม หยาบ/ข้น และสารอาหารเสริมควบคู่กันไป เพื่อให้โคนมมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ได้ผลผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพ

ส่วนสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด โดยคุณเพชรพนาบอกว่าเนื่องจากผลผลิตน้ำนมทุกหยดของประเทืองฟาร์มผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกกระบวนการก่อนออกสู่ตลาด อีกทั้งราคาซื้อขายผ่านการตรวจสอบ และภายใต้การประกันราคาของทางสหกรณ์ฯ อยู่แล้ว

โฆษณา
AP Chemical Thailand
9.คุณเพชรพนา-และทีมงานสยามอะกริฯ
9.คุณเพชรพนา-และทีมงานสยามอะกริฯ อาหารโคนม อาหารโคนม อาหารโคนม อาหารโคนม อาหารโคนม

การวางแผนในอนาคต     

สำหรับอนาคต คุณเพชรพนาวางแผนปรับปรุงโรงเรือนเพิ่ม แต่คาดว่าปริมาณ การเลี้ยงโคนม เท่าเดิม เน้นการบริหารจัดการอย่างทั่วถึง และรักษาคุณภาพมาตรฐานฟาร์มและนมโค ทั้งนี้ในตอนท้ายคุณเพชรพนายังฝากถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมด้วยว่า อาหารโคนม อาหารโคนม อาหารโคนม อาหารโคนม อาหารโคนม อาหารโคนม

“อาชีพโคนมเป็นอาชีพพระราชทานฯ เป็นอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน ปัจจัยสำคัญ คือ ทัศนคติของผู้เลี้ยง ขอเพียงเกษตรกรยุคใหม่ให้เปิดใจศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ และนำเทคนิควิธีการเลี้ยงโคนมมาพัฒนาต่อยอดฟาร์มของตนเอง”

ถ้าคุณต้องการพัฒนาคุณภาพน้ำนม และยกระดับมาตรฐานฟาร์ม คุณอาจเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมควบคู่กับอาหารสำเร็จรูป เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่ม โปรไบโอติก ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ดี เข้าไปช่วยในระบบการย่อยและดูดซึม อาหารโคนม นำไปใช้ประโยชน์ในร่างกายของโคนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คุณควรศึกษาข้อมูล หรือสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่เคยมีประสบการณ์ ก่อนการตัดสินใจ และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ หรือรูปแบบการจัดการฟาร์มของคุณเองอย่างเหมาะสม

อย่างไรก็ดีอาหารเสริมกลุ่ม โปรไบโอติก อาจจะไม่เห็นผลในทันที ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงต้องใช้ความอดทน  ใจเย็นสักหน่อย แต่ในระยะยาวรับรองว่าคุ้มค่ากับการรอคอย โคสุขภาพดี แข็งแรง สมบูรณ์ อารมณ์แจ่มใส คุณภาพน้ำนมขึ้น ผลผลิตส่งขายได้ราคางาม คุณมีความสุข และโคก็จะมีความสุขด้วย

ขอขอบคุณ คุณเพชรพนา อั่งสกุล เจ้าของ “ประเทืองฟาร์ม” ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 47/1 หมู่ 1 ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด เลขที่ 386 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร.0-2185-6598-99 หรือที่เว็บไซต์ www.siamagrisuppply.com 

โฆษณา
AP Chemical Thailand

อีเมล์ [email protected]