เกษตรแม่นยำสูง ปลูก ผักไฮโดรโปนิกส์ ให้โตเร็ว ด้วย หลอดไฟปลูกต้นไม้ LED

โฆษณา
AP Chemical Thailand

คุณสมประสงค์ ชื่นชาติ หันมาสนใจด้านนวัตกรรมการปลูกผักปลอดสาร หรือการปลูกผักปลอดภัยในระบบโรงเรือนปิดที่มากด้วยคุณค่า และมูลค่า ในขณะที่คุณสมประสงค์ยอมรับว่าตนเองไม่มีพื้นฐานด้านเกษตร ไม่มีความรู้ แต่ชอบแสวงหา เข้าไปศึกษาของจริงที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ ไม่ใช่คนเก่ง แต่ต้องสร้างความต่าง ต้องมีอัตลักษณ์ในตัวเอง

โดยเฉพาะเรื่อง “การใช้นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี เพื่อสร้างองคาพยพที่เหมาะสมให้กับพืช” จึงได้เริ่มต้นเข้าไปศึกษาเรื่องพืชสวนกับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับเกษตร จนกระทั่งมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพืช และพืชสวนในระดับหนึ่ง จึงเกิดแนวคิดว่าการทำ “พืชสวน” หรือ “การปลูกผักในยุคนี้ไม่มีความยั่งยืน

เพราะมีความเสี่ยงหลายด้านมาก อาทิ ความสมบูรณ์ของดินและธาตุอาหาร ภัยธรรมชาติ โรค-แมลง และศัตรูพืช ระยะเวลาในการปลูกผักที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล การเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดไม่เท่ากัน ฤดูกาลผลิตที่เปลี่ยนไป เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการปลูกผักทั้งสิ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต และราคาผลผลิตของเกษตรกรเป็นอย่างมาก

1.ผักไฮโดรโปนิกส์
1.ผักไฮโดรโปนิกส์
3.การเจริญเติบโตของผักสมบูรณ์ภายใต้การสังเคราะห์จากหลอด-LED
3.การเจริญเติบโตของผักสมบูรณ์ภายใต้การสังเคราะห์จากหลอด-LED

การปลูกผักไฮโดรฯ ในโรงเรือนจากหลอด LED

ดังนั้นแนวคิดแรกของคุณสมประสงค์ก็คือ จะต้องทำอย่างไรให้เกษตรกรลดความเสี่ยงเหล่านี้ให้ได้ นั่นคือ“การปลูกผักแบบไร้ความเสี่ยง” ที่สำคัญต้องปลูกง่าย โตเร็ว ผักสมบูรณ์ น้ำหนักดี ราคาดี ปลูกได้ตลอดทั้งปี ไม่จำกัดฤดูกาล ไม่มีโรคและแมลงศัตรูเข้าทำลาย ภัยธรรมชาติไม่มีผลต่อกระบวนการผลิต ไม่มีจำกัดสถานที่ ปลูกได้ทุกพื้นที่ เป็นหลักสำคัญเพื่อยกระดับการปลูกผักไฮโดรฯ ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใช้กับเกษตรกรไทยให้มากที่สุด สามารถรองรับการปลูกผักได้ ทั้งในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย และเกษตรกรรายใหญ่ ที่ต้องการปลูกผักในเชิงการค้า

จนกระทั่งวันหนึ่งคุณสมประสงค์มีโอกาสได้ไปเรียนรู้เรื่องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ภายในโรงเรือนแบบแนวตั้งชั้นเดียว ที่มีการใช้เทคโนโลยีแสงเทียมจากหลอด LED เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตที่ช่วยให้ผลผลิตมีประสิทธิภาพ ปลูกง่ายกว่า ผักมีการเจริญเติบโตที่ดี ต้นผักแข็งแรง สมบูรณ์กว่า ที่สำคัญผักโตเร็วกว่าการปลูกด้วยระบบทั่วไป สามารถปลูกผักได้หลายรอบต่อปี ณ “สถานีเกษตรหลวงปางดะ” ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

4.คุณสมประสงค์อธิบายนวัตกรรมแสงจากหลอด-LED-ให้กับผู้ร่วมชมบูธ
4.คุณสมประสงค์อธิบายนวัตกรรมแสงจากหลอด-LED-ให้กับผู้ร่วมชมบูธ
ผักคุณภาพจากแสงหลอด-LED
ผักคุณภาพจากแสงหลอด-LED

การปลูกผักไฮโดรฯ จากหลอด LED

คุณสมประสงค์จึงเกิดความสนใจ และเริ่มมีแนวคิดที่จะหันมาศึกษา “กระบวนการปลูกผักด้วยนวัตกรรมแสงเทียมจากหลอด LED” ไปพร้อมๆ กับการคิดพัฒนาต่อยอดการปลูกผักไฮโดรฯ ให้ครบวงจร ครอบคลุมการปลูกผักไฮโดรฯ ที่สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล ปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยมากที่สุด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

อีกทั้ง “การปลูกผักในโรงเรือน และการปลูกผักด้วยหลอด LED” นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วในต่างประเทศ ที่ได้มีการนำเอาหลอด LED มาใช้ในการปลูกพืช จึงมีแนวคิดร่วมกับเพื่อนๆ ในการหันมาผลิตและพัฒนาหลอด LED เพื่อใช้ในการปลูกพืชผักเหมือนในต่างประเทศ

เพื่อนำไปสู่การทำ “เกษตรแม่นยำสูง” สามารถควบคุมการผลิตได้ในทุกขั้นตอน เน้นการปลูกผักปลอดภัย และปลอดสาร ไม่ใช้สารเคมี ผลผลิตได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ นำมาซึ่งความมั่นคง และความยั่งยืน ด้านการปลูกผักอย่างแท้จริง นั่นก็คือ การปลูกพืชผักในระบบปิด โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปควบคุมในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรได้อย่างแท้จริง ทำเป็นอาชีพเสริมก็ดี หรือจะปลูกผักเป็นอาชีพหลักก็ได้ ดังนั้นการผลิตพืชในระบบปิดด้วยแสงเทียม คือ คำตอบที่สามารถตอบโจทย์ได้ดีที่สุด

5.เกษตรแม่นยำสูง ปลูก ผักไฮโดรโปนิกส์ ให้โตเร็ว ด้วย หลอดไฟปลูกต้นไม้ LED
5.เกษตรแม่นยำสูง ปลูก ผักไฮโดรโปนิกส์ ให้โตเร็ว ด้วย หลอดไฟปลูกต้นไม้ LED

การปลูกผักไฮโดรฯ ภายในโรงเรือนแบบแนวตั้ง

หลังจากนั้นคุณสมประสงค์และคณะจึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อทำการทดลอง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นำโดยคุณสมประสงค์ ชื่นชาติ, คุณกฤษณะ ธรรมวิมล, คุณชิงชัย คนธรรพ์สุกล, คุณสืบพงษ์ ม่วงชู, คุณคมคิด เตชะเพชรทวี และคุณคิดคม เตชะเพชรทวี ร่วมกับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อยู่ในการดูแลของ สปก. แปลงชาลี

ได้เข้าหารือกับนักวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เกี่ยวกับความร่วมมือการดำเนินการธุรกิจ “ผลิตพืชในระบบปิดด้วยแสงเทียม” โดยทางกลุ่มจะเริ่มต้นพัฒนานวัตกรรมที่ สปก. แปลงชาลี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อผลิตผัก (ประเภทผักสลัด) ปลอดสารพิษตามความต้องการของตลาด

โดยใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้ทางด้านเกษตร เพื่อควบคุมสภาพ ดิน น้ำ ลม ไฟ ให้เป็นไปตามที่พืชต้องการ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาตอบโจทย์ตามองค์ความรู้ในการปลูกพืช ให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภาคการเกษตรของรัฐบาล ซึ่งทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีโครงการจัดตั้งอาคารผลิตพืชชั้นสูงด้วยแสงเทียม ( Plant Factory) เน้นการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชที่มีมูลค่าสูง เพื่อนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงาม การหารือครั้งนี้จะนำไปสู่การดำเนินการร่วมกันในอนาคตของภาคเอกชนกลุ่ม Plant Factory และสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ในอนาคต หลอดไฟปลูกต้นไม้ หลอดไฟปลูกต้นไม้ หลอดไฟปลูกต้นไม้ หลอดไฟปลูกต้นไม้ 

ผลจากการสร้าง Plant Factoryในวันนั้น ทำให้คุณสมประสงค์เกิดการพัฒนาและคิดย่อส่วนของPlant Factory ให้มีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับการปลูกผักในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย เน้นให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ง่ายขึ้น จึงเดินหน้าขยายผลการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ภายในโรงเรือนระบบปิดแบบแนวตั้ง ที่มีการ “เพิ่มชั้นปลูก” ให้สามารถปลูกได้หลายชั้น ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านแสงเทียมจากหลอด LED ที่ทำให้การปลูกผักโดยไม่มีการใช้สารเคมีในวันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และปลอดภัยมากขึ้น หลอดไฟปลูกต้นไม้ หลอดไฟปลูกต้นไม้

โฆษณา
AP Chemical Thailand
6.คุณคมคิด-เตชะเพชรทวี-คุณใหญ่-จากบริษัท-พาสทินา-จำกัด
6.คุณคมคิด-เตชะเพชรทวี-คุณใหญ่-จากบริษัท-พาสทินา-จำกัด
คุณคิดคม-เตชะเพชรทวี-คุณเล็ก-จากบริษัท-พาสทินา-จำกัด
คุณคิดคม-เตชะเพชรทวี-คุณเล็ก-จากบริษัท-พาสทินา-จำกัด

เป้าหมายและอนาคตของ หลอดไฟปลูกต้นไม้

วันนี้ความตั้งใจและแนวคิดการปลูกผักในโรงเรือนระบบปิดด้วยนวัตกรรมจากหลอด LED ของคุณสมประสงค์เริ่มเป็นจริงขึ้นมา เมื่อได้พบกับพันธมิตรที่มีความพร้อม และมีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อร่วมกันผลักดันนวัตกรรมการปลูกผักนี้ไปสู่เกษตรกรไทยได้ในอนาคต เมื่อคุณคมคิด เตชะเพชรทวี หรือคุณใหญ่และคุณคิดคม เตชะเพชรทวี หรือคุณเล็ก

จากบริษัท พาสทินา จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกมาเป็นเวลานานมากกว่า 40 ปี ถือเป็นผู้นำด้านการดีไซน์ ทั้งสินค้า Premium และเครื่องใช้ในครัวเรือน จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ การันตีคุณภาพโดยการได้รับรางวัล PM Award จากการออกแบบสินค้าเครื่องใช้พลาสติก ได้ร่วมพันธมิตรกันหลายฝ่าย เพื่อการผลิตพืชในระบบปิดด้วยแสงเทียม (Plant Factory) จึงเป็นคำตอบให้กับภาคเกษตรกรรมไทย เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรไทยในอนาคตได้เป็นอย่างดี หลอดไฟปลูกต้นไม้ หลอดไฟปลูกต้นไม้ หลอดไฟปลูกต้นไม้ 

7.ผักมีคุณภาพ-สะอาด-ปลอดภัย-และไม่เป็นอันตราย
7.ผักมีคุณภาพ-สะอาด-ปลอดภัย-และไม่เป็นอันตราย

ข้อดีของการปลูกผักไฮโดรฯ จากหลอด LED

โดยเฉพาะการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดภัย ไร้สารเคมี แบบแนวตั้ง ปลูกได้หลายชั้น ลดการใช้พื้นที่ได้ดี ช่วยให้ผักโตเร็ว ผักสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ เพิ่มมูลค่า ปลูกได้ทุกฤดูกาล ปลูกได้ตลอดทั้งปี ย่นระยะเวลาในการปลูกผักไฮโดรฯ ให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายใน 32-35 วัน ต่อครอป หรือต่อรอบการผลิต นำมาซึ่งอาชีพที่มั่นคง และสร้างรายได้ที่ยั่งยืน อีกทั้งการย่อส่วนเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีขนาดเล็กลง ช่วยให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงง่าย เกษตรกรรายกลาง และรายใหญ่ นำไปประยุกต์ใช้ได้ดี เป็นการทำเกษตรแม่นยำสูง  หลอดไฟปลูกต้นไม้ หลอดไฟปลูกต้นไม้ หลอดไฟปลูกต้นไม้ หลอดไฟปลูกต้นไม้

สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสมประสงค์ ชื่นชาติ และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “บริษัท พาสทินา จำกัด”

เลขที่ 256 ซ.เทียนทะเล 19 ถ.บางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.10150

เลขที่ 10/3 หมู่ 7 ซอยเทียนทะเล 19 ถ.บางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.10150

โฆษณา
AP Chemical Thailand

โทร : 02-897-2748-53 (คุณคิดคม เตชะเพชรทวี), 084-905-4447 (คุณสมประสงค์ ชื่นชาติ),

086-793-0899 (คุณวนิดา รื่นพงษ์พันธ์) Line ID : kaenaka22, แฟกซ์ : 02-415-9368

E-mail : [email protected]